ai- Buitenland. 1. .C Marktberichten! H. PREDIKBEURTEN.*"9' ADVERTENTI®?. - f Toen Zondag-morgen de personentrein Rotterdam—Venloo, welke te ongeveer half acht wachtpost 42 tusschen Bokstel en Best moest passeeren, reeds bijna dit wachthuis genaderd was, zag de daar gestationneerde wachter tot zijn angst een zijner kinderen tusschen de rails loopen, dat gevaar liep in het volgende oogenblik verpletterd te worden. Hij sprong onmiddellijk toe en had juist den tijd zijn kind van een wissen dood te redden, helaas echter ten koste van zijn eigen leven, want de trein wierp hem omver. Onmiddellijk werd gestopt en de ongelukkige door het treinpersoneel opgenomen en medegenomen naar Best. Men poogde echter tevergeefs de levensgeesten weder op te wekken. De heer Adolf Mayer, directeur van het ryks-landbouwproefstation te Wageningen deelt in het „N. L. W." mede, een monster onder zocht te hebben van lijnmeel, dat f 10 de 100 kilo kost, dat bleek bijna in het geheel geen lijnmeel te bevatten, maar in hoofdzaak te bestaan uit waardelooze koffiedoppen en deder- zaak (dat den smaak der melk bederft). Het gold een leverantie van „een bandelaar te Almo- loo, die door een tusachenhandelaar te Enter (bij Goor, in Overijsel) zijn knoeiproduct aan den man brengt." Zooals reeds werd medegedeeld, heeft de burgemeester der Friesche gemeente Op- sterland aan de onderwijzers medegedeeld, dat de traktementen, verschenen met 1 Juni j.l. wegens volslagen geldgebrek, niet kunnen worden uitbetaald. De reden daarvan is dat de begrooting over 1894, in hooger beroep aan den minister van binnenlandsche zaken opgezonden, nog niet is goedgekeurd. Er bestaat verschil tusschen den Raad en Gedeputeerde Staten. Laatstgenoemd GOllege nl. weigerde de begrooting goed te keuren op grond dat daarop te veel was uitgetrokken voor subsidie aan 't burgerlijk armbestuur als uit gaaf, alsmede voor buitengewone subsidie van 't Rijk, maar te weinig voor den hoofdelijken omslag. De Raad is eenparig van gevoelen, dat de ingezetenen niet meer kunnen betalen en heeft daarom pertinent geweigerd, om die posten overeenkomstig 't verlangen van Ged. Staten te verlagen en te verhoogen. Het onweder, dat Maandagavond zoo vreeselijk woedde over het westen van Friesland zoodat op sommige plaatsen den volgenden ochtend nog stukken ijs werden gevonden, heeft daar aan de zoo prachtig te velde staande gewassen vrij wat schade berokkend. Sommige akkers liggen geheel verhageld, terwijl weer op andere de aardappelen uit den grond zijn gespoeld. Vooral in de gemeente Barradeel lag zoo goed als alles plat of gebroken door den geweldigen regen en hagelslag en 'tzal zich slechts ten deele weer kunnen op richten. (N. Bott. Grt Te Roermond is een strijd ontstaan over het archief. Maandag arriveerden aldaar de Com missaris der Koningin uit Maastricht, de rijks archivaris aldaar en twee groote meubelwagens, ten einde de daar berustende archieven, behoorende tot het oud-Geldersch archief, in te laden en over te brengen naar het rijksarchief te Maastricht. Dit geschiedde op specialen last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, mr. van Houten. Burgemeester en wethouders protesteerden tegen deze geweldadige handelwijze, maar 't werk werd voortgezet en de archiefstukken, die volgens de bepalingen van het Burrière-tractaat te Roermond moeten verblijven, werden in de wagens geladen. B. en W. lieten het er echter niet by. De gemeenteraad werd in allerijl te zamen geroepen en met 9 van de 11 stemmen werd het volgende besluit genomen „De raad besluit, burgemeester en wethouders te gelasten, zich feitelijk te verzetten tegen het wegvoeren van de archiefstukken, zoolang niet is uitgemaakt wat tot ons archief behoort." Dientengevolge zijn de beide meubelwagens, die reeds beladen waren, verzegeld en onder bewaking der marechaussées gesteld. Eens werd 'n jong meisje, behoorlijk bebraafdheid, begodsdienst en behuishoud, door haar familie weggebracht naar 'n krank zinnigengesticht te Utrecht. Een dame, die in dat gesticht het opzicht heeft over de vrouwelijke zieken, zeide tot de familie Onze voorschriften zijn eenvoudig. Zacht moedigheid is de hoofdzaak. Voorts, dat spreekt van zelf, „licht, lucht, afleiding, be weging, gepaste uitspanning. Bij 't naar huisgaan werden deze voor schriften besproken door de verwanten der arme patiente, en 'n jonge zuster vroeg den vader „Licht lucht, afleiding beweging gepaste uitspanning Maar, vader als we daarmee waren begonnen vóór onze arme zuster krankzinnig werd? Dat schreef eens Multatuli. Maar als de maatschappij eens begon met alle menschen „licht, lucht", levensvreugd en geluk te waarborgen, zouden er dan nog wel zoovele krankzinnigheden voorkomen als waar van thans bijna dagelijks de bladen vol zijn? Bij den kiezentrekker Een dienstmeisje te Gorinchem, aan zware kiespijn lijdende, wendde zich wegens de goed koopte tot een specialiteit op de markt aldaar, die haar, daar zij eeno arme dienstmeid was, eens recht schappelijk zou behandelen. De operatie had plaats in een kroegje. Na eenig pijnlijk gemorrel in den mond, sprak Zijn Edel Zeer Gel. „spuw nu de kiezen maar uit", en waarlijk, daar kwamen twee groote kwade kiezen te voorschijn. Toen eischte de „dokter" f 4, daaronder begrepen een fleschje met gekleurd vocht, dat het bagatel van f 1,50 kostte. Het meisje betaalde al vast een daalder en moest het overige gaan halen. Nu bleek echter dat haar geen enkele kies ontbrak. De slimmerd had haar een paar oude kiezen in den mond gestopt. De commissaris van politie hiermede in kennis gesteld, had spoedig het heer opgespoord en genoodzaakt het geld terug te geven. Of het daarbij blijven zal? Over de ontsmettende kracht van het zonnelicht heeft Prof. von Esmarch een studie geschreven. Hy bevond, dat het zonnelicht werkelijk doodend werkt op een aantal bacillen o. a. op die van typhus, cholera en tuber culose en dat die werking uitsluitend is toe te schrijven aan de blauwe stralen in dat licht. Prof. von Esmarch beschouwt echter het zonne licht niet als een practisch desinfecteermiddel, omdat het alleen de ziektekiemen aan de buiten ste oppervlakte doodt. Het kan dus alleen dienen voor lakens, servetten of linnengoed. Het staat zoo goed als vast, dat er wegens den nationalen rouw, waarin Frankrijk gedompeld is, dit jaar geen openbare feestelijkheden op den 14 Juli te Parijs zullen plaats hebben. De som, die de regeering daarvoor heeft willen bestemmen, zou verdeeld worden onder de behoeftigen der hoofdstad. Een journalist te Livorno, Guiseppe Bandi, die verscheidenen artikelen geschreven had tegen de anarchisten, is door een anarchist vermoord, op dezelfde wijze als president Carnot. Terwijl de heer Bandi naar zijn bureau reed, sprong een man op de trede van het rijtuig en bracht hem een dolksteek toe. Het slachtoffer werd naar een hospitaal gebracht waar men dezelfde operatie op hem toepaste als op Carnot, en met hetzelfde ongunstig gevolg. De moordenaar wist te ont snappen; na het bedrijven van de snoode daad snelde hy naar een rijtuig waarmede twee helpers op hem wachtten. Door de baldadigheid van een paar jongens is te Koningsbergen een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Een man reed met een handkar, waarop twee groote mandflesschen met benzine, over de veemarkt, toen in de nabijheid van een aantal kramen een der flesschen plotseling brak en de vloeistof zich over den grond verspreidde. Een paar jongens staken de benzine met een lucifer aan en in een oogenblik waren verscheidene kramen in een zee van vlammen gehuld. Er ontstond een vreeselijke paniekin wilden schrik snelde iedereen weg en de meesten kwamen er zonder letsel af. Alleen een oude vrouw, van alle kanten door de vlammen ingesloten, kon niet meer vluchten; het was ook onmogelijk haar te hulp te komen, en zoo stierf zij voor de oogen der ontzette toeschouwers den vuurdood. Haar lijk was geheel verkoold, zoodat men zelfs haar identiteit niet kan vaststellen. Ook een klein meisje bekwam ernstige brand wonden. Toen de brandweer er eindelijk in slaagde het vuur te blusschen, waren drie kramen reeds geheel verbrand. De jongens, die de benzine in brand hadden gestoken, waren in de drukte verdwenen. Een brutale dienstmeid. Een kluchtig geval verwekte Donderdag veel opschudding in de Lammerstraat te Antwerpen. Een bejaarde dame had twist gekregen met hare dienstmeid en wilde deze de deur uitzetten. De dienstmeid was mevrouw echter te vlug af en duwde haar zelf haar buiten, waarna z(j de deur dichtsloeg. Mevrouw ging haar beklag doen bij de buren de moid kwam buiten en ging eveneens haar beklag doen by de buren. Mevrouw nam deze gelegenheid te baat om weer in huis te komen en de deur te sluiten. Nu stond de meid buiten. Het was alzoo en choissé croisé die een grooten toeloop veroorzaakte. Ten slotte verliet de meid lachend met pak en zak de woning, onder de toejuching van het publiek. Een Italiaansche „ondernemer" betaald aan de stad New-York jaarlijks 80,000 dollars voor het privilegie van de straatvuilnis na te snuffelen. Aanvankelijk waren drie of vier mannen voor anderhalven dollar daags aangenomen om de straatvuilnis te „ziften." Eindeljjk kwam de opzichter der straatreiniging op den inval, dat een flink man er genoeg uit kon halen om de „2ifters" zelf te betalen, een man werd dan ook gevonden. Toen werd een bod van 75 dollars gedaan en aangenomen, en van lieverlei !erl02. de prjjs door achtereenvolgende aanbiedt 200 per week, By trapsgewijze verhooging is er voor TE a oud betree twee jaren geleden, de som van 700 doll iehuwc leden jaar 1100 dollars en dit jaar 1150 betaald en nu wordt het door de stad ged er jaarljjks 80,000 dollars van trekt. Een duur schot. Een Zondagsjagf te Biesenthal een schot gelost, dat hei Mark kost en hem niet eens een stuk v? thuis brengen. Het was de timmermi S. uit Berlijn, die zich liet overhalen ik vi een jachtpartij deel te nemen, ofschoon juli nooit een geweer in de hand had gehj mht. deze jacht schoot S. een voorbijgaanden f in den voet, die tengevolge daarvan gehi bleef. Nadat S. voor geneeskundige beha en onderhoud van het gezin 2400 Mi betaald, moest hij ton slotte nog de verpl op zich nemen, verder voor het slachtol zijn jachtlust te zorgen. Hij nam den m loopknecht in zijn dienst, maar deze blee toe ongeschikt. Daarop zette hij hem zaakje in brandstoffen, en betaalde hem boi 5000 Mark uit, waarvoor de arbeider zich v; van alle verdere aanspraken af te zien. By een bierjool onder studenten te kreeg een der zonen van de Alma maler f 1 Zaterdag een zoodanigen „slaap," dat mei men niet kon doen ontwaken, zelfs nadat mi wandeling met hem had ondernomen. De den besloten toen ze waren zelf oo aan 't soesen hem in een trein te die 7.20 uur 's avonds vertrok. De sliep daar zijn roes verder uit en te 10, was hy te Hamburg, waar men hei altjjd slaapdronken, uit de coupé haalde straat zette. Hy wist niet waar hy was eijoj n tot aai Wage een politieagent hem den weg naar zyn in de Tieckstrasse te wyzen. Tieckei Tieckstrasse de bewaker der openban| had er nooit van gehoord. Na lang kwam onze verdoolde jongeling tot de schap, dat hij hoe, wist hy niet in van te Berlijn, te Hamburg wasHy gii een hótel, overnachtte daar en spoori volgenden morgen terug, waar de vriendei met ongekende vrooiykheid welkom heetl er werd terstond weer een bierji organiseerd I Hg or Me Jar Zat Schagen, 5 Juli. Aangevoerd7 pi f 100 a 200, 1 Stier f 170 a f 81 koeien f 100 a f 260 20 Kalfkoeien 545; 4 Vaarzen f 100 a f 15015 Nm Kalveren f 7 a 17,—; 100 Schapen f 12 a 60 Lammeren f 6 f 12,; Bokken en f af gld.30 Varkens f 15 i 25 Biggen t 6,50 a f 10,—; 30 Kippen 40 si Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,45 Kaas per kilogram 20 a 35 ct. Kipeieri 100 2.50 a 2.80 ct. Eendeieren per 100 f 2l Leiden, 6 Juli. Ter markt werden aangevoerd: Ossen stuks f112 af 30 Stieren f 52 a f 248Veulens af 112 kalfkoeien f 105 a I Melkkoeien f 105 a f 256; 54 Varekoeieal a 19565 Vette koeien f 112 a f 270 Vette kalveren f 35 a f 79, 63 Magere) veren f8, af 20; Graskalveren f 476 Vette Schapen f 20 a f 29. 120 Scl weide) f 13, a f 23,— Paarden f a 518 Magere Lammeren f8.— a f 13, jarige 110 Magere Varkens f 15 a Vette Varkens a. 288 Biggen f5, a f 1|m Londen, 5 Juli. Ter veemarkt zjjn aangeiji 100 Runderen, 8000 Schapen en lamm|jQJ£ 115 kalveren, Varkens. Men noteertRuwfc 0,376 A 0,67'; Schapen en lammeren 0,55 a üs' kalveren 0,37' 0,80; varkens a Kul l?oo Lam Vooi Wes List Oi V Bes Adn Jaci Gro AA» het itaan Zondag 8 Jnli. i v<> HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van SoHAicij/0®1 Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazube. Ben Hoorn. Geen dienst. ^et Oudeschild. Nam 2 uur Ds. van Schaick a Oosterend. Nam. 2 uur de Hr. Barends. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. tien uur Ds. Koterus. de L Alle n foor den 5r Dankbaar gedenk ik heden deg 49 40 Het dat mijn vader L. P, BAKKER S 69 40 Lam 60 jaar zijn beroep als schipper n >.j geoefend. Dat hem nog lang ki uD VI lust moge gegeven worden tot uil van zyn bedryf is myn oprechten \&vonas Zijn dankbare Zoo\16Q M B. "V Burq, 7 Juli 1894. |0 70 Gr ie i iden, irzien is 7 i het de de Kat Wa Voc 11.11 II r—-«*» -S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2