Photographie Instantanée. De trekking der 346!l6 Staatsloterij begin 16 Juli Aanbesteding. Hst leveren van 60II8 larJs tót sa 250 isMsjte dito Oaitaieiestaie teicM Jat van af loten vaar la a. s. Staats loterij Mi tón wkriitar zün. eerste seart H. Bratats Stloaawl. Heien nit Ttaariiiei ontvangen. Pakketten van f 1.25 met gratis Bod, let atelier is 's Zondags geopend van 's morgens 11% tot 's namiddags 3 air. Oj werkdagen indien nea vooraf kenais pelt. Feuilleton. Geheime Wraak. IFF 1. E. VLESSING. Ontvangen Alle soorten DRTIKWl Pakketten van Eén Gulden met gratis Bon. LET WEL!! In ieder pakket doen wij een genummerde LANGEVELD DE ROOI g E E g 5* ff Het Bestuur van het Waterschap de 30 gemeen schappelijke Polders op Texel, zal op MAANDAG 9 JULI 1891, 's middags 12 ure, ten RAADHUIZE aan den Burg, bij inschrijving aanbesteden ter grootte van 3 k 4 cM., alles franco voorde Wal in de haven te Texel. De inschrijvingsbiljetten met monsters moeten op den dag der aanbesteding, des morgens 11 ure, ten Raadhuize worden ingeleverd. Zijnde nadere inlichtingen op aanvrage te bekomen by Jb. W. HILLENIUS te Oudeschild. Texel, den 25 Juni 1894. Het Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. TREKKING EERSTE KLAS 16 JULI. UEd. Dw. D. Prima Wagensmeer, j?6r kistje pl. m. 1 kilo 22 cent, by meer als een kistje 20 cent per kistje Tnigsmeer 10 en 20 cents per doos. Aanbevelend, C. RAKKER Cz. Schoen- en Zadelmaker. W. J. LANGEVELD Pz. Warmoesstraat 396. Den Burg op Texel. Puike nieuwe ZOUTEVISCH (Kabeljauw) per 5 ons 25 ct. en nieuwe Hollandscke HARING 5 cent, extra vet. jjf, VLAS. worden geleverd door LANGEVELD DE J r Pakket A. 100 vel Postpapier, j Desverkiezend een van beiden 100 Enveloppen, j bedrukt met naam en woonpl. 100 Briefkaartformulieren, Nota's of kwitantiën. Pakket B. 100 Visitekaartjes, fijn wit carton, bedrukt met naam, in net doosje, 100 passende Enveloppen. Pakket C. 100 Nota's. 100 Briefkaartformulieren. 100 Enveloppen, bedrukt met naam en plaats of bij Pakket D. 100 Kwitantiën. 100 Nota's. 100 Briefkaartformulieren. Dit I VOO! heel land Pakket G. 100 Visitekaartjes, ijscarton, in extra fijn doosje. 100 daarbij passende Enveloppen. Iets voor Dames. Pakket H. 100 Visitekaartjes, fijn wit carton, in net doosje. 100 passende Enveloppen. 100 Briefkaartformulieren. Pakket K. 50 Visitekaartjes, ijscarton, 50 passende Enveloppen. 1 doos fijn Postpapier en Enveloppen. Pakket L. 100 Adreskaarten, bedrukt volgens opg» 100 vel Postpapier. 100 Enveloppen. Wanneer nu in de 346*" Staatsloterij (waarvan de trekking 16 Juli begint) op het geljjü nummer, als op de Bon staat, een prijs valt, dan geven wjj daarvoor in ruil een der volgende Cat Wanneer er op valt: Ri SURG 3t OP Bgt, 1 de ing lad d B a., latem ixel, de prijs van 100.000, Cadeau 300 Gulden. een prijs van 10.000 Cadeau 30 G t, i) ii 50.000 100 n ii n 5000 II 10 premie ii 30.000 60 de premie van 3000 II 6 een prijs ii 25.000 60 een prijs 2000 II 4 11 11 ii 20.000 40 II II II 1500 II 3 11 II n 15.000 30 II II 1) 1000 II 3 ili Te behi dedee orstel en verpl noemi een prijs van f 400 of f 200, dan geven wij Cadeau een buitengewoon fijne allerkeurigat; met postpapier en correspondentiekaarten (verguld op sned en daarbij passende Enveloppen! fijns voor Dames.) Valt op het nummer een prijs van f 100, f 70, f 65, f 45, f 30 of f 20 dan geven nog cadeau een keurige doos, bevattende 50 velletjes postpapier (biljetpost, wit of geklesj 50 Enveloppen of 200 briefkaartformulieren. Voor franco toezending per post berekenen wij voor 1 pakket 15 cent, voor 3 of 3 p: 30 cents en voor 4 of meer pakketten in eens aan hetzelfde adres verzonden 35 cent Neem hiervan dan nota, en zend postwissel, met opgave van verlangde pakkett Boekdrukkers te Texel. BV De pakketten worden slechts tegen contante betaling afgeleverd. BURG idige iij des it de ven Ie tjji ien var lofpas ;enon Ien g g a t P A a r p g Vrij naar 't Fransch door A. B. 48. Hoofdstuk XXVIII. Goed. Ge z{Jt in staat dat te doorstaan. Sta mij acht dagen toe, beloof my nog acht dagen te leven. Waarom? Omdat ik u binnen die acht dagen misschien uw behoud breng. Ik kan niet, waartoe zou het goed z{jn? Gt) moet, voor de rust van uw geweten, voor de rust ook van het mijne en in elk geval voor de zaak zelf waartoe gjj besloten zjjt. Cameron zweeg. Ik voor mi) geef u mijn woord van eer, dat ik, zoodra de acht dagen verloopen zijn en ik nog niet geslaagd ben, de eerste zal zjjn om u de revol- in de hand te geven en te zeggenSterf, held en martelaar. Het zei zoo, zei de Spanjaard eindelijk droevig. Het is acht dagen van spanning maar ik heb ze over voor uwe vriendschap en genegenheid. Toen Eduard de Lairis Juan Cameron verliet, vond hi) Teresita Andre Bei tin en Antonio, die hem wachtten. Welnu? vroegen allen te gelijk. Ik heb een uitstel verkregen, hernam hjj. Voor 't oogenblik is er niets te vreezen. Hoofdstuk XXIX. Toen Eduard zich alleen bevond en eens over allee ging nadenken begreep hij beter het buiten gewoon moeieljjke van de taak, die h(j op zich had genomen. „Wie t(jd heeft, heeft leven" zegt een spreek woord. Maar hier was de tijd aan Juan Cameron toegestaan zoo kort, het getal uren zoo beperkt, dat de hoop op goeden uitslag wel zeer gering moest zijn. In elk geval echter was er iets gewonnen, de uitvoering van het vreeselflke plan was uitgesteld. En hoeveel kon er niet veranderen gedurende de eerstkomende acht dagen. Maar de onschuld van een eerlijk mensch te be* wijzen tegen wien alles scheen samen te spannen om hem te vernederen, was wel een zeer zware taak, en menig vriend zou in zoo'a geval zich nog wel eens bedacht hebben voor hfi dien taak op zich nam. Er was eene groote mate van koelbloedigheid toe noodig en het verstand moest door geen andere zaken worden afgeleid. En juist beide eigenschappen ontbraken Eduard grootendeels. HQ werd zenuwachtig b{j de gedachte aan den korten tijd, die hem voor zf|n taak gegeven was en tevens wanneer h{j naging welk eene groote ver antwoordelijkheid hfi op zich had genomen. Eveneens viel het hem moeieljjk zich geheel aan een taak te wjjden, die niet rechtstreeks in verband stond met zijns verhouding tot Edith. Wat laatstgenoemde verhouding betreft, hierin was nog geene verandering gekomen en de toestand van beide geliefden was verre van rooskleurig. Beiden leden en hun smart werd dagelijks grooter, omdat zij langzamerhand begonnen te vreezen, dat er nimmer verandering zou komen. Het leven had echter bi) mijnheer d'Orvilliers weder zijn gewone regel teruggekregen. Door al haar wilskracht in te spannen was het haar gelukt weer voor het oog der buitenwereld zich gewoon voor te doen. Op haar gewone dag ontving z(j weder bezoeken, zij nam de honneurs waar, wanneer haar man bezoek ontving en vergezelde hem meermalen, wan neer hij uitging. Eu als men ook soms opmerkte, dat de jonge vroeg er bleek uitzag, en dat haar oogen koortsig stonden, zei men Het is enkel vermoeidheid. Z(j maakt te veel ge bruik van allerlei vermaken. Eduard was sedert het onderhoud, dat hij met mijnheer O'brien gehad had en na den den brief, die mevrouw d'Orvilliers hem had gezonden een enkele maal op een vrijdagavond bjj den rechter van instructie aan huis geweest. Hij had echter geen enkel vertrouwelijk woord met Edith kunnen wisselen en deze had niets gedaan om hem er toe in de gelegenheid te doen stellen. Een snelle handdruk, voor het oog van allen zeer officiël maar waarin zjj iets van haar ziel had ge legd was alles. Het scheen voor beiden iets vreeseljjks, maar toch gevoelden zjj, dat de smart van elkaar te zien en toch gescheiden te zijn, ten minste voor hen nog iets, hoewel dan ook weinig troostrijk was en dat zjj moesten zorgen, dat hen ook deze laatste vreugde niet werd ontnomen. Wat Richard O'brien betreft, deze had, ut dochter weder zoogenaamd hersteld was, i|l ken bjj Eduard gestaakt, hetwelk voor laatste eene ware verlichting was. Het zien van dezen grijsaard, die zooif trouwen in hem stelde, van dien weldoener;' welke door hem was bedrogen, veroorn hem groote wroeging en zelfverwijt zjjn leed nog grooter. Maar hj) moest thans dat alles vergeten minste voor eenigen tjjd achteruit plaatsen,! Juan Cameron te denken en te beproe?ei| redden. Indien Eduard de Lairis er in e geheel aan te wjjden, zou hjj er misschltl verlichting in vinden, omdat het een helll( was, die hjj moest vervullen. Een kostbaar middel om inlichtingen te j ontbrak hem ongelukkig. Voor hem w' twijfelachtig dat mijnheer d'Orvilliers int king van rechter van instructie de man fflj best die inlichtingen kon verstrekken, mf Cameron zoo hoog noodig had, Thans echter kon hjj zich niet meer: wenden om als tusschenpersoon bjj hasii dienen en wat betreft zich rechtstreeks^ rechter te wenden en deze een dienst te vt hiertoe durfde hjj niet overgaan ter wille Ij eigen behoud. Hjj had een menigte kennissen en ma terwijl hij die voor zjjn geest eens de passeeren, kwam hfi tot het resultaat,!: men in zoo'n geval gewoonlijk komt, dat| hem in staat scheen te zjjn te antwoorder hjj wenschte. Allen, tot wien hi) zich wendde, ontvir" hartelijk, drukten hem de handen en dede^a schoonste beloften. Maar eenigen van hen, waren te druk bezig 1 hun eigen zaken of pleizieren, om hun beloften volgen, anderen vergaten uit onverschilligheid, i belang en lichtzinnigheid hunne beloften, zood^ zijne hielen gelicht had. De besten van hen deden in hun verloren oo^ blikken een min of meer ernstige poging tot ger, stelling van hun geweten, ten einde hem te kum bewijzen, dat zjj iets hadden gedaan, echter zont eenigen goeden uitslag. Wordt vervolgd.) Snelpersdruk - LANGEVELD Dl ROOIJ- Tm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4