MlWIDSflIJl jOienstbude gevraagd. een flinke DIENSTBODE, het maken van 450 meter nieuwe sloot. op Donflerflac 25 Januari, 's avonds 7 oor. Aanbesteding Een HUIS, ERF en TUIN Kennisgeving. W. J. LANöSVILD Pz.. Boek- en Courant-Drukkerij. Drukwerken voor verschillende corporatiën, feuilleton. Geheime Wraak. J. H. MOOJEN, Makelaar, in het lokaal BELLEVEU Er wordt gevraagd: Voor de a.s. Aanneming Orükwerlkect voor dem hand©!)» Drukwerken voor particulier gebruik Lange veld de Rooij. alsRekeningen, Kwitanties, Facturen, Wissels, Memorandnms, Bericht kaarten, Circulaires, Enveloppen en Brieven met hoofden, enz. enz. enz. DONDERDAG 25 JANUARIJ, op de hofstede DE TIJDGEEST vroeger Vianen in EIERLAND, Aanwijzing 9'/2 uur. 10 nur inschrijving. zal MAANDAG 6 FEBRUARI a. s., 's avonds 7 ure, in het locaal de Vergulde Kikkert a/d Burg pnbliek verkoopen: i mot Wasckliuis, staande en gelegen in den Binnenburg a/d Burg, groot 1 are 73 centiaren. Bewoond door den Heer P. Stikkel. Dagelijks te bezichtigen van 11 tot 2 ure. Aanvaarding 1 Mei a. s. Informatiën te bekomen ten kantore van genoem den Makelaar. (R O N D D A M M E N) Inleggeld 50 cent. W. DUINKER, WAAL. AdresWed. P. BOON, Hoog er straat, Burg. Gegadigden voor GROND van het boventalnd der dijken van den polder Waal en Burg, worden verzocht zich daarvoor aan te melden by den Dykgraaf, voor den 7 Februari a. s., zullende op dien dag aanwijzing en afmeting geschieden. Texel, 18 Januari 1894. Het Bestuur, J. J. ROEPER, Dijkgraaf. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. om met 1 FEBRUARI in dienst te treden. Adres: P. Pz. HEIJSER, Zuid-Haffel. bericht ondergeteekende ruim voorzien te zijn van prachtige zwarte wollen Tibets, gewerkte fantasie-stoffen, fijne Kamgarens en Bnksbfngs Cheviots voor heeren costuumstevens gelegen heid om HEERENPAKKEN aangemeten te verkrijgen, soliede en net afgewerkt; k contant 5% korting. Aanbevelend, Uw Dw. Dr. Ph. YLESSING. blijft zich aanbevelen voor het omlijsten van photographiën en platen. böi 3 vorvi en m Mm WIJ VERVAARDIGEN EN LEVEREN: alsReglementen, Programma's, Diploma's, Convocatiën en divers Staafwerk. als: VISITE-, VERLOVING-, ONDERTROUW- en GEBOORTE-KAARTEN, Huwelijkscirculaires, Overiydiugsbrieven, Werkstaten, Bruiloftsliederen, enz. Wij leveren het bovenstaande voor BILLIJKEN PRIJS solide, spoedig en net. Aanbevelend, 2. Hoofdstuk I. Wat wilt ge dan, myn goede Antonio het was mtjn plan niet. De slaap heeft my overvallen, van morgen Ja, ik heb mü niet vergist. Ge kwaamt tegen uwe gewoonte zeer laat thuis Ge waart naar de opera gegaan, hetgeen u nooit is overkomen, sedert wy in Parys wonen Ik had geloofd dat ge ver standiger waart 1 Ik zal verplicht zyn my by uwe zuster te beklagen, zy zal u wel beknorren en misschien van u verkrygen wat myne toewydlng niet kan gedaan krygeD, n.l. dat u beter op uwe gezondheid past, daar niet op te passen, terwyi men weet, dat men u noodig heeft en dat ge slechts den tyd gebruikt, die u niet toebehoort, is slecht 1 De oude dienaar hield op. Een traan kwam in zyn oogen en verzachtte de berisping, die anders misschien wel wat al te ernstig en hard zelfs was geweest. Juan Cameron stond op, ging naar den grysaard, nam hem by de hand en zei: Gy hebt gelyk, Antonio I herinner my aan myn plicht Ik heb ongeiyk gehad. Ik zal het niet meer doen. Daarenboven is het werk, dat myn tyd in beslag nam nu geëindigd Het is gedaan ik beloof u dit. Dit zeggende drukte by de hand van Antonio zoo beteekenisvol, dat die er diep door getroffen werd en stamelde Goed zeer goedl generaal: En nu, goede vriend, hernam Juan Cameron laat ons nu alleen, want voor een zoo vroegtydige komst moest hy, dië anders niet zoo vroeg is, wel eene gegronde reden hebben, ongetwyfeld heeft myn. heer de Lairis my iets mede te deelen. Dat is inderdaad zoo, hernam de jonge man, die naar het vorige gesprek geluisterd had met eene onverschilligheid eigen aan hen, die zelf te zeer bezig zyn met hunne eigen gedachten. Antonio boog en vertrok zonder een woord te spreken. Juan Cameron, die was biyven staan, keerde zich langzaam om naar de beide vrouwenportretten, waar van wy zooeven spraken en wierp ze een liefdevolle blik toe, vervolgens bewogen zich zyne lippen, als prevelde hy een gebed, terwyi een zucht zyn borst verlichting schonk. Eindeiyk nam hy plaats by zyn bureau en wees naar een sto<d, terwyi hy op zachten toon zei Ik luister naar u, myn vriend. Hoofdstuk H. Nadat Eduard de Lairis een vragende blik geworpen had op de klok, als iemand voor wien de oogenblikken zonder twyfel een zekere waarde hebben, ging hy dadeiyk zitten. Ge hebt het geraden, myn vriend, zei hg na plaats genomen te hebben, om u op zulk een onge woon uur lastig te vallen, moet men wel een reden hebben. Ik luister naar u, herhaalde Juan Cam Eene lichte aarzeling was merkbaar by de Lairis. Heeft u uw schoonbroeder reeds g vroeg hy in plaats van zyn verklaring te Sedert gisteravond, neen. Wy waren de Opera, evenals gy, zooala ge weet. Hy heeft u dus nergens over gesproken] ik u verliet, of toen ge samen thuis kwaamt I Neen. En van morgen? Hy slaapt ongetwyfeld nog, evenals myne i Ze zyn tegen hunne gewoonte zeer laat na| gegaan. André Bertin is, zooals ge weet, een ezel, die weinig om de wereld geeft en het hi leven boven alles stelt. De genoegens buit en het lange waken behooren niet tot zyne beryen. Dat is goed voor u, die vrygezel zyt voor my, die toch reeds lang de lust tot heeft verloren. - Ja, ja, ik weet dit, hernam Eduard, t< zag, dat zyn vriend ophield. Ik zal dus vi zyn u alles te vertellen voordat hy hier want André Bertin zal hier dadeiyk komen, hier in uw kamer te ontmoeten. De jonge man wachtte een oogenblik en verv" op zachteren toon - Welnu, ziehier de waarheid in zeer woordenOm negen uur ga ik duelleeren en u nu een dienst verzoeken. Er ontstond een oogenblik van stilte. Juan Cameron keek zyn jonge vriend aan soort van ernstige treurigheid. - Ge gaat dus duelleeren 1 zei hy einde langzamen zachten toon. Jk vraag u niet n reden er toe maar veronderstel, dat die zal zyn. - Helaas neen, hernam Eduard een weinig bl en de oogen neerslaande voor den blik van ouderen vriend, die byna voor zyn vader had ki doorgaan, ofschoon hy slechts een dozyn jaren was dan mynheer de Lairis. - Dan hebt ge ongeiyk, vervolgde de Spanj; Het leven van een mensch is iets heiligs moet het niet zonder eveneens heilige beweegred blootstellen aan het gevaar door een kogel getrö'061 of door een kogel doorboord te worden. - O, Juan Cameron, gy hebt zelf ook dikwyis Oi uwe gewaagd en somtyds onder omstandig zoo gevaarlyk, dat het wel iets had van zelfmoord. Dat is waar maar het was altyd voor doel, voor een plicht op het slagveld trots overwonnen vaandel zwaaiend». O, Eduard Ge hebt evenwel toch ook wel eens geduellei 1 - Zonder twyfel weinig evenwel. Myn Is N behoort my zelf niet toe Die duels, ieder van eer zal begapen, dat ik ze had, want ze w™,, slechts eene voortzetting onder eene eenigszins and tl vorm van die lange worsteling, die als 't ware hoofdbestanddeel van myn leven is. - Het is bekend dat ge een held zyt mom» Eduard. Ik voor my ben man van het oogenblik Franschman, Paryzenaar. Ik bestuur myn 1, niet, maar zy doet het my. Ik bewonder u. ik echter eene dwaasheid bega, moet ik er zelf gevolgen van ondervinden Is het duel onvermydeiyk Ja. Ik ben de beleediger. Dat maakt een onderscheid. - Ik heb u echter niets te verbergen. De re is bespotteiyk, allerbelacheiykst zelfs. Het is gist avond gebeurd in de danszaal gedurende de pair Een kennis uit de sociëteit, Jules Lacrosses, spi op beleedigende wyze over over Coralie - Coralie wie is dat vroeg Cameron. - O, het is waar ook, ge zyt niet op de hooi van die zaken. Coralie is een kleine ster van vierde grootte, in wie ik, naar men beweert vef/ belang stel. Ik heb de woorden van Jules Laor'ossl eenigszins opgewonden herhaald, oordeelende dat 1 ,C plan had my ongenaam te zyn. Hy heeft my J61 antwoord op een toon, die ik niet kon toestaan. I 11 twist liep; hoog In het kort ik heb de hat lc opgeheven Binnen een uur zullen wy duelleer* Uw schoonbroeder, André Bertin, heeft toegestem 1 mfln getuige te zflndaarom vroeg ik u of htj er niet mede had in kennis gesteld, Mön andei L getuige Is Louis de Noirtier, deze zal hier ook blnne'a eenige minuten zyn. (Wordt vervolgdj Snelpersdruk - LAN GEVELD DB BOOU-R^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4