Buitenland. Oudeschild, 1 Febr. Woensdag had hier weer eene bijeenkomst plaats van 't plaatselijk nut „Neptunus." Een aardig programma werd uitgevoerd. Voordrachten en zangstukjes, zoo van luimigen als van ernstigen aard, wisselden elkander af en verschaften een recht genoeg lijke avond. Vermoedelijk zal in den loop van Februari de laatste leesavond in dit seisoen worden gehouden. Wegens de groote schaarschte van hooi ziet men in de gemeente Gaasterland bij vele landb. nog het jong vee in de weide loopen. Dat deze dieren het soms hard hebben te verantwoorden, ligt voor de hand. Doch, de nood dringtKleine koemelkers slaan echter een' anderen weg in; ze maaien of snijden heide en gebruiken die als veevoeder. Dit bevalt den meesten uitstekend; wel groeien de koeien er niet veel door, maar ze geven flink melk. Natuurlijk wordt tusschenbeide wat hooi gegeven. Een van de bekende Thee-Thomson- matinées had Zondag te Groningen plaats. Er was veel publiek. Een zilveren theeservies, dat onder de gebruikers van Thomson's thee verloot werd, werd getrokken door mej. de wed. Sloterbeek te Groningen. Bij het afbreken van een schoorsteen mantel in de woning van den brievengaarder te Oudemirdum, deed men een zonderlinge vondst: een groot nest, gemaakt van hooi, stroo, papier enz. En daarin eene groote menigte buitenlandsche postzegels, waarvan de meeste nog goed, slechts enkele verkauwd waren. Zeker het werk van de welbekende knagers. Te Wildervank is voor eenigen tijd S. S. overleden, die, volgens zijn verlangen, met de kleeren waarin hij stierf begraven werd. Na de begrafenis wilde de familie de f 9000 effecten die de overledene had nagelaten, in bezit nemen, en kwam men tot de ontdekking dat ze verdwenen waren. Omdat er vermoed wordt dat de gestorvene ze mee in het graf genomen heeft, worden pogingen aangewend om het lijk te mogen opgraven. Op de vraag in de afdeelingen der Eerste Kamer gedaan, heeft de Minister van Binnenl. Zaken geantwoord, dat zijne aandacht is geves tigd op het beramen van middelen tot ver betering van het lot der onderwijzers bij het lager onderwijs. Reeds vroeger heeft hij gewezen op de bezwaren, welke eene regeling van dit onderwerp ontmoet en op het thans nog bestaande gemis aan voldoende kennis der dikwerf zoozeer uiteenloopende toestanden. De Regeering heeft daarom een onderzoek ingesteld, ten einde te trachten volledige gegevens te verzamelen ter beoordeeling van die toestanden, om langs dien weg na te gaan, of en in hoever het mogelijk zal zijn eene betere regeling der jaarwedden van de onder wijzers door het geven van algemeene voor schriften te bevorderen. Uit Venloo schrgft men aan de Telegraaf: Hoe noodig het is, omtrent kinderen een wijziging te brengen in de bestaande rechtpleging, ban uit het volgende blijken. Sedert geruimen tijd, minstens een 3tal maanden, loopt te Sittard rond, zekere B (ovens) een jongen van 12, hoogstens 13 jaren, wiens ouders te Lutterade (gemeente Geleen) woonachtig zjjn. Bedoelde ouders zijn zeer ongunstig bekend en een feit is het, dat de jongen niet naar huis terug wil keeren, omdat h(j verzekerd is, wel slagen doch geen voedsel te ontvangen, indien de opbrengst van zjjne zwerftochten hun niet voldoende toeschijnt. Geen wonder dat het kind, door honger en ellende gedreven, tot diefstal overging en dientengevolge door de recht bank te Maastricht werd veroordeeld tot opzending naar den Kruisberg. Doch die opzending kan tengevolge van plaatsge brek eerst geschieden, tegen het einde van April, zoodat de jongen blijft rondloopen, b(jna zonder kleeding en genoodzaakt is om het voor zijn levens onderhoud strikt benoodigd voedsel te stelen indien de een of andere goedhartige ziel hem althans niet een stuk brood geeft. Dat h{j er niet beter op wordt, behoeft wel niet te worden gezegddoor inbraak verschaft hfi zich een nachtverblijf, en toen hfi laatst een rustbank en een restantje warmte vond in het wachthuisje no. 25 van den spoorweg, was het niet te verwonderen dat ht) een bus knalsignalen medenam, waarschijnlijk wel met de bedoeling die sp de eene of andere wijze tegen een weinig voedsel om te zetten; en toch weigert politie en verdere autoriteiten hem een nachtverblijf, en schijnt de justitie machteloos den knaap, in afwachting zijner opzending naar „den Kruisberg" onder dak te brengen en van kleeding te voorzien. Men denke hier vooral aan geen overdrijving, doch ieder weldenkend mensch zal het met uw bericht gever eens zijn, dat de staat door onvoldoende wet geving op deze wijze misdadigers kweekt en het betreuren dat een dergelijk feit zich kan voordoen in een land waar zooveel gedaan wordt „tot bescher ming der dieren." De New-York Tribune brengt in een afzonderlijk artikel hulde aan de mannen van de „Amsterdam," die verdronken bij de poging tot redding van de visschers. Het blad zegt o. a.: „Die moedige mannen hadden verontschul digingen genoeg kunnen opperen indien ze geen gehoor hadden willen geven aan de oproeping van den kapitein om vrijwilligers. Zij waren betaald om op hun eigen schip te werken en niet om anderen met levensgevaar te redden. Zij waren niet verantwoordelijk voor den toestand dier visschers. Zij hadden zelf huisgezinnen en hun vrouwen en kinderen moesten leven van hun verdiensten. Het gevaar was vreeselijk, want wie kon zeggen of een boot kon leven op zulk een zee, die verscheurd werd door den storm „Als de mannen der wetenschap waarheid spreken, waDneer zij zeggen dat er nooit verlies van kracht is in de wereld, dan zal het ook niet moeielijk vallen te gelooven dat nooit eene edele uiting van den mensch te vergeefs is." De Haagsche correspondent der „Middel- burgsche Courant" verzekert dat „men" de veranderingen, die de Regeering in de kieswet- voorstellen zal aanbrengen, berekent als op het volgende neerkomendopheffing van de schrijf proef en in de plaats stelling van deze eischen: leeftijd van 25 jaar, driejarig verblijf in eene gemeente en geen schuld hebben bij den rijks ontvanger. Een 18-jarige jongen, werkzaam op een der drukkerijen te Amsterdam, zag dezer dagen omstreeks 2 uur door de Duifjessteeg gaande een steeg loopende van het Rokin naar de Kalverstraat een rolletje liggen, gewikkeld in een courant. Hfi schopte het een eindweegs voort, daardoor ging het open en vertoonden zich aan het oog van den knaap een aantal bankbiljetten. Na zfin vondst eerst thuis getoond te hebben, ging hfi er mede naar zijn patroon, die van de zaak kennis gaf bfi de politie aan de St. Pieters- hal. Het bleek dat het rolletje bevatte 28 bank biljetten en wel 26 ieder van f 100, 1 van f 300 en 1 van f 200. Elf der biljetten van f 100 waren gemerkt DV 3482, een ander van f 300 was gemerkt DT 5695, terwijl nog vijf van honderd dit laatste merk droegen. Ook droegen enkele de cijfers 6710 en 9996. De biljetten waren alle nieuwzij droegen het jaartal 1890 en de handteekening van Minister Pierson. Bij onderzoek bleken de biljetten alle valsch te zijn. Zfi werden naar het bureau aan de Oude brugsteeg gebracht, waar de knaap werd gehoord en proces-verbaal opgemaakt. De biljetten werden daarna verzegeld en naar het parket van den officier van justitie gezonden. (Hbld.) Ook een patiënt 1 Op het kosteloos spreekuur van een bekend dokter verschijnt een koetsier, die op de vraag van den geneesheer wat hem scheelt, antwoord: „Nu, eigenlijk niets, maar ik dacht bij me zelf 't kost toch vandaag niets en als ik morgen of overmorgen wat mankeer, moet ik er voor betalen." Yaillant weigert zelf een beroep te doen op de clementie van den president. Hjj verklaarde, dat hfi zichzelf niet wil verlagen en de anarchis tische partfi onteeren door een stap, die onver- eenigbaar is met zijne waardigheid. Hij zal dus ongetwijfeld de doodstraf ondergaan. Men ver moedde, dat hjj gisterenmorgen terechtgesteld zou worden, maar met zekerheid weet men niets daar het diepste geheim bewaard wordt over dit onderwerp. Men vreest voor een aanslag der dynamietmannen op den beul. De overheid ontving in den laatsten tijd een groot aantal dreigbrieven en sommige bladen dreigen openljjk met nieuwe bommen. De Times bevat bijzonderheden omtrent den brand, die de groote moskee te Damascus, vóór Osmar's verovering de kathedraal van Jo)me]aten den Dooper, benevens 85 winkels en 25 lfe^reUn vernielde. De Turksche Regeering verboog kj8t berichtgeving hiervan, vermoedelijk jj, plegen van geweld tegen de Christenen te Ij.t ^et cus, die van de brandstichting beschuldigd De minaretten alsook de bibliotheek, waa: kostbaarste boeken en handschriften zich be werden gered; doch Othman's Koran, het overgebleven exemplaar van de vier, welke, Othman in de vier hoofdmoskeeën der Moha; doods, en zij lang le Te A ebelie daansche wereld deed deponeeren, als behelAe!l <?oc den éénig waarachtigen tekst des Korane p''1-10161" brandde. b0t,scl I stalen Eén diamaDt van 920 karaat. Kaap is, zooals men weet onlangs een dial gevonden van 920 karaat, die onder sterk mii geleide aan boord van een stoomschip werd geb| en nu in de kelders van de Engelsche wordt bewaard. Deze steeD waarvan de waarde wordt gei op twaalf millioen gulden, zal binnenkort f Amsterdam worden vervoerd, om in die sty worden geslepen. De nieuwste reclame heeft een handels| te Nieuw-York bedacht. Zjj geeft aan elk) paar het ameublement voor drie kamers en kea gratis, zoo het zich voor de ramen vanj< winkel in het openbaar laat trouwen. Bfi ie)[ trouwplechtigheid zal zich natuurlijk eene gijl menschenmassa voor de winkelglazen verzamiJ Over de vreeseljjke aardbeving, dieonli in Perzië zulke groote verwoestingen aanrici; brengt het stoomschip België, dezer dages San Francisco aangekomen, nadere bfizonderhej De geheele stad Koshan werd vernieldtri duizend menschen kwamen in de stad alleenf totnogtoe heeft men tien duizend lijken uit' puinhoopen te voorschijn gehaald. Verder kwa$ vfiftig duizend runderen om. De stad biedt een schouwspel aan van d| verwoesting en afgrfinzen. De menschen, zich bezig hielden met het ontgraven der ïyK hebben hun liefdewerk moeten staken, daaiïj vele lfiken een verpestenden stank veroorzaak^ Voor kunstgenot. Men heeft berekend, het Amerikaansche volk per dag gemiddl f 1.250.000 aan de schouwburgen besteedt, dl Ma f 456.250.000 per jaar. Hierdoor worden de hodge salarissen mogelijk, die sommige actrices tte 1 acteurs krijgen. Zoo ontvangen Francis Wi%B,ie per jaar f 175.000, William Crance f 125,0001 r, Julia Marlow f 117.500. Te Boulogne-sur-Seine is in een publii li 1 wasscherfi een stoomketel gesprongen, waardi jere: het gansche gebouw uit elkander geslagen wefc= Toen de ontzaglijke stofwolk was opgetrokken ging men dadelijk aan het werk om de person®-* die onder de puinhoopen begraven lagen te reddi Het eerst werden de eigenares en haar zo gevonden, beiden zwaar gekwetst, maar to in hopeloozen toestand. Later vond men i 'g lijken, waaronder van gehuwde vrouwen, juist bezig waren geweest met het wasschen haar goed, toen het ongeluk gebeurde. j^, De oorzaak moet aan onachtzaamheid wordi ter geweten. Een gierigaard. De oude bedelaar „pé Fleutelot" stierf dezer dagen op zijn kamertje Auxerre van gebrek en kou. Hij laat voor mei dan f 250,000 na en o.a. 400 flesschen fijn wijn van 1790, waarvan hij nooit had gedronke Een medewerker van de Figaro, dr. Dani verkondigt weer eens de stelling, dat men oiFd goed te slapen geen hoofdkussen, of slechts ei zeer laag kussen moet gebruiken. Het geheel lichaam moet horizontaal liggen, dan heeft d bloedsomloop het geregeldst plaats. Wannee, V( het hoofd veel hooger ligt dan de overige lichaami deelen, ontstaat er bloedarmoede in de hersenen e( welke leidt tot zenuwachtigheid, slechte sptjsvei tering en andere kwalen welke voorkomen b menschen, die slecht slapen. Dr. Danis raad ieder die niet slapen kan, eens de proef te nemer en zijn hoofdkussen weg te gooien; hfi voorspel den ongelukkige, die zich tevergeefs omwentelde op zijn kussen, een vasten slaap. 2, óog. in vin E l er ■<7- Te Staraja Roussa (Rusland) was onlangs een jonge dame, gravin Schalyty, overleden, na» men dacht. Haar dokter twijfelde echter, of z wel dood was. Men wachtte zeven dagen. Toen het meisje in dien tijd geen teeken van leven had gegeven, riep men verscheidene geneesheeren samen tot een consult, en allen verklaarden, dat de jonge gravin dood was. Op aandringen van den huisdokter wachtte men nog drie dagen met de begrafenisdoch op den tienden dag ging men eindelijk daartoe over. Maar juist toen de kist in het graf werd u i y» KSO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2