een fijn yet Varken, ai- en Hooimachines, eene Dienstbode, Hooigewas en Nagras. 95% inan 95 O. D. DIKKERS, G. J.O. I). DIKKERS, Het Hooijeias en Naps van 2 5850 het Zandige Stil ii het Hoender NienvH, De TIENDEN, Tan alle He te veldstaande Zaadgewassen en VelHvrncliten, wette Hit jaar oh Texel zullen worHen inponst. DE BRANDASS URANTIE TEXEL Reglementen, tarieven, en verdere inlichtingen Hü He agenten te betomen. Mijn Credietnemers J. J. KUIJPER, Parkstraat. I ZATERDAG 'l JÜLI1884, ;en,| H. MOOJEN, Makelaar, OIGEWAS en NAGRAS. Op Woensdag II lali a. s. rEN Een zwarte Bles (merrie), B. Op Donderdag 19 Juli 1894, Coninck Westenberg, HOOIGEWAS en NAGRAS. B. Dp Woensdag II Juli 1894, C. Op Donderdag 12 Juli 1894, pM verïoop en verloren: De Makelaar S. KEIJSER Pz., Hooigewas en Nagras De Makelaar S. KEIJSER Fz. De Makelaar Sd. KEIJSER Pz., Alleen voor Texel jaarlijksche winst f 16000. Voorbeeld van teruggaaf over ket tijdvak 1885/89. t e u n i s Sz. dekker, ,otadei Mwk verkoopen: ka gij ooigewas en Nagras publiek verkoopen: Hooigewas en Nagras. A. Op Maandag 9 Juli 1894, Een partij Afbraak, als: en verder\ A. Op Dinsdag 10 Juli 1894, De Makelaar S. Keij ser Pz., publiek verkoopen; verkoopen en verhuren publiek verkoopen: 't Algemeen Belang van 1884. 95%winst. geen aandeelhouders. 95/0winst. Kantoor Koogerstraat BurgTexel Reservefonds ruim, drie millioen gulden. 0/ 10 letalen, >llars ieverlei mbiedi doll iel r voor 00 ir 1150 tad ged it. ■den, 22 Juni, overleed mijne geliefde ;enoot en der kinderen zorgvollen vader, in ouderdom van 53 jaar en 6 maanden, betreurd door mij en mijne 5 kinderen huwddochter. De hoop op een zalig irzien lenigt onze smart. JANNETJE BAKKER. leid N. J. Noord Amerika. lagsjagf dat hei stuk w ïmer: halen choon id gehi pachting, inden ik vriendelijk om het mij toekomende Juli e.k. te voldoen. J. J. KUIJPER, Parkstraat. an geh ge beha 00 Mi le verpl iachtol den m ze blee hem ism bov zich v( zien. ten te dat mei .dat me en. De zelf oo ein te De s te 10, men hei haalde was ei ,r zijn Tiecksl penbare TE KOOP bil Jb. BROUWER, Burg. stukken voor idem, Nova Scotia Slijp- tot het leveren daarvan beveel ik mij aan. Voorradig puike machine-olie, ma ms|er f 1,75. ZeisseD, Zeisboomen, Strijkers, men, Drinkwaterbussen, enz. Wagensmeer per Kilo f 1,-. Notars s 7 uur, in het hotel den Burg alhier, ;oeke van den Makelaar S. KEIJSER Pz. spoorèlor Mevrouw de Wed, vriende® n heetl n bierji 7 pi si ioeien 15 Nut i f 12 al| en en f 15 jen 40 a! f 0,45 ij Kipeierej 100 f i| rerden .12 al ns 05 a li P. DIJKSEN. het Waardstuk. de 4 Zuidelijkste Akkers Grootestuk. 3 annex den WelEd. Heer S. G. EVERTS, de 3 Noordelijkste Akkers Grootestuk. 3 annex Kaarsenmaker in 2 perceelen. Waardstuk „2 Voor den Heer A. DIJKSEN. Jan Reisland in 2 perceelen. Zamenstuk in de Kuil. Voor S. KEIJSER Pz. '\Lammerweid in 2 perceelen. 'Voor den heer C. KEIJSER Sz. I Magere) >n f 120 Scl i f f 13, 15 a a f n a 1 lam: rtRuil 0,55 a Westelijkste helft Kilstuk Waal en Burg. List Oomsland, Waal en Burg, in 2 perc. Oostelijkste deel 8 mansdag. Westelijkste deel 4 Bes akker, Langewalen. Advocaatje, J Jacob Bakkers, "a. fTvt V e lan9ewaal, ANDAG 9 JULI a, 8., 's avonds 7 ure, het locaal de Zivaan a/d Burg, itaan van den Deurwaarder C. DE WIJN, den Heer M. RAN te Haarlemmermeer. Kuiltje, liggende i/d Kuil. Voor de Heeren M. en IJ RAN. ir 9 HA. land, liggende i/d Polder de Koog, in perceelen zooals ia afgebakend. Voor den Heer K. J. ZEGEL. Eoogenberg liggende i/dPolderOudeschild Voor den Heer C. A. DLINKER, "ie Kooistukken, liggende in Waal en Burg. Voor zich zelf. het Marsje, gelegen i/d Mars, bcHAicx- afkomstig van wyien J. A. Kikkert. iARENDS. 'den weg, gelegen in Everstekoog, ïr. Barends. weg tusschen de hofstede Aurora" iïTE. iet land van den Heer C. B. Bakker. Kuperus. den Heer A'. Jz. KONING. y- - &i<zart. v-y de Lange Waterbak. Sr de Vierkante Waterbak. de Langwaal. •3 Alle gelegen in Waal en Burg. ft Poor den Heer P. DIJKSEN te Amsterdam. ®349 40 Het Waardstuk in Waal en Burg. a 69 40 Langwaal i/d polder de Waal. Uvonds 7 ure, in het locaal DE ZWAAN A. Voor den Heer C. C. KUIP. §7 60 de Madden, a/d Westen. B. Voor den Heer J. Sz. ZIJM. jlO 70 Grietje Reyersland i/d Langhal b/d Burg.. [TE. SCHAICI. Lazube, TE KOOP: vlug by den weg en mak in alle tuigen. P. M. KOORN, Noord Haffel Notaris te Texel, zal PUBLIEK VERKOOPEN: 's avonds 7 ure, in het Wapen van Amsterdam te Oosterend. Voor den Heer ARIE DIJKSEN. 0 79 Lageveld Alb. Keijser. 1 93 50 Dukoog. 3 75 50 Alderskoog. Ten verzoeke van den Heer Jn. Jb. ROEPER. Ruim 10 H.A. Het Mieland bij Dijkman shuizen. 's morgens 11 uur, by de plaats van KORS LIST in het Burger Nieuwland. RIET, STEEN, PANNEN, HOUT, ENZ. Te veld staande ZAADGEWASSEN, Rogge, Haver en Tarwe. Notaris te Texel, zal PUBLIEK VERKOOPEN: 's avonds 7 ure, in het logement het Wapen van Texel aan Oosterend. Voor Heeren Armmeesters der R. C. Parochie aan Oosterend. - 95 02 het Waardje. 's avonds 7 ure, in het logement de Zwaan aan den Burg. I. Voor Heeren Kerkmeesters der R. C. Parochie aan den Burg. - 74 90 de Turp aan de Westen. 1 49 30 de Klettebol, polder Oudeschild. 2 48 70 het Kerkeland, in Waal en Burg. II. Voor Heeren Armmeesters der R. C. Parochie aan den Burg, -- 73 50 de Vlierboom, aan de Westen. 319 20 het Nieuwland, in 't Burger-Nieuwland. 1 64 60 de Grie, polder de Grie. - 91 Dirk Ooms Koeienweid, nabij de Koog. III. Voor Heeren Armmeesters der R. C. Parochie te Oudeschild. 1 21 't Noordelijke Hooge Spijk. 1 81 20 't Zuidelijke Hooge Spijk. 1 40 90 't Noordelijke Maarten Keysersland. 1 09 't Zuidelijke Maarten Keysersland. 4 08 het Mieland (in 2 perceelen/. - 92 Dorrekoog. Alles gelegen in Spang. 's avonds 7 ure, in het Logement de Rijzende Maan aan de Waal. Voor Heeren Diaconen der Nederdnitsche Hervormde Gemeente a/d Waal. 1 03 40 de Huiskoog, zijnde 4 perceelen, inééns. 2 25 40 Annex de Huiskoog, in 2 perceelen. 1 36 10 het Rietveld. WORDT GEVRAAGD: ,die een burgerpot kan koken. Zich in persoon te vervoegen bij Jb. BAKKER Az., Parkstraat Burg op Texel. zal DINGSDAG 10 JULI 1894, 's avonds 7'/2 ure, in het Hotel den Burg alhier, Voor de Doopsgezinde Gemeente alhier. HET HOOIGEWAS EN NAGRAS van: 1. 4 12 Oostelijkste deel van 't Kilstuk, Waal en Burg. 2. Nagras. 3. 2 03 60 Voorste Bollen, 4. 1 96 60 Achterste id. 5. Nagras. 6. Het, Nagras van 3 76 60 Damstuk. 7. 1 88 90 Achterste Nieuwland. 8. Nagras Geheele Nieuwland, 3 83 40. 9. 1 29 80 Pieter Ooms langwaal. 10. Nagras. 11. Zuidelijkste deel van 2 40 70 de Hemmer. 12. Nagras van het geheele Perceel. zal WOENSDAG 11 JULI a. s., 's avonds 7 ure, in het Logement DE ZWAAN, alhier Voor den heer S, C. VISSER. in 2 perceelen. zal MAANDAG 16 JULI a. s. 's avonds 7uur in het logement de Oranjeboom alhier Voor den WelEdele Heer M. LANGEVELD. pl. m. 1 00 bij het hek. 0 75 Boedstuk. 3 00 Groote Hooiland. 2 00 Koeijeweid en Vleet. 2 00 Fok by P. Huisman. Alles in 't Burger-Nieuwland. Hooi en Nagras als gemachtigde van de Heeren Eigenaren, zal op SI AAN DAG 30 JULI 1894, des voormiddags ten 11 ure, in het Hötel DEN BURG, ten overstaan van den Notaris CONINCK WESTENBERG, Tot de ontvangst der kooppenningen van de in 1893 verkochte Tienden, zal worden gevaceerd ter plaatse bovengemeld, van 's morgens 10 tot 11 ure. Geen onkosten by het sluiten van posten, alleen gewone premiën en reservevorming. Vervoeg U bij onze corresp. die kosteloos nwe polissen bij de d n r e aandeelen maatschappen en onderlinge zonder uitkeering der winst opzeggen. GEEN AANDEELHOUDERS. De WINST wordt nu nog om de 5 jaar, later ieder jaar voor 95% teruggegeven aan de deelnemers. Iemand oud 68 j. stort f 1674 en geniet jaarlijks eene rente van f 300 a 18%. Na 6 jaar een winst bovendien van f 300,78 das maakte rnim 14%.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3