Fijne Bankethammetjes. ZOMERMANTELS, Publieke Verloop Lucerne. Marktberichten. Advertentiën flink kindermeisje Het Bestuur van den pnlder Eijerland eerste soort I. Brabants Sctonwl, j0& Avonddoeken geheel ontsmet is verklaard. Thomasphnsphaatmeel en Kainit, Burg. A. ROEPER-Rab. Verkoop Hooigewas. C. J. 0. D. DIKKERS, Notaris, Coninck Westenberg, HOOIGEWAS en NAGRAS. G. J. O. D. DIKKERS, A. op Donderdag 21 Juni a. s., B. np Zaterdag 30 Juni 1894, {PREDIKBEURTEN. ADVEKTENTIEN. 'trouw YAN SCHAICK, YERKOOPEN: Beste belegen Friesche Kaas Ontvangen W& H. JANZEN Ez. publiek verkoopen: publiek verkoopen: Het Klaver- en Lucernegewas zal publiek verkoopen: Hooigewas en Nagras. HOOIGEWAS van: haffen, 14 Juni. Aangevoerd4 paarden a 150, 1 Stier f 82 a f 20 Gelde- f 80 a f 280 48 Kalfkoeien f 140 Vaarzen f af; 80 Nuchtere eren f 6 a 16,; 72 Schapen f 18 a f 23,25 Lammeren f 7 k f 11,; 9 Bokken en Geiten a f 6 gld.81 Varkens f 14 a f 18; liggen f 6 a f 12,; 80 Kippen 10 a 60 ct. eD a ct. Boter per half KG. f 0,42'a 0,47'. per kilogram 20 a 40 ct. Kipeieren per 170 a 300 ct. Eendeieren per 100 f 2.70 a f 2.80 den, 15 Juni. Ter markt werden heden ivoerd: Ossen stuks f 118 a f 285 tieren f 40 a f 218Veulens stuks; f 101 kalfkoeien f 105 a f 260; loeien f 150 a f 26086 Varekoeien f 82 j; 58 Vette koeien f 118 a f 285; 52 kalveren f 34 a f 73, 129 Magere kal- f5, af 14; Graskalveren f af fette Schapen f 15 a f 28. 416 Schapen f 11, a f 25,— 8 Paarden f 19 a f 37 igere Lammeren f 6. a f 13,50 Vette 135 Magere Varkens f 17 a f 80 Varkens a. 501 Biggen f5, af 14. iden, 14 Juni. Ter veemarkt zfjn aangevoerd Runderen, 7000 Schapen en lammeren, alveren, Varkens. Men noteertRunderen 0,67'; Schapen en lammeren 0,55 a 0,86'/, ren 0,37' k 0,85; varkens a Zondag 17 Juni. HERVORMDE GEMEENTE. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Boom. Voorm. half tien Ds. Leffef. ichild. Nam. 2 uur Ds. van Schaick. •md. Voorm. half tien de Hr. Babends. dorp. Nam. 2 uur Ds. de Mazuee. (Doopbediening.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. •end. Voorm. 10 uur Ds. Küperus. (Avondmaal.) or VIER achtereenvolgende, ingen in de Texelsche Courant na opgegeven, worden slechts DRIE- Inrekening gebracht. Seboren Cornells Dirk, zoon van A. MOOJEN en A. KOOIMAN. saic, Noord-Amerika, 30 Mei. leene kennisgeving aan familie en vrienden. ien 15 Juni overleed mijne geliefde tgenoote en der kinderen lieve moeder, PIETJE PIE, den ouderdom van 43 jaar. H. VISSER, mede namens de familie. \urg op Texel. Strekke deze tot kennisgeving. i de vele bewijzen van belangstelling in 10 Juni j. 1. ondervonden, betuigen de nyeteekenden hunnen welgemeenden dank. P. J. BRUIN en Echtgenoote. r deze betuigen wij onzen oprechten dank allen, die gedurende de ziekte en na het 8( den onzer geliefde Dochter CORNELIA van hunne belangstelling gaventevens harteltJken dank aan de dragers en de ilegsters, die belangeloos de laatste eer aan rledene hebben bewezen. J. S. DUINKER. S. DUINKER-Bakker. 9 op Texel, 16 Juni 1894. vraagt ten spoedigste Al wie iets te vorderen heeft van- of verschuldigd is aan- of borgtochten onder zioh heeft ten laste van wijle AAITJE MAAS, weduwe ANTHONIE EELMAN,gewoond hebbende en te Texel overleden, wordt verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den éérsten Juli a.s. ten kantore van den notaris CONINCK WESTEN BERG te Texel. zal op Zaterdag 23 Juni aanstaande, des avonds ten 6 uren, in het lokaal van de weduwe THOMASSEN te DE COCKSDORP AANBESTEDEN: 1.. de leverantie van 100 M' onderhoudsgrint, 150 schelpen, 3°. het transport per as van genoemde grint en schelpen. 4«. het vernieuwen van houten beschoeijingen. Is. eenige slieten liggende langs den dorpsweg nabij de Cocksdorp. 2*. het hooigewas en nagras op de wegen van den polder. Information verstrekt de opzichter te den Burg ten wiens kantore de conditiën ter lezing liggen. ZEGT HET VOORT. Profiteer hiervan. 12 cents per 5 ons, uitsluitend per geheele (25 a 35 pond). Beste belegen Gondsche Kaas 18 cent per 5 ons, uitsluitend per geheele (p.m. 10 pond.) Bij gerief iets hooger. A. DROS, te de Cocksdorp. D. C. DROS, den Burg. Prima Wagensmeer, per kistje pl. m. 1 kilo 22 cent, bfj meer als een kistje 20 cent per kistje Tnigsmeer 10 en 20 cents per doos. Aanbevelend, C. BAKKER Cz. Schoen- en Zadelmaker. HEDEAI ONTVANGEN Voor de a.s. KERMIS GROOTE SORTEERING en SJAALS, AIETELDOEK, CREP a JOUR voor Kindeijurkjes en Schortjes. BV Tevens bericht ik aan mijn geachte begunstigers dat mijn winkel vanaf 14 Jnni door de WelEd. Heeren Docter en Burgemeester Aanbevelend, UEd. Dw. Dnr. Ph. VLESSIAIG. 6 k 7 pond zwaar. D, C. DROS. van de maatschappij tot verkoop van Hulp- meststoffen in Nederland Koloniën, te Rotterdam en Dordreoht. Op aanzoek van bovengemelde maatschappij kan ik mededeelen, dat wegens de groote aanvraag naar Slakkenmeel en Kainit, dit jaar zeer veel waardeloos goed wordt aangeboden. Bovenge noemde maatschappij levert echter het echte Duitsche Thomaspliosphaatmeel van de Rheiniscli Westphalische Stahlwerke in het Bochümer district onder waarborg en kostelooze controle van de RtJkslandbouwproefstations, met een fijnheid van 76% en een gehalte van 14% phosphorzuur bij eene Scheepslading franco wal Texel tegen f 2,40 per 100 kilo en bij Wagonlading tegen f 2,75. Kainit of Kalimeststol 127i% a f 2,75. Het ware wenscheltjk in 't financieel belang van ver bruikers dat eene gecombineerde zending daarvan zoude kunnen plaats hebben. Tot het aannemen van bestellingen kan men zich wenden aan den Heer J. H. MOOJEAI en aan ondergeteekende mits voor 1 July a. s. N.-Ausm, Parkweg 127. WEGENS GEVORDERD SEIZOEN, wordende nog in voorraad zijnde voor vee] verminderde prijzen van de hand gedaan dames-cüpes van f 10 voor 17; zwarte en lichte paletots van f 9 voor f 6 enz. enz. Aanbevelend, zal voor den Makelaar S. KEIJSER Pz. MAANDAG 18 JUNI a. s. 's middags 12 uur, in het Hotel den Burg alhier, Van de DOOPSGEZINDE GEMEENTE alhier, Het HOOIGEWAS en NAGRAS van Het Noordelijkste gedeelte van het perceel gen1, „de Hemmer", geheel groot 2,40,70. 1,50,00 „de Hammer", Ongeren. 1,08,80 „de Ommegom", Oosterend. Het Bestuur van het Waterschap de 30 Ge- meensch. Polders zal op MAANDAG 18 JUNI 1894, 's middags 12 ure, in het hotel „den Burg" alhier van 9Heet. land gelegen in den polder ,,'t Noorden", 3e blok, in 9 perceelen. Notaris te Texel, op DINSDAG 26 JUNI 1894, 's morgens 11 ure, in het Logement de Zwaan aan den Burg Voor Heeren Regenten van het Algemeen Weeshnis op Texel. 6 8810 het Haanstuk, (in 2 perceelen). 7 50 90 het Kooistuk. 190 80 het Derdepartje. 6 87 00 het Waterschip fin 2 perceelen). 3 26 20 het Groenstuk. 144 80 het Weesenland. den Dijk van het Weezenspijk. 2 08 60 Bij het Molentje, 1 99 90 Bij het Hek, 188 70 Daaraanvolgende, 2 52 80 de Bol, 9 58 50 De Spijkerboren, in 4 perceelen 2 87 00 Bij de Schans. 1 72 00 Smallestuk. 1 28 40 Koeienweidje. Het Weezenspijk in 4 perceelen. 5188 70 H.A. Notaris te Texel, zal PUBLIEK VERKOOPEN: des avonds 7a8 ure, in het hótel den Burg, alhier. I. Voor den Heer S. P. KUIJPER. 2 64 00 de Benedenstrook. IL Voor Mevronw de Wed. Dl. DUINKER. 1 5100 Kleine Schetterskoog in het Hoornder Nieuwland. des middags 12 uur, in het Café Parkzicht aan den Burg. Voor den Heer Jn. FLENS. 8 Heet. Zanddykshuisland (in 3 perceelen). 8 Proefstuk fin 2 perceelen). 11 Haanstuk (in 2 Alles bemest met stal- en kunstmest, en 9 Heet. de Kreek (in 2 perceelen.) Alles gelegen op Madura in EQerl&nd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3