Buitenland. Gemeenteraad te Texel. Men weet dat jaarlijks aldus wordt aan het „Centr." geschreven eene collecte wordt gehouden voor den gewapenden dionst in Nederland. Rijk en arm brengt een offer voor dat doel. Nu zou men mogen verwach ten dat die giften zouden besteed worden op eene wijze overeenkomstig de bedoeling der gevers. Meestal zonder onderscheid wordt even wel dit „smartegeld"(onder dezen naam is het bij de militairen bekend) uitgekeerd en ont vangen door personen begiftigd met een flink pensioen. Sommigen nog bezittende eene burgerlijke betrekking. Onder deze personen moet zich zelfs bevonden hebben een gepen sioneerd adjudant-onderofficier het ambt ver vullende van burgemeester Het volgende vermakelijke geval moet zich onlangs te 's-Bosch hebben voorgedaan. Een schildwacht, op post staande voor de woniDg van een ambtenaar, ziet dat iemand die woniDg wilde binnengaan. Hij, getrouw aan zijn plicht, vraagt hem het „woord," doch deze weet het niet; en of de bedoelde persoon nu ook al beweerde de ambtenaar in eigen persoon te zijn, het hielp hem niemendal en hij mocht er buiten blijveD. (Nb.) Het „Leidsch Dagblad" schreef voor eenige dagen „Verandering van weer" schreven we gis teren en het zag er dan ook wel na uit. Lage barometerstand en werking in de lucht, welke regen deed verwachteD. Maar de baro meter is weer rijzende, de lucht weer even helder we zijn nu weer geneigd geloof te slaan aan een gezegde van een ouden schipper op Paasch-Zondag „Je zult zien dat we dit weertje tot Pink steren houdenvandaag is „de zon onder de linie doorgegaan" en de wind blijft tot dien tijd in het OosteD, nu hij er eenmaal zit. Hij mag er eens een dagje uit zijD, maar dan is het ook weer net zoo Zou hij gelijk hebben Alva noemde eenmaal onze voorvaderen „mannetjes van boter"ten onrechte in de beteekenis, welke hij aan die uitdrukking hechtte, zooals hem gebleken is. In anderen zin beginnen onze tijdgenooten, die van hun vak „boter-mannen" zjjn, ook hoe langer hoe minder „mannetjes van boter" bij uitnemend heid te worden, zooals telkenmale reeds ge bleken is en ook nu weer biykt door het artikelje „Eigen Schuld?" uit de „ütrechtsche Courant" Onze boter- en kaasboeren, vooral in Fries land, maakten lange jaren goede zaken door hunne boter uit te voeren naar de Engelsche markt. Een vaatje Friesche boter was jarenlang eene lekkernij voor den Engelschen lord, die dat dan ook goed betaalde. Al sinds jaren kwam hierin een keer. En het trof ons dat opnieuw in een cor respondentie uit Londen de aandacht gevestigd wordt op dit verschijnsel en zijne oorzaken. Al meer toch wordt ons Friesch product van de Engelsche markt verdrongen, thans zelfs door boter uit Australië, die beter prijzen bedingt dan de Friesche, zelfs de Deensche naby komt. Waarom De Deensche boer en die in Australië legt zich toe op eene betere zuiverbereiding terwijl de Hollandsche voortgaat zulks te doen als zijn vader en grootvader. Onze boer meent ook dat iedereen een smaak heeft als hijzelf en is ongezind zijne waren te bereiden naar den Engelschen smaak. Voeg daar nu bij zekere knoeieryen en, ge hebt de ver klaring van een hoogst droevig feit. Hoogst droevig want gaat het den boer niet goed, dan lijdt daaronder onze gansche natie. En als men dan gedurig hoort„eigen schuld" dan stemt zulks zéér mismoedig. Wat zegt de Maatschappij van Landbouw er van („L. D.") De nieuwe moord te Amsterdam brengt, volgens de „Zw. Ct.", weder in herinnering dat er nog onderscheiden in de laatste jaren in ons land gepleegde wandaden onontdekt of tot dusver ongestraft zijn gebleven, en wel de moord op de boerenvrouw te Oudeschoot de moord op de beide oude vrouwen te Haarlem; de moord op de dienstmeid van den heer Viotta te Amsterdam de moord op de huismoeder te Gouda; de moord op den ontvanger der belastingen te Nieuwersluis de moord in het Asser-bosch. Omtrent al deze moorden is tot dusver niets bekend geworden. Omtrent het lot der beido vrouwen van De Jong is evenmin iets bekend, al zal de justitie dezer dagen weer een onderzoek naar hunne lijken instellen in de buurt van Hil versum, welk onderzoek in verband staat met de mededeeliDg, welke de heer Batelt onlangs in deze zaak ontving. Iemand die veel tijd schijnt te hebben heeft de vorige week geconstateerd dat aan den bedelaar binnen de Delftsche poort te Rotterdam op oen dag 114 maal iets werd gegeveD, waarvoor 8 maal een doosje lucifers werd in ontvangst genomen. Een voordeelig baantje 1 Edison, de vermaarde Amerikaansche uit vinder, betaalt jaarlijks ongeveer f 500 000 voor de instandhouding van zjjn laboratorium. Hij heeft reeds patenten voor 400 uitvindingen be komen en dit getal vermeerdert nog voortdurend Zjjn vermogen wordt op 8 millioen gulden geschat; ieder jaar neemt het nog toe. Hfl is bewonderenswaardig matig in zijn levenswijze en bepaalt zich enkel tot plantaardig voedsel. Dat veel rooken den geest verstompt, tracht hij onwaar te maken, door wel 20 sigaren per dag te rooken en toch een groot uitvinder te blijven. Aan beide ooren is hij doof maar zijn gezicht is bijzonder scherp en zijn werkkracht is zonder grens. Men weet, hoe sedert het schrikkelijk onheil van 11 Maart 1892 nog 112 lijken van omgekomen kolendelvers in de mijn van Anderlues zijn blijven liggen, welke men wegens aanhoudende branden, enz. nooit heeft kunnen boven brengen. Thans schijnt men eindelijk daarin te zullen slagen. Woensdag ten minste zijn twee geheel hard gewoiden, op mummies gelijkende, lichamen opgehaald en herkend. Men was bezig een derde van onder de daarover gestort te aarde op te graven. Te Brussel is Donderdag een droevig onge luk gebeurd. Twoe inspecteurs der riolen ont dekten in de „Rue de Cologne een defect en daalden achter elkaar in het riool neder. Toen geen hunner weder naar boven kwam, stelde een daar geposteerde politieagent een onderzoek in, maar ook deze keerde niet terug. Toen werd de brandweer gealarmeerd, die met verplegers van het „Roode Kruis" aanrukte. Een brandweerman Platte geheeten, daalde, met eenen respirator voor den mond, in het riool neder en bracht achtereenvolgens de drie slachtoffers der riool- gassen te voorschijn. Een der inspecteurs, een huisvader van 8 kinderen, bleek reeds overleden. Een kostschool voor groote beurzen. Een Londensch blad bevat een uitvoerige beschrijving van een meisjeskostschool aan Riverside Drive te New-York, gehouden door de Misses Ely en bestemd voor millionnairs dochters. Er zijn 64 meisjes; het gewone schoolgeld, zonder extra's is 2400 gulden, maar de extra's bedragen min stens even zooveel want alles is extrazelfs b.v. de chaperon, die met het meisje naar den dentist gaat, berekent een dollar per uur en de vervoerkosten. Wie ziek is en op haar kamer bediend moet worden, betaalt voor iedere maal schellen een kwart dollar. Muziek is vooral duureen uur piano 's weeks 660 in 't jaar een half uur extra om wat in te halen, komt met 5 dollars op de rekening. Het huis is een mooi oud gebouw, aan de Hudson, heel smaakvol en zelfs weelderig inge richt in een prachtig gemeubileerde salon ont vangen de jonge dames haar vriendinnen. Daar leeren zjj ook etiquette, thee schenken, haar sleep regeeren, babbelen, enz. In de fraaie eetzaal worden alleen fashionable spijzen gediend, en de wijze uitgelegd waarop men ze eten moet; de livereibedienden zijn allen Franschen, het menu is Fransch; er wordt groot toilet voor het diner gemaakt. Te Erfurt zal een jeugdig socialist terecht staan wegens majesteitsschennis. Dit jongemensch heeit zulk een ingekankerden hekel aan den regeeringsvorm van zjjn land, dat hjj zich over z(jn geheele lichaam getatouëerd heeft met be- leedigende uitdrukkingen tegen Keizer Wilhelm. Midden in zjjn borst pry kt met blauwe letters „Nieder mit den Tyrannen." Toen hy voor de militie gekeurd werd, ontdekte men deze zonderljl uitingen van 's mans antipathie, Decommarjl van de keuringscommissie liet hem dadel|f hechtenis nemen en hy zal nu terechtstaan hoogverraad. Dezer dagen had te Nogera, in de van Verona een doopgang per rywiel plaats] De vader, de mannelyke familieleden, genoodigden, allen zaten op rywielen. Inl midden werd de kleine held gereden, in den der baker, die op een tandem zat. In het Hongaarsche plaatsje Nagyaln bestaat nog altyd een eigenaardig gebruik, vol; hetwelk jonggetrouwde vrouwen op den naam van den heiligen Josephus en den daarop genden dag aan de op het marktplein verzamj boeren en heeren kussen te koop bieden, zoodanige „Kussenmarkt" werd ook den 1<I en 20sten Maart van dit jaar gehouden. Ml een kus werd van 4 tot 20 oortjes betaaldfl naar den ouderdom en het uiteriyk der koopster. Vergadering Dinsdag 3 April, voorm. 11 u| Voorz. Jhr. Strick van Linschoten, burgemeei23 Tegenwoordig 8 leden, de heeren Ooninck Wei berg, Koorn, Koning, Mets, F. Kejjser, Dros, Ei en Lap. Afwezig de Heeren Zjjm, Bakker en C. Kejjser P1 allen met kennisgeving. Jv Na opening der vergadering doet de Voorz.' 16 lezing van een ingekomen schrijven van den 1 g C. Kefjser Pz., waarin deze, bjj het bericht dat 13 de vergadering niet kan bp wonen, de raadslet verzoekt wel goed te willen toezien dat het sL hem in de vorige vergadering gesprokene in de Waalderweg en het door den Voorz. bfl die fE, genheid geantwoordde, getrouw in de notulen weergegeven, daar hy, gebruik makende van recht als lid van den raad, tot inzage van stukkeiBls niet juiste notuleering van bedoeld gesprokene,if j over in een volgende vergadering zal interpelles J(_ De Voorz. zegt dat de Secretaris, wien menzi r, niet kan ontzeggen de geschiktheid om het ges r kene steeds met groote nauwkeurigheid weet geven, ditmaal, ten einde onverkwikkeiyke cusiën te voorkomen, met voordacht het gesprol zoo beknopt mogeiyk heeft genotuleerd. Spr. mi zulks voldoende, zich beroepende op art. 5 van regl. van orde, luidende „De notulen behelzen de namen der leden, „tegenwoordig waren, den zakeiyken inhoud „het gesprokene,".... enz. De Voorz. stelt 1 11 het schryven van den heer Keyser voor notiflt 0 aan te nemen, waartegen niemand zich verklaa k Daarna worden de notulen der vorige vergadet gelezen en goedgekeurd. Vervolgens doet de Voorz. de volgende medei lingen dat van Regeeringswege een aanvang is gems met de verwydering van het sluisje te Oudesct dat door den Prov. Ingenieur de toestand van.., Waalderweg heden in oogenschouw wordt genon dat tengevolge ongesteldheid van den onderwj '0 Roeper, door het H. d S. alhier eenige wyzigiu zyn gebracht, betreffende de indeeling der leerlin in klassen, op genoemde school een schryven van Ged. St. behelzende een af sell van een uittreksel van het Kon. besluit, waarbjj de gemeente eene subsidie wordt toegekend f 7000, voor het onderwys; schryven van Ged. St. houdende goedkeuring het Kohier voor den H. O. voor 1894; proces-verbaal kasopname by den gemeente-ij vanger op 30 Maart; kassa was f 352 60', act stallig was f 525. Een en ander voor kennisgeving aangenomen, i Wordt gelezen een adres van G. de Roos, be! i zende verzoek tot opruiming der meerdere wa loozing over zyn erf. Dit adres wordt, als ongezegeld zynde, ter 2 gelegd. Adres van G. Kuiper Gz. te Oosterend, herinnerd it reeds vroeger te kennen gegeven te hebben dat hem moeieiyk valt zynen Hoofdelyken omslag voldoen, waarom hy wenscht dat voor 1894 daa u zal worden gelet. Dit adres niet als reclame beschouwd kunne: worden, wordt voor kennisgeving aangenomen. Adres van het bestuur van de afd. Texel van»,.. Ned. onderw.-genootschap, verzoekende dat de meente (zooals vroeger wel geschiedde) eene ji lyksche toelage van f 20.— zal verstrekken, n einde daardoor de gelegenheid te verschaffen genoemde afdeeling zich kan doen vertegenwoordl op de gewesteiyke en alg. vergadering. Op voorstel van den Voorz. wordt dit adres t behandeld, doch gerenvoyeerd naar B. en W. praeadvies. Daarna kwamen in behandeling de verzoeken ló' J. Reuvers en H. Luitze om hunne namen alsi y op de kiezersiyst geplaatst te zien; de rerste grond van door hem betaalde personeels belast de tweede wegens grondbelasting. Met algemeene stemmen worden beide verzoei ingewilligd. Verder doet de Voorz, mededeeling dat de gemeei EI begrooting voor 1894 nog niet goedgekeurd is terfö U U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2