Een flinke Dienstbode. Mens- ïSpeiiYlfiescl, Roomboter, kennisgeving! 1e kwaliteit Schoenklompen, Advertentiën Eene Huismanswoning, Erf en Tuin IJSBAAK Een Garnalenkor, DANSLES. Opruiming ""LMS PREDIKBEURTEN. ADYERTENTIEN. KENNISGEVING. G. J. O. D. DIKKERS, Terstond gevraagd: A. J. BOHLEN. ij K. PEREBOOM. De dynamietaanslag nd itui De burgemeester van Loivre, een dorp nabij cht leims, is onlangs bijna met bed en al in lucht gevlogen door het ontploffen van een raafische machine, die onder het raam van zijn .pkamer was geplaatst. Dicht bij het raam irden stukken gevonden van een koperen buis vermoedelijk met buskruit was geladen. De slag schijnt een persoonlijke wraakneming te van zekeren Rochard, dien de burgemeester t te voren uit zijn dienst had weggejaagd vermoeden wordt nog versterkt doordat geden te zijnen huize een koperen buis heeft iC]j vonden, gelijk aan die waarmede de aanslag ijk rd gepleegd. md De keizer van Cochin-China, Du-Tu bewaart ne schatten in uitgeholde boomstammen welke dden in een vijver drijven. In deze vijver zwemmen evenwel een twintigtal r lwassen krokodillen, zeer zeker wel in staat ve% schatten te bewaren: Dynamiet vrees. Zaterdagavond moest een )0| 3gen, werkzaam bij een handelaar te Parijs een fein vaatje zuurkool naar een der klanten brengen, ^nnderweg kwam b ij echter op het onzalig denkbeeld kameraad te zoeken, wiens woning hij zoo Siat passeerde. Zijn vaatje zette hij onder aan trap neer. Enkele oogenblikken later ziet de cierge het daar staan. ,ei]1 Men heeft een bom in de gang gelegd! schreeuwt ^e[ijj verschrikt uit, we springen zoo de lucht in. jjj Politieagenten werden te hulp geroepen en na ien p beraad besluiten zij het gevaarlijk tonnetje ,jai iar het commissariaat van politie mede te nemen, et de grootste omzichtigheid gaat men ten slotte ,artoe over. Denk eens aaneen helsche achine, straks springt de heele straat in de cht! Er wordt intusschen getelefoneerd aan i prefectuur van politie; weldra is het rijtuig 5™ n het gemeentelijk laboratorium ter plaatse en ordt hot helsche werktuig in bezit genomen, op it van den heer Giraid, die in eigen persoon is edegekomen, opdat er later in de bladen zou Dmen te staan dat onder de autoriteiten o. a. erd opgemerkt de heer Giraid. Juist vertrok it rijtuig, toen de rampzalige kruideniersbediende n vaatje weder wilde medenemen. Mijn iurkool, o, mijn zuurkool! zoo riep hij op klagende on, Maar dat hielp niet; de zuurkool werd edegenomen naar het laboratorium om schei- ndig te worden onderzocht. Daarna zal het m rechtmatigen eigenaar worden ter hand isteld. Verkooping van eene vrouw. L.l. Maandag ivonden zich in eene herberg in Masborough het Engelsche graafschap York een werkman it eene ijzergieterij, zijne vrouw, die, naar het iette, veel van eenen mijnwerker hield, deze jjnwerker zelf en twee vrienden. De vrouw as mooi en even oud als haar man. De liefhebbers in 26 tot 28 jaar. De scheiding tusschen man 1 vrouw beruste op wederzijdsch goedvinden, e man meende alleen, dat hij recht had op Bnige schadevergoeding, als hij zijne vrouw 'stond. Het volgende gesprek viel in de gelagkamer roor; De vrouw (tot den minnaar;. Hij verlangt te ielHij wil 3 pond sterling hebben 36 gulden.) De mijnwerker. Toen ik hedenmorgen op weg ing, had ik mij voorgenomen, slechts 20 shilling iwaalf gulden) voor je te geven. 'e man. Ik heb den prijs op 3 pond gesteld, naar wil haar je ook laten voor 2 pond. I Na bieden en dingen verlaagt de echtgenoot len prijs tot op 30 shilling, en deze prijs werd em betaald. In optima forma werd de verkoop- te geschreven: „Ik, ondergeteekende, verklaar hierbij, dat mijne ouw van nu af aan vrp is." De echtgenoot verklaarde ook nog te zullen rgen voor het kind, dat hij bij zijne vrouw had. - Het leelflke in de kunst van zich tekleeden. Er wordt veel gescholden op de hedendaagsche heerenkleeding, maar weinigen weten wat beters an de hand te doen. De heer Alphonse Germain «spreekt in V Art et V Idee, een belangwekkend 'ransch tijdschrift, eenige wijzigingen, die heeren ich kunnen veroorloven. Alphonse Germain merkt op, dat onze tegen woordige kleeding niet eens practisch, maar alleen Belflk is. Hfj beveelt aan als wandeltoilet: een iolman, of een dergelijk sluitend jasje, korte broek ot even over de knieën en een platten kraag in laats van het stflve boordje. In 't algemeen behoort ie kleeding zooveel mogelijk den vorm van het ichaam te volgen. De broek kan men desnoods vfid oi nauwsluitend maken en het jasje ook open- langend, waarbg men dan in kleur en snit van het 'est de meeste afwisseling kan brengen. Onze carakterlooze hooge of ronde hoeden zouden ver- 'angen kunnen worden door slappe, breedgerande, hdien het jaargetijde het vereischt, kan men mantels uagen van verschillend model, maar in geen geval onze hedendaagsche jassen. Binnenshuis meet men kamerjaponnen dragen van eleganieu snit. Deze zij de aangewezen dracht bij de minder snelle bewegin gen, die men in huis te maken heeft terwijl daar buiten de reeds aangegeven kleeding practisch is, omdat men zich daarin gemakkelijk en vlug beweegt. Veel meer kleuren behooren ook in de heeren kleeding te worden toegelaten, in overeenstemming met jaargetijde en leeftijd. Liefst moeten zij niet gestreept of geruit zfjn, maar indien men dit wil, dan in alle geval zoo, dat voor het oog de samen stellende kleuren samensmelten. Op de moderne damestoiletten heeft de schrijver niet veel aan te merken. Alleen hoopt hjj, dat men niet tot den Empire-stfll zal t erugkomen, waarin h{j eene valsche variatie op het antieke ziet. Ook tegen de neiging van sommige dames om hare kleeding tot die der heeren te doen naderen, trekt Germain te velde en merkt op, dat het nooit de meest elegante vrouwen geweest zpn, die tot zulke eene onnatuurlijkheid kwamen. Trouwstaking. In Korea zijn de trouw lustigen in zak en asch geweest. In het eind van October werd afgekondigd dat binnen eene maand de keuze zou plaats hebben onder de candidaten voor de harems van den kroonprins des lands. Zoolang die tijd duurde, mocht geen onderdaan in het huwelijk treden, daar zijne bruid wellicht tot de uitverkorenen zou behooren. RIJKSPOSTSPAARBANK. Aan het postkantoor TEXEL en de, daaronder ressorteerende, hulpkantoren werd gedurende de maand December: Ingelegd f 1204,3272 Terugbetaald f 1693,4672. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 1182. In het geheele jaar 1893 werd Ingelegd f 36225,87 Terugbetaald f 27001,867s. Zondag 7 Januari. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. 's Avonds zes uur Ds. van Schaick. Waal. Nam. 2 uur de Hr. Barends. Den Hoorn. Voorm. tien uur Ds. Leffef. Oudeschild. Geen dienst. Oosterend. Voorm. tien uur Ds. van Schaick. Gocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. tien uur Ds. Kuperus. Den Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Kuperus. voor VIER achtereenvolgende^nasnuB? plaatsingen in de Texelsche Courant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal inrekening gebracht. V Geboren; CORNELIA, dochter van H. MANTJE en M. KOOIMAN. Spang, 4 Januari. ^e ondergeteekende bericht haren geachten begunstigers, dat zjj voortaan des Zondags haren winkel GESLOTEN houdt. Oosterend, 6 Jan. '94. Wed. J. C. VONK. Het Bestuur der Texelsche IJsclub, brengt ter kennis van de ingezetenen dat Maandag 8 en Dinsdag 9 Januari eene collecte ten beiioeve der werkverschaffing en uitdeeling gehonden zal worden. Moge de gaven groot en talrijk zijn, opdat aan vele behoeftigen geruimen tijd werk en onder stand kan worden verstrekt. Het Bestuur voornoemd. gevoerd met vacht; alsmede verschillende soorten warme PANTOFFELS zijn in ruime keuze voor handen bij JOH. KIKKERT, p C Beste Schaatsenriemen, Toon- en Hiel- ,w' leeren voorradig, tegen lage prezen. Het Bestuur van het Waterschap de 30Gemeensch. polders op Texel, brengt ter kennisse van de stemgerechtigde Ingelanden, dat op MAANDAG 15 JANUARI 1894, van 's morgens 9 tot 's na middags 3 ure, ten RAADHUIZE alhier zal worden overgegaan tot da stemming van EEN HOOFD-INGELAND, en welke stemming behoort te geschieden door dat de Heer C. EELMAN Pz. zijne benoeming niet heeft aangenomen. Dat op voorschreven tijd en plaats de stem briefjes zullen worden uitgereikt en ingeval van herstemming, deze zal geschieden op een later te bepalen dag. Texel, 3 Januari 1894. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. Notaris te Texel, zal op V R IJ D A G 19 JANUARI 1894, 's avonds 7 ure, in het Café PARKZICHT, aan den Burg, pnbliek verkoopen: met zes perceelen Weiland, staande en gelegen op Dijkmanshuizen te Texel, samen groot 4.65.50 Hectaren. Eigendom van DIRK Jb. DE BOER. Het Bestuur der Texelsche IJsclub maakt bekend, dat de IJSBAAN van af heden is geopend. De toegang is vrij voor leden en hunne vrouwe lijke huisgenooten en de mannelijke huisgenooten beneden 18 jaar. Voor niet-leden is de toegang tot de Ijsbaan vastgesteld, voor personen boven 18 jaar &f 0.50 de persoon, beneden 18 jaar 5 f 0.25 per persoon, terwijl voor 2 kinderen uit hetzelfde gezin f 0.40, voor 3 kinderen f 0.50 enz. zal moeten worden betaald. HET BESTUUR. TE KOOP: zoo goed als nieuw, voor 15 gld. a contant, bij L. VONK, te OOSTEREND. Adres: Jn. FLENS. Bij genoegzame deelneming is ondergeteekende voornemens eene DANSCURSUS te openen, waar onder ook les in de quadrille, voor kinderen en grooteren. Per les 35 ct. Te beginnen op ZONDAG 14 JAN. a.s., 's namiddags 4 uur. Aangiften worden verzocht voor Donderdag 11 Jan. a. s. in het logement de Vergulde Kikkert. DAGELIJKS VERKRIJGBAAR: in de Fransche Kamer verwekt niet zoo'n ver wondering als de lage prezen en solide behan deling welke u bij mij in den winkel ondervindt en bovendien van al het gekochte, h contant, 10°/. korting tot en met half Januari 1894. Pro fiteer dus van deze gelegenheid. Aanbevelende, UE. Dw. D., Ph. VLESSING. 60 ct. de 5 ons. P. ROEPER Jz,, WAAL. rrnr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3