:n°. 658. OFFICIEEL GEDEELTE. Donderdag 25 Januari. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. ■bi Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bubo SO Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts.-— Naar Amatras en andere landen met verhooging der porto's. Advert en tlön vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiên Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. n ABONNEMENTEN en ADVERTENTIÊN worden aangenomen bt) de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBurg op Texel. Da V1 ex el, Noodig It, om KIESRECHT. VOORZITTER ran den Gemeenteraad van oodigt de mannelijke inwoners dezer gemeente zoo zty zQn aangeslagen in eene andere eente over het laatst verloopen dienstjaar, (d. i. het dienstjaar 1892-1893), in de personeele \sting tot een bedrag, bedoeld in art. 7 eerste snede der kieswet of in het laatst verloopen istjaar (d. i. over het dienstjaar 1893), in de dbelasting in eene andere gemeente of in meer eenten te zamen, tot een bedrag van minstens .0, daarvan door overlegging der voor voldaan ekende aanslagbiljetten vóór den 15*°" Februari k. te doen blijken. De man wordt in de grondbelasting geacht te Jen den aanslag zijner vrouw, de vader dien er minderjarige kinderen, wegens de goederen, van hjj het vruchtgenot heeft. (Art. 7 der kieswet, gewijzigd by art. VII der 'ïiditioneele artikelen der grondwet.) Mi Tevens noodigt h(j de mannelijke inwoners dezer 7eëmeente uit, die meenen op de gronden hierna der a en b gemeld, aanspraak te kunnen maken, i geplaatst te kunnen worden op de kiezerslijsten, i arvan mede vóór den 15*°" Februari e.k. aangifte doen, door invulling van daartoe ter gemeente- 0](cretarie kosteloos verkrijgbare modellen. le A. Die als mede-eigenaar in de grondbelasting is •ingeslagen wegens onverdeelde onroerende goederen leDs naam niet by den aanslag in het kohier is rmeld, mits zyn aandeel in dien aanslag ten li Inste tien gulden bedraagt. B. Die als hoofden van gezinnen, of alleen wonende tprsonen, van den inwonenden eigenaar of eersten Durder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte n een woonhuis, waarvan de huurwaarde voor de 8 rsoneele belasting ten minste op het dubbele i steld is, van het laagste in de gemeente voor den 8 illen aanslag vereischte bedrag, gedurende negen den, voorafgaande aan den 15d•,, Februari een eolte in huur hebben gehad en bewoond, waarvoor >n afzonderlyke aanslag in de personeele belasting ichiedt, maar waarvan de jaariyksche huurwaarde gestoffeerd, in verhouding tot de belastbare huur- arde van het woonhuis of afgezonderd gedeelte het woonhuis geschat, het in art. 1 onder o. kieswet bedoelde bedrag van den vollen aanslag eikt, (art; I der kieswet, gewyzigd by art. VU additioneele artikelen der Grondwet.) exel, 18 Januari 1894. De Voorzitter van den Raad voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. „UITHALEN" door de bestuurders van rij- en voertuigen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der emeente TEXEL, vestigen de aandacht van langhebbenden op het bepaalde by artikel 31 A het reglement op de wegen in Noord-Holland, ttudende regeling van het zoogenaamde uithalen »or ruiters en bestuurders van ry- en voertuigen, iidende «Ruiters en bestuurders van ry - of voertuigen «elkander in tegengestelde richting voorby «rydende, zyn verplicht rechts (van de hand) «uit te halen. «Wanneer zy in dezelfde richting achter «elkander ryden, is de achterste, zoo die den «voorste wenscht voorby te ryden, verplicht «dezen daarvan te verwittigen, waarna deze «rechts (van de hand), de voorbijrijdende links (by de handj moet uithalen." Overtreding dezer bepaling wordt gestraft met ae geldboete van ten hoogste tien gulden. Op de naleving van bovenstaande bepalingen zal stiptelyk worden toegezien. Texel, den 18 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Striok van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. GRONDBELASTING. De BURGEMEESTER van TEXEL maakt bekend, dat door hem heden is afgekondigd en aan den Heer Ryksontvanger ter invordering is uitgereikt, het Kohier der Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het dienstjaar 1894 en dat ieder daarop voor komende belastingschuldige verplicht is, zyn aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen. Texel, 22 Januari 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 24 Jan. 1894. De vierde Volkslezing vanwege het Nuts- departement Texel, had Dinsdagavond plaats. De opkomst van belangstellenden was in aanmerking nemende, dat de thans heer- schende ongesteldheid velen verplichtte zich thuis te houden zeer bevredigend, welke opkomst niet onmogelijk hieraan was toe te schrijven, dat de spreker voor dezen avond, hoewel als redenaar niet onbekend, als Nuts- lezer, hier althans, nog fonkelnieuw was. Die eerste kennismaking is gewis niet tegengevallen. In eene keurige rede behandelde de heer Kuperus het onderwerp de Mensch, en zijn gemeenschapswezenen hij deed dit op eene wijze zoo als men van den man van het woord kan verwachten. Uitvoerig toonde de spreker uit de ge schiedenis de waarde aan van gemeenschaps gevoel en gemeenschapsleven en met kracht en ernst wekte de lezing op tot dat gemeen schapsgevoel en leven, in goeden zin. Vooral in onze dagen, nu de strijd om het bestaan steeds moeielijker wordt, de werkloos heid allerwege het schrikbeeld doet verrijzen van honger en ellende, en de gevolgen van dien, vooral nu was het gesproken woord op zijn pas en verdient ruime behartiging. Met aandacht werd de spreker dan ook aangehoord door het aanwezige publiek, het welk aan het einde der rede luide zijne tevredenheid te kennen gaf. Als bijdrage gaf de heer Kuperus nog ten beste een opstelletje van Piet Paaltjes (Ds. Haverschmidt, thans overleden,) getiteld Oom Janoftewel duidelijker„Hoe Oom Jan Potthof aan een vrouw kwam", een aller aardigste bijdrage welke vaak een gulle en ongedwongen lach verwekte. Dat de Voorz. aan het einde der vergadering met volle recht den spreker namens de aanwezigen dank mocht zeggen voor zijn optreden op dien avond, zal zeker niemand in twijfel trekkendie dank kwam hem ten volle toe. Wij lezen in een elders verschijnend bladNu de raad der gemeente Texel vrijheid heeft verleend, onder zekere beperkende bepalingen, om in de schuiten der garnalen- visschers ook garnalen te mogen koken, worden tal van die vaartuigjes daarop ingericht. Voor de eigenaars der kokerijen is dit natuurlijk zeer schadelijk. De prijs, thans in het buitenland voor de garnalen verkregen, is niet onaanzienlijk. Oudeschild, 23 Jan. Gisteren en beden werden in het Marsdiep en Texelstroom door garnalenvisschers spoorbalkjes opgevischt, van diverse merken. Men vond er o. m. gemerkt met A. T. T. A. S. S. S. A. en B. S. Het hout, dat in de haven werd aan gebracht, is vermoedelijk afkomstig van een verloren deklast van een of ander schip. Oosterend, 23 Jan. Een baldadige jongen deed dezer dagen het paard van den heer D., gespannen voor een' boerenwagen, verschrikken. Het paard werd schichtig en geraakte daardoor met zijn kop door het raam van den bakker W. en sloeg daarna met bloedende kop op hol. Gelukkig wist men het spoedig tot staan te brengen, zoodat geen ernstiger ongelukken te betreuren zijn. In een logementje, tevens bierhuis te Rotterdam op de Delftschevaart nabij de Broe- dersteeg, werd een uitdrager door eenen man aangesproken, die mededeelde, dat hij voor hem een mooi boedeltje te koop wist, afkomstig uit de woning van een gepensioneerden kapi tein. De uitdrager, die geen geld bij zich had, spoedde zich op aanhouden van den onbekende naar huis om dit te halen en keerde spoedig met een welgevulden buidel in het bierhuis, terug. Alvorens nu den koop te gaan sluiten, werd eerst, op uitnoodiging van den vreem deling, een kaartje gelegd, hetgeen ten gevolge had dat de uitdrager in betrekkelijk korten tijd een bedrag van f 150 f 200 verloor, waarmede de winners blijkbaar behendige kwartjes-vinders zich ijlings uit de voeten maakten. In sommige bladen wordt het volgende gemeld Drie jaar geleden werd een soldaat van het Ned. Indische leger met groote plechtigheid en luister bij z\jne aankomst te Amsterdam door generaal Den Beer Poortugael ontvangen. Ieder gewaagde van August Schierhorn, den dapperen fuselier van het 3e bataljon 4e com pagnie, die het leven redde van luitenant Van Beusekom en zeldzame voorbeelden van moed en plichtsbetrachting gegeven had. De Militaire Willemsorde 4e klasse en herinneringsmedailles aan zijn veldtocht in Edi en Atjeh prijken op de borst van den forsch gebouwden oud-soldaat. Oud-soldaat is hij thans, ofschoon in de kracht des levens; hij is nog geen veertig jaar, maar de acht wonden, die hij in den krijg ontving aan hoofd, armen en hand, maken hem onbe kwaam voor handenarbeid. Op Bronbeek is geen plaats voor hem, omdat hy na zijn terug keer uit Indiö in Saksen, zijn vaderland, huwde met haar, die hij vóór zijn vertrek bemind had. Ztjn pensioen is gering. Thans heeft hij zich tot den Minister gewend om een postje, TEXELSCHE COURANT. Q!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1