Te Mnr een We Schuur G. J. O. D. DIKKERS, HOOI. Mei Wc het lelil is hand. 10 Milliaen 452,425 Marlt Feuilleton. Geheime Wraak. zal op Maandag 30 April 1894, publiek verkoopen: Een HUIS en ERE, publiek verhuren: „BRUNO", TJitnoodiging tot deelneming in de kansen JOSEPH HECKSCHEK, 46 83 45 46 67 11 60 22 53 80 57 43 70 gedeelte 0 Notaris te Texel, 's avonds 8 uur, in het Café Parkzicht aan Den Burg op Texel staande en gelegen in de Warmoesstraat aan den Burg op Texel, Kadaster Sectie K nummer 137 groot 1.40 Aren, thans bewoond door den Heer W. SPIGT. Het Bestuur van het Waterschap de 30 gemeenschappelijke Polders zal op MAANDAG 30 APRIL 1894, 's morgens 11 ure, in het Logement „DE ZWAAN" aan den Burg Voor 2 jaren. H. 1.P1. m, 38 Weiland in 't Noorden, 3e blok. TE KOOP ongeveer drie duizend Kilo puik Klaverhooi, van een perceel in de Hemmer. Verkrijgbaar ook bij kleine partijtjes. Te bevragen Texelsclie Courant onder letter F. De donkerbruine 3 jarige hengst vader „MATADOR", ingeschreven in het paarden Stamboek en meermalen bekroond, moeder „TRUITJE" (alhier bekend) staat vanaf 24 April ter dekking beschikbaar in de Boet aan den Waalderweg nabij den Burg. Dekgeld f 6, niet drachtig f 3. C. KEIJSER Pz. AGENTEN gevraagd voor den verkoop van een gemakkelijk te plaatsen artikel, tegen hooge provisie, en na goed slagen salaris. Duidelijke inlichtingen worden verstrekt. Brieven franco letter R, annoncenbureau van J. H. SIECKEN, Groote Houtstraat 10, te Amsterdam. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Een id. id. id. id. id. van 8. De JACHT op pl.m. annex, in 't 4e blok. bij Oost. van W. Koning. W. Brans. 7e blok annex het voorgaande. 460 H. land en water als voren. Hoofdprijs ev. 500000 Mark De prijzen zijn door den Staat gegarandeerd van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker gewonnen moeten wordeD. De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij, die volgens het plan slechts 110,000 loten bevat, zijn de volgende De hoogste prijs is eventueei 500,000 Mark Premie van 300,000 Mark 1 prfls a 200,000 Mark 100.000 Mark 75 000 Mark 56 prijzen a 5000 Mark 106 prijzen a 3000 Mark 253 prijzen a 2000 Mark 6 prijzen a 1500 Mark 756 prijzen a 1000 Mark 1237 prijzen a 500 Mark 31 prijzen a 300 Mark 120 prijz. a 200,150 Mk 33950 prijzen a 148 Mark 7992 prijz. a 127.100,94 M. 10848 prtJz, a 67.40.20 M, totaal 55,400 prijzen. 70.000 Mark 65.000 Mark 60 000 Mark 55.000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark 20 000 Mark 15 000 Mark 10,000 Mark deze in eenige maanden in 7 klasse 1 prijs a 2 prijzen a 1 prijs a 1 prijs a 1 prijs a 1 prijs a 2 prijzen a 1 prijs a 5 prijzen a 3 prijzen a 26 prijzen a en worden uitgeloot. De Hoofdprijs in de 1° klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2" kl. tot 55,000 M., in de 3" tot 60,000 M„ in de 4» tot 65,000 M., in de 5' tot 70,000 M., in de 6° tot 75,000 M., in de 7° tot 200,000 M., en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gnld. 3,60 een halt origineel lot slechts Guld. 1.80 een kwart origineel lot slechts Gnld.--,90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkiDgslijst. Trekkingsplan, voorzien van het Wapen van den Staat, die de prijs van de loten en de verdeeliDg van de prijzen over de 7 klassen aangeeft, verzend ik op aanvrage gratis. DE UITBETALING EN VERZENDING van de PRIJZEN geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven. Men wendde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 2 MEI e. K. met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG, Duitschland. aan de Gr oeneplaats bij de Vischmarkt. J. SCHUMAKER. Vrij naar 't Fransch door A. B. 26 Hoofdstuk XVIII. Omdat haar man verklaard had, dat hg Juan Cameron niet zou dooden, maar dat hij zich op eene andere wijze tegenover hem zou wreken, was er nog niets verloren. Was hfj niet onschuldig? Zou het hem niet gemakkelijk genoeg vallen zijn onschuld te bewijzen Bg het eerste onderhoud, dat bg met mijnheer d'Orvilliers zou hebben moest dadelijk zeer duidelijk haar leugen te voorschijn komen. Maar Juan Cameron was een man van eerHg zou ook de naam van den vriend niet kenbaar maken, daar was z{j vast van overtuigd, Langzamerhand, moe van hare zelfbeschuldiging begon Edith in gedachten haar vroegere leven eens na te gaan en begon zij te zoeken naar de eerste, ware oorzaak van het droevige voorval. Schuldig, zeker dat was z{jhaar godsdienstig gevoel zei haarditen haar geweten, ofschoon kiDderlgk en verward, sprak het niet tegen. Was z{j echter de eenige, de ware schuldige? Zi) gevoelde zeer goed, dat zg niet geboren was als eerlooze vrouw en dat het niet noodzakelijk was geweest, dat zg eene ontrouwe echtgenoote geworden was. Noch slecht noch bedorven zou zg geweest-zijn, indien zg Eduard de Lairis in plaats van mijnheer d'Orvilliers had gehuwd, hiervan was zg vast overtuigd. Zg was geboren om te beminnen, niet om te be driegen, dat was de waarheid. Waarom had de man, die haar gehuwd had, niet eerst onderzoek daarnaar gedaan en had hg het niet begrepen of geraden? Zg herinnerde zich zeer goed op welke voorwaarden zij er in had toegestemd zijne vrouw te worden, tot welken prgs zg afstand had gedaan van de ver vulling harer jongemeisjes droomen, om den naam te dragen van d'Orvilliers, waarop anderen in haar plaats zoo trotsch zouden geweest zjjn. Dat huwelijk was rijkdom en eer, het was een benijde plaats in de maatschappij. Maar welk belang had zg daar bg IJdelheid en het verstand spraken slechts en bg haar moest men zich richten tot het hart. Zooals wij weten had zg bgna reeds van haar kindschheid Eduard de Lairis bemind. Do vader van deze was nadat hij eenigen tijd consul was geweest in Spanje, waar hij ook de Cameron's had leereu kennen, weer in Frankrijk, te Parijs teruggekeerd. Hg had er de vader van Edith, een oud vriend zijner jeugd, ontmoet en er weer de oude vriend schapsbanden opnieuw met hem aangeknoopt, beiden waren weduwnaar en zochten in de vriendschap eenige troost voor hun verlies. iet De oude heer de Lairis had geen fortuin lichaamsgebreken had hg zich verplicht gejj, ontslag aan te vragen en na bekoming kon hjj slechts met moeite van zjjn klein penei leven. Eensklaps was hg aan een beroerte ges) Eduard op nauwelijks vijftienjarigen leeftijd zorgd achterlatende. Mijnheer Riohard O'brien, de vader vanEdij hem thans als zoon aan, hoewel niet wettig,j hem niet geoorloofd was, doordat hg reedi dochter had maar hjj zorgde geheel voor zjjne opv. alsof het zjjn eigen zoon ware. Hoofdstuk XIX. Richard O'brien, de vader van Edith, was, de naam zulks reeds aanduid, van afkomst i Hg behoorde tot een van die adelgke familj indertjjd getrouw gebleven waren aan deStus het land hadden verlaten, toen Willem van de Engelsche troon beklom. De O'briens waren langzamerhand wel eei verfranscht zonder echter geheel de aard te Y( hun volk eigen. Richard O'brien was iemand, die gerekend worden tot hen, die het meest ongeschl] anderen te leiden, daar zg zeer slecht zich zelfj te sturen. Hjj had een klein kapitaaltje geërfd, dathjji niet wist te administrateeren en dat hjj verki alsof meD, indien men centimes zaait, daaldf oogsten. Op zekeren dag bemerkte hjj tot zjjne groolK wondering, dat hjj bgna niets meer over had. Hg was bjjna wanhopig bg de gedachte ai dochter, de lieve Edith, die in 't geheel niet gewoj arbeid of ljjden, ook te teer was voor den sl het bestaan. Die dochter werd als 't ware door hem aanp en voor haar wilde hg beproeven de helling op te komen, waarlangs hg bjjna was ten geraakt. Voor Edith wilde hg zjjn fortuin beproeven terug te krjjgen. Deze wensch echter bracht hem geheel ti In 't geheel niet gewoon aan het doen van en er evenmin ook maar eenigszins mede bi viel hg in de handen van schelmen. Men liet hem deelnemen in den raad van a! stratie van eene gewaagde onderneming, ws hg zgn naam en geld leende. Men liet hem belangrgke sommen gelds aan wissels teel Eindelgk na eenige maanden werd hg gewikfc een bankroet en aangeklaagd bg het gerecht, Men dreigde hem gevangen te nemen, terwjfl medeplichtigen zich buitenlands bevonden, s bestolene ging door voor den dief. De arme Richard O'brien was half waam bg de gedachte aan de oneer en aan de vernie; van de toekomst zgner beminde dochter en hj op het punt zich een kogel door de hersens te ten einde zich te vrgwaren voor de schande ?s onvermgdelgke veroordeeling, toen mgnheerdi liers hem redde. Deze laatste was belast met de instruct! deze schurkenzaak. Als man van zaken, begreep hg reeds da de geheele toedracht der zaak, hg gevoelde mede met deze laatste afstammeling van een heldhaftig geslacht, die daar nu zoo ongelukk de bank der beschuldigden was gekomen en die zgne onwetendheid niet beschermd zou worden de wet. Met Richard O'brien kennismakende had mjj! d'Orvilliers ook Edith leeren kennen. Hg was door haar bekoordde ernstige ri bemerkte voor de eerste maal in zgn leven di kon beminnen en dat zelfs hartstochtelgk. Op zekeren dag nadat hg zich voldoends overtuigd, dat mgnheer O'brien slachtoffer en schuldige, dat hg de eerlgkheid in persoon w het bloed dat hem door de aderen vloeide van oude adel was, niet minder dan dat, hetwelk mjji d'Orvilliers zelf in de aderen had, op zekerei dus had Louis Raymond d'Orvilliers, wel een v bleek en zeer aangedaan, tot Richard O'brien g - Ondanks uwe blgkbare onschuld inmgno en uwe volkomen oprechtheid, zal niets u ku bewaren voor eene vernederende veroordeeling de betaling van de belangrgke som gelds waai gg wordt vervolgd, Ge hebt geen geld, omdf alles verloren hebt en ge zult ook niemand vi die het u zal willen leenen. Wordt vervolgdJ Snelpersdruk - LAN GEVELD DE ROOIJ- at

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4