659. Zondag 28 Januari. A0. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. sen eij^O eroïj: aken, amt! Inei nat een thu ïitei ie li zöt ot i Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor db» Btrae 30 Cts. Franco per post door go- heel Nederland 46 Cts. Naar Astewki en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóör 10 uur op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. por nummer. iNNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOLJ, ParkstraatBub« op Tbxkl. 'tri üla erf TEXEL, 27 Jan. 1894. Door den kantonrechter te Helder zijn oemd in de Comm. van aanslag, bedoeld ,rt. 19 lb der wet op de bedrijfsbelasting, ir den kring Helder (Helder, Texel, Vlieland, ichelling en Wieringen) tot lid de heer F. Oudenhoven, te Helder, en tot plaats- angend lid de heer J. H. Moojen, Makelaar er. Waal, 26 Jan. De damwedstrijd, op irenavond alhier in Bellevue gehouden, a niet ten einde gebracht. Er moeten nog O van de negen partijen (het aantal deel- ers was tien) gespeeld worden; terwijl is te voorzien, dat alsdan de beste strijders ijke punten zullen hebben behaald. 'rie der kampvechters toch behaalden in en partijen ieder 5 punten, terwijl drie eren volgen, ieder met 47s punt. De overigen «sten zich met minder tevreden stellen, 'aandagavond a. s. wordt de strijd voortgezet. Oudeschild, 26 Jan. Heden ontvingen som- [hejjge wiervisschers een bezoek van iemand elders, die onderhandelingen wenschte aan knoopen voor de levering van versch zeegras. Voor zoover men uit de mededeelingen het )1 dat met dien handel beoogd werd, heeft nnen te weten komen, moet het wier voor 'le>n fabriek bestemd zijn. Saar beweerd wordt, zou men er in geslaagd uit de vezels van 't zeegras doelmatig valkier te vervaardigen. Deze geruchten worden tuurlijk meegedeeld voor wat ze zijn, doch 9 |Dcht inderdaad blijken, dat men hier niet iet verdichting te doen heeft, dan zou weldra peen nieuwe bron van verdiensten voor velen ikji ons eiland geopend zijn. !e^ Het aangekondigde wetsontwerp tot /rejziging van enkele artikelen van de wet op "b personeele belasting en het daarmede in ierband staande ontwerp tot wijziging van de uccessiewet zijn door den minister van finan- '"n thans bij de Tweede Kamer aanhangig maakt. Deze ontwerpen, welke nog niet druk zijn rondgedeeld, hebben de strekking, ■t het eerste betreft, in hoofdzaak om per- men die woningen van betrekkelijk geringe urwaarde bewonen, vermindering van belas- g toe te kennen naar gelang van het aantal inderen, welke remissie in sommige gevallen mt tot 60 pet. Het daaruit voor de schatkist 'Ortvloeiende verlies wenscht de regeering te teken (en daartoe strekt het tweede ontwerp) ior verhooging van het successierecht bij srerviügen in de zijlinie. De minister maakt m deze gelegenheid gebruik om de bestaande Wccessiewet nog in enkele opzichten te wijzigen. Volgens den Haagschen briefschrijver de „Zaanl. Crt." moet het als een feit 'orden aangenomen, dat in de Tweede Kamer hare bijeenkomst van Februari tot aan 'aschen het eerst de kieswet zal worden aan- Bnomen. Den Vollendammers, die toch reeds zoo'n echt jaar achter den rug hebben, trof eene le n n nieuwe ramp. In de gronden bij Terschelling plaatsten zij jaarlijks voor eigen rekening een vuurschip, dat hun tot baken dient tijdens de schelvischvangst. Door den ijsgang is dit vuurschip van de ankers geslagen en wegge dreven. De markten en zuivelfabrieken in Fries land krijgen tegenwoordig bezoek van de bekende groothandelaars in kaas, de firma's K. de Jong te Hoorn en J. Laming Zonen te Rotterdam. Groote hoeveelheden kaas, vooral de z. g. Edammer en Goudsche kaas worden door hen tegen flinke prijzen gekocht. Dezer dagen kwam er een man in een schoenwinkel en verlangde een paar schoenen te zien. Na den prijs vernomen te hebben, haalde hij zijn portemonnaie te voorschijn, maar legde die, in plaats van te betalen, op den hoek der toonbank en ging eerst de schoe nen passen. Hij trok de versleten schoeneD, welke hij droeg, uit, de nieuwe aan en zou nu betalen. Doch opeens verscheen iemand in den winkel, greep de portemonnaie en snelde daarmee heen. De eigenaar liep den dief na en is tot heden niet teruggekeerd. De winke lier bezit, in plaats van zijne nieuwe schoenen, een paar versletene en de twee vrienden maken misschien plannen, om hun industrie elders voort te zetten. De voorzichtigste win kelier wordt, helaas, in onzen slechten tijd nog beetgenomen. Op het landgoed „De Lothmer," in de gemeente De Wilp is eene buitengewoon zware boom geveld, die verkocht werd voor f 220 en op de werf van de firma Ten Zijthoff en Zn., te Deventer, verwerkt zal worden tot molenas. De boom werd bij het hakken reeds voor zijn doel ter hoogte van ongeveer 2 M. vierkant gemaakt, thans heeft hij even boven den wortel eenen omtrek van bijna 4 M., terwijl de dikte op die plaats vóór het hakken ruim 5 M. is geweest. Een man had 9 dagen werk om den boom te hakken. Zonder twijtel is hij meer dan 200 jaren oud en vermoedelijk nog geplant door de familie Van Broekhuizen, die omstreeks de 17e eeuw genoemd landgoed bewoonde. Door het fia gescheiden. De nacht van Zaterdag op Zondag (13 op 14 Jan.) zegt het „U. D.", had weer zooveel vorst gebracht, dat al de op het fis staande waterplassen bevroren waren en de baan weer goed berfidbaar scheen. Dat het fis, zoo niet direct gevaar, dan toch hier en daar nog al onaangenaamheden in zfin „schoot" verborgen hield, bleek o. a., toen op een der singels een ruwe krfigsheld met haar, die hfi had uitverkoren om zfin gevaarvol leven met hem te deelen, een wandelritje zou gaan maken. Zfi lichtte bedeesd haar rok een eindje op en stak haar voetje naar voren. Hfi knielde voor haar neer op het koude fis en of op dat oogenblik zachtere aandoeningen in zfine borst opwelden, is een raadsel, maar hfi greep het voetje aan, zette het op de schaats en rukte met zooveel onbesuisde kracht aan den schaatsen- band, alsof hfi den buikriem van zfins paards zadel aanhaalde. Daartegen was het meisje niet bestand. Haar voet gleed uit en zfi viel met hare zitdeelen door de bovenste laag fis en bleef daartusscben geklemd, gillend in een waterplas zitten. De krfigsheld was met zfin knie door het fis gezakt en kon niet zoo spoedig overeind komen, zoodat eenige pérsonen hulp moesten verleenen. De juffrouw was echter vrij spoedig uit hare afkoelende positie bevrfid en toen zfi eenmaal weer op de beenen stond en de schaatsen in de hand had, sloeg zfi met deze naar den veldartillerist die haar op de wal wilde helpen en liet hem verre achter zich. „Dat huwelfik is uit, stukkerfider," riep een van de schaatsenrijders, „'t is dan ooke6nheele teleurstelling voor een meisje, als je met je vrfier uitgaat en je wordt dan zoo in het koude water gezet 1" De leeuwen losgebroken. De leeuwen waarmede in de laatste dagen in het circus Carré, te Amsterdam, voorstellingen werden gegeven, zijn Woensdagavond even voor het tijdstip waarop de voorstelling zou beginnen uit hun kooi ontsnapt. Het geval werd ontdekt door een kunstrijder, die boven op de gang plotseling een leeuw tegenover zich zag. De heer Carré liet onmiddellijk alle deuren sluiten, het gas aansteken en zorgde er voor dat de leeuwen niet in de stallen bij de paarden konden komen. Een detachement cavallerie met geladen karabijnen snelde te hulp, en ook de heer Carsten, die in Artis het toezicht op de roofdieren heeft en alles behalve bang is voor leeuwen. Een der leeuwen werd met een strik spoedig gevaDgen, een leeuwin was een dameskabinet binnengegaan en werd daarin opgesloten, de andere twee leeuwinnen werden in de ruimte gedreven waar het verwarmings toestel zich bevindt en daar opgesloten, terwijl cavalleristen met geladen karabijnen de wacht hielden. Donderdagmorgen werden ze weder in hokken opgesloten. Er zijn bij dit incident geen ongelukken voorgekomen, dan alleen dat een hond gewond werd door een slag met den klauw van een der leeuwinnen. Onsolied bouwen Dikwijls wordt er terecht geklaagd over het onsolied bouwen in onzen tijd. Maar ook bier geldt heter is niets nieuws onder de zon. Ook voor dertig en meer jaren wist men bjj het bouwen te knoeien. Het bleek dan ook dezer dageD, dat een aantal zoogenaamde houten pi laren in het voormalige postkantoor te Amster dam bestaan uit bepleisterde latten, opgevuld met krullen enz. Een nieuw middel om bezoekers ineen café te lokken. Te Assen had Zondagavond de ontzegeling eener flesch met boonen en de telling van die boonen door eene commissie plaats. Het bleek, dat er 3674 boonen in die flesch waren en dat er door verschillende personen 915maal geraden was. Het naast bij het werkelijk aantal boonen in de flesch, kwamen de opgegeven getallen 3675 en 3671. Aan de winnaars werden prfizen uitgereikt, alseen leuningstoel, bierpul, rookstel, enz. enz. Een groot publiek woonde het tellen der boonen en de prfisuitdeeling bfi, iTEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1