LAAT Ene partij eitn Mn, Palen, Leners, Bmioot n IJzeren AfnerWzn. Dames- bi leemMimstiiM Boek- en Courant-Drukkerij. Drukwerken voor verschillende corporatiën, ®mkw©rlfc©üi' v@@p hanM, Lange veld de Roo-ij. BELANGRIJKE HOTOEILING. G. J. O. D. DIKKERS, Een HUIS en ERF, 20 Lamschapen. W. J. LAMEVELD Pz. D epöt Stoomkunstververij Chemische-wasscherij Ph. VLESSINOr, Burg op Texel. INFLUENZA. Alewijn's Haverstroo-pastilles. Feuilleton, 0)© veritovingnrinff. Drukwerken voor particulier gebruik G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen: Te koop gevraagd: uw photographiën en platen omlijsten door Statie- en Ledikant-Gordijnen Yerfgoederen 14 dagen. Waschgoederen 8 dagen. alsReglementen, Programma's, Diploma's, Convocatiëa en divers Staafwerk. alsRekeningen, Kwitanties, Factoren, Wissels, Memorandums, Bericht kaarten, Circulaires, Enveloppen en Brieven met hoofden, enz. enz, enz, Burg op Texel. Koek- en Banketbakker. WIJ VERVAARDIGEN EN LEVEÈEN: als: VISITE-, VERLOVING-, ONDERTROUW- en GEBOORTE-KAARTEN, Huweiykscirculaires, Overlijdingsbrieven, Werkstaten, Bruiloftsliederen, enz. Wij leveren het bovenstaande voer BILLIJKEN PRIJS solide, spoedig en net. Aanbevelend, Notaris te Texel, zal op WOENSDAG 10 JANUARI 1894, 's morgens 101/, ure, op het HAVENTERREIN te Oudeschild op Texel, PUBLIEK VERKOOPEN: Notaris te Texel, zal op Vrijdag den 19 Januarij 1894, 's avonds 7 uur, in het Café PARKZICHT aan den Burg op Texel, in den Binnenburg aan den Burg op Texel, Kadaster Sectie K nommer 85, groot 90 centiaren. Eigendom van den Heer H. R. DE HOLL te Utrecht. Adres letter P. Bureau van dit blad. van de en van A. H. VAN BENTHEM, LOCHEM. Volgens de nieuwste vindingen ingericht. SPECIALE INRICHTING voor het Chemisch-Wasschen, Verven en als nieuw Appreteeren van alle soorten STUKGOEDEREN, AFLEVERING: OF KORTEREN TIJD, Uitstekend middel tegen hoest. Verkrijgbaar per pakje d 25 cents, bi) D. DAALDER Mz. Vrij naar 't Fransch door A. B. 25. VII Hoofdstuk De verlovingsring harer moeder I herhaalde Marie, nadat zij dezen brief verscheidene malen gelezen had. De herinnering aan de uitwerking, die het zien van deze ring op mevrouw Boivin gemaakt had en hare aandoening toen zy den naam van Ferdinand vernam, deze beide feiten in verband gebracht met de woorden, welke zich de notaris had laten ont vallen, deden Marie eenig meerder licht in de duistere zaak verkrijgen. Die schelm van een Robert/ O, mfjn GodI riep zij uit, terwijl zij over haar geheele lichaam rilde, was hij dus de dief, welke te vergeefs overal gezooht werd? Lieve vriendin! lieve mevrouw BoivinI Aan u ben ik dus verschuldigd dat ik niet in een dieven- familie gekomen ben de familie van een dief een moordenaar? want door zijn misdaad heeft hg een man van eor gedood, de vader van eene vrouw, die ik mijn geheele leven zal beweenen. Marie stortte b{j deze gedachte heete tranen. Zy bleef lang, zeer lang in de kamer, zoo lang zelfs, dat Gertrude ongerust werd en haar kwam opzoeken. Zij weende toen niet meer maar scheen gevoelloos. Toen z(j aan de deur hoorde kloppen verzamelde zü al hare krachten om de deur te openen en zij spande zich nog meer in, om kalm te schijnen. Het was in de maand December, de schemering was resds gevallen en Gertrude merkte doordoor niet op, dat Marie geweend had. Weet ge wel, Gertrude, vroeg deze dat ik u uit naam van mevrouw Boivin vier duizend francs moet overhandigen Aan mij? Hoe is het mogelijk? G(j kunt het hier zelf lezen in de brief, welke ik hier zooeven vond en die aan mij geadresseerd is, en ge kunt u er dan van overtuigen; dat u die som werkelijk gegeven is.' Mevrouw Boivin heeft ook zes honderd francs vermaakt aan den portier. 01 welk een goede dame. Movrouw Pennard was weder komen wonen te Bordeaux waar haar man thans eene betere betrek king had gekregen en hierdoor kwam het dat Marie haar dikwijls opzocht. Zij deed dit nog te liever, omdat de broeder van mevrouw Pennard, weder na haar terugkomst te Bordeaux zijnen intrek by deze had genomen en omdat zij zonder gevaar van verdacht te worden die bezoeken af te leggen ter wille van den broeder, gerust haar intieme vriendin kon bezoeken. Van de kleine Margaretha hield zy zeer veel, omdat ze zoo aanvallig was. zy was nu vier jaar en babbelde zeer aar over allerlei dingen. Op een avond, dat Marie zich weder bfl h vriendin bevond vermaakte Marie haar kleine lie ling met het laten zien van plaatjes en met 1 doen van vertellingen, haar moeder kon dan a hare bezigheden blijven. Mijnheer Pennard, die was gegaan, kwam juist terug, terwijl »y daan» bezig was. Zjjn sehoonbraeder was by hem beiden gingen kg de tafel zitten. Vertel my nu neg meer ecb tee, wil u?vri de kleine Margaretha, toen zy zag, dat het binn< treden van de beide heeren de vertelling eenskli deed eindigen. Morgen. Waarom niet dadeiyk? Ik houd zoo vi van u, mejuffrouw. Wil u, dat ik u tante noem?l Neen, antwoordde Reinier opgewekt, mejuffrou| Marie wil dit niet. Marie die door deze vraag en het daarop gei antwoordde eerst een weinig in de war wi begreep echter, dat zjj er zelf een antwoord moest geven. Ik heb de vraag van eene zuster voor h: broeder, die ik niet kende en die ook my niet kern geweigerd. En indien nu die broeder, welke ge kent verzoek opnieuw deed? Dan zoudt ge weder een weigerend antwooi geven, zei mynheer Pennard op spottenden toon. Neen zei zfl, vry moedig Reinier in de oogi ziende, dan zou ik het aannemen. K0k, dan noem ik nog eens vry spreken, en al myn waarde schoonbroeder nog niet voldaan is ov< dit antwoord, dan, O, het maakt my gelukkig, zeer gelukkif Twee maal mejuffrouw hebt ge my gesproken va: een schuld, die ge jegens my had te vereffenen O, wat voldoet ge haar heden ruim. En Reinier greep z(jn kleine nichtje in de armein en drukte het zoo teeder aau z|jn hart, dat z,esi uitriep Genoeg, oom genoeg. Gy zyt gek, zeide Louise: Maar zonder zyne zuster op dit gezegde tea' antwoorden zei hy tot het kind - Wees maar gerust, Margaretha, ik wil geen kwaad doen, nu ge m0 zooveel goeds hebC^ bezorgd. Wat heb ik dan voor u gedaan; oom? Ge hebt ons allen gelukkig gemaakt, lieve, antwoordde hare moeder, door Marie, tante te noe- r men en ge moogt dit voortaan biyven doen. Oom Reinier heeft gezegd van niet. Hy bedroog zich. Het kind helde thans over naar Marie en haar blonde kopje op de arm van het jonge meisje leg gende, zei zy, terwyi zy haar aanzag U wilt het dus wel toestaan? Dit moet ieder my toestemmen, zei thans mynheer Pennard, dat daar twee jonge menschen zyn, die moedwillig verscheidene jaren van geluk hebben laten voorbygaan. Ge hebt geiyk en ik zal het my myn geheele leven verwtjten. Maar ik was zoo bang voor een weigerend antwoord. En ik, ik geloofde u zoo onverschillig. Het van uwe goedheid kon voor my niet anders dan het bewys van uwe genegenheid. Ik wankelde zelfs nietik meende niets voor u te zyn. Myn trotsch was niets dan dwaasheid dit stem ik toe. Gelukkig, zei mijnheer Pennard zeer arnstig, heeft Margaretha zich er mede belast de ware toe-L stand te doen versohynen. Denzelfden avond schreef Reinier nog aan zijne i moeder om haar deel te doen nemen in zyn gelukt en tevens om haar te verzoeken naar Bordeaux te I® komen, ten einde aanzoek te doen om de hand van®: Marie by haar oom. Deze brief verrastte mevrouw Duran ten zeerste. Niemand sprak haar meer van mejuffrouw Durman P en zy was er verre van te vermoeden, dat haar t zoon neg steeds aan haar daGht. Zonder de geringste aarzeling gaf de oom van Marie zyne toestemming en een maand later zou het huweiyk plaats hebben. Men moot allo zeilen byzetten, zei hy tot Gertrude. Zoek een goede kok, ik ben er op gesteld dat de maaltyd uitstekend zy, opdat de familie Duran zich die nog lang herinnere. Slot volgt. Snslperiérak L&KS8VSLD DE BQOIJ— Tactl IR 71 ai te; en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4