n. 39. 704. Donderdag 5 Juli. A®. 1894. IJNEN, Nieuws- en Advertentieblad. SIJSE1 BERICHT. 10o/ FFICIEEL BEDEELTE. r "fn^Sp136 3 °'13- Binnenland. jegeven Na per fleat Dit blad verschynt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijt per 3 maanden Voor DUN Bub9 80 Cts. Franco per pott door go- heel Nkdhbland 45 Cts. Naar an ande; e landen met verhooging der porto'e. idvertentiën vóór 10 uur op den dag der uitgave. Pryjt der Advertentie* Van 1 tot 6 regels 80 Ots. Iedere regel meer 6 Cts. Giroote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. RNEMENTEN en ADVERTENTIËN werden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Boeg or Texel >n eenige dagen zullen wy disponeeren en hoogé$ous komendebedragen voor abonnement irtentiegelden, enz.; - voor eene gereede iug daarvan honden wy ons beleefdelijk den. de ons komende bedragen van personen 0ÜIV3E| le Gemeente wonende, zullen wy - bij (Kabelja Idoening voor dien tyd - na 10 Juli indsclie leren. het bedrag van door ons verzonden gen beschikken wy een maand na datum. L4NGEVELD DE ROOIJ. 91. VI /O m zijne Zondag irradige iderde pi 10% zal D., GEVONDEN VOORWERPEN. oneerd ten Raadhuize, een portemonnaie, op ,jen hoofdweg in Eierland nabjj jaaroord" een open kistje, inhoudende ende soorten van spijkertjes; terug te le sigaar 10 in i bij M. Reuvers te de Cocksdorp. ER, Oosl en Oud® zichtbaar ïgde kan zich de greep de Cameron, een bitl rontschuli TEXEL, 4 Juli 1894. een tijd van komen, er is een tijd j schreef reeds voor jaren een onzer dichters. dat gedicht hoogstwaarschijnlijk niet die lang 'gd met het oog op de kermis, toch niettemin waar dat bedoelde regelen .vop evengoed van toepassing zjjn als digheid s re zaken. de Romsjptais is weder voorbij<1® dagen gewijd panning en genoegen ze behooren tot pelde Ter| edenede verschillende personen en velke de kermis formeerden, ze zijn en en vervoerd om elders der mensch- dienste te staan. kermis deed zich niet kennen door .wigheden, doch gelukkig ook niet door Toen die voorstellingenhet zusterpaar dat ield om tipt contrast vormde in lichaamsverhou- rat mogelfks voor hier het eenige „nieuws onder rtdurende de toesl wel voo; r wel heatre Hart, hetwelk zich reeds op de avond gunstig deed kennen, verwierf eer insta,i soekde vertooners aan dat theatre onvermoeid in hunne werkzaamheden, jwjjs van s dat op den laatsten kermisdag, na voor Edi ,n eene voorstelling, des avonds te k nog ko weder eene voorstelling werd aange- iiebönacil het publiek, enkelen uitgezonderd, tste dageden echter „genoeg" van en de voorstelling zelfs doofèt door; de accrobaten, goochelaar en hadden het gewonnen tegenover het in de stille strijd wie het ,,'t langst r stelfn." Nu, de ondernemers van dit fa slagen evengoed wel tevreden zijn Het weder was gedureade 4e laatste kermis dagen bijzonder gunstig en droeg zeker veel toe tot meer bezoekers dan zich aanvankelijk liet aanzien. Velen hunner bleven echter kalme wandelaars en brachten door hunne tegenwoor digheid wel eenige meerdere vulling doch geen meerdere drukte te weeg; men beweert dat de naweeën van het vorig jaar zich thans nog veel deden gelden en daarom menigeen zich van overtollige uitgaven moest spenen 't kan zeer wel waar zijn, en in dat geval is eene gepaste zuinigheid niet af te keuren. Het minst van allen schijnen tevreden te zijn geweest de verkoopers der verschillende kramerijen, wier debiet niet zoo schitterend was. Thans komen we weer tot rust, na de eenigs- zins afwijkende levenswijze van eenige dagen. Die rust was Maandagavond echter nog niet zoo terstond te bekomen. Had de lust tot genot velen wat slaap onthouden gedurende eenige dagen, voor dezen avond was daarvan de natuur oozaak. Na een zeer warmen dag ontlastte zich een onweder dat nog al lang aanhield en later (toen velen reeds ter ruste waren gegaan) zich weder herhaalde; het onweder was oorzaak dat een gebouw nabij Oosterend in brand geraakte, doch ook dat een weldadige regen aan mensch en dier en plant verkwikking boodt. Een ongeluk, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben, doch betrekkelijk nog goed afliep, viel Maandagmorgen voor met de postwagen. Na aankomst van het Oudeschild aan den Burg, ging het rijtuig van af het postkantoor om van paard te verwisselen. Nog slechts kort van het kantoor verwijderd, brak de vooras van het rijtuig, waardoor een wiel er af geraakte en het rijtuig overhelde naar die zijde waar het zijn steunpunt verloren had. Juist aan die zijde zat naast de postiljon een vrouw met een kind welke daardoor in dubbel gevaar geraaktegelukkig wist echter de postiljon het gevaar te vermijden dat de vrouw of het kind door zijne zwaarte zou worden bekneld en geraakte bij vlug van het rijtuig. De vrouw kwam gelukkig met den schrik vrijeen kalmeerende drank haar toe gediend was evenwel niet overbodig. Het rijtuig bekwam belangrijke schade. Ter markt waren Maandag aangevoerd 79 Schapen, 61 Lammeren, 1 n. Kalf en 2 Schrammen. De handel was matig de prijs der Schapen is van f 12 tot t 18 voor Lammeren van f 8 tot f 9,50. Oosterend, 2 Juli. Tot commissarissen der Onderlinge Zee-assurantie-maatschappij, geves tigd te Texel, zijn benoemd de heeren Jac. Bak ker Jz. en Jacob Burger, alhier, en Dirk Krijnen teOudeschild, ter vervanging vande aftredendeD, de heeren B. v. d. Vis en Jac. Plaatsman, alhier, en Jan Vos te Oudeschild. Door H.H. Kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. alhier is tot kosteres bij die Gemeente benoemd de Wed. H. Timmer, alhier. 3 Juli. Bij het onweder van gisteren avond sloeg de bliksem in eene onbewoonde boerenschuur, staande nabij Oosterend, toebe- hoorende aan Mej. de Wed. M. Veeger, te den Burg, en in gebruik bij den Heer T. Smit, te Zevenhuizen. In de schuur waren geborgen eene partij dekriet, kribben, voerbakken, karren en verdere boerenbenoodigdheden. Een felle brand, die door het hooge terrein op grooten afstand zichtbaar was, volgde en legde alles, behalve twee driewielde karren, in de asch. Niets was geassureerd. De brandmeesters oordeelden het niet noodig met de spuit uit te rukken, aangezien het brandende perceel niet te redden viel en andere gebouwen niet direct gevaar liepen. Na de thans afgeloopen aanvullingsver kiezingen bestaat de Tweede Kamer uit 57 Liberalen25 Katholieken14 antirevolutionairen 8 radicalen en 1 conservatief. Opzichtens de kiesrechtontwerpen der vorige regeering is de verhouding 54 tegenstanders en 46 voorstanders. Men schrfjft van Wieringen dd. 27 Juni aan de „Ztfp. Ct." Jl. Maandag heeft alhier een zeer treurig feit plaats gehad en welde vrouw van P. Jb. L. te Westerklief, nicht van de vrouw van G. L. te Westerklief, kwam aan hare woning met de bood schap om 10 cts. koolteerdaarna vroeg zij nog of haar man, zoon of dochter, thuis was en op ontkennend antwoord zegt bewuste vrouw vau P. Jb. L. dan zullen w(j beiden of één sterven" en plotseling brengt zjj met een hamer die zij onder haar boezelaar had verborgen, hare tante een slag boven op het hoofd toe die gevolgd werd door meer. Door het gekerm kwam een visscher H. E. toeschieten op het oogenblik dat de bijna ver slagens door de aanvalster werd gehouden over een vuurpot (doch zonder vuur) met de vreeseljjke woorden: „Vermoorden zal ik ie, sterven zul je". Doordat bedoelde H. E. een gezonde sterke man was wist die haar te bedwingen en was aldaar het tafereel afgeloopen, doch de geslagene ligt, na door dr. Maats verbonden te zijn, nog steeds in bedenkelijken toestand. De waanzinnige aanvalster, zooals wij haar hier noemen, liep daarna in zee en iemand die op het land aan het werk was trachtte haar te redden wat hij ook door zijn kracht wel kon doen, maar ontving van haar op omstreeks 3 voet water vuistslagen; hij hield zich goed totdat een tweede redder kwam opdagen en met vereende krachten brach ten zij haar na minstens 100 Meter door dat water te hebben gedragen weer op het órooge en in veiligheid. Treurige toestand. Het is tot heden nog onbekend wat er met de waanzinnige vrouw zal gebeuren. De districtsveearta voor de beide noorde lijkste provinciën heeft zich tot de Regeering gewend, om nogmaals een poging te doen tot heropening der Duitsche grenzen voor ons vee. Als oorzaak der sluiting noemt hij de concurren tie tusschen veehandelaren en veehouders in Nederland en over de grenzen. Ook de Kamer van Koophandel te Zwolle zal zich met een adres van gelijke strekking tot de Regeering wenden. Een agentenfamilie I Bij een huwelijk, dat te Wormerveer gesloten werd, deed zich het zeldzame geval voor, dat van de zes aanwezige mannen, vijf politieagenten waren. Alleen de voogd der bruid behoorde niet tot de politie. De artillerist S. Van NugtereD, te Helder in garnizoen, wiens beide handen door het springen van eene granaat werden verbrijzeld, heeft by de amputatie der beide lichaams- deelen weinig geleden. Hij heeft tot heden geene wondkoorts gehad. Met 2 kunsthanden zal hij binnenkort in de ouderlijke woning te Rockanje wederkeeren. („L. D.") Een staaltje van bijgeloof op het einde deïn1een6?i,èF laatste nacnten, omsireexs nan een uur, zagen politieagenten te Rotterdam in een weiland aan den Nieuwen Binnenweg een man staan, die als razende met een stuk ondergoed door het gras heen en weer zwaaide. Dit trok hun aandacht, en zij begaven zich daarop tot den man, die in een der nieuwe straten aldaar bleek te wonen. Naar de reden van zijn zonderling gedrag gevraagd, ver klaarde hij dat zijn kind dauwwurm had en een buurman hem den raad had gegeven 's nachts met het goed van het kind in den dauw te gaan zwaaien, hetgeen een onfeilbaar geneesmiddel was. De politiemannen mochten er niet in slagen den man dit denkbeeld uit het hoofd te praten. rEXELSCHE COURANT. >w, p do lippen van ^gezelschap in de „Vergulde .Vïïkert" had evenzoo reden tot tevredenheid, 71 zelfs, bij de laatste voorstelling viel daaraan eh ruim bezoek ten deelmaar de tooneelisten verdienden dat bezoekde medewerkers in de verschillende stukken deden hun best en gaven getrouw en met veel juistheid de verschillende karakters weer; de keuze der stukken was van dien aard dat ze op een klein tooneel tot hun recht konden komen; hetnastukjeop den laatsten avond was, (waarom?), eene afwijking van het aanvankelijke programma; die ruil kwam o. i. niet ten voordeele aan het publiek, ook niet aan de vertooners, want het einde herinnerde nu zoo wat aan „een vers" (van Laurillard)„dat als een nachtkaars uitgaat."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1