DIENSTBODE gevraagd. C. Ik ?IISII. flinke DU C. Hz. VEEGER. uitgestel! tot DIISMG 23 Januari e. L LEERING „NUT EN GENOSSEN" Waal. TrnpMi met Dames op WOENSDAG 17 JANUARI a. s, 's avonds kalf 8 in let 1 ra F. DROS. Maatschappelijk Kapitaal 1500,000. Pietee Jz. Roeper, Een zindelijk Dienstmeisje Danes- en HeeretóleefliistiiM )e Nutsvergadering, Onderlinge Verzekering bij Ziekte „VESTA," J. A. WESSTRA, H.H. KIEZERS. INFLUENZA. Alewijn's Haverstroo-pastilles. Eenige goed onderhouden Meubelen, Een HUIS en ERF, Eene Huismanswoning, Erf en Tuin Stemgerechtigde Ingelanden Depot Stoomkunstververij Chemische-wasscherij PL VLESSINGr, Burg op Texel. REDIKREURTEN. ADYERTENTIEN. RAMP te WIERUM. Ten spoedigste gevraagd Deurwaarder C. DE WIJN, G. J. O, D. DIKKERS, publiek verkoopeii: G. J. O. D. DIKKERS, VERKIEZING. Statie- en Ledikant-Gordijnen Yerfgoederen 14 dagen. Waschgoederen 8 dagen. •V.' illeen de naaste bloedverwanten van haren >P ten man erfgenamen zouden zijn. Maar de bank was van eene andere meening. Zij beslist, dat al de bloedverwanten van den en man, tot en met den 12en graad, moeten kunnen dan al die erfgenamen aan het gaan van het groote kapitaal. Maar zij ieder niet zoo heel veel krijgen. Be kosten ,e successierechten zijn hoog en „vele namen maken de erfenis dun." Van eene merkwaardige gebeurtenis, welke ende de ongeregeldheden op Sicilië voor- wordt door een correspondent te Palermo fling gemaakt. n 'e Terrasini, een dorp van ongeveer 7000 OOI,oners, staken de opstandelingen de kantoren eel jelasting in brand. Eene compagnie bersaglieri ejude te hulp en de luitenant beval zijn man- liZf ppen zich gereed te maken om te schieten. dat oogenblik snelde eene vrouw naar den ne'inant toe en de beeltenis der koningin omhoog 'et lende, vroeg zij hem het portret te kussen; 1 z op vielen de opstandelingen, mannen en in wen, allen op de knieën voor de soldaten, r den uitroep „Schiet ons maar doodwe en toch bijna van honger." De luitenant zijn soldaten in te rukken en er vielen geene lere ongeregeldheden meer voor. Zondag 11 Januari. HERVORMDE GEMEENTE. Voorm. tien uur Ds. van Schaick. Geen dienst. Hoorn. Voorm. tien uur Ds. Leffef. child. Nam. 2 uur Ds. Leffef. 'erend. Nam. 3 uur de Hr. Bakends. dorp. Voorm. half tien de Hr. Bakends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. 'erend. Voorm. tien uur Ds. Kuperus. ■g. 's Avonds 6 Va uur Ds. Kuperus. Woensdag 17 Januari. HERVORMDE GEMEENTE. vepg. 's Avonds 6 Va uur Ds. van Schaick, gï liei er< nb| k :hl Ie. ite i e dai til ng? Heden overleed, zacht en kalm, na eene veifcorte ongesteldheid, onze geliefde Vader, he Sehuwd- Groot- en Overgrootvader, de Heer DIRK J. BRUIN, den ouderdom van 87 jaren en lOmaanden. Uit aller naam J. BRUIN Dz. Ben Hoorn, Texel, 9 Jan. 1894. )ei Heden overleed onze geliefde Êchtgenoote, letfMoeder, Behuwd- en Grootmoeder, NEELTJE BAKKER, Eclitgenoote van Tennis Roeper, n$n den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, T. ROEPER; Zuid-Raffel, 12 Januari 1894. Heden overleed, zacht en kalm, na een korte ziekte en geduldig lijden, onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, JANTJE KUIJPER, Wed. R. Huisman, n den ouderdom van 76 jaren en 6 maanden. Allen die de overledene gekend hebben, zullen beseffen wat wij in haar verliezen. Uit aller naam, JANNETJE HUISMAN. Texel, 13 Januari 1894. TToor de vele en hartelijke bewijzen vandeel- v ngming, by het overlijden van onze geliefde eder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, 'Uigen wij aan allen onzen dank. Uit aller naam, J. LAAN. Eijerland, 10 Jan. 1894. bepaald op Donderdag 18 Januari a. s. voor kinderen van doopsgezinde ouders, in Eier- land op WOENSDAG a. s, te 2 uur in de School te Mdden-Eierland. aan DEN BURG OP TEXEL. Algemeene Vergadering dier Maatschappij op MAANDAG 15 JANUARI 1894, desavondsten 77i ure in het Café „Parkzicht" aan den Burg. Punten van behandeling: Verslag over 1893. Rekening over 1893. Benoeming commissie opname rekening. Verkiezing Commissaris. HET BESTUUR. HET BESTUUR. Maatschappij van Levensverzekering met Uitkeering bij Geboorte, te AMSTERDAM. Goedgekeurd bij Kon Besluit van 24 Haart 1893, No. 35. Deze Maatschappij sluit alle soorten van Levens verzekeringen. Het recht van Uitkeering bij Geboorte is omschreven in Art. 16 der Polisvoor waarden. De Tarieven zijn naar de nieuwste sterftetafel berekend. Verzekerden met een verzekerd bedrag van af f 500.— deelen in de winst. Inlichtingen, Voorwaarden, Tarieven, enz., ver krijgbaar bij eenig agent te den Burg op Texel. Met dankbekentenis mogen we vermelden dat door den Edelachtbare Heer C. KEIJSER Pz. voor de arme Weduwen en Weezen der noodlottig omgekomen Visschers te Wierum, in ontvangst zijn genomen, de navolgende giften. Van G D A. B. aan den Burg f 5,00 J R E. F - 5,00 S. - 1,50 C. - 1,50 D. Bs. aan den Hoorn - 1,00 Moge dit bewijs van Christelijke liefdadigheid aanleiding geven tot navolging, de wood is dringend. Namens de Vereeniging der Nederlandsche Visscherij afdeeling Oosterend, Pr. BURGER, Voorzitter. Adres: P. C. KOORN, Gr avestraat, Burg. By de Verkiezing van een Hoofdingeland, op MAANDAG 15 JANUARI a.s., verzoeken wy U, met ons, Uwe stem uit te brengen op den Heer Vele kiezers. Uitstekend middel tegen hoest. Verkrijgbaar per pakje d 25 cents, bij D. DAALDER Mz. Burg op Texel. Koek- en Banketbakker. Adres: A. LANGE VELD Pz., Burg. zal op Woensdag 17 Januari 1894, 's morgens half 11 ure, voor het woonhuis van G: Dz. DAALDER, aan DEN HOORN, PUBLIEK VERKOOPEN: bestaande in KABINET, STOELEN, TAFELS, STAARTKLOK, SCHILDERIJEN, 2 VEEREN BEDDEN met toebehooren, GLAS- en AARDE WERK en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. Betaling 24 Juni 1894. Notaris te Texel, zal op Vrydag den 19 January 1894, 's avonds 7 uur, in het Café PARKZICHT aan den Burg op Texel, in den Binnenburg aan den Burg op Texel, Kadaster Sectie K nommer 85, groot 90 centiaren. Eigendom van den Heer H. R. DE HOLL te Utrecht. Notaris te Texel, zal op V R IJ D A G 19 JANUARI 1894, 's avonds 7 ure, in het Café PARKZICHT, aan den Burg, pnbliek verkoopen: met zes perceelen Weiland, staande en gelegen op Dijkmanshuizen te Texel, samen groot 4.65.50 Hectaren. Eigendom van DIRK Jb. DE BOER. der dertig gemeenschappeiyke polders te Texel, worden beleefd verzocht hun stem, 15 dezer, uit te brengen op den Heer een bey veraar van ieders belang en tevens een man met ondervinding. Vele Kiezers. GEVRAAGD, om 20 Maart '94 in dienst kte treden. Adres: W. C. EELMAN, Welgelegen by den Burg. Voor de aanstaande Verkiezing van Hoofd ingelanden der 30 Gemeenschappeiyke polders, bevelen wij ten zeerste aan den Heer Vele kiezers. van de en van A. H. VAN BENTHEM, LOCHEM. Volgens de nieuwste vindingen ingericht. SPECIALE INRICHTING voor het Chemisch-Wasschen, Verven en als nienw Appreteeren van alle soorten STUKGOEDEREN, AFLEVERING: OF KORTEREN TUD, 101 rde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3