GELD De sigaar JAN MAAT Puike Engelsche polderaardappelen VERHURING. fLOORENS BIKKER. THEE merk „Eureka.11 Kennisgeving. Aanbesteding Schoolbehoeften. Feuilleton. Geheime Wraak. VERHURING. Sd. HEUSER Ps. Makelaar, Voor de a.s. Aanneming Thee-Import Mede 10ns Pt 25 Cis. In and eel: het flnancieele betreft is uw toekomst etiJO verzekerd. Ik moet nu het gordijn weghel ik voor het verledene had laten vallen, ik niet om u te bedroeven maar om mgn besl verklaren en u datgene te vertellen of lie, herinneren wat ik meen dat in u verlevendigi worden. (t at Het Bestuur van den polder Waal en Burg zal op VRIJDAG 9 FEBRUARI 1894, voormiddags 11 ure, in de herberg de Rijzende Maan aan de Waal PUBLIEK VERHUREN: 2 H. 50 C. Hooiland, de Oude Vogelkooi. 14 Aren Bouwland, de Krommedyk. De Dijken om en de Wegen in den polder Waal en Burg, in perceelen. Het Bestuur van den polder het Burger Nieuwland, zal ten dage en plaatse genoemd, PUBLIEK VERHUREN De Weg in genoemden polder. De Berm, van af de Koogerweg tot aan P. Huisman. zal Vrijdag 9 Februari 1894, 's morgens 11 ure, in de Herberg de Rijzende Maan aan de Waal PUBLIEK VERHUREN: Voor den Heer Jn. Jb. ROEPER. 1.52.00 WEILAND, de Bosch aan de grintweg. 0.30— BOUWLAND op de Noordgeest, in 4 per ceelen, volgens afbakening. beschikbaar op éérste hij pot heek en op onder- handsche schuldbekentenis, met twee solide horgen. Hlakelaar J. H. HOOJEN. bericht ondergeteekende ruim voorzien te zijn van prachtige zwarte wollen Tibets, gewerkte fantasie-stoffen, fijne Kaïngarens en Bnkskings Cheviots voor heeren costuumstevens gelegen heid om HEERENPAKKEN aangemeten te verkregen, soliede en net afgewerkt; contant 5% korting. Aanbevelend, Uw Dw. Dr. Ph. VLESSIiVG. is goedkoop en goed. Kost slechts f 1.10 in klepkistje van 100. Te bekomen bij Oosteeend. geteelt op de hofstede Dordrecht bij J. WITTE, per zak f 1,40; monsters 18 ct per 5 Kop. M. VLAS, Burg. JAVA PBCCO SOUOHON MpAnaarTA 20 oent per ons. I I &IU0UI 1 BOUCHON OHTNA THBB 25 oent per ons. Hoofd*c*nt«aliipReguliersdw. str. 48 Amst. Verkrijgbaar te den Burg bij CL BACKER. JOH. BAKKER. JOH. KEIJSER. A. W. KONING. den Hoorn bg JOH. DAALDER. G. DAALDER. Oosterend bi) Wed. JAN BROUWER. C. KUIJPER. Oudeschild K. G. BROUWER. de Waal J. C. BRUIJN. de Cocksdorp P. DROS Azn. A. DROS Albzn. Gegadigden voor GROND van het boventalud der dijken van den polder Waal en Burg, worden verzocht zich daarvoor aan te melden bij den Dijkgraaf, voor den 7 Februari a. s., zullende op dien dag aanwijzing en afmeting gesohieden. Texel, 18 Januari 1894. Het Bestuur, J. J. ROEPER, Dijkgraaf. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Texel, zullen op Woensdag, den 14 Februari a. s. des vóórmiddags 11 uur, ten Raadhuize der Gemeente aanbesteden, de levering van de in 1894 benoodigde leermiddelen voor het onderwas in de nut tige handwerken, schoolboeken en school behoeften voor de verschillende openbare lagere scholen in de Gemeente. Voorwaarden liggen ter secretarie ter lezing en zjjn tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Texel, den 20 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. 5. Vrij naar t' Fransch door A. B. Hoofdstuk III. Meent ge dat, riep zij uit. Gelooft gij niet, dat gt) nog altfld, ja nog meer dan ooit een groot deel van mijn geluk uitmaakt Ik weet, dat ge veel van mij houdt. Welnu, men behoort aan hen, door wien men bemind wordt, men behoort hen toe, die men bemind en als ge nu niet wilt beweren, dat ge mij nu niet meer bemint, onder voorwendsel, dat ik uwe materieele bijstand niet meer noodig heb Men behoort hen toe, die men bemind, ja lieve, dat is waar, maar niet minder waar is dit, dat men behoort aan hen, die uwe genegenheid meer noodig hebben. En wie is dat? Het vaderland I Teresita trilde b{j dit antwoord, zonder dat het haar echter verwonderde. Haar groote heldere lachende oogen werden eensklaps ernstig. Daar ge mi) dit zoo ronduit zegt, zei zij na eene korte stilte, moet ge een besluit genomen hebben, dat ik reeds sedert lang voorzien heb. H{j zweeg en kustte haar op het voorhoofd. Dus heeft niets u er toe kunnen brengen uwe ideën te veranderen hernam zf| eindelijk op zachten droevigen toon. Sedert tien jaren wonen wf) nu in Frankrijk, waar wij een schuilplani s hebben gevonden. Sedert een jaar ben ik gehuwd en woont ge, met uwe toestemming, met André Bertin en mg onder hetzelfde dak, is nu niets in staat u het verledene eenig8zins te doen vergeten Ik had gehoopt, dat ge dit huiselijk leven zoo lief zoudt krijgen, dat ge het niet meer zoudt willen opgeven, dan om u een eigen haard te scheppen. Teresita, viel hij haar in de reden, het is tijd, dat w{j eens samen spreken en tot een bepaald besluit komen. Ge waart, toen wij hier in Frankrijk kwamen, nog een kind, ik heb altijd vermeden u over het verledene te spreken daar ik uwe vreugde niet wilde vergallen met de herinnering aan zooveel tranen, zooveel bloed en zooveel dure heilige plichten. Ik wilde u uw vrooltjke kinderlijke lach laten be houden. Ik wilde, voordat ik weer werkzaam optrad, vóór ik weder mijn levenstaak opvatte, die door de zorg voor u was afgebroken, u eerst de verzekering geven van het geluk, waarop ge recht hebt, opdat niet ieder, die den naam van Cameron gedragen heeft, gedoemd zou zijn tot voortdurende rouw en smart. Tranen kwamen in zijne oogen en stroomden langs zijne wangen. Heden, vervolgde hij, ztjt gij de beminde vrouw, de gezellin van een man, die ge u zelf verkozen hebt en die verdiend uw echtgenoot te zijn. Wat I - Broeder, ik luister, stamelde z(j, een verbleekende: Hij liet haar daarop van z(jn knieën gaan, op, nam haar b(j de hand en geleidde haar a beide portretten. - Ge kent deze portretten, is het niet zoo hjj eenigszins aangedaan. O, ja mijne moeder en mgne schoon: Ge waart ternauwernood drie jaar toen moeder stierf, ge waart vgf, toen ik mijne 1 gezellin verloor, zij, die mijne goede engel wa Ja, dat is waar beiden gestorven Beiden gestorven voor mijl Hfl geleidde haar naar de leunstoel die h(j veti had en nam zelf op een stoei tegenover haarp! terwijl hg haar beide handen in do zgnen hiel! Hoofdstuk IV. - Ik luister, mompelde Teresita opnieuw. - Tien jaren geleden, zei hg toen langzaa. zachten toon, commandeerde ik als generaal, afdeeling opstandelingen in Spanje, die tegei bestaande regeering strgd voerden. Deze oorlog werd reeds gedurende verschei! jaren met afwisselend geluk gevoerd. Het niet de eerste van deze soort het zal ooi laatste niet zgn. Ik weet, vervolgde hg op eenigszins bitteren,, dat men ons Spanjaarden, om die worsteling halve wilden beschouwd. Het zg zoo. Ik voo' ben er trots op te behooren tot dit ras, het ei in Europa heden, waarvan ieder man, tot welke hg ook behooren moge, steeds gereed is te s en desnoods te sterven voor zgne meening. Ik worstelde dus zonder ontmoedigd te wo: ofschoon ik al reeds sedert langen tgd niet hoop koesterde op een goed einde van onzen s Ik worstelde, zooals ook mgne vader had get, die bg eene vroegeren strgd gevangen was genoi en door de overwinnaars was gefusileerd. Ik worstelde, zooals ook mgne voorouders hadJ' geworsteld, alle Cameron's, voor God, het Vadert en den koning. Onze moeder, die als weduwe met twee kind was overgebleven, vereenigde de overblgfselen onze bezittingen, die ten gevolge van den strgd verminderd waren en wgdde haar leven geheel van mg een man te maken hem waardig, die heldh gevallen was onder de vgandelgke kogels. Ge waart nog niet geboren Teresita, toen ons verschrikkelgke slag trof. - Ik heb mgn vader niet gekend, dat is wi mompelde de jonge vrouw droevig, en ik heb mgn moeder ternauwernood gekend. - Teen er een nieuwe opstand losbarstte -., mgn naam, het door mgn vader gestortte bloed, alles dreef mg er toe, om er deel aan te nemen tot de hoofden te behooren. En, herhaalde hg met bovenden stem en na oogenblik van stilte, ik was pas gehuwd, haar over wien ik voortdurend rouw zal dragen, geluk scheen ons toe te lachen O, die t jaren van vreugde, ze zgn de twee lichtpunten mgn leven, de eenige dagen zonder wolken, zon angst, waarlgk gelukkig, die ik op deze aarde doorgebracht. Maar de plicht riep mg, niet alleen die van w vaderlander maar ook en wel in de eerste pit die van den zoon, die het bloed te wreken had, door zgn vader was gestort en de tranen zgi moeder, die door dezen dood niet was gestorven m, was blgven leven voor haar kinderen, wier een steun en vreugde zg was. Ik heb u niet te vertellen Teresita wat er al voor,, in dien hardnekkigen strgd, waarbg heden overwonn en den volgenden dag weer verloren werd. Hg duurde lang, zeer lang zelfs. Met mgn klein legercorps werd ik eindelgk ing sloten en na een lange en hardnekkige weerstan werden onze troepen verstrooid. Aan het hoofd van slechts enkele mannen, ws ik van de hoofdafdeeling gescheiden, ik baande a een weg tusschen de vgandelgke troepen heen bereikte het hooge gebergte. Daar was echter niets, waarvan een troepje vluel telingen, hoe klein ook, kon leven. Wordt vervolgd.) IC Snelpersdruk - LAMÖJSVBLD A DB RGOU— Tm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4