f. 678. Donderdag 5 April. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL BEDEELTE. Binnenland. BERICHT. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dsn Bubs 80 Gts. Franco per poel door ge heel Nedkrlakd 46 Gts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Priit der Advertentién Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Gts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Gts. per nummer. JQNNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Buna op Texel innen eenige dagen zullen wij beschikken ir de ons komende bedragen voor abonne- it, advertentiën of andere leveringen. Met e prompte voldoening onzer vorderingen men ons zeer verplichten, ver het bedrag van verzonden rekeningen en wij na 1 Hei disponeeren. bonnenten buiten Texel, worden verzocht door hen verschuldigde voor 15 April per (wissel intezenden. TJitg. Tex. Courant. fiohier van den Hoofdelijken Omslag. lURGEMEESTER en WETHOUDERS der aeente Texel maken bekend, dat een firift van het Kohier van den Hoofdelijken lag voor het dienstjaar 1894, gedurende vfjf iaden van den 2 April tot en met den 1 (ember 1894 ter Gemeente-Secretarie voor ieder ter lezing ligt. exel, 31 Maart 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. KADASTER. e BURGEMEESTER van Texel doet te en, dat, volgens ontvangen mededeeling, door landmeter van het kadaster in het begin volgende maand zal worden aangevangen it de opneming der kadastrale veranderingen leze Gemeente, exel, 31 Maart 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSOHOTEN. TEXEL, 4 April 1894. e ambtenaar bij 's Rijks belastingen alhier, ïeer Chr. Koning, wordt in gelijke betrek- overgeplaatst naar Amsterdam. Op de markt van Maandag was nog ID vee aangevoerd. De vergadering van de Vrijzinnige Kies- leniging alhier, welke gisterenavond in Hotel „den Burg" werd gehouden, was 21 leden bijgewoond. e door den Penningmeester gedane rekening t met een goed saldo. 'ot leden van het bestuur werden gekozen ie periodieke vacature, de heer M. Stam, ie tusschentijds ontstane vacature de heer J. Rab. aarna werd overgegaan tot het stellen een candidaat voor de verkiezing op April a.s. oor een der aanwezigen werd voorlezing an van eene candidaat-stelling welke de r Dr. Timmer in de locale bladen zal doen; de adv. in dit nummer.) e candidatuur-Timmer werd echter door hand gesteld, alzoo werd deze mededeeling tenomen voor kennisgeving. De candidatuur Land vond weinig bestrijding. Een enkele der aanwezigen verklaarde niet bevredigd te zijn over de houding van den afgevaardigde in zake het kieswet-ontwerp, doordien deze zijne stem had onthouden aan het amendement-de Meijier. Deze opmerking gaf aanleiding tot eene ruime gedachtenwisseling, niet zoozeer de candidatuur Land als wel het kiesreoht be treffende. Van uitbreiding van kiesrecht schenen allen voorstanders te zijn, doch'twas hier als in zoovele vergaderingen, omtrent de grens van kiesrecht-uitbreiding kon men niet tot eenheid komen. Wilden enkelen daarvoor aangewezen zien eene zekere factor van wel vaart, door anderen werd betoogd dat waar allen moeten voldoen aan de lasten (genoemd werd de verplichte loting voor de Nat. Mil.) ook allen recht hebben om mede te kiezen bij de samenstelling van een Vertegenwoor diging, (zoover art. 80 der Grondwet toelaat), opdat onze Staten-Generaal in waarheid het geheele Ned. volk vertegenwoordige. Door het bestuur der vereeniging werd tot candidaat gesteld de heer Land, door eender leden de heer v. d. Kaajj. Bij stemming verkreeg de heer Land 14 stemmen, de heer van der Kaaij 4 stemmen, zoodat eerstgenoemde tot candidaat werd geproclameerd. Bij de rondvraag vroeg een der leden waarom geen uitvoering was gegeven aan het besluit om in het afgeloopen jaar een spreker voor de Vereeniging te doen optreden. Het bestuur verdedigde zich met de mede deeling dat het daartoe pogingen had aangewend en er in was geslaagd de heer Smeenge daartoe bereid te vindende avond welke echter door deze was bepaald om optetreden, was tenge volge plaatselijke toestanden (eene verkooping) daarvoor minder gewenscht en daardoor het optreden verijdeld. Besloten werd vervolgens om te trachten in het najaar een spreker voor de Vereeniging te doen optredende uitvoering werd aan het bestuur overgelaten. Oosterend, 3 April. Het gebrek aan wonin gen laat zich hier weder duchtig gevoelen. Met primo Mei moeten verhuizingen plaats hebben en nog zijn er lieden, die niet weten, waar zij dan hunne tenten zullen opslaan. Voor woningen, die nauwelijks dien naam kunnen dragen, durft men een goeden huurprijs bedingen en vele huizen treft men aan, die door twee of drie gezinnen bewoond worden. Wel worden weder een paar nieuwe huizen gebouwd, doch dit voorziet nog maar ten deele in den nood. Wenschelijk is het, dat er spoedig iemand zal toonen, ondernemingsgeest genoeg te be zitten, tot het bouwen van eenige flinke burgerwoningen en zeker zal zoo'n ondernemer zijne beleggingen niet betreuren; daar onge twijfeld een goed procent gemaakt zal kunnen worden. In de kazerne te Leeuwarden kwam dezer dagen een eigenaardig geval voor. Een der miliciens van de lichting van dit jaar, kreeg bij de uitdeeling van de equipement- stukken in een der schoenzakjes een bank biljet van f 100, dat na onderzoek is gebleken echt te zijn. Bedoelde loteling kende het „ding" niet en vertelde, dat hij „een aardig prentje" bij zijne uitrustingstukken had ont vangen. Zijne superieuren hielpen hem echter uit den droom. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft bericht verzonden, dat ter vervanging van den heer Mouthaan te Amsterdam en dr. W. Pleyte te Leiden, die volgens den rooster op 1 Juli als hoofd bestuurders moeten aftreden, door de commis sie, vermeld in art. 45 der wet, zijn opge maakt de volgende dubbeltallen vacature Mouthaande heer P. H. Hugen- holtz Jr., voorganger der vrije gemeente te Amsterdam en dr. C. W. Janssen, lid van het bestuur van „Ons Huis" te Amsterdam; vacature Pleytemr. E. Fokker, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te Mid delburg- en mr. H. J. Van Leeuwen, advocaat te 's-Hertogenbosch. Voorts is, ter vervanging van dr. W. Koster die wegens redenen van gezondheid als hoofdbestuurder heeft bedankt, en wel voor diens nog niet geëindigde diensttijd, het volgende dubbeltal opgemaakt de heer J. A. Böhringer, predikant bij de evang. luthersche gemeente te Maastricht en prof. J. M. Telders, hoogleeraar te Delft. De eerste grasboter. De zuivelfa briek te Kampen heeft j. 1. Donderdag de eerste grasboter van dit jaar aan H. M. de Koningin aangeboden, welke volgens daarop ontvangen bericht in dank door H. M. is aangenomen. Door de socialisten te Schagen worden pogingen in het werk gesteld om den eersten Zondag in Mei op een groot stuk weiland eene vergadering te houden een zoogenaamde lste Meibetooging. Uit Amsterdam en Alk maar zullen alsdan sprekers, zangers en een muziekgezelschap overkomen. De militieraad van Brabant heeft voor den dienst afgekeurd een 19-jarigen loteling. De jonge man was ruim 2 meter lang en woog 147 kilo. Wegens zwaarlijvigheid werd hjj ongeschikt verklaard. Men schrijft: Een wonder der wonderen doet zich voor te Jubbega. Daar wordt namelijk een lam gespeend door eene vrouw, op den schoot waarin ook een kindje van slechts een paar weken wordt gevoed, 't Lam verloor zijne moeder, de vrouw had overvloedig melk, zoodat nu de een met de ander aardig geholpen is. Op verschillende plaatsen onder Alkemade, zoo schrijft men, loopen thans reeds koeien in het land, hetgeen wel een groote zeldzaam heid mag heeten. Vóór April blijven in den regel de beesten op stal. Of de boeren nu werken op de gezondheid van hun vee, of dat het wintervoeder op raakt, is moeielijk uit te maken. De dieren zullen zich wel prettig gevoelen in het heerlijke lenteweer. TEXELSCHE COUKABT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1