Marktberichten. aanspreker en VET KALF VERHURING. Publieke Verkooping. een bekwame HUISHOUDSTER, Prachtige^ Tuinzaden ADVERTENTIEN. PREDIKBEURTEN. Dankbetuiging. De ondergete ekende CIRCA 10000 KOLDERS, ^Te Parijs is dezer dagen de bierhuishouder 'jet gestorven, die door het invoeren van Beieisch bier in Parijs een groot vermogen ^verworven. Aan eenigen zijner trouwste 1 gasten heeft hij legaten vermaakt tot' een 1 menlijk bedrag van 800.000 fr. Aan vele bc;en die nog bij hem in het krjjt stonden en r Bt testament met name genoemd worden, z| hij alles kwijt gescholden. Zijne nalaten- ki bedraagt meer dan 2'/i millioen franken. 0(Nog altijd worden de vreemdelingen jel ontvangen door lieve, vriendelijke juf- ,]jjs, die meenen haren oom, of peter van den lesrtrein te zien komen, hem hartelijk omhelzen lan, hare vergissing ziende, beschaamd de it nemen. Ongelukkig heeft dan gewoonlijk horloge of de portefeuille van den oom ook L cht genomen, Een Partjzer verzekerings- raakte op die manier Woensdag nog 130 kwijt. Een avontuurlijke geschiedenis is onlangs glar in het Pester Comitaat voorgevallen, erd des avonds ten huize van den vrede- gescheld; daar stond een dod, die op aar haar klooster om nachtverblijf vroeg. ;hter, goedhartig van aard en wellicht ook nde dat gastvrijheid aan een bruid der ewezen den zegen over zijn huis zou bren- deed haar avondeten voorzetten en een aanwijzen. was echter een jonge knecht in huis, die ,t ons maar zeggen uit nieuwsgierigheid ;h verborgen had in de logeerkamer. Men ,ich de verbazing van den jonkman voor toen de non, alvorens zich te ontkleeden, acpaar revolvers en een mes op de tafel legde. jdig bleek 't ook, dat de gewaande dame een was. Een kloek besluit nemende, sprong echt eensklaps voor den dag, greep een Iver en loste een schot op den gast, die ilijk getroffen neerviel. Daarop vuurde de nog een paar maal door het venster en lurde, dat een paar kameraden zich over inhaag uit de voeten maakten. ees Een lieve familie. Te Salzburg is in een eenen kelder een 30 jarig man ontdekt, die daar dan 15 jaar was opgesloten door zijn moeder usters, ten einde zijn vaderlijk erfdeel te den. De man, die eiken dag door een wat voedsel kreeg, was versufd en kon sltjks meer spreken. De volgende vermakelijke gebeurtenis viel jej(dag aan het station te Vincessen voor. Een die door de natuur begiftigd was met een mgewoon „embonpoint", trachtte vergeefs m spoorwegcoupé te stappen. Daar hij, itens zjjn plaatsbiljet, er recht op had ver te worden, liet men hem, na rjjp beraad, en goederenwagen plaats nemen op een ge kist, waarop men een kussen gelegd had. Binnenkort zal te Brussel een wedstrijd plaats en, welke aan de ballonsjacht der Pruisische en, tijdens den oorlog 1870—71, doet denken, in gevulde ballon is gereed om losgelaten te ien, en een groep vélocipedisten staat gereed eg te rijden. het oogenblik dat het teeken wordt gegeven jat "den ballon los te laten, klinkt ook het pistool- de»t, waarop de rijwielen in beweging worden ftfacht. !k zoekt zijn weg en de prijs is voor dengene, op het oogenblik dat de ballon grond raakt, den man uit het schuitje een bewijs ontvangt iermee het eerst op het punt van vertrek :omt. De eigenaar van het „Sol"-merk te Havana lendt thans zjjn allerbeste kwaliteit sigaren stuk in een dichtgelakt en verzegeld glazen je. De fijnproever krijgt dus de sigaar vol- kt in den toestand, waarin zij de fabriek te ana verlaten heeft, zonder dat de reuk der ;eving aan boord of dergelijke assences daarbij nen komen. De sigaren zfln natuurlijk duur. worden in kistjes van tien fleschjes verpakt, in watten liggen. De handelspas is ongeveer 4 de 100 stuks. bel interessant, maar is 't niet eenigszins roevend, daaruit te zien dat er in onzen tijd ischen zjjn die 2 gulden per stuk voor sigaren den Baron von Rothschild, de groote Parijsche ncier, heeft onlangs de volgende merkwaar- grondstellingen, waaraan hij, naar het schijnt, fortuin te danken heeft, aan de wanden zjjne kantoren laten aanplakken trjjd dapper in het leven. Onderzoek zorg- Üg uwe zaken tot in de kleinste bijzonder en. "Wees in alles vlug. Besteed uw goed. Streel altijd moedig voorwaarts Verdraag geduldig wat u verdriet doet. Houd uw onberispelijkheid heilig. Lieg' nooit. Knoop geen onnoodige kennismaking aan: Zoek niet meer te schijnen dan gjj zjjt. Be taal stipt uwe schulden. Wees niet karig met geld als het noodig is. Wacht u voor sterken drank. Reken niet op het toeval. Verlies nooit den moed. Ten slotteWerk met ijver en gij kunt van een goeden uitslag zeker zijn. Daar hjj, die deze voorsehriften gegeven heeft zelf wel de proef op de som heeft geleverd welke practische waarde zij hebben, zijn zij voorzeker als een onfeilbaar middel te beschouwen om in de wereld het doel te bereiken, dat men fortuin maken" noemt. Alkmaar, 19 Jan. Graanmarkt. Aangegeven, totaal 229 Hectoliters, als; 8 Tarwe 3 Rogge Gerst id. chev. 146 Haver 43 Paardenboonen Bruine Duiven 1 Vale Erwten Alkmaar, 22 Jan. 6,50 4,75 A f 4,60 i, 5, 3.25 3,50 5,90 6, 6,75 9, Aangevoerd 10 Koeien f 160 de' A f 23059 vette Kalveren f 40 d f 90, per kilo 80 90 ct.17 nucht. Kalveren f 8 A 157 Schapen f 18 a f 36160 vette Varkens 40 k 51 ct. per KG.; 30 magere dito f 16 A f 18. Amsterdam, 22 Jan. Aangevoerd 419 Run deren, le kwal. 72 A ct., 2de kwal. 62 ct., 3e kwal. 52 ct. per KG. 120 Melk- en kalfkoeien f 120 a 2306 Graskalveren f 45 nucht. kalv. f 6 k 928 Schapen f k Lammeren f Af; 355 vette Varkens 38 A 44 ct. per KG. Formerend, 23 Jan. Aangevoerd 64 vette kalveren 70 a 90 ct. per kg.; 89 nucht. kalv. f8 a 23; 169 vette Varkens 42 A 49 ct. per kg. 75 magere Varkens f 12 A 30; 166 Biggen f7 a f 12, 555 Schapen en Lammeren; 92 Runde ren en Stier. Kip-Eieren f 4, a f5, p. 100. Vette koeien, lager in prijs, handel stug, f 0.56 a f 0,72 per k.g Geldekoeien, prijshoudend, handel stug, f 60 a f 160 per stuk. Melkkoeien geen aanvoer. Vette kalveren, hooger in prijs, handel vlug. Nuchtere kalveren, lager in prijs handel stug Vette varkens, hooger in prijs, handel vlug. Magere varkens en biggen, prijshoudend, handel matig. Vette schapen, prijshoudend, handel stug, f 16 a f 25 per stuk Magere schapen, prijshoudend handel stug, f 8 f 17 per stuk. Overhouders, prijshoudend, handel stug, f 10 A f 19 per stuk, Londen, 22 Jan. Ter veemarkt zjjn aangevoerd 1600 Runderen, 11000 Schapen en lammeren 10 kalveren, 20 Varkens. Men noteertRunderen 0,35 A 0,70 Schapen en lammeren 0,477« a 0,82'/, kalveren A varkens 0.52» a 0.67' Zondag 38 Januari. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. van Sghaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Ben Hoorn. Voorm. tien uur Ds. Leffef. 0ude8child. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. Oosterend. Nam. 2 uur Ds. van Sohaiok. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Waal. Voorm. tien uur Ds. Kuperus. oprechte dank aan allen, die gedurende de ziekte en net overlijden harer geliefde Echtgenoot, haar zoo trouw ter zijde hebben gestaan; zoowel den WelEd. Gestr. Heer P. M. Stiqgelbout, buren, dragers en kleedoplegsters, voor de laatste eer den overledene bewezen. Wed. F. GAAS. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 17 Jan. 23 Jan. ONDERTROUWD: Jan Hendrik Schumacher en Antje List. GETROUWDWillem van der Wal en Comelisje Bruin. GEBORENAdriana, dochter van Job van der Vliet en Annetje Blom. Cornells, zoon van Jacob Boon en Jansje de Jager. Willemina dochter van Jan Reuvers en Marretje Roeper Adriaan, zoon van Adriaan Bakker en Cornelia Smit. OVERLEDENDirkje de Jong, 79 jaren, gehuwd met Comelis den Braven. Fredrik Gaas, 48 jaren, gehuwd met Aafje Eelman. Elisabeth Bakker, 72 jaren, gehuwd met Aria Eelman. Tot ons aller droefheid overleed heden avond onze Geliefde Echtgenoote, Moeder, Dochter en Zuster DIEUWERTJE BUIS, in den ouderdom van ruim 39 jaar. TJit aller naam, Jb. KOOPMAN. Helder, 22 Januari 1894. V Geboren: ADRIAAN, zoon van A. BAKKER en C. SMIT. Den Burg op Texel, 21 Januari 1894. De ondergeteekende betuigt bij deze hare Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan als belast zich tevens met het lezen bij de overledenen. D. VAX DER WIELE. verzoekt beleefd de prijscouranten van VAN DEN BLINK en AAIJ, door hem bezorgd, wel te willen invullen en ze hem te doen toekomen, belovende verder voor de uitvoering der orders te zullen zorgdragen. JAN KORTENHOEVE, Ongeren, Texel. De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers, dat hij heden een extra fijn heeft geslacht.J. P. KIKKERT. Het Bestuur van den polder Waal en Burq zal op VRIJDAG 9 FEBRUARI 1894, voormiddags 11 ure, in de herberg de Ryjzende Maan aan de Waal PUBLIEK VERHUREN: 2 H. 50 C. Hooiland, de Oude Vogelkooi. 14 Aren Bouwland, de Krommedijk. De Dijken om en de Wegen in den polder Waal en Burg, in perceelen. Het Bestuur van den polder het Burger Nieuwland, zal ten dage en plaatse genoemd, PUBLIEK VERHUREN: De Weg in genoemden polder. De Berm, van af de Koogerweg tot aan P. Huisman. De BURGEMEESTER van TEXEL, zal op Dinsdag 13 Februari 1894, voormiddags 10'/, uur, in het Logement „de Hoop" te De Cocksdorp publiek verkoopen: van verschillende lengten, benevens het wrak van een in zee nabij de Cocksdorp, gekenterd liggend schip. De kolders liggen op het land van den strand vonder aldaar en zullen 6 dagen voor den verkoop verkaveld zjjn. Texel, 23 Januari 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. ER BIEDT ZICH AAN om met ,20 Maart of later in dienst te treden; van goede getuigschriften voorzien. Adres lett. K. Bureau Texelsche Courant. voor LAGE PRUZEN. Met aanbeveling, Oosterend op TexelTV. VISSER. wrrTAi>/lAn nroarn^nlinffflTl 28 I 6,50 7,50 g ff

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3