""«J0. 066. Donderdag 22 Februari. A". 1894. sp4 Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland, aen I vrees! de P| san es ik ei] »n get eer d( :ekket uitdi «heel I «stond s, enl linigt fenab gelJ igopij aebei rde t ik en eri Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor rein Bdbq 30 Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts.' Naar Ajocbika en andere landen met verhooging der porto's. Mvertentiën véér 10 nar op den dag der nitgave. Prijs der Advertentièn Van 1 tot B regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. INNEMENTEN en ADVERTENTIÈN wordon aangenomen bp de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Büeö op Texbl. dere verdl at h; gebr t dt aeni| gei hoe TEXEL, 21 Febr. 1894. )oor Z. D. H. de bisschop van Haarlem is j WelEerw. Heer L. M. vanPinxteren, kapelaan "bier, benoemd tot kapelaan te Hoorn. Tot kapelaan alhier is benoemd de Weleerw. Ber J. van der Meer, den 17 dezer tot iester gewijd. Als uit de lucht gevallen klonk Zaterdag- rond eensklaps de kreet „brand" door onze ,ten, welke kreet werd aangevuld door kgeklep en geschel. De brand die ontstaan was in de boeren- ning van den heer L. W. Roeper in Ongeren, ird doordien er nog al wind was, spoedig een groote vlam aangeblazen. Velenspoedden ich naar de plaats des onheils doch aan blus- ;hen was niet te denken, evenzoo kon weinig rden gered; 3 koeien en 1 paard zoomede m enkel stukje huisraad werden aan de mrnen ontrukt, doch overigens werd al het ;h in de woning bevindende, waaronder koeien en 1 schaap, een prooi der vlammen. De „aanjager" welke van hier naar de brand erd vervoerd, deed geen dienst, doordien en belenden gevaar liepen en van het bran- nde niets was te redden. I Naar wij vernemen was huis en inboedel rzekerd bij de Maatschappij „Tiel"; volgens ruchten was het vee niet verzekerd. De oorzaak van den brand schijnt niet met kerheid bekend te zijn. De levering van de in 1894 benoodigde ©rmiddelen voor het onderwijs in de nuttige landwerken, schoolboeken en schoolbehoeften oor de verschillende openbare lagere scholen deze gemeente, was als volgt: Perceel I. Schoolboeken. W. C. Meilink, Zutphen voor f 455.53. W. C. Reij, Texel 496. J. Sz. Dekker, - 523.14. J. C. Visser, - 562.—. Perceel II. Schoolbehoeften. W. C. Meilink, Zutphen voor f 447.49. W. C. Reij, Texel - 595. J. Sz. Dekker, - 618.38. J. C. Visser, 666.50. Perceel III. Leermiddelen voor het onder- Bi wijs in de nuttige handwerken. J. C. Visser, Texel voor f 107.60. J. G. Moojen, - 131.46. De levering is aan de laagste inschrijvers gegund. De vergadering van de afd. Texel der |H. M. v. L., gisteren avond in het hotel „de Lindeboom" gehouden, bracht aldaar een 25-tal eden bijeen. De werkzaamheden, welke na opening der vergadering door den Voorzitter, werden voor afgegaan door het lezen der Notulen, bepaalden zich tot het doen van rekening over het afge- loopen jaar. Die rekening was niet ongunstig: de ontvang wees een cijfer aan van f 351.17 s, de uitgaaf het cijfer f 222.61, zoodat een goed saldo van 128.56' mocht worden geconstateerd. De vergadering werd mededeeling gedaan dat de heer Reimers, van Wageningen, op wien in de vorige vergadering de keuze was gevallen om hier eene lezing te houden (aangeboden door het hoofdbestuur) had te kennen gegeven dat hij daaraan niet kon voldoen omdat het honorarium wat weinig was. Reeds voor een 4-tal weken had hij de alg.Secr. mededeeling gedaan, Mat hij Texel niet in zijne beurten kon opnemen, doch deze schijnt die mededeeling maar dood leuk voor zich zelve te hebben gehouden. De vergadering was over de handelwijze zoowel van den heer Reimers, als van den alg. Secretaris, met recht ontevreden; aan het Hoofdbestuur zal daarvan kennis worden ge geven. Tevens zal worden beproefd om nog in de volgende maand een spreker vanwege het Hoofdbestuur te bekomen. Nadat nog mededeeling was gedaan van eenige ingekomen stukkeD, werd aan de orde gesteld de vraag„zal de afdeeling dit jaar eene tentoonstelling houden." Het bestuur scheen die vraag in ontkennenden zin te willen beantwoorden, doch in de ver gadering gingen vele stemmen op, zich ver klarende vóór het houden eener tentoonstelling. De discussie over dit onderwerp was nog al levendig; toen de vraag bij stemming zou worden uitgemaakt, staakten de stemmeü; in de volgende maand zal alsnu eene vergadering worden gehouden ten einde deze zaak te beslechten. Waal, 19 Feb. Nut en Genoegen hield heden zijn laatste bijeenkomst in dit seizoen. De opkomst der Leden met hunne dames was zeer goed. De President hield eene korte lezing benevens eene bijdrage, terwijl het genot van den avond werd verhoogd door een 4 tal muzieknummers van „Concordia" benevens een voordracht van den Heer E. Vlessing. Een opgewekt bal, begeleid door muziek der 3 Heeren Vlessing besloot den avond. Oudeschild, 20 Feb. De liefdadigheidsuit voering, ten bate van een ongelukkig gezin, door den Heer Klazinga en diens jeugdig zang koor Zaterdag 1.1. in de „Zeven Provinciën" gehouden, slaagde zeer naar wensch. Een achttal zangnummers, werd niet onver dienstelijk ten gehoore gebracht. Eenige leden van het mannenkoor verleenden hunne mede werking door 't houden van verschillende voor drachten, in zang en in déclamatie. Ook dit gedeelte van het programma scheen wel in den smaak te vallen. Niettegenstaande hier de drukkende tijdsomstandigheden in sterke mate gevoeld worden, moet er voor 't goede doel toch nog ongeveer f 40- zijn bijeenge bracht. Ook de Heer M. de Graaf, organist, verleende kosteloos zijn goede diensten. In de Haarlemmermeer is men op sommige plaatsen bezig, door middel van diep- spitten, bijna waardeloos land in vruchtbaren grond te veranderen. Een aantal arbeiders verdienen daarmede een flink daggeld. In een brochure „Het Kiesrecht en de sociaal-democratie" schrijft de sociaal-democraat mr. Troelstra o. a. het volgende over de positie van den socialist op het Binnenhof: „Laat ieder sociaal-democraat het weten als ge daar verzeild raakt, hebt ge aan de zaken, die daar worden behandeld, uwe belangstelling en nauwgezette medewerking te wijden. Ik heb me wel eens afgevraagd, of de instinctmatige afkeer, dien sommigen mijner mede-propagandisten jegens 't parle mentarisme aan den dag leggen, ook kan voortspruiten uit het bewustzijn, dat daar, in onze Tweede Kamer, vrij wat meer van onze kunde, nauwgezetheid en beleid wordt ge vorderd dan in de meeste volksvergaderingen." Als de heeren sociaal-democraten zich dit eens beginnen „af te vragen", zullen zij er wellicht ook toe komen kunnen in hunne volksvergaderingen wat minder te schetteren en te bedenken, dat één hunner op dit punt al een heel aardig stukje ondervinding achter zich heeft, merkt „Het Centrum" hierbij aan. Men meldt uit Amsterdam De oorzaak der ontplolfing, welke den brand in de Spaarndammerstraat zulke groote afme tingen deed aannemen, ligt nog in het duister. De officier van justitie heeft in de zonderlinge toedracht der zaak aanleiding gevonden een onderzoek in loco in te stellen, zoodat waar schijnlijk deze week in het puin gezocht zal worden. Zij, die op het oogenblik der ontploffing in de nabijheid waren, meenen bijna allen, dat deze op de tweede verdieping van perceel 67 is- ontstaan. Deze verdieping werd bewoond door eenen gewezen timmerman, thans werk zaam aan eene suikerfabriek, met vrouw en kind. Dit gezin was echter reeds uit de woning gevlucht en bevond zich al in het aangrenzende perceel, toen de ontploffing in het brandende huis plaats greep. Ook omtrent den brand in de Nieuwe Kerk straat wordt een gerechtelijk onderzoek inge steld, daar men vermoedt dat de ramp aan kwaadwilligheid is toe te schrijven. Het lijkje van Moses Rosestein is reeds geschouwd. Overstrooming te Beets (Pr.) Op niet minder dan vfif plaatsen is de straatweg van Beetsterzwaag naar Oldeboorn, die in Beets tot waterkeering dient, den 12den Febr. jl. doorge broken, zoodat de weg over eene lengte van 850 M. geheel beschadigd is en weinig meer op een straatweg gelijkt. De stand van 't boezemwater was 1,35 M. boven zomerpeil; de westelijke stormwind gaf het zulk een enormen golfslag, dat het ten eenenmale onmogelijk was door bekisting of anderzins het gevaar te bezweren. De geheele Noordertrits onder Boornbergum staat blank, doch de stoommachine, die dag en nacht werkt en kolossaal veel water verwerkt, zal de vlakte binnen weinige dagen droog hebben. De nieuwe bepolderingswerken, 't vorig jaar aangelegd, hebben weinig geleden. Vele gezinnen moesten hunne woningen verlaten, daar het water er soms tot M. hoogte binnendrong met bootjes en schouwen werden z(j afgehaald en by andere ingezetenen onder dak gebracht. Verschillende woningen kregen door den forschen aanval van wind en water a veryhier viel het dak gedeelteiyk in, elders bezweek de gevel enz. Houten woningen waren gekanteld, dry vende op de baren, die er tegen kletsten. I gel|£ 'EXELSCHE COURANT, ook VI 08

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1