Nummer behoort oen Bijblad. OFFICIEEL BEDEELTË! I". 699. Zondag 17 Juni. A0. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bubg SO Cts. Franco per post door ge heel Nederland 45 Cts. - Naar Amerika «q «ode e landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Prijs der Adverteniién Van 1 tot 5 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. IONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgever» LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Buna op Tbxel Kostelooze Inenting en Herinenting. URGEMEESTER en WETHOUDERS der eente TEXEL let op art. 18 der wet van 4 December 1872 No. 184) ken bekend, dat tot nadere aankondiging, mize van den gemeente-geneesheer, den Heer van der Vegt, te de Waal, gelegenheid at tot kostelooze Inenting en herinenting de ingezetenen die zich hiertoe aldaar aan- en op alle werkdagen van des namiddags 6 nnr. el, 15 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoxbn, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 16 Juni 1894. or de vierde groote verzending van lam- d, van hier naar de Leidsche markt, e Donderdag geschiedde, werden gebezigd veebooten en een tjalkschuit. Verscheept en 2300 lammeren, 12 schapen en 2 koeien. Morgen, Zondag 17 Juni, zal het fanfare- aan den Burg, weder een Volksconcert t programma der uit te voeren stukken BStaan uit de volgende nummers: mergroet. 6. Vaandelmarsch. in het spinrad. 7. Lentegroen, mdracht. 8. Broederschap, kleine Kabouters. 9. Duinrozen, opold II. 10. Potpourri populaire, t concert zal gegeven worden in het mocht dit te vochtig zijn om in te Blen dan op de Groeneplaatsde aanvang laald op 's middags te half vier uur. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer Roest, voor korten tijd geleden van hier Lemmer verplaatst, is thans benoemd itvanger der directe belastingen en acc. ard c. a. Volgens mededeeling van den inspecteur het Loodswezen in het 3de district, d°. mi jl., is tegen de ZW.punt van de t, zeegat van Texel, ter aanduiding van (gang naar het Molengat, in 45 dM. water rcarte kogelton met ruit, gemerkt „K. M." tst op de merken: Wester kerktoren leider in Z.lijken toren van het Met. fatoriumkerktoren van den Burg in leuwelander huis. !ing der ton: 52° 58' 22" NBr. en 0» I" WL. vaarwater strekt van deze ton langs e ton No. 8 met 32 dM. minste water het merk„Watermachine in lichttoren in", in welk merk verder naar buiten gestuurd met 84 dM. minste water. In verband met de plaatsing van deze ton, zal stompe ton No. 8 van het Westgat een weinig om de W. worden verlegd en het topteeken (afgeknotten kegel) daarvan worden afgenomen. Eenige bewoners van het eiland Vlieland hebben op een gedaan verzoek aan ZExc. de Minister van Financiën op zeer gemakkelijke voorwaarden vergunning gekregen, ter ont ginning van stukken duingrond op dat eiland. De pachttermijn is gesteld op 15 jaar en de pachtsom voor de vijf eerste jaren op f 10 per H.A. en f 20 per H.A. voor de tien overige jaren. De eischen zijn dus zeer billijk en bewijzen dat het Domeinbestuur een open oog krijgt voor de bevordering van duincultuur. In Drenthe houdt zich tegenwoordig een wilde bruine beer op. Te Orvelte werd hij door eenige landbouwers in het heideveld ge zien. Spoedig maakten een twintigtal gewapende mannen jacht op hem, evenwel zonder gevolg. Later op denzelfden dag ontdekte men hem bij Zweelo. Men schrijft aan de Haarl. Gt.: Toen in de vorige week een paar leden der Gedeputeerde Staten van Friesland het eiland Ameland bezochten, om in loco kennis te nemen van den bodem, met het oog op in poldering en bedijking, trok de buitengewoon groote uitgestrektheid van de gemeenschappelijk beweide gronden de aandacht van een der heeren. Deze vroeg aan een eilander, die hen geleidde, of men op Ameland zoo socialistisch- gezind was, doch het antwoord luidde„Neen, socialisten hebben we hier niet; maar als ze wilden zien, tot welke slechte uitkomsten hunne theorieën leiden, dan moesten ze hier komen. Menigeen gaat 's avonds rusten met de bede op de lippenoch, mochten die gronden maar verdeeld worden, dan zouden ze honderd maal meer winst kunnen opleveren." Een onzer dagbladen geeft alsnog de vol gende toelichting ten dienste bfj de invulling der biljetten op de bedrijfsbelasting. De wet zegt: al wat in geld of geldswaarde genoten wordt uit bedrijf, beroep, onderneming, ambt, waardigheid, bediening of betrekking, tijdelijke of voor eens verrichte werkzaamheid van welken aard ook, aandeel in winst of overwinst, bedongen of niet bedongen. Wie dit bedaard naleest, begrijpt zelfs in bijzonder heden wel waar het heen moet en dat alles moet worden opgegeven wat inkomen is. De fabrikant, de koopman, de aannemer, de ondernemer, de ambtenaar, de bedienaar van den godsdienst, de directeur of de loop jongen van eene groote maatschappij, de tijde lijk aangestelde opzichter, zij allen hebben aan te geven wat zij als zoodanig en ook op andere wijze, als inkomen hebben. Men mag de onkosten, welke tot het bedrijf, den handel, de nering, in één woord tot „de zaak" behooren en gemaakt moeten worden, van de bruto inkomsten aftrekken, maar alleen de onkosten voor „de zaak", niet die, welke men daar buiten maakt, en dit laat zich be grepen, want als men de huur voor huis ol voor dienstboden, het huishoud- of het kleed geld voor zich en de zijnen, uitgaven voor uitspanning en dergelijke, welke men doet voor zich mocht aftrekken, dan zouden de uitgaven ongeveer tegen de inkomsten opwegen en dan viel er niets te belasten Neen, de kantoorman mag den huurprijs van het kantoor aftrekken, en, betreft het een pand, waarin hijzelf woont of dat tevens zijn eigendom is, dan moet hij de kadastrale huurwaarde van het gedeelte, dat hij voor kantoor gebruikt, taxeeren en die schatting trekt hjj als huuronkosten af, zóó de onkosten van bureau, van klerken, van reizen, van vuur, van licht, maar alles uitsluitend met betrekking tot het kantoor. De rijtuigverhuurder berekent zijne onkosten voor onderhoud van paarden, voertuigen, loon van personeel, onderhoud van gebouwen, enz. en trekt ze af van zijn inkomen. Zóó allen, die zaken doen. Deze wet staat in nauw verband met de vermogensbelasting, bi) welke laatste niet ge troffen worden zij, die zich opgaven als minder dan f 13000 te bezitten. Nu, bij deze wet op de bedrjjfs- of inkom stenbelasting, moet zich de fiscus rekenschap kunnen geven, hoeveel inkomen die minder ge- fortuneerden kunnen trekken uit hetgeen zjj beneden de 13,000 bezitten, en men heeft bepaald, dat die plichtigen moeten opgeven hoeveel vermogen zij bezitten en dan wordt hun inkomen, dat zij uit anderen hoofde hebben, ver hoogd met f 40 inkomen van iedere f 1000, welke zij als kapitaal bezitten. In een aan het „Hbl." ter inzage gezonden brief van een zee-officier, dienstdoende aan de kust van Atjeh, wordt met veel waardeering gesproken van het electrisch licht, waarmede enkele Hr. Ms. oorlogsschepen thans voor zien zijn. 's Nachts worden onverwacht de krachtige stralen van den „projector" geworpen op de kust, waardoor Atjehers, die verkeerde dingen willen doen, en prauwen die, door de duisternis sluipende, zee pogen te kiezenin een bespottelijk (electrisch) licht worden gesteld. Het is bijna een vuurwerk vertooning, als men bij electrisch licht schijfschiet. Want de projectielen zijn door het licht voortdurend zichtbaar met een lichtstreep er achter als een meteoor. Een salvo-geweervuur geeft een bundel lichtstrepen. Op de algemeene vergadering van de Ned. maatschappij tot bevordering der genees kunst, in 't begin van Juli te Amsterdam te houdei), zal een voorstel van de afd. Haarlem in behandeling komen, luidende als volgt: „De Nederlandsche maatschappij tot bevor dering der geneeskunde spreekt als hare over tuiging uit, dat de beoefening van sport in ons vaderland, hoe belangrijk zij deze voor de volks-ontwikkeling acht, zich vooral in de laatste jaren beweegt in een richting, in strijd met de eischen der gezondheidsleer en dat met name het houden van wedstrijden, zooals dit tegenwoordig dikwijls geschiedt, daarom op hygiënische gronden ten zeerste moet worden afgekeurd. De Amst. Gt. uit de hoop, dat onze doktoren aan dit voorstel de meest mogelijke aandacht wijden, want de wijze, waarop hier en daar sport wordt beoefend, dreigt schade te berok kenen aan de zaak zelf. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1