Buitenland. Ingezonden Stukke Op Zuid-Bevelaad heerscht gebrek aan aardappels! Uitgelokt door de hooge prijzen, die in Maart en April besteed werden, heeft men destijds zoo ruim verkocht, dat geen genoegzame voorraad overbleef. In vele ge meenten is geen enkel mud meer disponibel. De N. Pr. Or. Gt: meldt: Iets bijzonders, maar dat velen onzer lezers zeker niet navolgenswaardig zal toeschijnen, is, dat dezer dagen in Groningen een paar jongelui zijn getrouwd, waarvan de eehtgenoote voor loopig „op dienst" blijft; alleen des Zondags wonen zij met hun beiden in de gehuurde woning. De overige dagen der week is de man alleen baas. Of zij ook naar den Zondag zullen verlangen! meent het blad. Het Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen betoogt dat de algemeene achteruitgang van Zeeland, en in het bijzonder van de zuidelijke streek dier provincie, voor een niet gering deel veroorzaakt wordt door het overgaan van den grondeigendom in de handen van buitenlanders. „En zegt dit weekblad in plaats nu, dat 's lands regeering die oorzaken van ons verval tracht weg te nemen, worden jaar op jaar nieuwe maatregelen genomen om ons van Nederland te vervreemden. Een groot deel van de gronden in ons district zijn in handen van Belgische heeren. De ver mogensbelasting wordt ingevoerd. Buitenlanders betalen daarin niet; ook niet van de eigen dommen, die zy hier bezitten. De grondbelasting wordt verminderd. Daarvan profiteerden de buiten landers wel. Komt hier nu grond te koop en koopt een Nederlander, dan wordt hjj opgepikt in de ver mogens- en in de grondbelasting beide. Koopt een Belg, dan betaalt hij alleen in de verminderde grondbelasting. Hjj heeft dus alles voor op een ingezetene. In de gemeente-belasting betaalt hij geen cent, of 't zjjn eenige opcenten op gebouwde en onge bouwde eigendommen. Opcenten op't personeel: vrflHoofdelijke omslagvrjjNu hebben we om 't spel te volmaken, de bedrijfsbelasting gekregen en de Belgische kooplui, die vroeger een patent noodig hadden, om hier graan te koopen en vee, zjjn ook vrjj! Noord-Beveland gaat bijna geheel over in handen van buitenlanders; op Tolen hebben zy uitge strekte bezittingen, in Zuid-Beveland krjjgen zij vasten voet en tot zelfs in Schouwen zjjn zij doorgedrongen. En komt nu op sommige poldervergaderingen. Daar hebben de vele weinig-betalende Belgische eigenaars de meerderheid en de weinige veel- betalende Nederlanders moeten in hun eigen land by den vreemdeling zoete broodjes bakken, om iets goeds tot stand te brengen! Zoo is het n'en déplaise aan wie 't aangaat en dat schreeuwt ten hemel In het „Maandbl. tegen de Vervalsching" leest men het volgende bericht: De Rechtbank te Leeuwarden heeft den veehouder L. H. F. te Hardegarijp, die den 9 Maart jl. aan de zuivelfabriek te Veenwouden melk heeft afgeleverd, waarvan hij wist, dat die door bijvoeging van water vervalscht was, en welke vervalsching hij had verzwegen, veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf. Het is ons voornemen in het vervolg bjj de ver melding van herhaalde veroordeelingen den naam van den deliquent voluit te vermelden. Het is ons niet recht duidelijk, waarom de pers zou schroomen, de knoeiers te noemen. Zij, die ons voedsel vervalschen, verdienen toch waarlijk zooveel omzichtigheid niet. De nu zoo wat overal met kwistige hand rondgedeelde biljetten voor de bedrijfsbelasting, worden zeer verschillend beoordeeld, evenals de te heffen belasting zelve. Het gemoedeljjkst oordeel is zeker wel dat van de Haagsche corres pondent der Zwolsche Courant, welke zich daar over als volgt uitlaat: „Te beweren dat de aanslagbiljetten voor de bedrijfsbelasting met luchtig hart worden aanvaard zou niettemin bezoden de waarheid zijn. Nog minder om de aderlating dan om de vragen. „Wat kost je paraplu?" werd tot nu toealeene tamelijk onbescheiden vraag geoordeeld, maar nu is het: „Wat kost-i?" „Waar heb je 'm gekocht?" „Heb je 'm betaald?" „Waarvan?" „Verkoop je ook paraplu's Dat zoo'n ontvanger geen kleur krijgt! „Hoe heet je, wat doe je, wat ben je, wat heb je, wat verdien je, wat ver diende je verleden jaar, heb je soms beren, zoo ja, hoeveel?" enz., enz. Komaan, er dient geantwoordIk zou niet weten hoe zoo'n biljet anders in te richten. Den eersten keer is het wat vreemd, maar dat zal wel wennen Ik heb er alvast door geleerd mij te denken in de stemming van eene dame, die haar valies met toiletbehoeften voor den douanebeambte uitstalt." De persoon die in Hamburg op heeterdaad is betrapt, terwijl hij in zijn werkplaats bezig was, valsche Engelsche en Amerikaansche munt biljetten na te maken, is een lithograaf, die in een der voorsteden woont, daar zeer gezien is en vele eigendommen bezit. Zijn medeplichtige die de biljetten Yitgaf, is koopman. In beider woning werden stapels zeer fraai nagemaakte valsche biljetten van 5 pond sterling en 5 dollars aangetroffen, voor een waarde van millioenen. De Regeering der Vereenigde Staten had een premie van 80,000 dollars uitgeloofd voor het opsporen der falsarissen, die reeds lang hun gevaarlijk handwerk met goed gevolg hadden uitgeoefend. Sinds eenigen tijd wordt gesproken over den „kinetoscoop" een nieuwe uitvinding van Edison, waardoor men voorwerpen op verren afstand kan photoprapheeren. Thans verzekert de Londensche berichtgever van den „New-York Herald," dat men weldra, door een combinatie van den kinetoscoop en de phonograaf, te Londen een tooneelvoorstelling zal kunnen zien en hooren, zooals die op hetzelfde oogenblik te New-York wordt gespeeld. Het klinkt als een phantastisch sprookje. Maar onze eeuw leert meer en meer gelooven dat voor de electriciteit niets onmogelijk is. In den gevel van het in aanbouw zijnde Paleis van justitie te Bremen is, volgens de „Weser Ztg.", een Bteen aangebracht, waarin uitgehouwen is de ontsnapping van een gevangene I De veroordeelde heeft de tralies van z(jn cel doorgezaagd en het bovenlichaam reeds door de opening gewrongen. Onder de afbeelding staat met duidelijke letters: „Leve de vrijheid." Amerikaansch recht. Te Newport News (Yirginië) heeft eene als negers vermomde bende dezer dagen dr. Stone, een geneeskundige in die stad, uitgekleed, geteerd en met veeren bedekt, omdat hij een brochure geschreven had, waarmede hjj de lieden tegen zich in 't harnas gejaagd had. Het grauw dreigde hem verder te zullen lynchen, Indien zy hem zes dagen later nog te Newport News in handen zou krygen. Dr. Stone is een Britsch onderdaan en heeft zich gewend tot den Engelschen gezant om bescherming en schadeloosstelling wegens de hem aangedane beleediging. Het ïydt geen twyfel meer of de Europeesche beschaving ook invloed op Japan oefent. Zelfs de huweiyksadvertenties hebben daar ingang ge vonden. In een der Japansche bladen kan men de volgende lezen „Een jonge dame wenscht te trouwenzy is zeer mooi, heeft een rooskleurig gelaat in don ker haar gevat, wenkbrauwbogen in den vorm van een wassende maan en een kleinen maar sieriyken mond. Zy is ook zeer ryk ryk ge noeg om den dag aan de zijde van haar gelief de met bloemen en den nacht met zingen tot de sterren en tot den hemel door te brengen. De man op wien haar keuze zal vallen moet jong, knap en welopgevoed zyn. Hy moet ook geneigd zyn met haar hetzelfde graf te deelen." Welgeslaagde proefnemingen met inentingen tegen cholera zyn in Britsch Indië genomen door Dr. Haffkine, van het Parysche Pasteur-gesticht en Dr. Simpson, inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht te Calcutta. In een nederzetting van 200 menschen werden 116 door hem ingeënt, en toen daar de cholera uitbrak, bleven de ingeënten allen vrij van de ziekte, terwyi van de overigen velen daaraan stierven. De Heer Simpson heeft by de Regeering een som van 20,000 ropynen aangevraagd, om de proefnemingen nog twee jaren te vervolgen. Te Nieuw-York is het ln het begin dezer week smoorheet geweest. Uit Bern daarentegen meldt men dat het tot aan den voet der Jura gesneeuwd heeft. In 't Oberland ïyden de kudden nood en de bergspoor wegen konden niet bereden worden. Te Bern zelf heelt de thermometer ep 5° O. gestaan. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft het to Pontarlier en Yenas op de bergen by Borneville gesneeuwd. Ik stel mij voor van tjjd tot tijd door middj de pers, eenige ervaringen die ik op Landbouwg op doe, ter kennisse van het daarin belangstel publiek te brengen, en zal het my steeds aangt z(jn, aan- en opmerkingen daarover te moge; nemen, zoowel als ik genegen ben een Ieder h hebbende de zaken nader toetelichten en hen gelegenheid zal stellen zich persoonlijk van e ander te overtuigen. Gepasseerde najaar was ik misschien es, eerste op Texel, die het Graspersen volgens Bertels in toepassing bracht, en kan als res' daarvan mededeelen dat tot aan het laatst toe hei goed heeft voldaan, en het voordeel heeft opgei dat ik deze zomer noch een tamentiyke hoeve; hooi van het vorig jaar heb overgehouden. Ook kan ik constateeren dat het voeder® jong vee met Duinruigte en Gierst gebroeid eene zeer goedkoops voedering, bizonder heeft vu de resultaten daarvan zfjn momenteel noch wjjzen. Hetgeen ik thans ga mededeelen, betreft het gri deren met St. Jansrogge als groenvoeder, het oö daarvan en het verder gebruiken als pers voeder.s als kracht voeder aanwenden voor de volgenden Gepasseerd najaar in October heb ik op de Hoi De Tijdgeest (ex Vianen) in de Eierlandsche pi twee hectaren land, die volgens overlever; de laatste jaren weinig of niets wilden opbrs in het voorjaar doen omploegen in de zoms laten werken en toen bezaaid zonder eenige bena met St. Jans Rogge, met de meening dit vo; daarvan als groenvoeder vroegtijdig te zullen kt gebruiken wanneer de voorraad aanwezig hooii blijken niet voldoende te z(jn. In de loop der maand April ben ik begonn dat ik in Maart de door koude en hooge watei achtergebleven plekken met een lichte ben; van 50 kilo Chili Salpeter per hectare besproei te maaien en heb zulks onafgebroken voort gedurende 33 dagen, de opbrengst was void voor ongeveer 30 stuks koebeesten, waarondi paarden. Het koevee heeft gedurende die tflt ander krachtvoeder daarbij gehad, alleen de pi ontvingen daarbij wegens het zware werk te verrichten hadden hun rantsoen boonen, m maisspoeling. Wanneer ik nu by de toen best pryzen van hooi mag rekenen dat de voederii; dit 30 tal, indien aan hooi en krachtvoeder pe f 20.00 kostte, zoo vertegenwoordigde dit groern eene waarde van f 600 ruim. Ik heb na het afs opnieuw een kleine bemesting van stikstof vorm van Chili Salpeter a 100 kilo per hi toegevoegd en had de koude in de laatste met nachtvorsten niet zoo nadeelig op df wikkeling gewerkt, had ik zeker einde maand opnieuw met afmaaien kunnen bet— hetgeen nu wel eenigszins later zal worden, vi opgaaf my verstrekt, zoude in het najaar noohmaals kunnen plaats hebben. Ik heb eens die het minst gunstig stond, laten staan ei men zich daarvan overtuigen, zal deze r(jp worden en oogsten. Ook ben ik de vorige begonnen, in 1891 nieuw aangelegde wei, we de grassoorten en opbrengst, niettegenstaande volledige ier-bemesting, my niet voldeden, aftei en diep om te ploegen, om in de volgende i met St. JanB-rogge en wikken te bezaaien, ten dit najaar een goede snede groen of persvoes verkrygen voor de winter en het volgend jai zelfde rogge te oogsten. Op de hofstede De Vooruitgang (ex Delft) ter zelfdertyd in 1893 drie hectaren aangelegd, van een vermengd met zandwikken, deze sta in de bloei en is voor belangstellende waard te bezichtigen. De bodem hiervan was in bemest met stalmest, leverde in 1892 beho: schoof tarwe en werd in 1893 met erwten en d boonen bezaaid, zonder verdere bemesting omge en met deze soort rogge bezaaid. Meening deel te oogsten voor zaad en het andere voort voeder, dtze winter te verhakselen. Ik vermeende in 't belang van velen te hai met openbaarheid hieraan aan te geven, en het m. i. wenscheiyk zyn, van tyd tot tl anderen hunne ervaringen mededeelden, voorzeker in de tegenwoordige tyd eene sti landbouwgebied en veeteelt om staande te k biyven. In de zuivelfabrikatie is in de laatst! eene groote omwenteling ontstaan; ookinlani zyn sedert eenige jaren groote veranderingen on en zal met de oude sleur gebroken moeten 7 wil men niet ten onder gaan. Een ieder die bydragen kan tot meerdere keling, tot meerdere verbetering, tot mededee van bizonderen aard, welke ten nutte van ai kunnen dienen, bewyst m. i. aan de maatsc in 't algemeen een dienst. Wanneer ik i bovenstaande medetedeelen, eenigzints maar dl heb kunnen helpen bydragen, acht ik my v moeite daaraan besteed voldoende beloond. rl my voor, Dinsdagmiddag op de Ty dgeest en Wok middag op de Vooruitgang persooniyk aanw zyn en ben voor ieder belangstellende gaarne l schikking om nadere inlichtingen te geven, zoo* het groenvoederpersen, als het geregeld in vo - hebben van groenvoeder en het vervoederen da rr U dank zeggende, M. de redacteur, voor leende plaatsruimte, heb ik de eer achtend te U Dv. Dienaar, N.-Amsiei, 14 Juni 1894, H. JANZEÏ tf d 6S i S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2