r Vette Varkens en Vette Schapen Heineken's Bockbier, ten pel oiiertaien KABIHET voor f 10. een HUIS in den Binnenburg Steenfabrikanten en Kalkbranders, Voordrachten. Zeeuwsche Schokker Erwten. S. DROS Gz. J. H. MOOJEN, Makelaar, JE en Boerenknecht ALLE soorten Drukwerk Langeveld de Rooij. Feuilleton. Geheime Wraak. n&i i VOOR DE~Z A A T Bierbottelarij „DE POOL" Te koop publiek verhuren Te koop bij den wagen vol, eene groote partij ruigte, R. J. DE RUITER, Wordt gevraagd: Voor de a.s. Aanneming Tegen 1 Mei a. s. TE HUUR Voor den Heer P. K. BREMER. AB' (Zang en déclamatie.) Op DONDERDAG 22 FEB. 's avonds 7 uur, in het Café van den Heer Jb. BUIJS te de Cocksdorp. ENTREE 25 Cts. Tot 1 Maart beschikbaar, Hofstede „De Tijd geest", Eierland, een Last gelezen Een Last gelezen ZEEUWSCHE DUIVEN- BOONEiV. 50 HL, driemaal gezuiverde SCHOT- SCHE CHÉVALIER-GARST. Bovenstaande granen zijn in 1893 geïmporteerd en in dat jaar voor 't eerst op Texel gezaaid. Beschikbaar Hofstede „de Vooruitgang", 25000 Kilo best gewonnen 1ste soort HOOI. Te bevragen bij den makelaar J. H. MOOJEN a/d Burg of S. DAALDER, Eierland. te koop gevraagd door Weverstraat. Burg-Texel. VERKRIJGBAAR: 12 cts. per fleschje. meest versterkende drank Adres te bevragen bureau van dit blad. aan den Burg, thans bewoond door den Heer P. Stikkel. Te bevragen by J. H. MOOJEN. zal op ZATERDAG 24 FEBRUARI a. s., 's avonds 7 ure, in het looaal het Wapen van Amsterdam te Oosterend, bij C. P. MAAS, Everstekoog. HARLINGEN. Leveren solide en civiel. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. H. A. 0. 10 0 Weil, met Boet Voorste Hooge. 13 0 id. Achterste Hooge. -■ 38 80 Hooil. Dijkstal. 2 24 8 id. Dijkstal en Fatleg. 1 23 00 Weil. Lange Dijkstal. 1 00 00 Hooil. Waardke. -■ 76 30 Weil. Zandkoog. 1 35 80 Hooil. de Grie. 3 95 90 id. Snobbeland. 184 70 id. Vogelenwater. - 95 50 id. Hogt. ■■96 00 Weil. Hopman Zevenhuizen. 1 14 60 id. Aandel. -- 20 00 id. Huiskoog. 5 30 Huis met Schuur in 2 perceeen. 9 73 00 land in den polder het Noorden. Voor den Heer T. M. ZIJM. 52 10 Weiland, Schoolland. 21 30 Bouwland, de Tuin. -- 27 50 id. Voorhuis. -- 35 20 Weiland, de Huiskoog. Voor Mejuffrouw Wed, A. Mantje. 1 48 60 Dijkstal onder de Kooi. Zich te vervoegen bij P. N. BREMER, Spang. bericht ondergeteekende ruim voorzien- te zijn van prachtige zwarte wollen Tibets, gewerkte fantasie-stoffen, fijne Kamgarens en Bukskings Cheviots voor heeren costuumstevens gelegen heid om HEERENPAKKEN aangemeten te verkregen, soiiede en net afgewerkt; contant 5% korting. Aanbevelend, Uw Dw. Dr. Ph. VLESSING. voor Gemeente-, Polder-, Kerkelijke- en andere Administratiën, zoomede voor den Handel en particulier gebruik, worden geleverd door Boekdrukkerij Parkstraat Burg op Texel. Vrij naar t' Fransch door A. B. 9. Hoofdstuk VI. Dat komt, antwoordde Teresita blozende, omdat myn droom werkelijkheid is geworden. Kont gfl André Bertin Ja, het is een knappe, goede man. Ik ben er van overtuigd, dat ge een huwelijk uit liefde met hem p»s!i)ten hebt. E git riep de jonge Spaansche uitomtrent u wem ik niets Op zekeren dag, ruim twee jaren geleden hebt ge eensklaps de kostschool verlaten zonder dat er ergens sprake van was en drie maanden later vernamen wij dat ge een zeer schitterend huwelijk zoudt doen Zeer schitterend I hernam Edith. Hierop wendde zij zich levendig tot Juan Cameron en zei Maar w{) babbelen maar zoo wat en bedenken niet, dat mijnheer zulk gesnap van jonge vrouwen ongetwijfeld wel onbeteekenend zal vinden. Helden, ik weet, dat gy een held zijt, mijnheer Cameron stellen geen belang in zulke beuzelingen. Ik stel belang in alles, wat mijne zuster kan interesseeren. Maar ik zie uw man niet, zei mevrouw d'Orvilliers, die voortdurend van onderwerp veranderde. H(j is uitgegaan. Nu reeds? Ach, dat spijt mi). Het zou m{j hoogst aangenaam zijn geweest de kennis met hem te hernieuwen. Ik wist niet, dat h{j het zoo druk had. Wel, nu ge dit zegt, hernam Teresita, moet ik zeggen, dat ge mij wel eenigszins doet nadenken ik weet inderdaad niet, waarom hij, tegen zijne ge woonte, zoo vroeg is uitgegaan. Wat! heeft hij u dit niet gezegd? Neen, ik sliep nog toen hy my een kus gaf voor hy vertrok, terwyi hy eenige woorden mom pelde; welke ik echter niet recht begreep. O, welk een groote luiheid! Maar wy zyn gisterenavond naar de opera geweest Ha zoo, zei Edith merkbaar met eenige trilling in haar stem. Wy zyn laat thuis gekomen en ik sliep nog toen André opstond. Hebt ge hem gezien voor zyn vertrek Juan, vroeg de jonge vrouw zich tot haar broeder wendende. Ja, een oogenblik. En heeft hy u gezegd, waarheen hy ging? Zonder twyfel een byzonder geval Wat? Hy ging een vriend een dienst bewyzen. Edith had onbewegeiyk en de oogen strak gericht op Juan Cameron, geluisterd naar deze antwoorden. Dan vergeef ik het hem, antwoordde T, Was het mooi gister in de opera, vros; na eenige oogenblikken van stilte en nada vergeefs gewacht had naar eenige meerdere uit van de antwoorden van Juan Cameron. O ja, keurig I hernam Teresita opgetogs Hugenoten ik ken niets sehooners I Daare. ben ik niet moeieiyk te voldoen Wy ga zelden naar de opera en ik houdt zoova muziek Ge hebt dus geen tyd gehad u te verve O, neen. Ook ik houdt van muziek Ik heli loge By uitzondering heb ik my er gisten van bediend Ge kunt er zoo nu en dano eens gebruik van maken. Waariyk Wat zyt gy toch lief. Ge zult wel niet veel personen van uwe kee gezien hebben, hernam Edith naar de kiek welker wyzers haar biykbaar al te langzaamg Veel, neen Wy bemoeien ons zoo met anderen. Maar eenigen toeh welen hiei ook een van de uwen. Van my, wie dan Mynheer de Lairis. Mevrouw d'Orvilliers kleurde eenigszins; mi antwoordde op zeer natuuriyken toon: InderdaadIk had dit kunnen vermoei mynheer de Lairis is een groot vriend en vuri eerder van mynheer Juan Cameron. Door hea ik ook zeer dikwyis van u hooren spreken, er aan toe, zich glimlachend tot den Spai wendende. Deze hernam, na eenige aarzeling, al zocht het een of ander te herinneren Ik herinner my nu, dat Eduard my een maal omtrent mevrouw d'Orvilliers heeft gesp: Wy hebben een deel van onze jeugd n doorgebracht. Hy was reeds op zeer jeugdigen 1« f een wees en hierdoor is myn vader ook min of p een vader voor hem geweest. Ge zyt dus als 't ware broeder en zuster, mi Teresita op. Ja, dat is zoo W. Het verwondert my zeer dat hy niet meeromlr' u spreekt en ik heb slechts uwe bekend met hem vernomen van myn man. O, hy heeft lang in den vreemde gereis! Wy hadden elkaar geheel uit het oog verloren Op dit oogenblik hoorde men het geluid van stem in de zykamer. Het was juist elf uur. Ediths haastig op. Hoofdstuk VH. Door het geluid was Juan Cameron zeer getr< en niettegenstaande zyne sohynbare ongevoeligl stond hy eensklaps op evenals mevrouw d'Orvill en ging naar de deur. Het duel moest geëindigd zyn, en het was zoi twyfel nieuws dat men daaromtrent bracht. Het is de stem van myn man, van Andréi Teresita vrooiyk uit, zich vlugger dan haar br# en geheel de etiquette vergetende, naar hem begeïf Welke zy zoo zeer beminde. De deur werd geopend en zy bevond zich tegen een vreemdeling. De onbekende was niemand anders dan Louis Nota de tweede getuige van Eduard de Lairis. Welnu, is het afgeloopen vroeg Juan Cams met eene lichte trilling in de stem, terwyi h0 de oogen naar den vriend zocht, welke hy niet Ja, generaal. Het is afgeloopen, antwooi pe Louis Noirtier op hoog ernstigen toon. Het is vo goed gegaan. Ik had het u beloofd. Een ernst wond zeer ernstig Men vreest voor leven. Een half gesmoorde zucht werd in de kamer hoord. Maar noch Juan noch Teresita hoorden dit, eerste omdat hy te aangedaan was, laatstgenoec omdat zy te zeer getroffen was door het ernst uiteriyk en de min of meer voor haar onbegrypel] woorden van den nieuw aangekomene. Gelukkig verscheen André Bertin, die achter f gebleven met Antonio, thans ook in de kamer „Hy is dus gewond, ernstig gewond?" vroeg Ja Cameron levendig. „Ernstig genoeg, inderdaad," antwoordde Ami Bertin. _Ik wil hem zien. Waar is hy V hernam Spanjaard. „Wie Jules Lacrosse „Het is dus Eduard niet?" IX, Gei me pol lar we die die l&e Snelpersdruk - LANGEVELD ft DE BOOU Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4