American National Trust Company. Direct beschikbaar Opruiming Volteekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend Dollars, Inschrijving op 3'0;0%r"" Goud-OHigatiën Feuilleton. Set Spookhuis. KENNISGEVING. De dynamietaanslag Reservefonds 52,000 Dollars f 130,000, op Dinsdag 16 Januari e.k., Het Bestuur van het Waterschap de 30 Gemeensch. polders op Texel, brengt ter kennisse van de stemgerechtigde Ingelanden, dat op MAANDAG 15 JANUARI 1894, van 's morgens 9 tot 's na middags 3 ure, ten RAADHUIZE alhier zal worden overgegaan tot de stemming van EEN HOOFD-INGELAND, en welke stemming behoort te geschieden door dat de Heer C. EELMAN Pz. zijne benoeming niet heeft aangenomen. Dat op voorschreven tyd en plaats de stem briefjes zullen worden uitgereikt en ingeval van herstemming, deze zal geschieden op een later te bepalen dag. Texel, 3 Januari 1894. Eet Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. f 2000, f 1000 en f 500, tegen 47, renten op éérste hypotheek land, ten kantore van J. H. MOOJEN, Makelaar. in de Fransche Kamer verwekt niet zoo'n ver wondering als de lage prijzen en solide behan deling welke u by mij in den winkel ondervindt en bovendien van al het gekochte, h contant, 10% korting tot en met half Januari 1894. Pro fiteer dus van deze gelegenheid. Aanbevelende, UE. Dw. B., Ph. VLBSSING. van een party verschillende LAPPEN tot spotprijzen. waarop gefourneerd 60 pCt of 300,000 Dollars f 750,000 Ned. Courant. belegd in Obligatiën der Stad New-York, ingeschreven ten name der American Trust Company. President: H. A. VAN VALKENBURG. fgedekt door onderpand), rentende 5 pCt. en deelende in de winst, in stukken groot 400 Dollars in Goud of f 1000 Ned. Courant. Het aandeel in de winst over 1892 bedroeg 8.06 Dollars f 20.15 en over 1893 7.62 Dollars f 19.05 per Obligatie of pi. m. 2 percent. De Obligatiën zijn aflosbaar k 103 pCt. in 1913. De Inschrijving op bovengenoemde Obligatiën is opengesteld tot den koers van 98 pCt. en loopende rente van af 1 Augustus jll tot 19 Januari e. k. van 10 uur des voormiddags tot des namiddags 4 uur, ten Kantore van de Heeren: tq Leidende Leidsche Bankvereeniging, H. F. C. Geblings, MaastrichtHering Vrijthoff Co., Middelburg.J. A. Zip Van Tbylingbn, Nieuwediep.P. Groen Zoon, Nijmegen Maas Waalsche Bank Knep- pers Co., „Rotterdam.P. J. Minderop, SneekBrunings Ten Cate, UtrechtA. J. Loran Zoon, VenlooP. J. Berger, WinschotenG. J. A. E. Groeneveld, ZutfenL. H, de Bas Co,, ZwolleBuisman Gratama Co., tot te AmsterdamVan Sprang Dekker, „ArnhemF. H. R. Fockema, „BredaIngen Housz Zoon, DelftVan der Mandele Zonen, DeventerG. Vermeer Johz., DordrechtOtto de Kat Zoon. GoudaMontijn Co., Groningen Mrs. Van Vibrssen Trip Feith, „HaarlemHollandsche Crediet- en Depositobank Mees Ritsema, 's Gravenhage Schuurman De Bas, 's Hertogenbosch Wed. Joh. F. vanRijckevorsel Zoon, Leeuwarden.A. Bloembergen Zonen, by wie Prospectussen Inschrijvingsbilletten verkrygbaar zyn, De stortingen geschieden van af den 19den tot en met den 20sten Januari e. k>, kantore der Associatie-Cassa, tegen afgifte der origineele Obligatiën. AMSTERDAM, 10 Januari 1894. ten i. Hoofdstuk I. In de salon van het kasteel naby het dorp X waren op zekeren winteravond verscheidene familie leden saamgekomen, om er onder gezellige kout en een spelletje kaart de avond door te brengen. Het was half tien en grootmoeder riep juist ver heugd uit: „Gewonnen, Alfred, gewonnen geef me nu maar spoedig uw stuiver" toen men eensklaps een luid rumoer op de trap hoorde. Eensklaps werd de deur geopend en een kinderschaar snelde naar binnen. O, grootmoeder, grootmoeder! het is waarl het is waar! O, oom Alfred 1 hy heeft Gabrielle en Jan geroepen 1 En geblaf En dan de vinger, de vinger. O, de vinger op de muur. Wat bedoel jelui tooh schreeuwde eindelijk Alfred, en dadelijk volgden de anderen met in koor te vragen, wat er eigenlijk gebeurd was. Het spookhuis, riepen alle kinderen als met één stem. Ha, ha, ha, kleine lafaardjes. En gy, George, schaamt ge u niet een flinken jongen van dertien jaar. O, vader, als u eens wist wij hebben gehoord. Nu, nu, zeg op dan wat ge hebt ondervonden. Hij heeft ons allen bjj den naam genoemd. En de vinger, de vinger van vuur. En: En, en, en, alles zotternij. Maar het is heusch waar, oom Alfred. Ja, grootmama. Ik durf van avond niet alleen gaan slapen, zei de kleine Jeannette, een lief meisje van onge veer negen jaar; dat half weg kroop in de rokken harer moeder. Ik ook niet, ik ook niet, riepen een paar ouderen. Kom aan, vertel nu eens goed wat er eigen lijk gebeurd is, zei thans kolonel Alfred, die er thans eerst belang in begon te stellen. En ver volgde hy, wat deed die groote lummel van een Justin? Hy is gevlucht. Gevlucht, hy gevlucht. Dit zeggende, begaf de kolonel ziob naar de schel koord en trok er met kracht aan. Frans, zei hy tot den komende bediende zeg aan Justin hier dadeiyk te komen. Eenige oogenblikken, later verscheen deze. O, ben je daar, zei de kolonel, toen de man binnen trad. Hy zag er nog zeer ontdaan uit en zyn gelaat was even wit als dat van een pierrot. Ja, kolo. Naar het schynt, zyt ge op den loop gegaan als een eerste lafaard, viel oom Alfred hem in de reden. Dat komt, kolonel, omd. Dat komt, dat komt, omdat ge een Iitq zyt. Maar niet alleen daarom laat ik u hier k| Ge moet ons eens een omstandig verhaal doi hetgeen er is voorgevallen en waardoor de kt zoo verschrokken zyn: Komaan, waar hebt ge ze heen gebracht? Ik was het niet, kolonel maar de jongt George stond er op, dat wy eens zouden stil tl staan by het spookhuis. Welnu, en toen? Toen wilden allen onderzoeken of het was, hetgeen verteld wordt, dat men daar I vreemde geluiden hoort. Goed, goed, en verder? Welnu, kolonel men hoort daar vreemi' luiden. Domoor, maar vertel verder. Ik hoorde spoedig daarop de jongejuffroi huilen. Toen ben ik van de bok gestapt ei gaan zien wat er was en ik zag de vingi Van vuur? Ja, van vuur en bloed, vervolgde Jus: nog erger, een Btem heb ik gehoord, die duii zei: „He" Justin, zyt gy daar. Komaan jongen, kom hier en de stem was zeer by nfijn oor. De kolonel haalde de schouders op. Het is waar, papa. - Ja, oom Alfred. Goed, goed. maar vervolg Justin, Qtlën Maar, kolonel, ik weet niet meer. Qver Ge zyt gevlucht, hé? j jjj Ja wy allen, Gy, nu ja, gy zyt nog kinderen.maai groote lummel daar is een oud Afrikaansch soli Hadt ge uw zweep niet kunnen nemen en di het hoofd van den vervloekten spotter kunnen e [-■ slaan, die grappenmaker, die nu al reeds een lang zyn schelmsche streken speelt? Kon» ga heen ge zoudt me recht boosmaken, ge zyt nerf BUI goed voor. mee - Welnu, kinderen, vervolgde oom Alfred, I itnee Justin vertrokken was, morgen ga ik er eens 10 zt u heen en. W*0 O, pa, ik niet, Ik ook niet, ik ook niet riepen de anderen.' - Welnu, dan zal ik alleen gaan en ik zal zoogenaamde spook wel by de ooren hierin voeren, of myn naam is geen kolonel Alfred. Hoofdstuk H. Het huis, dat thans den naam draagt van spoi huis, was eene woning, die gelegen was aan grooten weg, die van X tot Y voerde. In 1869 er een moord gepleegd en van dien tyd af niemand aldaar er in willen wonen. Hierdoor *^a het gebouw langzamerhand meer en meer vervallp"É zoodat het niets dan een bouwval was, die nergi Pe anders dienst voor deed, dan voor schuilpli voor reizigers, die plotseling door een stortf wérden overvallen. Dit duurde zoo een tiental jaren tot de jager rtia' het kasteel er iets ondervond, hetgeen de gehele omtrek in rep en roer bracht. Het was op een avond in de herfst dat de ja een schuilplaats zocht in de bedoelde woning, eenige bossen stroo vindende, gevoelde hy den wen: by zich ontwaken er een dutje te doen. Hy de dit, maar nauweiyks was hy ingeslapen, toen door een helsch gerucht weer gewekt werd. I alle zyden van de kamer, van den zolder van vloer, van de muren en by zyn ooren, boven Js hoofd, ja overal hoorde hy gehuil, geblaf, geschreeulrt en gesis, vermengd met geroep van allerlei vreemi stemmen: Verstyfd van schrik en ontzetting hy op zyn strooleger ter neder. Eerst meende te droomen; maar weldra kwam hy tot de ontdekk: dat hy waakte, hy herinnert zich nu, dat hy zii in het vervloekte huis bevindt Maar van wi komen al die vreemde geluiden? Hy tuurt on rond, maar ziet niets, de kamer is geheel ledig. I Eensklaps, terwyi hy zich meer en meer s|b( peinst en meent van angst te zullen sterven won 9 hem met een diepe basstem toegeroepen: „He,Jim keer je dan toch om en ga recht voor u uit, de wsjje zult ge vinden aan het einde van myn vinger. oi Goeden avond." Als een automaat keert de jagi I zich om en op de muur ontdekte hy een vinger v&Qn kolossale afmetingen, die licht geeft en hem de K bn d s Vi Snelpersdruk LANGEYELD DB BOOU- Tm weg wyst. Hy had ternauwernood de kracht zyn beenen bewegen en weg te gaan uit het vervloekte huis. {Wordt vervolgd.) 62 f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4