IFFIEIEEL GEDEELTE. 661. Zondag 4 Februari. A'. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. 'O end'i hfi el ■e:[d le m ed" b vei aged. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Bobs 80 Cts. Franco pur post door go- heel Nederland 45 Cts. Naar Amwbtka on andere landen mat verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. 3NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, ParitstraatBona op Tismn. Wf Igt oek(| en die 'en euj mes INRICHTINGEN levaar, Schade of Hinder knnnen veroorzaken ,'RGEMBESTER en WETHOUDERS der Ge- ite TEXEL maken bekend, dat ter Gemeente- jtarie ter inzage ligt, een verzoek met bijlagen JACOB BREMAN, wonende te Oosterend op ;el, om vergunning tot oprichting mier smederij et perceel, plaatselijk geteekend Wijk H N°. 21, astraal bekend Sectie F N°. 243. lp Vrjjdag, den 16 Februari 1894 des voor- lags te elf uur, zal ter Gemeente-Secretarie ;enheid bestaan om bezwaren tegen dit ver in te brengen en deze mondeling enschrif- toetelichten. ioowel de verzoekers als zij die bezwaren )en, kunnen gedurende drie dagen vóór het sngemelde tijdstip, op de Secretarie der ieente kennis nemen van de ter zake inge- ien stukken. ixel, den 2 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester, leif J. A. Wesstea, Secretaris. kof Kohier Hondenbelasting. 16 feURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- mte TEXEL maken bekend, dat het kohier rnfc hondenbelasting voor het dienstjaar 1894, .rende 14 dagen van den 2 tot en met den uïI Februari 1894, ter Gemeente-Secretarie voor oeii ieder ter lezing ligt. intpTexel, 2 Februari 1894. ikljl Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wbsstra, Secretaris. G ROND B E LASTING. e BURGEMEESTER van Texel brengt ter nis van belanghebbenden, dat ter Secretarie ;er gemeente, van af heden gedurende 30 dagen ir een ieder ter inzage ligt, eene opgave der iattingen en metingen in deze gemeente over dienstjaar 1893. e verzoekschriften om hermeting of herschaf ten koste van ongelijk, die om vernietiging schattingen, welke geacht worden in strijd jt de wet te zijn verricht, de bezwaarschriften en ambtshalve verbeteringen van misstellingen de belastbare opbrengst en van onjuiste metin- en berekeningen, zoomede de bezwaarschriften .trent de onderwerpen, bedoeld in art. 43 der jt van 26 Mei 1870 (Staatsblad n° 821, behooren .ens de artt. 16 n°. 1, 19 n°. 2, 23 derde lid 44, bi) Gedeputeerde Staten dezer provincie worden ingediend, binnen 30 dagen na heden, "exel, 2 Februari 1894. De Burgemeester voornoemd, Strick van Linschoten. TEXEL, S Febr. 1894. "Wij vestigen de aandacht van onze lezers de in dit nummer voorkomende advertentie, treffende eene buitengewone Voorstelling, geven door het specialiteiten-gezelschap nder directie van den Heer Henri J. ter Hall Jr., het Hötel „de Lindeboom", op Zaterdag •0 Febr. a. s. Genoemd gezelschap is ons onbekend, ich aan eene recensie over het optreden m dat gezelschap in het vorig jaar te Sint Maarten, (N.H.), ontleenen wij het volgende: „Hoogst ingenomen was Maandag avond jl. het talrijk opgekomen publiek, met het programma van werkzaamheden, uitge voerd door het gezelschap van den Heer H. J. ter Hall, in de kolfbaan van den heer Scher- merhorn, bij gelegenheid der kermis alhier. In hooge mate vooral voldeed de verbazende kunstvaardigheid van „Kaptain Brillantin", die toeren verrichtte, zoo wonderlijk behendig, dat hij algemeene voldoening gaf, en daardoor voor een groot deel het succes van het gezel schap op dien avond verzekerde. Verder onthouden we den Heer ter Hall niet gaarne den lof, die hem rechtmatig toe komt. Zijne natuurlijke voordracht, prachtige mimiek, de van geest, humor en ondeugende spotternij tintelende coupletten, gaven niet alleen veel genoegen, maar toonde tevens, hoe de Heer ter Hall zijne veelzijdige gaven ten toon spreidt." Op deze recensie afgaande, mag eenaange- namen avond worden verwacht, en kan tot een bezoek zeker wel worden aanbevolen. De heer P. P. Bouma, onderwijzer te Zuid-Eierland, is tegen 1 April in gelijke betrekking benoemd te Rijswijk. Op de Waddeneilanden wordt thans het zeegras zoo nat uit zee opgekocht tegen f 3 per 1000 K.G. Reeds zijn eenige tjalkschepen met zulk zeegras beladen geworden en naar elders vertrokken. Naar men zegt wordt alles gelost aan een nieuwe fabriek. De zaak wordt zeer geheimzinnig behandeld. Een hoogst treurig voorval bracht groote opschudding teweeg in de St.-Jacobstraat te 's-Gravenhage. De koopman E. aldaar had onder meer in de afgeloopen week eene revolver gekocht, waarbij de verkooper hem had verzekerd dat het wapen ongeladen was. Eergisteravond schijnt de opkooper in tegenwoordigheid van zijne kinderen het wapen in handen te hebben genomen, en door eene tot nu toe niet opge helderde oorzaak waarschijnlijk heeft hij, onbekend met dergelijke wapenen, tegen den trekker gedrukt ging plotseling een schot af en trof een kogel zijn 12-jarig dochtertje, dat zwaar gewond in de borst ineenstortte. Het kind werd dadelijk naar het ziekenhuis overgebracht. De wanhoop van den armen vader laat zich beter begrijpen dan beschrijven. De „Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier" heeft besloten in het voorjaar van 1894 ten gerieve uitsluitend van kleine bouwers, b(j groote land bouwers aan te koopen uitstekende chevalier-gerst en haver voor de zaai. Zfj wil deze, enkel tegen vergoeding van den inkoopsprijs en noodwendig hierbfj komende on kosten aan kleine bouwboeren overdoen, onder bepaling evenwel, dat niet minder dan één half mud en niet meer dan 2 mud van eene soort door eenzelfden aanvrager worde besteld. De betaling moet geschieden bfj de levering in handen van den Secretaris, den heer W. Teengs, te Wie- ringerwaardde wijze van levering zal nader worden bekend gemaakt. Landbouwers, die van genoemde granen, liefst geteeld van uit het buitenland aangevoerde en hier goed gedijende haver- en gerstsoorten, voor dit doel wenschen aan te bieden, gelieven hier van, onder opgaaf van hoeveelheid en prijs, mede- deeling te doen aan den Secretaris der Vereeni ging, terwijl bouwers, die door middel van de Vereeniging in het bezit wenschen te geraken van uitstekend en vertrouwd zaaizaad, verzocht worden aan den heer Teengs op te geven, hoeveel haver of gerst zij zouden wenschen te koopen. In beide gevallen is eene spoedige opgaaf zeer gewenscht. De duinen bij Scheveningen zijn Vrijdag en Zaterdag door den storm uit het Westen weer VU 2 meters afgeslagen, voornamelijk tusschen het ververschingskanaal en den vuur toren. Het houten riool langs den voet der duinen ligt nu op het strand. Uit Zevenwouden schrijft men 't Is een rage met de duurte van 't hooi. Sommige veehouders, die veel te weinig hooi hebben, laten 't jongvee bij mooi weer daags nog in de weide, om langs dien weg voedsel voor de dieren te bekomen, die daarvan nog meer proflteeren dan men verwachtte. Volgens 't oordeel van bejaarde veehouders is 't echter voor 't jongvee te koud in 't land en werkt de warmte op den stal zóódanig op de beesten, dat ze voor de koude thans buitengewoon vatbaar zijn en daardoor lichtelijk ongesteld kunnen worden. Aan het Holl. spoorstation te 'a-Graven- hage is aangehouden een Amsterdamsche jonkman, in wiens bezit voor ruim f 8000 aan valsch bankpapier is gevonden. Bedoelde persoon bood te Leiden bij een logement houder, en later bij een juwelier aldaar bank biljetten van f 300 ter wisseling aan, welke papieren later bleken nagemaakt te zijn. Het rapport der staatscommissie voor de droogmaking der Zuiderzee kan thans, naar gemeld wordt, spoedig worden tegemoet gezien. Dinsdag voormiddag brak op de Vee markt te Rotterdam, een stier los. Het dier holde eerst eenen politieagent omver, die daardoor aan het hoofd verwond werd, ver volgens trachtte het in de Hugo de Groot straat over eenen wagen te springen, welke sprong mislukte, doch tengevolge had dat de wagen brak en een daarvoor gespannen paard viel. Daarna liep de stier een eind verder eenen slager ten onderste boven, die eveneens verwond werd en vervolgde toen langs ver schillende straten zijnen weg tot aan den Boezem. Hij zwom het water over, na in middels nog eenige schade te hebben toege bracht aan wagens waarmede hij in aanraking kwam, en holde daarna verder tot op Kra- lingsch grondgebied, waar het eindelijk gelukte het beest af te maken. In Frieslands Zuid-Oosthoek worden tegenwoordig arbeiders aangenomen, om met lo. Maart a.s. naar Helenaveen (N.-B.) te ver trekken ten einde daar in de veenderij werk zaam te zijn. Daar in de Friesche veenderijen door kwijning van den turfhandel, dit jaar veel minder werk zal zijn dan gewoonlijk, laten de arbeiders zich gaarne voor Helenaveen aanwerven. EXELSCHE COURAUT. rezet 3 Z( Zi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1