M Buitenland. bleek dat zij reeds ernstige brandwonden had Oostérend, 21 Febr. „Nut en Genoegen" hield gisterenavond hare laatste vergadering in dit saisoen. De opkomst was zeer gering, wat echter der opgewektheid geene schade berokkende. Als spreker trad op de heer P. Haremaker, die voordroeg „Vader en Zoon" van Ernst Alhgren, terwijl hij later nogeens het spreek gestoelte beklom met een stukje van dezelfde schrijfster, getiteld: „Een Huwelijk uit Zuinig heid." Eenige stukjes, door enkelen der leden voor gedragen, verhoogden het genot van den avond. De President sloot de vergadering met een kort woord, behelzende een terugblik op do werkzaamheden in den verloopen winter. Een verschrikkelijk ongeluk had plaats aan den Haagschen Steenweg te Breda, waar men bezig is de overblijfselen van het fort, het voormalig petroleum-magazijn, weg te ruimen. Eensklaps kantelde een der muren om en werden twee werklieden door de steenen getroffen met het noodlottig gevolg dat de arbeider G. onmiddelijk werd gedood en B. als doodelijk gekwetst naar het gasthuis werd vervoerd. Te Utrecht is een paartje ondertrouwt, dat met een equipage van 21 kinderen in het huwelijksbootje stapt; de vrouw brengt er 7 e n de man 14 mee Vleesch of vet? In de laatst gehouden algemeene vergadering van den Nederlandschen Slagershond werd besloten o. a. er op aan te dringen dat voortaan by de veetentoonstellingen niet meer het vetste en zwaarste vee voor be kroning in aanmerking kome, maar integendeel dat vee, dat voor den slachter de meeste waarde heeften dat diensvolgens de jury ook uit slaohters zal bestaan. Ten slotte wenschte men aan te bevelen om het bekroonde vee, ook na slachting te doen beoordeelen, met opgave waarmede en hoelang gemest. Als aanbeveling voor het bovenvermelde moge in hoofdzaak gelden dat in tegenstelling met vroegere tijden tegenwoordig de runderen en varkens worden geslacht voor het vleesch en men zelden spek of vet met winst verkoopen kan. De kolossale invoer van spek en reuzel o. a, uit het buitenland, heeft den prijs der inland- sche producten zoodanig gedrukt, dat geen enkele slachter vette dieren met voordeel kan gebruiken. De tentoonstellingen der landbouwmaatschap- pijen zijn daarom juist de plaatsen om te doen zien wat goed en wat onpractisch is. Alleen daar kan aanschouwelijk worden voorgesteld welk soort slachtvee tegenwoordig moet worden ge produceerd. Het ligt dan ook op den weg dier maatschappijen om te breken met de gewoonte dat juist de bekroningen steeds plaats hebben op dat vee, dat het minst voor slachtvee te gebruiken is. In verband met bovenstaande heeft de afdeeling Alkmaar van de Hollandsche Maatschappij van landbouw besloten, aan de drie beste vette beesten, op de Vrijdag, 16 Maart te houden Alkmaarsche Paaschtentoonstelling aangevoerd, en door een jury van slagers aangewezen, premiën toe te kennen boven en behalve de prijzen, die door de gewone jury der tentoonstelling bepaald worden. Men moet zich weten te helpen. Op een der laatste Zondagen vervulde de heer Zegers, predikant te Ooster-Blokker, eene vacatuur-beurt te Scharwoude (cl. Hoorn). Bij het binnenkomen der kerk trof hem een onverwacht schouwspelhet kerkgebouw was kunstmatig verlicht, alle lampen brandden. Op zijne vraag na afloop der godsdienst oefening, waartoe dat moest dienen, ontving hy ten antwoord: „Onze fondsen laten niet toe kachels te plaatsen, nu verwarmen wjj op deze wijze onze kerk." Zaterdagmorgen was de knecht van eenen drogist te Leiden bezig met beenwas op de kachel te smelten, waarbij hij een weinig terpentijn goot. Op een gegeven oogenblik sloeg de vlam in de pan, waarop de man deze van de kachel nam en daarmede wegliep, ge volgd door de vrouw des huizes; door de hitte liet hij de pan vallen, waardoor de kleederen der vrouw in brand geraakten. Nadat hulp toegeschoten was, werd zij in het voor hare woning gelegen water gedompeld, doch het bekomen. Ook de knecht had deerlijk zijn handen verbrand. In Patrimonium, lezen wy het volgende De „oproer" socialist Van Emmenes heeft het dan toch op een loopen gezet voor de justitie en is uitgeweken naar België, biykbaar geen trek hebbende in een gevangenisstraf van onge veer een vol jaar, waartoe de man werd ver oordeeld tengevolge van zqn anarchistische op- ruierij. Wy vragen, is dit niet laf? Waar biyft nu het martelaarsschap, waarop deze socialist zoo dikwerf gesnoefd heeft? Anderen op te ruion tot verzet, den werken- loozen te Amsterdam aan te raden met schop en byi langs de straten te gaan optochten, o het is zoo gemakkelyk maar zelf te staan waar gevaar dreigt Van Emmenes wil, als de rest dier zoogenaamde volksleiders, hiervan niets weten. Als de heeren „zitten" moeten, en meer dan verdiend „zitten" moeten, wijken zy plotseling naar België of elders uit en laten hun misleide vrienden in den steek. En dat zullen dan de hervormers der maat schappij, de oplossers van het sociale vraag stuk zyn Arme liedendie u aan zulk een misleiding bloot stelt en voor de propaganda dier oproer lingen nog steunpenningen van uw karig in komen afgeeft. Er is echter een lichtzyde aan deze vlucht. Als het Vaderland n.l. goed heeft gerekend, is Nederland de eerste 16 jaar van de lastertaal en het geschetter van dezen veroordeelden soci alist bevryd. Gedwongen werkstaking. De heer Mulder, papier-fabrikant te Oude-Pekela, heeft Vrijdag-morgen eene zijner fabrieken aan de Aa gesloten en daardoor 70 werklieden bedankt. De heer M., die het proces tegen het water schap Reiderland heeft verloren, mag „niet meer het water" in de wijken van het water schap laten loopen, vandaar de sluiting zijner fabriek. Naar aanleiding van het proces wegens mishandeling door suppoosten van Neerbosch, schrijft de „Zuph. Ct." „Onze indruk is dezede opvoeding op de inrichting „Neerbosch" moet al zeer gebrekkig en onvoldoende geweest zyn, als kinderen er, ter wille van een boterham meer, toe kwamen om zulke acrobatentoeren te verrichten, als het werkeiyk niet zonder gevaar (en niet alleen voor kleeren loopen over een open kalkput heen. Uit het getuigenverhoor blijkt ook duideiyk, dat het ranselen door hoofd- en subalterne amb tenaren te Neerbosch het paedagogisch verbeter- neen strafmiddel bij uitnemendheid was. En dit wordt nu vergoelykt door te beweren, dat dit opvoedmiddel, die „tuchtiging," in de bestaande omstandigheden het „minst gevaariyk" was. Dit gaat ons opvoedkundig begrip te boven I De strafvervolging tegen van 't Lindenhout zelf wordt niet ingesteld, „omdat hy de tuchti gingen toediende als hoofd van het gesticht, alleen bij ernstige overtredingen en dan alleen, omdat hij meende te moeten straffen en niet uit lust om te slaan." Dit mogen voortreffeiyke en juridisch klemmende argumenten zyn, op ons leekenverstand maken zy een wonderiyken indruk. Als de geheele Neerbosch-zaak uit zulk een oogpunt wordt bekeken, stellen wy ons weinig succes van een onderzoek voor en vreezen wij maar al te zeer, dat over de geheele inrich ting met al hare evidente misstanden en grove gebreken, een groote doofpot zal komen te staan. Een machinefabrikant te Martenshoek, by Hoogezand, is (zoo verhaalt de ,,N. Gron. Ct.") het slachtoffer geworden van een geslepen op lichter. De fabrikant had per advertentie machines aangeboden en onze maat kwam er op af. Hy had tot dat doel een heel aardig sprookje ver zonnen. Naar zyn zeggen nl, was hy architect en door een paar Groninger heeren gezonden, om de werkzaamheden van eene nieuw op te richten aardappelmeelfabriek te Martenshoek te leiden. Den volgenden dag reeds moest hy zyne werkzaamheden beginnen. Er waren verschil lende machines benoodigd en mijnheer de fabri kant zou die wel willen leveren. „O, jawel 1" Maar nu was 's mans lieve vrouw zoozeer aan hem gehecht, dat ze hem vergezellen wilde. Hy was nu genoodzaakt tydeiyk een woning te Martenshoek te huren. Of mynheer ook iets geschiks wist? Dat trofl Er was eene woning ideurentus werden, urboordiö öm van ilkbarenc i de bijzon geopend toleeren, bene vre< ikleppen breidde 5 sens. Bo1 gakken k te krygen. Aanstonds ging onze arcU op af en ja, de woning leek hem ook Maar, maar de eigenaar vroeg f2| en nu trof het juist zoo ongelukkig, dat i maar wat reisgeld by zich had. Mijnhjl zeker wel zoo goed zijn de f 25 voor te f Mynheer moest zich maar ter verdere be| by de heeren te Groningen vervoegen] plaats werden bepaald) en kon dan geld terug ontvangen. De fabrikant beetnemen. Het is onnoodig te zeggen, dat hy ntL op de flinke bestelling en hetvoorgesch(MDoch ep wacht. jeu- len en de is dat al ng der as, ui denruin .annen t .zettend het ivuld nn id hadde van 1: d voor ien gloei schuim itUjt 8 luid id bö di ;s eenU •happen ,8 verse de oifi werkti hoofdi' Is gez ate ga h0 dei het gi [en. De naweën der wereldtentoonstellii Chicago zyn ongeveer 175.000 menschen w( personen van alle standen. Mannen m( lakte schoentjes en hooge hoeden ziet straat als sjouwers werken om niet van te sterven. De onveiligheid, aanrandingen, rooveryen, inbraak, enz., neemt met den In vele buurten kan men 's avonds li ongewapend uitgaan. Volgens de TFaslij Star, dryft het gemeentebestuur van cj thans de werkloozen met geweld de stad Een inspecteur van de afdeeling voor crii onderzoek der Londensche politie, heeft een ryk rapport uitgebracht betreffende de mi in Whitechapel. Indertyd, dat zooveel vrouwen op gehei nige wyze van het leven beroofd werden] de inspecteur in de nabijheid in dienst.1 besloot de zaak voor zichzelf te onderzoek vond reeds spoedig een Oostersch mes van aardig maaksel. Eenigen tyd later nam hy wegens een vergryp een man gevangen, die verschy; van moordzucht vertoonde. In zyn rappoi klaart hij, dat deze man en niemand ande: zoo beruchte Jack the Ripper is. De man werd in de gevangenis te Loj opgesloten en later naar Dartmoor vervoerd, hy volslagen krankzinnig werd. Hy praat steeds over Whitchapel en de vrouwen, die vermoord werden. Een winkelier te Beriyn werd deze bjj zyn tehuiskomst onaangenaam verrast.i zyn kantoor zag hy zyn winkeljuffrouw bst met het verknippen van biljetten van 100 li] 1 Toen hy haar op het zonderlinge van ha?" arbeid opmerkzaam maakte, kreeg hij ten antw#0 dat zij toch als millionaire hare coupons ml 2 &c knippen. Het meisje was plotseling krankzi#® geworden, De winkelier wilde haar belet®" 01 haren vernielingsarbeid voort te zetten, zy drei hem met de schaar, zoodat hy zich terugtrel moest. Met behulp van een aantal verkoo; slaagde men er eindeiyk in zich van het mi meester të maken, nadat zy reeds 7 biljet van 100 mark verknipt had. Een bison met een surprise. Del dagen bevond zich een opgezette bison in goederwagen van een Amerikaanschen spoor waarin ook een geldkist met 50.000 dollars spi stond. Tusschen de stations Chadron en Springs hoorde de beambte in den wagen eenskli iets in het inwendige van den bison bewei een der glazen oogen viel uit den kop van dier en door het gat vertoonde zich de looptijd a een revolver. Eene dreigende stem kwam .gg q- uit het binnenste van het beest, die den beamtj.' 12 verzocht den trein oogenblikkeiyk stil te dt<ren houden, indien hy zyn leven lief had. y, Deze ontweek echter de revolver en sproiU f schryiings op den opgezetten prairiebew onB| q, die onder dit gewicht inzakte, zoodat de mii4 f die zich in het dier verborgen had, in een zee. y onaangenamen en benauwden toestand geraakte;^ j hieruit werd hy eerst aan het volgende statiot, verlost, maar daar tevens in verzekerde bewarinj j gebracht. -i, Allengs krögt men een overzicht van de vreeselflke gebeurtenis aan boord van de „Brandenburg." (Dultseh- ha land). Het nieuwe schip was op z(jn tweede proeftocht; het had reeds op den eersten tocht met tien duizend V paardenkracht en hoogen druk gevaren, en het zou nogmaals alzoo een proeftooht doen vóórdat de admiraliteit het sohip van de maatschappij „Vulkan," - die het vaartuig gebouwd had, overgenomen had, I Aan boord waren behalve 560 mande komman deerende admiraal en andere hooge officieren, alsmede de hoofdingenieur van de „Vulkan." De gezamelfjke 12 stoomketels waren ln werking, doch daar men nog niet in opene zee was gekomen, voer de „Branden burg" eerst met 7000 paardenkrachten. In de machine - kamer was, benevens de arbeiders, veel ingenieurs- personeel byeen tot waarneming. De ketels, machines eni. werden rlohtig bevonden, zoodat ook alle ver- h Pu ve

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2