684. Donderdag 26 April. A®. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Buna SO Cts. Franco per pott door go- heel Nederland 46 Cts. - Naar AinrareA en andere landen met verhooging der porto's. AdvertentlSn vóór 10 unr op den dag der uitgave. Pryt der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 30 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. IONNEMEMTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Buna op Texel Inrichtingen die gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken. IURGEMEESTER en WETHOUDEBS der Ge- inte TEXEL, brengen ter algemeene kennis, ai de verzoeken van JAN KALF en ARIE LAP, iden wonende te den Burg alhier, om in de ■ceelen, kadastraal bekend, Sectie K Nos. 276 191, eene brood- koek- en beschuitbakkerij mogen oprichten, door hen zijn ingewilligd. ■Texel, den 20 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. BEKENDMAKING. ^BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ex el brengen ter openbare kennis, dat by verzoekschriften zyn ingekomen om ver- „uing tot verkoop van sterken drank in het jin binnen deze gemeente, van ANTJE RIK- ÏNBERG, Wed. K. Thomassen, wonende Wyk No. 169, Cocksdorp, Gelagkamer. NEELTJE JIJ, Wed. T. Zijm, Mz. wonende Wyk B, No. Molenstraat, Winkel. Texel, den 23 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester: J. A. Wesstra, Secretaris. Herziening lijst van inkwartiering. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van xel maken bekend, dat is aangeplakt en durende 14 dagen van den 25 April tot en it den 2 Mei a. s. ter Gemeente-Secretarie voor ieder ter inzage ligt de hérziene lyst van namen der inwoners, die voor het verleenen n inkwartiering en onderhoud van krijgsvolk aanmerking komen, met aanduiding van de ite waarin ieder hunner, naar gelang van de schikbare ruimte zijner woning en van de souwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, ,cht wordt daarin te kunnen voorzien. Texel, den 24 April 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 25 April 1894. De gewone jaarvergadering van de Texelsche club werd Maandagavond in het lokaal e Zwaan" van den heer Broekkamp gehouden. een welkom door den Voorzitter^ tot de nwezigen, werd door den Secretaris een rslag voorgelezen van hetgeen door de Ver- aiging in het afgeloopen jaar was gedaan, t verslag, uitmuntende door juistheid en oote zaakrijkheid, deed in gedachte nog ns doorleven het verstreken jaar en gaf ne duidelijke vermelding van gehouden stuurs vergaderingen en plaats gehad hebbende beurtenissen tot den kring der Vereeniging aoorende. Een verdiend woord van dank erd den Secretaris daarvoor gebracht. Boor den Penningmeester werd daarop e&ing gedaan: lo. van de IJsclub zelve, welke rekening aanwees een tekort van f 38,34. Het onder houd der ijsbaan, waarvoor groote uitgaven moesten worden gedaan, was zeer zeker de oorzaak van de minder gunstige toestand der geldmiddelente meer jammer daarom dat het genot hetwelk de ijsbaan in den afge loopen winter verschafte, zoo weinig is geweest. 2o. van de afdeeling werkverschaffing; deze rekening mocht op gunstiger uitkomst bogen: met inbegrip van het saldo des vorigen jaars bedroegen de ontvangsten een cijfer van f 1339.67, de uitgaven eene som van f 1101,40, waardoor een batig saldo van f 238,27 kon worden geconstateerd. Met genoegen maakten wij kennis met deze rekening, welke tot in de fijnste bijzonder heden was gespecificeerd en waaraan was toegevoegd de weeklijsten voor uitbetaalde werkloonen, zoomede eene opgave van uitge reikte bedragen aan personen welke (om overwegende redenen) niet aan de werkver schaffing konden deelnemen. De in deze rekening vermelde cijfers geven een duidelijk beeld van het nut van deze afdeeling der IJsclub, en doen de wensch ontstaan dat (zoolang niet op betere wijze aan werkverschaffing kan worden tegemoet gekomen) de Vereeniging met denzelfden ijver en niet minder succes deze zaak zal blijven voortzetten. Vele werklieden toch worden op deze wijze in den winter nog eenigszins gebaat, terwijl ook zij, welke aan de werkverschaffing niet kunnen deelnemen, niet worden vergeten. Uit het bij de rekening verstrekte overzicht bleek, dat door het zagen van het voorradige hout, daarmede eene winst van ruim f 200 was behaald. Tot leden van het bestuur werden vervolgens gekozen de heeren A. P. Koorn, Aug. C. Keijser, D. Dros en D. J. Bruin ter vervanging van de aftredende en niet herkiesbare leden, de heeren R. Kuperus, P. T. Keijzer, Jn. Rab Sr. en C. C. Kuijper. Aan de aftredende leden werd door den Voorz. welverdienden „dank" gebracht. Nadat nog door de vergadering was goed gekeurd dat de ijsbaan in de jachtamars voor den volgenden winter zou worden gehuurd voor de som van f 50 en door een der leden gewezen was op het wenschelijke om voor de werkverschaffing een meer beluwd terrein te zoeken, werd de vergadering gesloten. De vergadering was maar zeer sobertjes bezocht, zoo sober zelfs dat, indien niet de ledenlijst 120 namen meldde, men haast de vraag zou stellen of de IJsclub maar een „onder onsje" van eenige personen is. Die schrale opkomst van leden is wel treurig, want zoo ergens, dan is zulk een jaarver gadering de plaats waar gesproken en gedis cussieerd kan worden over de zaak in kwestie, waar wenken kunnen worden gegeven, waar kan worden geleeraard door hen die andere inzichten hebben en boveiadien waar verant woording wordt gedaan, tot in de fijnste puntjes, van de voor het doel beschikbaar gestelde bijdragen. Ter markt waren Dinsdag aangevoerd 12 Koeien, 10 n. Kalveren, 48 Schapen, 12 Lammeren, 8 Varkens, 26 Biggen, en 1 korf kippen. De omzet was nog niet van groote betee- kenis doch de toestand blijkt merkelijk beter dan ze geruimen tijd is geweest. Koeien golden van f 140 tot f 220 Schapen van f 12 tot 18; Biggen van f 11 tot f 16. Een klein partijtje lammeren werd verkocht vermoedelijk voor ruim f9.— Oudbschild, 24 April. Over de uitkomsten der ansjovisvloot zijn de visschers van hier nog niet zeer tevreden. Zij, die met de kuil vischten, zijn grootendeels teruggekeerd om liever weer op de Noordzee te visschen. Met drijfnetten was overigens nog al wat te vangen, doch voor de sleepnetten scheen, minder te verdienen te zijn dan met de gewone Noordzee- visscherij. Oosterend, 24 April. De vele visschers, die in het begin der vorige week naar de Zuiderzee vertrokken ter uitoefening van de ansjovisvisscherij, keerden Zaterdag bijna allen zonder goed resultaat weder huiswaarts om gisteren weder ter Noordzee-visscherij uit te zeilen. Men beweert, dat de ansjovisteelt wel bevredigend kan worden, doch dat men te ongeduldig is geweestbeter is het nog eenigen tijd te wachten, opdat de hoeveelheid vermeerdere. De gewone tijd om ter ansjovis vangst uit te zeilen is in 't begin van Mei; alsdan zal men ook opnieuw probeeren, tenzij er gunstige berichten komen, in welk geval men eerder vertrekt. Als eene groote zeldzaamheid meld het „Leidsch Dagblad" dat er Vrijdag reeds rijpe aardbeziën in Aalsmeer waren. Maandag werden de eerste te Amsterdam aan de markt gebracht. Eene niet onbelangrijke kwestie van armenzorg doet zich te Zaandijk voor. Twee gezinnen zijn dakloos. Voor hen is geen woning te verkrijgen, ook niet door bemid deling van het algemeen armbestuur. Het eene gezin behelpt zich in een gewoon open schuurtje, het andere houdt, met toestem ming van den burgemeester, tijdelijk nacht verblijf in het arrestantenlokaal. Niemand weet hoe eene-oplossing in die zaak komen moet. Men tracht nu eene voor het leger on bruikbaar geworden soldatentent te verkrijgen voor hun verblijf. Wij lezen in een onzer bladen Blauwsel is gevaarlijk, het bevat bestand- deelen, die den dood kunnen tengevolge hebben, als zij in aanraking komen met het bloed. De jongedochter M. Den B. te Zevenbergen heeft de treurige ondervinding daarvan opgedaan. Naar gewoonte had zij de wasch doorgehaald in water, met blauwsel vermengd, zonder te letten op eene kleine wond, die zij aan de hand hnd. Het gevolg was bloedvergiftiging, eerst in de hand, daarna in den arm en verder in het lichaam. Thans verkeert het meisje in levens gevaar. EXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1