705. Zondag 8 A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. BERICHT. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Advertentlën vóór 10 nor op den dag der nitgave. lONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bil de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBurg op Texel nen eenige dagen zullen wij disponeeren Ie ons komendebedragen voor abonnement vertentiegelden, enz.; - voor eene gereede ening daarvan honden wij ons beleefdelijk volen. r de ons komende bedragen van personen de Gemeente wonende, zullen wij - bij roldoening voor dien tijd na 10 Juli iceren. r het bedrag van door ons verzonden ngen beschikken wij een maand na datum. LANGEVELD DE ROOIJ. TEXEL, 7 Juli 1894. jeds vroeg aan den dag van heden et zich aanzien dat de natuur verandering rengen't was te warm, te drukkend, geveer 9 uur ontlastte zich dan ook een «evig onweder vergezeld van een flinke welke eene heerlijke verfrissching in uur bracht, doch ook de werkzaamheden de hooibouw voor dien dag verijdelde, chade door het onweder aangericht, ver- D wij tot heden niets. )e hooiveilingen, thans aan de orde, >n voor de verkoopers niet zoo voordeelig als andere jarende prijzen zijn niet de reden daarvoor is zeker wel de ruime terwijl ook de lage prijs van het kortvoer, s sommigen, in dezen van invloed is. sine boeren vooral, komt zulks zeer ten escHiLD, 6 Juli. Nu 't jaargetijde ge- is om te baden, maakt vooral de school- lier daarvan een mild gebruik. Aangezien esten wel niet met de politie-verordening 1 zijn, waarbij het baden voor het dorp en en derhalve met straf bedreigd is, enigeen goed doen met zijn lust bot te buiten den kom van 't dorp, waarde iheid zeker niet minder is en men id aansloot behoeft te geven, 't Ver- md genot zal er zeker nog bij winnen, n baadt met het bewustzijn niet tegen aande wetten te zondigen. Het geepvisschen is voor dit jaar afge- De trekkers hebben door elkaar weinig id ofschoon de prijs hoog bleef. Nog latst werd de geep verkocht tegen f 5 per tal. eor den Commissaris der Koningin in eiland is ter kennis gebracht, dat de |p waterwild in dit gewest zal worden als volgt: n kring, begrepen binnen den West- 'fl Omringdijk, in de gemeente Petten, gemeente Callantsoog, alsmede in het wi]zr,Ti^en P°lder het Koegras, gelegen SJJ hebben Bte Helder, op Zaterdag 14 Juli Texel met uitzondering van md, op Zaterdag 1 September ige deelen der provincie, dus Eijerland op Texel, op Woens- 1894 met zonsopgang. ijkoven hier te lande rd" is opgenomen een twee van het te Hilversum op atorium, ontworpen door de i Gendt A. Jz en Jan Springer. i kleine gemeente in Zuid en landlooper opgepakt. De ht hem naar het arrestanten* lokaal, maar kon de deur niet openen. Hij begaf zich nu naar den burgemeester, doch ook deze zag daartoe geen kans. Nu werd een smid geroepeD, maar hoeveel moeite deze deed, de deur wilde maar niet wijken. Eindelijk, door den nood gedwongen, nam men het kloek besluit den man zijne vrijheid maar te laten en hem buiten de gemeente te brengen, waar hjj in allerijl het hazenpad koos. Te Beets heeft iets plaats gevonden, dat herinnert aan wat steeds een eigenaardigheid der Amerikanen wordt genoemd. Een vracht rijder ging verhuizen. Zijne woDing, die hem lief en dierbaar was geworden, wenschte hij echter mede te nemen en tot dat einde wist men het gebouw door middel van katrollen enz. van zijn standplaats te lichteD, in een bok te zetten en zoo op zijn toekomstige standplaats behouden en wel over te brengen, 't Was een aardig gezicht bedoeld huis laugs het kanaal te zien vervoeren en geen wonder dat het werk vele nieuwsgierigen trok. Donderdag zijn met de mailboot uit Vlissingen naar Engeland verzonden niet minder dan 9000 mandjes met verschillende vruchten, een totaal gewicht van 55,000 Kgr. uitmakende. Dit is het grootste getal dat ooit op één reis door de mailboot uit Vlissin gen werd medegenomen. Zaterdag werden een aantal ingezetenen van Vrijenban verrast met brieven, welke reeds in de eerste maanden van het jaar aan hen waren verzonden. Bij een ten huize van den ontslagen postbode gehouden huiszoeking, waren nl. een honderdtal brieven gevonden, welke door dezen successievelijk zijn achter gehouden. Bestaat er verschil? In de uitspraak der Amsterdamsche recht bank, in zake de valsche bankbiljetten, trekt onze aandacht, dat bij Krausse, Van Liemt, Arnzt, Keese gesproken wordt van valsch bankpapier. Bij Toebaerts heet het valsche bankbiljetten. Bij Thumm en Sinnige is sprake van valsch credietpapier. En bij Frey wordt gesproken van valsche biljetten eener Nederlandsche Circulatiebank. Waarom wordt in eenzelfde vonnis een zelfde zaak op vierderlei wijze genoemd? (N. v. N.) Dat ook in Drenthe groot gebrek aan werk is, kan blijken uit het feit, dat reeds sedert geruimen tijd een zeer groot aantal arbeiders uit deze provincie naar Pruissen zijn vertrokken om, de meeste met kanaalgraven in hun onderhoud te kunnen voorzien. Nog steeds neemt dit getal toe en is ook in de vorige twee maanden sterk vermeerderd. Zoo hebben van 1 Januari tot nu toe, naar geschat wordt, ongeveer 150 arbeiders uit verschillende gemeenten in Drenthe, voor het grootste deel door de noodzakelijkheid gedwongen, zich naar Pruissen begeven met het doel om daar Iets te verdienen. G#fd,V u6 kunt°Tet geid krijgen, mits u me toestaat, In de dezer dagen gehouden vergadering van den Raad der gemeente Opsterland (Fr.) werden weer harde noten gekraakt en scherpe woorden gebruikt. Het eerste punt op de agenda was nl. mededeeling van het koninklijk besluit, waarbij het Raadsbesluit tot het aan gaan eener geldleening van f 4200 tot aankoop van grond voor werkverschaffing niet werd goedgekeurd. Dit besluit gaf den heer Zwart aanleiding eenige citaten aan te halen uit „God, eigendom en familie," van mr. S. Van Houten, waaruit hij poogde aan te toonen, hoe mr. Van Houten omtrent sommige punten sinds het verschijnen dier brochure veranderd is van opinie. Heftig riep de heer Zwart: „Als een koude Nederlander eenmaal hetzelfde feit op mr. Van Houten pleegt als een heethoofdige Italiaan deed op president Carnet, dan moeten wij zeggen f Gij hebt uw verdiend loon, want gij hebt voor de arbeiders niets willen doen." „R. v. A." deelt mede, dat tegen den colporteur A. Cornelisse te Amsterdam proces verbaal is opgemaakt wegens beleediging van den overleden president Carnot. HU colporteerde met „R. v. A." waarbij hij riep „Lees den welgeslaagden moord op den groot sten ploert van Frankrijk, namelijk president Carnot; Emile Henry, Vaillant en Ravachol zijn gewroken 1" De gemeente-veldwachter te Renswoude, die maar geen verhooging van jaarwedde krUgen kon, zond aan den Raad dier gemeente een laddering aan nrooa, mem, zout, sumer, zeep en lijfgoed voor zijne vrouw en kinderen kostte. De Raad, die daaruit zeker gezien heeft, dat de man het er niet langer „voor doen" kon, heeft hem met vier tegen drie stemmen, f 26 ver hooging toegekend. Op de leuning van de Nieuwe Leuvebrug te Rotterdam had zich Zondag een werkman neergezet en was daar onder den invloed van de groote hitte in slaap geraakt. Plotseling viel de man achterover in de Leuvehaven. Onmiddelijk schoot hulp toe en slechts weinige minuten later was de man op het droge, maar de ongelukkige was reeds overleden» TEXELSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Boss SO Cts. Franco per pott door ge heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en ande;e landen met verhooging der porto'a. Pryje der Adverteniièn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groote letters en Vignetten worden nAar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. K heb het i mogelijk rengen? l te nemen, voor den an de eed, in mf| ook oven. in den toe- enige uren volgd.) IIJ- T**tl Een menschenvriend. Onder dit opschrift lezen SLr DFg6teIaiv'o£SUfcLeA iiï fe jSamWvtêa een advertentie gestaan over „Voorwaardelijke ^koop en Beleening van geheele inboedels met het vrije Schrijver dezes meende in bovenstaande advertentie een soort van flesschentrekkerfl te zien, en beant woordde die met het gevolg, dat hjper „heel lief briefje" (van binnen echter gemerkt met den ver dachten caoutcboucstempel der firma) bf) den woekeraar ontboden werd om de zaak verder te bespreken. En nu volgt de inhoud van ons gesprek .Hoeveel geld verlangt u, mijnheer? „Duizend gulden," „Voor hoe lang?" „Voor een jaar." „Goed. Wat zön uw meubelen waard 7" dat ik elk afzonderlek meubelstuk brandmerk met een ijzer, waarvan het cijfer bfi den officier van justitie wettig is gedeponeerd." „Wanneer 't niet anders kan, dan maar in Godsnaam. En wat z(Jn dan uw voorwaarden „Ja, dat zal ik u eens uitleggen, was het antwoord, terwijl een satanische glimlach op z(Jn tronie lag. In de eerste plaats moet u de kosten der notarieele akte betalen, dia ongeveer f 40 zullen bedragen. Vervolgens betaalt u voor het gebruik der meubelen f 250 per maand. „Is dat niet wat veel?" „Zeker niet, U moet niet uit het oog verliezen het risico, dat ik loop. Nog slechts de vorige week ben ik aan een dame f 1200 te kort gekomen op meubelen, die ik zelf op f 1400 had getaxeerd; Z0 had ze naar het Venduhuis der notarissen gezonden om publiek te verkoopen. IE liet er onmiddellijk beslag opleggen. Maar wat gebeurt? De huisheer nam ze mfl weer af, want h(J moest nog 1600 huur van haar hebben en hjj ging natuurlijk voor." Voorwendende, dat ik vreeseltJk om het geld verlegen zat, nam ik met zijn voorwaarden genoegen, en vroeg of er misschien ook nog meerdere kosten waren „De booidsom natuurlijk, plus 70 pCt." Met een zucht verklaarde ik daarmee tevreden te z(jn, waarop mijn „weldoener" beloofde Zaterdag morgen te komen, om persoonlijk mijn meubelen te schatten en de zaak verder af te doen. 's Daags te voren schreef ik hem echter zoo goed te zijn, mtJ zfln conditiën nogmaals schriftelijk te willen opgeven, aangezien ik ze niet goed had ont houden. De vos liep echter niet in den valnoch hfj, noch het schriftelijk antwoord is gekomen: Dus zou men voor de som van f 960 voor een jaar moeten terugbetalen f 4700 (zegge vierduizend zevenhonderd gulden) terwijl men nog tevens het gevaar zou loopen z(jn meubilair b(j het minste verzuim te verliezen. En toch z{jn er noch onnoozelen; die er inloopen. Harold Hickman."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1