De trekking der 346ste Staatsloterij begint 16 jé a Aanbesteding. Het leveren va# 60 M8 larie Int, en 250 pllopte üto fijn Dames-, Heeren- en fiflencboeiivert, Men ait Vlaarding&n ontvangen. I. S. WIARDA7 Handel in ST00MK00L en COKES. Pakketten van f 1.25 met gratis Bon 10% Mig. lOXIortiflg. 10% korting. Feuilleton. Gejieime AVraak. Bii De ondergeteekende JAC. RAB, Harlingen. Pakketten van Één Gulden met gratis Bon. Ph. VLESSING. LET WEL!! In ieder pakket doen wij een genummerde JB B LANGEYELD DE ROOI Geregelde wekelijksche aanvoeren. B i 11 ij k e p r ij z e n. nen eenig ons kon vertentieg ening daai volen. r de ons de Genu roldoening eeren. het bei de prijs van 100.000, Cadeau 200 Gulden. 50.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5000 3000 2000 1500 1000 Cadeau 20 10 0 4 3 3 GuU De pakketten worden slechts tegen contante betaling afgeleverd. te: Reeds vr et zich aai rengen geveer 9 levig onw welke e tuur brad hooibo ichade doo wij tot hooive De m voor de als ande de reden terwijl ooi s sommii Seine boere: atst werd per tal. Door den Holland is Op waterw; als volg en kring, fa Omring [gemeente Het Bestuur van het Waterschap de 30 gemeen schappelijke Polders op Texel, zal op MAANDAG 9 JULI 1894, 's middags 12 ure, ten RAADHUIZE aan den Burg, bij inschrijving aanbesteden: ter grootte van 3 A 4 cM., alles franco voorde Wal in de haven te Texel. De inschrijvingsbiljetten met monsters moeten op den dag der aanbesteding, des morgens 11 ure, ten Raadhüize worden ingeleverd. Zijnde nadere inlichtingen op aanvrage te bekomen bij Jb. W. HILLENIUS te Oudeschild. Texel, den 25 Juni 1894. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. bericht de ontvangst van een groote partij tegen de meest concurreerende prijzen. Ontijdige gebreken kosteloos hersteld. CONTANT 5% KORTING. Puike nieuwe ZOUTEVISCH (Kabeljauw) per 5 ons 25 ct. en nieuwe Hollamlsche HARING 5 cent, extra vet. j|t VLAS. Pakket A. 100 vel Postpapier. 100 Enveloppen, bedrukt met naam en woon plaats, of blanco, naar verkiezing. 100 Briefkaartformulieren. Pakket B. 100 Visitekaartjes, bedrukt met naam, in net doosje. 100 passende Enveloppen. Pakket C. 100 Nota's. 100 Briefkaartformulieren. 100 Enveloppen, bedrukt met naam en woon plaats of blanco. Pakket D. 100 Kwitantiën. 100 Nota's. 100 Briefkaartformulieren. Pakket E. 100 vel Postpapier, bedrukt met naam en plaats, of blanco, naar verkil 100 Enveloppen. 100 Kwitantiën. Pakket F. 100 Briefkaartformulieren. 100 Kwitantiën. 100 Enveloppen, bedrukt met naam en plaats, of blar Ondergeteekende bericht aan zijne geachte plaatsgenooten, dat hij van af Zondag 24 Juni tot Zondag 1 Juli alle voorradige artikelen op zal ruimen tegen verminderde prijzen en een extra korting van 10% zal geven. Aanbevelende, UEd. Dw. D., Pakket G, 100 Visitekaartjes, ijscarton, in extra fijn doosje. 100 daarbij passende Enveloppen. Iets voor Dames. Pakket H. 100 Visitekaartjes, fijn wit carton, in net doosje. 100 passende Enveloppen. 100 Briefkaartformulieren. Pakket K. 50 Visitekaartjes, ijscarton, 50 passende Enveloppen. 1 doos fijn Postpapier en Enveloppen. D Ie Pakket L. 100 Adreskaarten, bedrukt volgens opgaa! 100 vel Postpapier. 100 Enveloppen. Wanneer nu in de 346,te Staatsloterij (waarvan de trekking 16 Juli begint) op het geiyklui nummer, als op de Bon staat, een prijs valt, dan geven wij daarvoor in ruil een der volgende Cadi Wanneer er op valt: premie een prijs 100 00 50 40 30 een prijs van II II II de premie van een prijs een prijs van f 400 of f 200, dan geven wij Cadeau een buitengewoon fijne allerkeurigste met postpapier en correspondentiekaarten (verguld op snede) en daarbij passende Enveloppen, fijns voor Dames.) Valt op het nummer een prijs van f 100, f 70, f 65, f 45, f 30 of f 20 dan geven wi nog cadeau een keurige doos, bevattende 50 velletjes postpapier (biljetpost, wit of gekleun 50 Enveloppen of 200 briefkaartformulieren. Voor franco toezending per post berekenen wij voor 1 pakket 15 cent, voor 2of3pahki 20 cents en voor 4 of meer pakketten in eens aan hetzelfde adres verzonden 25 cents, Neem hiervan dan nota, en doe uwe bestellingen spoedig rechtstreeks aan ons kaï of zend postwissel, met opgave van verlangde pakketten, aan. Vrij naar 't Fransch door A. B. 47. Hoofdstuk XXVIII. Welnu, Juan Cameron, dat geeft u veel kracht. Geve het u niet alleen moed maar ook onderwerping. Ik ben geen heilige, Eduard, en het betreft niet mö alleen. Mijn naam en mjjn eer behooren niet enkel aan mt) zelf z0 behooren aan mijn vaderland, aan mt)n partij. Wanneer men een Cameron is, ztjn er beleedigingen, die men niet kan doorstaan omdat er beschuldigingen zön, die men niet van zich af kan werpen en waaronder men als 't ware ver pletterd wordt. Wanneer ze valsoh zjjn, kan men het bewflzen, Men kan niet bewezen, dat men geen verrader is. Wat Ik ook doe, wat ik ook zeg, er z0n feiten. Zfl die ik bestreed geven mö genade en treffen mjjne medeplichtigen. Niemand zal gelooven dat ik deze uitzondering niet verdiend heb, want anders zou het voor allen onbegrijpelijk z0n. Ik zelf begrfjp het niet. Wanneer eenmaal d9 naam van verrader aan iemand gegeven is, on terwijl Cameron dit woord uitsprak, verbleekte hö, is het als de bloedvlek van Lady Macbeth. De oeoaan heeft geen water genoeg om het weg te wisschen. Wat wilt gjj dan doen? Wat g(j in mjjn plaats ook zoudt doen, hernam de Spanjaard een blik naar Eduard werpende waarvoor deze de oogen nedersloeg. Er heerschte een oogenblik van stilte. Uw dood zal uw onschuld niet bewijzen, hernam eindelijk, do jonge man mot bevende stem. Ik weet dit. Daarom heb ik mö nog niet gedood. Ik zal wachten. Waarop waart gjj wachtende? Dat gjj kwaamt.' Ik? riep Eduard onsteld uit. Ja, gö, in wien ik vertrouwen stel, gij aan wie ik vroeger ook een dienst bewees. O, ik heb dit nog niet vergeten I Indien ik het u herinner is dit niet om er u een verwijt van te maken, dat verzeker ik u. Ik wil alleeD, want het oogenblik is ernstig, dat ge erkent, dat ik behalve uwe erkentelijkheid ook nog het recht heb betaling te verlangen van een schuld. Ik weet het Juan Cameron en ik ben bereid die te voldoen. Wat ik u wil vragen, kan Andre Bartin niet voor mij doen. Hjj is gehuwd, hü heeft zjjn eigen bestaan en dat zijner vrouw te verzekeren bezig heden, welke h(j niet mag verzaken. In één woord, hjj is niet geheel vrfl en meester van zjjn tijd. Gjj, Eduard, z0t volkomen vrij, gö zöt rijk, gö kunt naar goedvinden doen met uw töd wat gij wilt. Zonder twijfel ga verder 1 Ik weet, dat ik op u ban rekenen als op mijzelf, omdat ge nu hier gekomen zflt; Ik bezweer u dit Welnu, ik vertrouw u de zorg toe voor mijne nagedachtenis. Ik belast u om met alles wat in uw vermogen is te beproeven mgn naam weder van de smet te zuiveren. Om u dat voor te stellen ben ik juist hier naar toe gekomen. Met uw eed zal ik gerust kunnen sterven. Waarom sterven, omdat gö zelf toestemt, dat men u weer in eer kan herstellen? Omdat dit onmogelijk zal zön wanneer ik leef. Ik begröp dit niet. Indien gö mö begröpt, zult gö mö gelök geven. Juan! Laat mö uitspreken. Men gelooft liover aan de onschuld van den doode dan aan die der levende. Bö het graf zegeviert somwölen het recht over de hartstochten. Verder zullen, zoolang ik leef, zö, die er belang bö hebben m{j te treffen, dat zelfde belang bRjven behouden en hun prooi niet loslaten- Er zal ook nog een persoonlök voordeel aan möne herstelling in eer vei bonden zön, dat niet bestaat wanneer ik er niet meer zal zön, Men zal liever de rouwdragende vriend gelooven terwöl men hem anders zou hebben beschuldigd van zedelöke mede- püchtigheid en persoonlöke berekening. Mijn dood en mön dood alleen zal u wapenen I Eduard zweeg. Ik hoop, hernam Cameron, dat ge genoeg van mö houdt en dat ge genoeg man zöt, om mö niet tegen te spreken? Gö hebt gelök.' stamelde Eduard de Lairis, terwöl hö zich met de handen voor de oogen op een stoel liet vallen. Dank, mön vriend, zei de SpaDjaard op een toon van groote erkentelökheid: Gö schönt echter toe te stemmen, zei Eduard langzaam, dat gö het voorwerp of liever het slacht offer zöt van een of andere geheimzinnige wraak, ik heb ten minste gemeend dit uit een paar uwer woorden op te moeten maken, öryeMrsötw.'aer-ar- i Dit blai Voor m heel Ni landen I0NNEME - Het is duidelök, antwoordde Juan C| dat dit zoo moet zön. Van waar komt i 'k weet het niet en ik reken op u, om ontdekken. - Bö datgene wat mö hier op aarde het me is, zweer ik u, dat ik er mön krachten gel zal wjjden dit te ontdekken. ESCHILD, - Ik neem uw eed aan. Vergeet niet, ,'s om te niet enkel door mö wordt gehoord. lier daarva - Dit zeggende sloeg de geloovige S| iesten wel de oogen naar boven als wilde hö de om zijo> wa getuige aanroepen. fen en df - Gö zöt christen, hernam Eduard, zichi 0uigeen g( hechtende aan deze laatste kans op behoui buiten de godsdienst verbied de zelfmoord. iheid zek - Ik ben christen, antwoordde de ongelul 'd aanslot een toon, waar duidelök al zön geheim ve> ®d genot was op te merken. Maar ik ben mensch, e n baadt r beproevingen; die een mensch niet tot aan i &ande we kan doorstaan. Ja, ik breng het behoud i Jet geepv ziel in gevaar; ik loop gevaar niet te komt Detrekl die mö wachten en die ik hoopte eenmaal Ind ofschoc wederzien. Het is een groote opoffering voo:| er dus niet langer op aan. Als ik dat doel Hö wendde zich naar de beide vrouwenp en keek er eerbiedig naar. - Kan niets u dan weerhouden, viel m|j Lairis hem in de reden. Hö stond op. Hö was bleek en de tranen] hem in do oogen. - Vergeef het mö dat ik u moeite ver zei Juan. Ik heb er behoefte aan möo iemand bloot te leggen. Ik kan op deze wflzë 7ie?6B spreken tot mön zuster of tot Bertin. Zü hebben B misschien mön plan wel geraden maar ik heb het hen niet bepaald verteld, doe gö al wat u mogelQk is, om hen te troosten. Wannee; wilt ge uw plan ten uitvoer brengen? Morgen. Ik heb nog eenige maatregelen te nemen. Welnu, hernam de Lairis in ruil voor den dienst, dien gö van mö verwacht en van de eed, welk ik u gedaan heb, verzoek ik u van mö ook eene bede te verhooren en mö iets te beloven. Ik luister naar u. Ik begrijp wel, dat ge niet wilt blöven in den toe stand, waarin gö nu gebracht zöt. Maar eenige uren meer of minder zullen niets zön. Alleen eenig meerder löden. Wordt vervolgd.) Snelferiiruk - LANÖBVSLD DS BOOIJ- Ttsul

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4