hoste Noten en Mangelen. 95 Levensverzekering van Eigen Hulp. 95 Wilt ge m üeplp en duurzaam horloge, De DEELHEBBERS Jet Haatschappü tal, nunnp. m beste driewielie la? Mur' ea 200 leiders. Rttlemten, tarieven, ei verdere iiMtinp Ijj ie aienten te leien. GEMEENTE-BELASTING. Hollandsche Universeel Wasehmiddel MACHINES. Naaimachines, Naalden en Olie Voorbeeld van teruggaaf over het tijdvak 1885/89. DE BRAND ASSURANTIE TEXEL Alleen voor Texel jaarlijksche winst f 16000. Feuilleton* Geheime Wraak. '/0 Reservefonds ruim drie mïllioen gulden 95winst. 't Algemeen Belang van 1884. 95% winst. Kantoor Hoogerstraat BurgTexel. Ter voorkoming van vervolgingskosten, worden belastingschuldigen dezer Gemeente vriendelijk uitgenoodigd, de verschenen termijnen van den Hoofdelijken Omslag, de Hondenbelasting en de Schoolgelden vóór of op den 19"' JUNI a. s. ten kantore van den ondergeteekende te voldoen. De Gemeente-Ontvang er v. Texel, G, RAB, Het zich langzaam maar zeker ontwikkelend uitgebreide en groote debiet, met de meest vleiende getuigenissen omtrent de gewenschte resultaten van zuivering, geven het recht om het voor Schapen en Lammeren van ROMEIN en OUDENHOVEN te HELDER als het beste middel voor reiniging en voor behoeding aan te bevelen. In verzegelde glazen potten van het fabrieksmerk voorzien verkrijgbaar bij den Heer C. EEIJSER Pz. a/d BURG. dat uitmunt door accuraten gang, solieden en sierlijken kast, vraag dan het meermalen bekroonde merk „EXTRA", met guarantie verkrijgbaar te Texel bij Horlogemaker, Goud- en Zilversmid, Waalderstraat. Gravenstraat. 't Algemeen Belang van 1884, district Texel, worden verzocht het verschuldigde van af 1 Jannari '91 tot 1 Juli 1S95 ten kan tore der Maatschappij, Hoogerstraat, Burg, Texel, te voldoen. De Directeur, EELMAN. ONTVANGEN D. C. DROS. AdresM. DALMEIJER, Warmoesstraat. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het leveren en repareeren van alle soorten MAAI- en HOOIWERKTUIGEN. Aan het zelfde adres TE KOOP: voor allerlei machines, tegen concurreerenden prijs. BURG. J. J. SMIT. o /o GEEN AANDEELHOUDERS. De WINST wordt nu nog om de 5 jaar, later ieder jaar voor 95% teruggegeven aan de deelnemers. Iemand oud 6S j. stort f 1671 en geniet jaarlijks eene rente van f 200 a 12%. Na 5 jaar een winst bovendien van f 200,73 dus maakte ruim 11%. GEEN AANDEELHOUDERS. ""/O Geen onkosten bij het sluiten van posten, alleen gewone premiën en reservevorming. Vervoeg U by onze corresp. die kosteloos uwe polissen bij de dure aandeelen maatschappen en onderlinge zonder uitkeering der winst opzeggen. Vrij naar 't Fransch door A. B. 42. Hoofdstuk XXIV. - Vrjj te z|jn, terwijl mfln vrienden, die minder schuldig zfln dan ik, nog in de gevangenis zjjn. Hfl kon echter niets nader vernemen van hen tot wien hfl zich richtte en keerde daarom maar weer naar huis terug. Des avonds was er nog niets omtrent het geval in de couranten te vinden. Den volgenden morgen echter bevatten zfl de door den ministerraad genomen beslissing. Er was een besluit uitgevaardigd tot uitzetting uit het rflk van alle Spanjaarden, te gelflk met Juan Cameron en om dezelfde reden als deze ge vangen genomen Sommigen van hen met namen genoemd, werden over de grenzen gebracht naar België, anderen begaven zich naar Engeland; maar onder die namen kwam die van Juan Cameron niet voor. Nadat Juan Cameron met koortsachtigen flver alle lflsten en alle couranten had doorgekeken, altfld nog hopende, er ook nog de zflne onder te vinden, bleef hfl eenige oogenblikken als van den bliksem getroffen. André Bertin, die volkomen begreep, wat er in de ziel van den ridderlijken schoonbroeder omging, begon ook maar al te goed te begrflpên, dat de toestand buitengewoon en dreigend was. Ofschoon hfl nooit een werkzaam aandeel aan de politiek had genomen, gaf hfl zich toch zeer goed rekenschap van de verantwoordelijkheid van Juan en van de gevolgtrekkingen welke er konden worden gemaakt uit deze bflzondere bescherming en deze onverwachtte toegevendheid. Wat is er tooh? vroeg Teresita hem zacht, zeer getroffen door de uitdrukking van ware wanhoop, die er op het gelaat zichtbaar was van hem, dië haar tot vader was geweest en voor haar alles was geweest. Wat er is 7 zei hfl eindelflk terwfll hfl zieh bleek en ontdaan oprichtte, met sombere en bflna wilde blik. NietsIk ben onteerd, ziedaar alles. André Bertin en Teresita rilden toen zfl deze woor den hoorden en de toon opmerkten. Ik begrflp zeer goed uw leed, hernam de man van Teresita, maar men moet de dingen niet over drijven. Er bestaat ongetwijfeld een dwaling en eenig misverstand, dat zich wel zal oplossen. Juan antwoordde niet. Bovendien, voegde de jonge vrouw er aan tóe, hebt gfl in geen geval gevraagd, gfl hebt niemands gunst gevraagd. Zfl die u kennen zullen daar al reeds van te voren van vérzekerd zjjn. Indien ge dus het voorwerp zflt van eene zonderlinge mate van welwillendheid cal niemand u dat euvel kunnen duiden noch u kunnen beschuldigen van een onwaardige handelwijze. Gfl zflt een kind, Teresita, hernam hiet broeder met een stem welker kalmte meer was dan de uitbarsting van de hevigste toon man in mflne positie, die verplichtingen heeft genomen zoo groot als ik, en een verleden achter zich heeft, een man zooals i geen recht om het voorwerp te zfln van zij uitzondering, en indien het hem te beurt vallen, dan moet er op de oorzaak van die dering een schitterend licht vallen. Ik kan er geen andere oorzaak voori zei André Bertin, dan dat mflnheer d'OrvilIi» meening verkeerende u daarmee een groote te bewflzen, zfln groote invloed heeft gebruikt, te bewerken. Mflnheer d'Orvilliers, viel Juan Carnet! in de reden, is een rechtvaardige rechter ene van eer, hfl heeft dat niet gedaan I Maar Ij thans wel weten, waarom men het heeft geii hfl zal het mfl zeggen Juan begaf zich naar mflnheer d'Orvillier werd er niet ontvangen. Hierop begaf hfl zk het paleis van Justitie. Mflnheer d'Orvilliers was bezig met een niem en de deur bleef voor hem gesloten. Juan Cameron begaf zioh daarop naar de van politie en vroeg met zulk een aandrs een onderhoud met deze, terwfll hfl hem z(ji liet opgeven, dat hfl eindelflk er in slaagde I te worden toegelaten. Wel tien jaren scheen hfl ouder gewoti zfln, toen hfl deze weder verliet, hfl scheen gj te zfln door een slag, welke men niet meer boven komen. Hfl was met groote koelheid ontvangen prefect had hem geantwoord, dat, indien ei hem geen andere maatregelen waren genou zeker het bewfls was dat hetSpaanschegouven zflne aanklacht tegen hem en wat zfln persoon! had ingetrokken. Dit gezegde was Juan Cameron zoo ven kelflk, om de gevolgtrekkingen, die er uit worden gemaakt met betrekking tot zfln i hfl voor een oogenblik vreesde er gek van ti worden. Hfl schreef echter aan den minister van landsche zaken om eene audiëntie, want hfl kt niet wenden tot het Spaansche gezantschap Spaansche gouvernement. Hfl kreeg geen antwoord, Hfl begaf zich op goed geluk af naar verschi andere hooggeplaatste personen om inlichtingeE overal stiet hfl het hoofd. Op zekeren morgen las hfl in een courant de rubriek Spaansche Correspondentiën, eenb waarin de talrflke arrestaties vermeld werden, er waren gedaan in Spanje zelf en tevens, i krijgsraad bezig was met het oordeelen overt schillende generaals, officieren en soldaten, namen bekend geworden waren door de pa; die bfl Juan Cameron waren in beslag genome voegde er verder nog aan toe: „Zonder twijfel is het complot verraden d« ellendeling, die met alles in bijzonderheden was. De ex-generaal J. C. die te Parfls bleven, en buiten vervolging gesteld, zou twflfel ons wel op dat punt de noodige inlicht kunnen verstrekken." Toen Juan Cameron dit las, stiet hfl zuil hartverscheurende kreet uit, dat Teresita beven: ontsteltenis in zfln kamer kwam. Zfl vond de ongelukkige buiten kennis grond uitgestrekt liggende, terwfll hfl het lottige nummer krampachtig in de handen hi: Hoofdstuk XXVI. Dat was echter nog niet alleen. Weldra kwamen er uit Spanje tal van van de vrienden en bloedverwanten van h« gevangen waren genomen en die veroordeeld s worden. In hunne droefheid beschuldigden i| Cameron zonder omwegen, dat hfl een verrads en dat hfl hen had overgeleverd die zich aai hadden toevertrouwd. Onder deze brieven bevonden er zich dis bedreigden met eeuwige wraak, anderen daarei schreven op meer droevigen toon en bezwoerei Cameron om ter wille van dé eer van de partj geheel de natie, eene verklaring te geven i onschuld te bewflzen, (Wordt vervolg Snelpersdruk - LANGSVKLD ft DB ROQIJ- 0/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4