Buitenland. Zooals eenigen tijd geleden is gemeld, zou het kasteel „Radboud" te Medemblik tijdelijk worden ingericht tot succurzaal van het Rijks-krankzinnigengesticht. Dezer dagen werd dit kasteel betrokken door 21 vrouwelijke kranzinnigen, terwijl in den loop dezer maand nog 48 vrouwen uit het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam daarin zullen worden opgenomen. Als uitvloeisel van de besprekingen der Weesinrichting te Neerbosch heeft de liberale kiesvereeniging „de Veluwe" te Apeldoorn in hare vergadering van Vrijdagavond besloten, aan de Staten-Generaal een adres te richten, waarbij zij verzoekt het instellen van staats wege eener commissie, belast met het toezicht op alle liefdadige instellingen, inzonderheid die, waarin minderjarigen worden verpleegd. Het blijkt thans dat tengevolge de onlangs te Amsterdam geheerscht hebbende mist, 96 personen in het water zijn geraakt. Van dezen zijn er 15 verdronken, terwijl nog 4 mannen en 4 vrouwen worden vermist. Nog al meer ongelukken door het ijs. Drie jongelieden uit Zoutkamp geraakten bij Oldehove in het Reitdiep door het ijseen er van, een jeugdig meisje, verloor er het leven bij. Een zeer treurig ongeluk kwam te Osdorp voor, de twee oudste zoontjes, jongens van 13 en 11 jaar, van den veehouder P. O. te Osdorp, waren moeder gaan halen, die te Haarlemmer meer naar de kerk was. De kinderen kwamen niet terug. In den grootsten angst en spanning ging de nacht voorbij en het treurig vermoe den ontstond, dat de jongens verdronken zouden zijn. Bij het aanbreken van den dag gingen verscheiden personen uit om te zoeken, en in den Middelotkerpolder vond men weldra beide lijken. Een drietal heeren uit Sneek zijn op de Langweerderplas verdronken. Zondagmorgen reed de heer Huber, machine fabrikant uit Sneek, in het pas toegevroren wak bij het baken aan de Jaansloot te Langweer. Zijne twee metgezellen wierpen hem hunne jassen toe, maar hij dreef af en zonk weg in de diepte. Inmiddels kwamen uit Langweer tal van mannen aansnellen, maar eerst na drie uren zoeken haalden zij den ongelukkige levenloos uit de diepte te voorschijn. Ondanks den Nieuwjaarsdag, was te 's-Gravenhage dien dag een civiele zitting van het kantongerecht, welke juist ééne minuut duurde, ter behandeling van eene zaak, welke vier weken was uitgesteld, waarbij men om Nieuwjaar niet had gedacht. De plaatsver vangende kantonrechter, mr. Van Raalte, opende de terechtzitting. De eischer vroeg 14 dagen uitstel. De gedaagde stemde daarin toe. De kantonrechter sloot de zitting. Na een dag hard werken kwam Vrijdag namiddag een sjouwer in zijn huis aan de Rubroekstraat te Rotterdam; 't was koud op de kamer, zijn vrouw was uit en de kachel uitgedoofd, zoodat gezelligheidswege onze man te bed ging liggen. Nog niet lang lag hij er onder, toen hij voorzichtig de deur hoorde openmaken en opkijkend, een man op zijn teenen de kamer zag binnensluipen. Hij ver roerde zich niet en liet den dief stilletjes zijn gang gaan, „er is toch niets te halen, ouwe jongen," zei hij grinnekend tot zichzelf. De boosdoener scheen na eenige oogenblikken van hetzelfde gevoelen, teleurgesteld richtte hij zijn schreden weder naar de deur; voor hij die bereikt had, hoorde hij tot zijn grooten schrik een vroolijke stem achter zich roepen: Halo ouwe jongen, doe de deur achter je toe, het trekt verduiveld ergl De ingezetenen van Middelburg schijnen op een vulkaan zoo al niet te dansen, dan toch te leven. Een vrij raadselachtige ontploffing een hevige knal, een sterke schok in de huizen van Korten en Langen Delft en aangrenzende straten heeft daar in de vorige week vrij wat schrik en ontsteltenis veroorzaakt. De feiten verhaalt de Midd. Ct. als volgt Wat was er gebeurd vroeg ieder; en niemand wist dadelijk antwoord te geven, maar algemeen achtte men de oorzaak eene gasontploffing. Dit vermoeden werd weldra bewaarheid, want op onderscheidene plaatsen bleek, dat steenen uit den grond waren losgeraakt, dat ijzeren plaatjes etc. waren opgelicht, sommigen tot een hoogte van twee meter, of andere schade was veroorzaakt. Op plaatsen, waar de kanalen in de huizen minder hecht waren dan op andere, was natuurlijk de schade het grootst; zoo werd in den Korten Delft in eene letterzetterij de vloer stuk geslagen, een corrigeersteen van groote afmetingen opge licht en verschoven en een met letters gevulde kast omgeworpen, terwijl een paar huizen verder volstrekt geen schade was veroorzaakt. In dezelfde straat werd op een paar achter plaatsen een gedeelte van een riool over grooter of kleiner afstand opengeworpen. In enkele burgerhuizen in den Langen Delft was de ontploffing zeer sterk; in een er van werd een rioolbedekker tot een paar meter tegen een plafond geslingerd. In een winkel in dezelfde straat werd een zware deksteen van een onder het huis loopend riool in tweeën geslagen, terwijl in de keuken verschillende keukengereedschappen over vrij grooten afstand werden weggeslingerd. Hier en daar werd op de bedekkingen van privaten zoodanige druk uitgeoefend dat deze werden weggeslagen, terwijl de faecaliën her en der verspreid werden. Overal waar de ontploffing schade veroorzaakte werd een onaangename lucht waargenomen. De schrijver der Haagsche kroniek in de „N. Gr. Ct." schrijft omtrent het heer- schen der influenza „Onze geneesheeren, die 70 tot 120 patiënten daags bezoeken, ontwikkelen een ijver en een toewijding, waarvan niet dan met de grootst mogelijke erkentelijkheid kan worden gewaagd. Het is waar, dat zij het zich natuurlijk ook eenigszins gemakkelijk moeten maken en men verzekert mij dat een onzer geneesheeren dezer dagen van huis een pakket recepten medonam, waaraan alleen de naam van den lijder ontbrak, en aan al zijn volwassen influenza-patiënten een volkomen gelijkluidende behandeling voorschreef: karnemelk met grutten en stroop, veel warme limonade, drie maal daags een gram antypirine. 't Kan best waar zijn, want het is anders moeielijk te begrijpen hoé éóu geneesheer 120 visites daags zou kunnen maken en toch nog thuis patiënten ontvangen." In Amsterdam zijn er 240Öt) vrouwen meer dan mannen. De vrouw behoort in haar huishouden, ver tellen ons degenen, die er op tegen zijn, dat gelijke rechten aan man en vrouw worden toegekend, doch waar moeten die 24000 over schietende vrouwen nu al vast een huishouden van daan halen? Alcohol uit turf. Omtrent een vijftigtal jaren geleden heeft het stoken van alcohol uit allerlei grondstoffen, zooals beetwortels, aard appelen, vruchtenzaden een groote uitbreiding ondergaan, en als treurig gevolg daarvan is het misbruik van sterken drank steeds toege nomen. Hoewel alle stoffen, die suiker of zetmeel bevatten, voor do bereiding van alcohol kunnen dienen, is de industrie daar mede niet tevreden en heeft C. Kappener, in 1891, het denkbeeld verwezenlijkt, om alcohol uit turf te bereiden. Volgens een in Dinglers Polytechn. Journ. voorkomend artikel heeft die fabrikatie zich reeds tot een tak van industrie ontwikkeld. De bereiding moet winstgevend zijn100 kilogr. turf, ter waarde van 25 cents, leveren 6 en een kwart liter alcohol op, terwijl de van 50 kilogr. aardappelen verkregen hoeveel heid niet grooter is. („Mnbl. t. d. Verv.") In Frankrijk werd de aandacht van het ministerie van landbouw gevestigd op den handel in vervalschte zemelen, die in de aan de Middellandsche zee gelegen havenplaatsen ingevoerd worden. Het bedrog wordt gepleegd, door den rijst- bolster in fijn verdeelden staat te brengen, om hem dan met zemelen te vermengen. Dit mengsel, dat een waarde heeft van 1 tot 2 francs per 100 kilogr., wordt verkocht tot den prijs van 12 tot 15 francs. De veefokker, die zulke zemelen gebruikt, geeft aan zijne dieren een waardeloos voedsel, dat veeleer schaadt dan nut aanbrengt, zij dus op zijn hoede bij den aankoop dergelijke waar. („Mdbl. t. d. Verv.' 'alleen jen ir besl en m in. kr g£ ied Van ■end^ wo: ng Tt In België is het mond- en klauwzeer uitgebroken in vier gemeenten der prov: Antwerpen, op eene plaats in Brabant enjjje s\ drie plaatsen in West-Vlaanderen. Besmettelignam longziekte woekert voort te Mariakerke enf St. Agatha-B6rchem fOost-Vlaanderen). De Engelsche regeering heeft een belangrijke beslissing genomen. Zij heeft werktijd in de fabrieken en werkplaatsen en onder toezicht van het ministerie van ooi^ei-g tot 8 uren per dag beperkt. De mededeelbelas' daarvan werd door het Lagerhuis met gejufle t ontvangen. De bepaling betreft twintig duizi pp6r werklieden. £at Dezelfde ramp, waardoor de stad Schnei panl mühl is getroffen, doet zich thans voor te Eisleb |encl De werking in den bodem is er reeds van z 0p danigen aard, dat in verscheidene straten Wer kelderverdiepingen onderloopen en in een aan huizen de muren beginnen te scheuren, gevolge eener grondverzakking, waardoor ookj de straten reeds spieeten zijn ontstaan. Nu dan hoort men er een onderaardsch gerom: Omtrent de noodige maatregelen schijnt er verschil van gevoelen tusschen de deskundigj te bestaan. Een vreeselijke wraak heeft een douai beambte te Wilna volvoerd. Hij had tegen etrg buurman een proces verloren en meende zijn vrouw den buurman had geholpen, eenigen tijd vroeg hij zijn tegenpartij en die familie op een diner om de verzoening te viere Bij het derde gerecht werd opgedragen een schot met een zilveren deksel gedekt. De douane-beamb stelde met een glas champagne een dronk op „onze eerstvolgende samenkomst" en licht den deksel op, waarna een ontploffing volgde. Door het springen van de dynamietbom werdi de douane beambte, zijn vrouw, twee docht® en zoontje, zijn schoonmoeder en de buurman zijn vrouw gedood. Een dienstmeisje wei zwaar gewond en stierf later, alleen het jongst dochtertje bleef gespaard. Volgens een bericht uit Wilna aan „Frankf. Zeit." geschiedde de gewelddadige sluiti der Katholieke kerk te Krosche waarvan onlan, melding werd gemaakt, op bevel van den gouvei neur van Wilno, generaal Orschewsky. In hi geheel zijn 60 personen gedood en meer dai honderd gewond. Toen de gruwelen in het buitefin land de aandacht begonnen te trekken, gaf df Regeering aan den Departements-directeur v; het Russische Ministerie vanBinnenlandscheZakei last om naar Krosche te gaan, ten einde een ondei zoek in te stellen. Dit onderzoek leidde evenwe tot geen resultaat. Uit de nadere bijzonderheden over eei gevecht tusschen de Engelschen en FranscheDMc in Sierra Leone blijkt, dat de vergissing van dei Franschen aanvoerder zeer verklaarbaar is. Het was nog nacht toen de Franschen het kampjin overvielenbij het onzekere licht der maai hield luitenant Maritz de witte veldtenue dei Engelsche officieren voor de witte kleeding dei Arabische opperhoofden, die naar hij meende eet troep Sofa's aanvoerden. De plotselinge overrompeling bracht een hevige verwarring in de kamp. De Engelschen schoten in de halve duisternis hun eigen aanvoerder, kapitein Lendy, en twee van hun eigen konstabels dood; dit wordt uitdrukkelijk geconstateerd in het rapport van den bevelhebber der Britsche troepen in Sierra Leone. Uit dit rapport blijkt tevens dat het aantal gesneuvelden kleiner is dan eerst werd opgegeven. De gesneuvelde Franschen werden door de Engelschen met krijgseer begraven. De bewoners der Sandwich-eilanden gaan door voor de beste zwemmers der wereld. De stoutmoedige eilandbewoners zwemmen de baai in en duiken, onder de golven door, terwijl zij planken voor zich uit dnwen. Als zij een eind in zee zijn gezwommen, kiezen zij zich, om terug te keeren, een groote golf uit en dan vlieSen zij pi zittende, knielende of staande op hunne planken jt met de snelheid van een renpaard naar de kust terug, op de koppen der golvendat alleen zeer geoefende zwemmers zich aan deze gevaarlijke liefhebberij overgeven, spreekt vanzelf. In het meermalen besproken proces der 1200 erfgenamen te Brussel is thans uitspraak gedaan. Het Openbaar Ministerie was, gelijk men zich herinneren zal, van oordeel, dat de erflaatster, de wed. Van Deugel, bedoeld had, ii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2