Gevraagd een boerenknecht ge Marktberichten, lit itslag van gehouden Verkoopingen. Prijsbiljarten fomiai 14 Maart a. s„ 's avonUs 7 are, Onieveer acUiani halve tip. best gewonnen Klaverhooi tn knop, J. H. MOOJEN, Makelaar, zal III. 0; DONDERDAG 15 BAART a. s. A. Op WOENSDAG 14 MAART 1894, C. Op Zaterdag 17 Maart 1894, r. D. Op Maandag 13 Maart 1894, PREDIKBEURTEN. ADYERTBNTIEN, Doopsgezinde Gemeente om fraaie Prijs en Premie, J. H. MO O JEN, Makelaar, publiek verkoopen: ii. Op Woensdag 14 Maarta.s. zal publiek verkoopen B. Op Vrijdag-16 Maart 1894, act hfl noi 'eschc: t deuren tusechen de bjjiondere machineruimte 00j£ werden. Plotseling sprong uit eene machine J6S f 2E arboordzgde de stoomafsluitingsklep los, en dat 1 m van ISO a 190 graden Celcius ontvlood Mjjnh irikbarend geweld. Daar juist alle kleppen, oor te s de bijzondere machines, die anders gescheiden ere bel» geopend waren om den gelflkmatigen arbeid oeiren 'oleeren, zoo vloog uit de gezamenlijke 12 dan eene vreeselöke wolk van stoom door de a Sn kleppen in de machinekamer stuurboordzijde reidde zich bliksemsnel naar alle kanten ens. Boven op het dek hoorde men slechts 'akken knal en nam men een lichten sohok Doch spoedig zag men een heillooze wolk in. Benige half verbrande vluchtelingen [en en de kapitein hield dadelijk aan op strand, d«es dat alles het voorspel was van eene groote lifing der ketels, hetgeen gelukkigljjk niet het was. Uit de gespleten vensters en gaten in iedenruimten was eindelijk de stoom ontvloden, annen tot redding binnendrongen, deed zioh ;zettend schouwspel aan hen voor. De tJzeren m het tusschendek naar de machineruimte ivuld met lijken, die vast aan de treden zich id hadden. Ook in de machinekamer zag men van 10ken. Allen lagen in den doodstrijd, d voor het gezicht gedrukt om het inademen den gloeiend heeten stoom tegen te gaan, met schuim voor den mond. De kleederen waren it lijf gescheurd, de huid was opeengerold. luid van het geneeskundig onderzoek moet d bü de meesten bliksemsnel ingetreden zijn. ;s eenige in het tusschendek zich bevindende ihappen konden, zwaar gebrand, nog vluchten, 'i verscheidene in de eetkamer zich bevonden ide officieren, die door het venster zich buiten werkten. hoofdingenieur Jantzen, wiens lijk uren lang ifs gezocht werd, was in het ruim beneden de ste gaanderij der machinekamer gesprongen, hjj den dood vond. het geheel zijn er 45 dooden en 6 zwaar ge en. rehei rdeuj nst. ioekf ran naar, Feb. Graanmarkt. t Tarwe Rogge Gerst id. chev. t Haver 1 Paardenboonen Bruine Citroen Duiven p Witte 75 Kanariezaad ;10 Rood Mosterdzaad 2 Koolzaad Karweizaad 45 Groene Erwten grauwe Vale Erwten Ikmaar, 19 Feb. Aangevoerd 4 Koeien f 130 18051 vette Kalveren f 40 A f 100, per kilo A 90 ct.61 nucht. Kalveren f 5 127 ispen f 16 a 20; 119 vette Varkens 41 ct. per KG.7 magere dito f 16 A 19. 1 iterdam, 19 Feb. Aangevoerd 407 Run- Ie kwal. 73 A ct., 2de kwal. 63 ct., Se 53 ct. per KG. 110 Melk- en kaltkoeien 1100 !30Graskalveren f 95 nucht. kalv. A 913 Schapen f a Lammeren A f 372 vette Varkens 44 A 48 ct. per KG. Purmerend, 20 Feb. Aangevoerd 46 vette tl veren 75 a 100 ct. per kg.; 316 nucht. kalv. ,i 6 a 16195 vette Varkens 42 A 50 ct. per kg. .85 magere Varkens f 17 A 27.50; 212 Biggenf7a 12, 407 Schapen en Lammeren; 165 Runde ren en 4 Stieren. Kip-Eieren f3,- a f 3,50 p. 100. Vette koeien, prijshoudend, handel stug, f 10.56 f 0,72 per k.g. Ji Geldekoeien, prijshoudend, handel matig, f 60 f 150 per stuk. Melkkoeien prijshoudend, handel matig, f 120 ,s f 200 per stuk. Vette kalveren, prijshoudend, handel vlug. si Nuchtere kalveren, prijsh. handel vlug. i Vette varkens, prijshoudend, handel vlug. j Magere varkens en biggen, prijshoudend, •handel vlug. Vette schapen, prijshoudend, handel vlug, f 16 11 f 25 per stuk. Overhouders, prijshoudend, handel matig, i 12 k .18 per stuk. Maandag 19 Feb. a/d Burg. Makelaar Sd. KEIJSER Pz. ten overstaan van Not. Contnck Westenberg. .85.50 Bouwland „de Geest." er oostelijkste helft S. KeiJser Pz. voor f 810 westelijkste heil 0. KeiJser Pz. 1295' Zondag 25 Februari. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. van Schaick. Koog. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Ben Hoorn. Voorm. tien uur Ds. Leffef. Oudeschild. Nam. 2 uur Ds. Leffef. Oosterend. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. Gocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. Kuperüs. Den Hoorn. Nam. 17, uur Ds. Kuperüs. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 14 Feb. —21 Feb. ONDERTROUWDGeene. GETROUWDReindert van der Hoek en Hen- drikje Helfrich. GEBORENHarretje, dochter van Cornells Key'ser en Geertje Roeper. Arie Jan, zoon van Cornelia Zutfen en Antje Vlaming. Gerrit, zoon van Cornelia Duinker en Jannetje Boon. OVERLEDENHillebrand Dob, 4 jaar, zoon van Gerrit Dob en Maria Blom. Heden overleed in het gesticht Meerenberg, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer ALB. KEIJSER Pz. echtgenoot van wijlen Mejuffrouw Aafje Dijksen, in den oudeidom van 81 jaar en 4 maanden; een gedurige krankheid deed ons het gemis vele jaren gevoelen. Namens de Familie, C. KEIJSER Az. Burg op Texel, 19 Febr. 1894. Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zjjn aan of borgtochten onder zich hebben, betreffende den Heer DIRK J. BRUIN, gewoond hebbende te Hoorn op Texel en aldaar overleden 9 Januari 1894, worden verzocht daarvan opgaaf, betaling of mededeeling te doen bij Jb. D. BRUIN, Hoorn op Texel, vóór 7 Maart 1894. van BURG, WAAL en OOSTEREND. De lijst der predikbeurten wordt gewijzigd als volgt: 25 Februari BURG. 4 Staart OOSTEREND en BURG 67a u. 11 BURG (Doop.) 18 WAAL (Avondmaal.) op ZATERDAG 24 FEBRUARI a. s., in Café PARKZICHT. K. LANGEVELD. in huis, liefst niet boven 20 jaar. Adres: Hulppostkantoor de Waal. zal op in het locaal de Vergulde Kikkert a/d Burg, ten overstaan van den Notaris J. W. HATTINGA RAVEN, 197 60 Weilandgend. Zevenmansdag sectieH n° 465 1 13 20 id. 470 1 09 40 1 65 20 - 52 30 23 70 146 90 Tweemansdag Dirkjesland Siepersweidje Waaltje Tilstuk 471 474 475 476 477 Alles gelegen in den polder Everstekoog op Texel. Afzonderlijk en in combinatie. Aanvaarding 20 Maart a. s. Eigendom van den Heer KORS Jbz. LIST. Informatiên te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris en Makelaar, bij éérstgemelde liggen de veilconditiën en eigendomsbewijzen acht dagen vóór den verkoop ter lezing. by de Wed. P. K. KALIS. I. Op DINSDAG 13 S1.4ART a. s., 's morgens 10l/j ure, bij het woonhuis van KORS Jbz. LIST in Burger-Nieuwland ten overstaan van den Notaris G. J. O. D. DIK K E R S 70 LAMSGHAPEN, 1 RAM, 1 KALFKOE, 1 VAREKOE, 4 éénjarige SCHETTERS, 1 bruin RUINPAARD, een partij KIPPEN, 1 Tentwagen, 1 Boerenwagen en 1 Driewielde Kar, 1 houten Hooihark, 1 Hakselmachine, 1 partij Hooi, 1 klamp mest. Palen, Planken, Houtwerk, Boeren-, Bouw- en Melkgereedschappen. 's morgens 10Va ure, bij de plaats op Zeven huizen, van den Heer P. K. BREMER, ten overstaan van den Notaris J. W. Hattinga Raven. 50 Lamschapen, 16 Enterlingen, 3 Rammen (allen Texelsch ras), 2 Kalfkoeien, 2 Varekoeien, 2 twee jarige Kalfvaarzcn, 1 dito Geld., 1 Koe en 1 Stierkalt, 1 bruin Herriepaard, 1 Tentwagen, 1 Boerenwagen, 1 driewielde Kar, Schapenkribben, Ruiven, Voerbakken, Boerengereedschappen, enz. 's morgens 11 ure, op het Boltje bij den Burg ten overstaan van den Deurwaarder C. de Wijn. 25 Lamschapen. 11 Kalfkoeien, 3 jaar oud en daarboven. 1 tweejarige Kalfraars, 2 gelde driejarige Schotten, 1 vierjarig bruin Herriepaard. 1 party Hooi. Bij deze velling kunnen goederen ingebracht worden. Notaris te Texel, 's morgens 10 uur, bij de boet van Kosmos nabij Den Burg 60 LAHSCHAPENi 10 ENTERLINGEN en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. des morgens 10 uur, bij de hofstede „Volharding" in Eijerland op Texel. 105 Lamschapen, 3 Rammen, 9 Kalfvaarzen, 3 Gelde Schetters, 7 Paarden, (oud en jong) 2 Zeugen met Biggen, 4 Schrammen, MACHINES, WAGENS, PLOEGEN, EGGEN en verdere Landbouwgereedschappen. 's morgens 10 uur, by „Theodora's Hoeve" op Dijkmanshuizen. 60 LAMSCHAPEN. 20 ENTERLINGEN. 2 RAMMEN. 6 KALFKOEIEN. 1 PAARD (veulmerrie). HOOI. Wagens, Driewieldek arren, Kribben, Rniven, Voerbakken en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. 's morgens 10 ure, by de plaats van den Heer C. KONING op Zuidhaffel, in gebruik by de Erve van den Heer Mn, Jz. ZUM. 60 Lamschapen, 2 Rammen, 1 Varekoe, 1 zwart driejarig Rninpaard, 1 Jachtwagen, 1 Driewieldekar «n verdere Boeren- en Bouwgereedschappen. f 6,- A 7, b 5- B 5,40 3,90 B B 1 5,12 B n 5,60 b 3.15 B B 4, 5,75 n 5,40 B B V 6, B B 9, n 10,50 B n 1 b 6,15 B B 6,30 1 12, B B 7. ft 11 8, O 20,50 n B 1 0 8,50 B B J ft 15,50 B B 0 11,50 B B 14, B 14, 7,50 B B 1 B B B 1 08 ^mswwzsb—lfluungjesmpcnn r nfrj. 4v»nrxii(ia\<u<vs>jDiuRr.«BBeMDaaaiUS B II II B WÊ) B

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3