Buitenland. Mea meldt uit Amsterdam dat Zondag' nacht tusschen 8 en 4 uur de zuidelijke dijk van het Merwedekanaal ongeveer 200 meter van de brug boven het kanaal aan den Muider straatweg, over eene lengte van 15 meter door verzakking is weggeslagen. Tengevolge hiervan is een deel van den Overdiemerpolder over eene oppervlakte van p. m. 100 hectare overstroomd. Het vee, dat reeds in de weide was, is gered, doch de schade blijft nog vrij aanzienlijk. Het zand van den dijk is op verren afstand den polder ingedreven. In het gat peilt men 7 meter water. In den Nieuwen Rotterdamschen Water weg is een stoomzandzuiger in werking gesteld, welke de buitengewone ruimte heeft om 850 el zand te bergen. Om dit kolossale schip vol te zuigen is hoogstens een halfuur noodig. De „KI. Ct. van Rotterdam," bevat in zyn mbriek „Landbouw," het volgende Een uitstekend middel. Het is algemeen bekend, welk een groote schade het mond- en klauwzeer onder het vee kan aanrichten en treurig genoeg heeft men geen beproefd middel tegen deze vreeaelyke ziekte kunnen vinden. Thans is dit ontdekt en daarom haasten wjj ons er de vee houders mede bekend te maken. Dit geneesmiddel wordt geleverd door den wilden Thjjm of Kwendel ("Thymus Serpyllum L). Do wilde Thijm is een op heide-, duin- en zandgrond zeer algemeen voorkomend zedevor mend heestertje, dat by de minste kneuzing zeer aangenaam en doordringend riekt en dunne liggende of opstijgende stengels en takken voort brengt, waarvan de toppen des winters sterven, doch het lagere gedeelte aan nieuwe loten het aanzijn geeft, die in het volgend jaar bloeien. Van deze plant wordt een aftreksel gemaakt door ze evenals thee in water te koken. Als verhouding wordt opgegeven een kilo thym op 10 of 13 liter watermaar daar de plant in het warme Italiaansche klimaat wellicht meer van het werkende bestanddeel bevat dan in ons land, zal het wel beter zijn de eerste verhouding te nemen. Het aftreksel mag niet te lang bewaard worden, want na twee dagen wemelt het reeds van organismen, een teeken van aanstaand bederf, dat zich openbaart door het verlies van den aangenamen aromatischen geur. Het is dus raadzaam het aftreksel onmiddeiyk te gebruiken nadat het voldoende is afgekoeld. Alvorens de heelkundige wasschingen te ver richten is het noodzakelijk de verschillende aangetaste deelen daartoe voor te bereiden door ze zorgvuldig te reinigen en met gewoon zuiver water te wasschen. Allen, die het middel reeds hebben aangewend, verkregen de beste resultaten. Een zoo onschadelijk en goedkoop middel dient ook bjj voorkomende gevallen beproefd te worden. In een Friesch blad worden twee ouder- looze lieve jongetjes van 8 en 10 jaren aan geboden, om onder milddadige en liefderijke christelijke opvoeding ze aan te nemen, als eigendom. Men kan zich informeeren bij den voogd N. v. d. Leest, te Bergumerheide (Fr.) De Jong, bekend door de geheimzinnige verdwijning zijner beide vrouwen, alsmede door de gepleegde oplichtingen, en van wiens brutaliteit dezer dagen ter openbare terecht zitting velen getuigen waren, durft bij den rechter-commissaris somtijds ook vreemde kunstjes vertoonen, zegt het „Nbl. v. N." Zoo is het o.a. voorgekomen dat hij den rechter, en bij herhaling, vroeg: „Geef me een sigaartje", ja, eens klaagde over rheuma- tiek en den ambtenaar de vuist toestak, zeggende„Voel nu die hand eensToen de rechter, even welwillend als geduldig, aan het verzoek wilde voldoen, opende De Jong de vuist, die gekauwd roggebrood omvat hield. Dergelijke grappen, die wellicht door hem beproefd worden om aan krankzinnigheid te doen gelooven, zijn echter weinig in overeen stemming met de manieren van een wel opgevoed man, veeleer een bewijs van gren- zenlooze brutaliteit. Zooals men weten kan, is de groote stoot aan de heide ontginning, eene by uitstek nati onale zaak, op verdiensteiyke wyze gegeven door den „Oranjebond van Orde." Op het Hof- veld bjj Apeldoorn zyn op 18 H. A. heidegrond 18 keurige en byzonder practische kleine woningen gesticht. De grond is diep omgespit, van kunst mest voorzien en gereed om in cultuur te worden gebracht. De heer Jules Van Hasselt wyst er in de „Zwolsche Courant" op, dat de exploitatie op het Hofveld op den duur, en wie weet binnen hoe korten tyd reeds, de oplossing van het sociale vraagstuk, d. i. om „biyvend werk te verschaffen", eene groote schrede verder zal brengen; hjjj zag het goede voorbeeld van deze heide-ontginning op bescheiden schaal gaarne door vele andere gevolgd. „Moge het „Nederlandsch kapitaal", zegt de heer Van H., „niettegenstaande de alom heer- schende malaise gelukkig nog in voldoende mate aanwezig, zich „associëeren" met de „werkkracht, den lust tot werken" en de taaie volharding" en deze alle gecombineerd, in navolging van datgene wat op 't Hofveld geschiedde, groote dingen tot stand brengen, waarop elk rechtgeaard vader lander in den volsten zin des woords „trotsch" zal kunnen zyn. Veertig bunder jachtveld voor een dub beitje. Door den ontvanger der registratie en domeinen zijn te Zevenbergen 40 hectaren jachtveld voor een termijn van vijfjaren verpacht en toegewezen aan J. v. B., voor 10 centen per jaar. Eene tamelijk net gekleede vrouw laat er de slachters te Amsterdam op de volgende manier inloopen Zij draagt bij zich een pan zonder bodem, die zij in den arm draagt, en waarin zij vleesch of gehakt laat gooien, dat dan in haar schoot valt. Dan bemerkt zij plotseliDg dat zij geen geld by zich heeft, dat zij haar beursje heeft vergetenzij zal het echter wel even halen, en zet de bodemlooze pan op de toonbank en verdwijnt met het vleesch, natuurlijk om niet terug te komen. In de perceelen 140 op het Rokin te Am sterdam is sedert eenige dagen eene inrichting gevestigd, die dit gebouw recht geeft op de be naming „phonografenhuis." Het is iets geheel nieuws te Amsterdam. Nu en dan werd men hier wel eens in de gelegenheid gesteld kennis te maken met Edison's beroemde spreekmachine, doch nooit zag men op dit gebied het nieuwste byeen. Aan het hoofd van deze „World's Phonograph Company" staat de heer J. Lewis Young, een Engelsehman, die geruimen tyd met Edison samen werkte en diens phonograaf ook in menig opzicht hielp verbeteren. De heer Young toont den be zoeker der inrichting dan ook met trots Edison's portret, waaronder deze zijne naamteekening plaatste, en de ganzenpen, waarmee de beroemde uitvinder dit deed. Gelykvloers in het phonografenhuis heeft men een ruim vertrek, waar verschillende modellen van phonografen zyn tentoongesteld en waar men o. a. eene sprekende pop kan zien en hooren. Daarachter is het kantoor met de nieuwste Amerikaansche uitvindingen. Op de bovenverdieping is een vertrek waar een Stein- wayvleugel en eene piano staan, en waar de be kende kunstenaars hunne „records" kunnen maken, die dan naar verschillende deelen der wereld kunnen worden verzonden. Daarachter is het vertrek waar men van ver schillende phonografen liederen kan hooren, door bekende kunstenaars in het buitenland gezongen wy hoorden ook phonographisch eenige coupletten voordragen door den bekenden komiek De Haas, en het was alsof deze in persoon voor ons stond te zingen. Verder heeft men in het huis de noodige werk plaatsen en pakkamers. („Hbl.") In Den Haag vertoeft op het oogenblik de heer Berquand, oprichter en bestuurder van eene inrichting voor stamelaars te Mar seille. De heer Berquand, die eene methode uitdacht tot bestrijding van het stamelen en stotteren, heeft van het Fransche gouverne ment een opdracht om eene wetenschappelijke reis te doen door Rusland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland. Reeds bezocht hij Rusland en Finland en bracht vandaar zeer vleiende getuigschriften mede, aangaande de resultaten welke hij aldaar heeft bereikt. Ofschoon hij de Noorsche talen niet machtig is, wist hij toch door tusschenkomst van een tolk de kinderen en volwassenen die hem zelf niet konden verstaan, van het stamelen en stotteren te genezen. Hij wenscht ook hier te lande werkzaam te zjjn en geeft de verzekering, dat hij de patiënten in ongeveer drie weken vat gebrek weet te genezen. Zijne meth zoo eenvoudig dat onderwijzers en wijzeressen haar spoedig kunnen aanl en in toepassing kunnen brengen. B hebbenden, daaronder ook minvermoge begrepen, kunnen zich vervoegen VanS straat 34 Den Haag. „De landsverdediging" bevat het volg teekenachtige stukje, dat de „Arnhemsche zonder commentaar overneemt, met het drii verzoek er by Zegt het voort De lichting 18 is met groot verlof 60 Op het bureau van de compagnie ligt een oude kleeding: mouwvesten en pantalons zyn de exercitie-pakjes van de vertrokken ciens. In hun beste pak zyn ze naar haardsteden teruggekeerdhet overige zy ingeleverd. Korporaal X., zegt de sergeant-m neem eens een paar manschappen en deze oude kleeding by Levie. Voor een vest moet ik 20, voor een pantalon 15 hebben. Denk er om, dat Levie niet geven mag, want de opbrengst is reeds boekt op de zakboekjes van de vertro miliciens. Goed, majoor. Zeg eens ventje, heb jy dat pakje gekocht Ja, luit'nt, maar ik heb eerst aan sergeant gevraagd, of het goed was. En wat betaal je er voor Drie gulden, luit'nt. Waar heb je het gekocht By Levie, luit'nt! Die ooren heeft om te hooren, die hoon het belang van onzen soldaat. In de Vereenigde Staten wordt het voor niet ernstig gemeend gehouden plan, di den „werkloozen", zelfs uit de verst verwjj Staten, naar Washington te laten komen, wezeniykt en wanneer men bedenkt, welke lii overal by demonstraties van werkloozen aansluiten en vaak den toon aangeven, i. geen wonder, dat die volksbeweging ongei heid inboezemt. In afdeelingen marcheeren zy uit alle dt„ des lands naar Washington om hunne grif k aan het Oongres te openbaren. Tweehoni fl die de voorhoede uitmaken van eene bende 3 duizend, uit Philadelphia afkomstig, zym reeds aangekomen en uit Councill Bluff in J wordt de aankomst van vyfduizend gemeld, 5 spoorweg-maatschappyen weigeren hen te voeren en hebben den dienst gestaakt, vreez 1 dat de ongewenschte passagiers zich vat treinen zullen meester maken. Zy dreigen m - land te verwoesten. j Zware branden worden uit onderscht streken in Duitschland en Oostenryk gei Zoo 0. a. te Ostrowo en te Adelnau in Pt In beiden plaatsen zyn een groot aantal gf wen door de vlammen vernield. De hulp zeer ontoereikend. Verder is het Moravi dorp Hradisch geheel afgebrand ook de en het Franciscanerklooster. De Oberfinam Komarek, een bejaard man, kon niet meerg worden en kwam in zyn woning om. Een minder hevige brand vernielde het stadje Sandec in Galicië. Ondanks de hulp, welt brandweer uit Krakau verleende, brandden daar de kerk, het postkantoor, het Jezuli klooster en vele huizen geheel af. In Bot werd het dorp Adlerkosteledz by Königgrü1 de asch gelegd. Een deputatie van dames van Ni6uw-Ze( verscheen te Wellington by den premier Sel om te verzoeken ook de dames in het pariet toe te laten. De minister erkende dat dit ven het logisch gevolg was van de toelating vrouweiyke kiezers, maar hij meende da dames nog wat geduld moesten hebben, 0 zy eerst haar politieke opvoeding konden tooien. Dat is geen kleinigheid. Strenger s voor het niet navolgen eener politieverorde: dan ooit door een overheid is vastgesteld, ii niet denkbaar dan die in eene gemeente in li falen is afgekondigd. In die gemeente is nam gelast, dat de honden gemuilkorfd moeten en vastgehouden moeten worden; wie zynfc vry laat rondloopen, heet het in de afkondig zal worden doodgeschoten en moet acht gulden boete betalen, 't Is versohrikkel li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2