OFFICIEEL CEOEELTE. «N°. 655. Zondag 14 Januari. A®. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. het i» duidi •uw Bof Dit Mad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dhn Bobs 80 Ots. Franco per poet door ge heel Nkmbland 46 Cts. - Naar Ammnr* sn andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prift der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 80 Gta. - Iedere regel meer 6 Ots. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Ots. per nummer. INN1MENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Burg op Tsuocl. Binnen eenige dagen zullen wy beschikken over de ons komende ii.m.gm'agen voor abonnement, advertentiën, druk- ly ze erk en andere kosten. Hen zal ons verplichten tnoeli or gereede voldoening der aangeboden kwi ek niantiën. Over het bedrag der verzonden rekeningen 1, bij niet voldoening voor dien tijd, in het gin van Februari worden beschikt. Langeveld de Rooij. •lukt ion oetsii Bnvs Belooning voor het vinden van een lijk. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt driejfekend, dat blijkens by hem ontvangen bericht at J, in den Heer commissaris van Politie te Gouda, rne premie van EENHONDERD GULDEN is mjj^steld op het vinden van het lijk van den Heer M JJtbk Corhelis de Jong, oud 43 jaren, agent aan e Handelmaatschappij wonende te Gouda, lang e,j 71 M., aangezicht rond, voorhoofd hoog, oogen 3n tyauw, neus lang, haar en snor blond, draagt r gsfaeger ondergoed, gemerkt DJ en witte sokken. Bedoelde persoon heeft zich in den nacht van en 29 op 30 December 1893 vermoedelijk ver- heilronken van de boot „Zeeland", varende tusschen lissingen en Londen, terwijl vermoed wordt, at het lflk noordwaarts is gedreven en het niet l8 nwaarschtjnlijk is, dat het om of nabij Texel anspoelt. By het vinden van bedoeld iyk, verzoekt de burgemeester onmiddellijk telegrafisch bericht. Texel, den 9 Januari 1894. De Burgemeester voornoemd. STRICK VAN LINSCHOTEN. vin zal KOSTELOOZE INENTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- neente TEXEL maken bekend, dat op Maandag '6 Januari 1894, van des namiddags 121/, tot Yj uur, in de O. L. School aan den Burg, :elegenheid bestaat tot kostelooze inenting en nerinenting van de ingezetenen die zich daartoe Jdaar aanmelden. Texel, 12 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN, Burgemeester. J. A. WESSTRA, Secretaris. TEXEL, 13 Jan. 1894. De collecte welke van wege de Texelsche Jsclub Maandag en Dinsdag alhier werd gehou- len, ten behoeve van de Werkverschaffing en voor buitengewone uitdeeling, bracht eene som op van f 358.25. Als een bewijs van de groote hoeveelheid wild, welke zich aan onze kusten ophoudt, tan zeker wel dienen het feit dat de jager H. Troost, Zondagavond te 7 uur, alzoo bij donkere maan, in één schot 7 eenden doodde. De man had dit voordeeltje buitendijks, in de Mok. Een groote zwarte plek op het ijs, waar zeker een groot aantal dezer (heren tijeen was, was, naar hij ons mededeelde, bet punt waarop hij vuurde. Da Cocsssoap, 18 Jan, Sinds eenige weken heerscht in Eierland de influenza. Hoorde men in de eerste week van slechts enkele gevallen, thans is er bijna geen huisgezin of er zijn lijders aan die ziekte. Met zekerheid kan men aannemen, dat het zesde deel der bevolking is aangetast. Onze dokter, de Heer H. Hoyting van der Vegt, heeft het dan ook zeer druk en tot zijne eer moet gezegd wórden, dat hij tijd noch moeite spaart om de ziekte te bestrijden. Het aantal klaar te maken recepten bedroeg Dinsdag jl. niet minder dan 102. Jammer, dat sommige patiënten de voorschriften van den dokter niet opvolgen en door te vroeg naar buiten te gaan zich opnieuw de ziekte op den hals halen. Van zeer ernstige gevallen hoort men tot nog toe weinig. De Held. Ct. meldt Jl. Zondag in den vroegen morgen strandde in de Zuidergronden het Engelsche stoomschip „Diamond", met 201 Russische landverhuizers en eene lading haver van Libau naar Antwerpen bestemd. Tengevolge van het nevelige weer kon de stranding eerst tegen den middag door de sleepboot „Hercules," die by den vuurtoren op wacht lag, worden opgemerkt. Ook de loods- transportstoomboot „Schelde," die van het vuur schip „Terschellinger'oank" naar hier kwam, werd op den middag de Haaksgronden passeerende, de stranding gewaar en deze bracht het rapport daarvan hier aan. De sleepbooten „Stad Amster dam" en „Neptunus" vertrokken daarop naar de strandingplaats, waar de „Hercules" inmiddels reeds was aangekomen. De „Neptunus" moest het spoedig tegen het ys opgeven en keerde weldra in de haven terug. Toen de „Stad Am sterdam" by de strandingplaats aankwam, was de „Hercules" er reeds in geslaagd de „Diamond" vlot te brengen en in zee te slepen, tot groote vreugde van de landverhuizers, die, toen het stoomschip van den grond werd getrokken, op de uitbundigste wyze van hunne blijdschap deden biyken. De „Diamond" heeft geen schade geleden en onmiddelijk de reis voortgezet. Een en dertig gevallen van pokziekte deden ziGh in de afgeloopen week te Rotter dam voor. Op het oogenblik zijn nog ruim 100 personen daar ter stede aan die ziekte lijdende. Men maakt de opmerking, dat de drukte op de postkantoren op Nieuwjaar lang niet zoo overweldigend is geweest als vorige jaren. Moge daartoe veel bijgedragen hebben, dat 31 December op Zondag viel en er dus weinig handelscorrespondentie en geen couranten werden verzonden, toch meent men te be speuren, dat het nieuwjaarwenschen over de post vermindert en vooral het meer ontwik kelde deel der bevolking meer en meer het nieuwjaarwenschen achterwege laat. Daartegen wordt echter later aangevoerd dat niet het laatste het geval is, doGh de goede gang van zaken meer is te danken aan de goede zorgen van het hoofdbestuur, door vroegere bestelling mogelijk te maken. Een 82-jarige vrouw te Maassluis, die er, naar zij zeide, maar arm voorzat, ontving, behalve huishuur ook nog andere ondersteuning van diaconie en burgery. Toen zij echter dezer dagen overleed, bleek dat zjj er nog warm insat. By huiszoeking vond men, behalve vele voorwerpen van goud en zilver, nog een aardig bedrag in geld, terwijl zij bij een notaris in een naburige gemeente nog f 700 gedeponeerd had. Een leelijke verrassing voor de weldoeners, doch niet voor haar buiten Maassluis wonenden zoon, die bereid werd bevonden, de nalaten schap te aanvaarden. In Westerwolde, waar de schapenhou derij in de laatste jaren nog steeds van grooten omvang was, is deze vooral in het afgeloopen jaar aanzienlijk verminderd. Er zijn daar in de gehuchten Walslage en Wessingtange boeren die meer dan 300 schapen publiek verkochten. Men wil in Westerwolde de landbouw meer met behulp van kunstmest drijven, waarmede de genomen proeven gunstige resultaten hebben opgeleverd. De Minister van Binnenl. Zaken heeft het verbod van het vervoer van kalveren, jonger dan zes maanden, naar Friesland, uit den kring omvattende de provinciën Noord-Holland, Zuid- Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen, opgeheven. De instructie in de geheimzinnige zaak van de twee vrouwen is zoo goed als gesloten. In weerwil van de wanhopige pogingen en groote moeite door de justitie ingesteld, om op het spoor der misdaden te komen, waarvan men zich overtuigd houdt, dat zy door de Jong gepleegd zyn, heeft deze instructie weinig succes gehad. Hy biyft, naar de Amst. Ct. mededeelt, zich- zelven volkomen gefijk, houdt zyn onschuld aan vrouwenmoord hardnekkig vol; schryft zelfs zeer gemoedeiyke brieven aan de beide vrouwen, die natuuriyk besteld worden, doch steeds onbesteld terugkomen. De Jong heeft echter de verzeke ring gegeven, dat wanneer zyn zaak voor de rechtbank komt, men raar zal staan te kyken. De beide vrouwen zal hy daar doen verschynén. Als hy uit de gevangenis komt, heeft hy beloofd met verschillende lui te zullen afrekenen, vooral met de couranten, want hy begrypt hoe weet ie 't? dat deze nogal wat van hem verteld hebben. Dat belooft dus wat! Een nieuwe instructie is thans tegen hem geopend in zake oplichting. Ook daarby verloochent hy zyne gewone sluwheid niet. Zelfs poogde hy door het verkeerd opgeven van het jaar waarin hy gevonnisd werd, onder het bereik der oude strafwet te vallen, in plaats van de thans vigee- rende, die hooger straf bedreigt. Daar de oplich terij bewezen kan worden, hoopt men het heer althans, volgens de A. Ct., voor een jaar of vier onschadeiyk te makenin dien tyd kan nog veel aan het licht komen over het verdvffinen der vrouwen. Er heeft zich te Apeldoorn eene commissie gevormd, welke zich ten doel stelt, gelden bijeen te brengen tot finantiëelen steun van den heer Van Deth, die tegenover de mach tigen invloed van de aanhangers des heeren Yan 't Lindenhout, tot nu toe geheel alleen staat. De commissie is van oordeel, dat, wanneer de heer Van Deth niet meer, zooals dit thans het geval is, geldelijke moeielijkheden in den weg staan, dit zeer bevorderlijk zal zijn aan het opheffen van de onzekerheid, waarin het Nederlandsche volk tot nu toe verkeert in zake de weesinrichting Neerbosch, TEXELSCHE COURANT. wat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1