712. Donderdag 2 AugustusA0. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland* Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprij» per 3 maanden Voor den Bubo 80 Cts. Franco per pott door go- heel Nederland 45 Cts. - Naar Akuuka en ande: e landen met verhooging der porto's. Idvertentiën vóór 10 nnr op den dag der uitgave. Pryt der Advertenlién Van 1 tot 5 regels 80 Cts. - Iedere regel meer 6 Cts. droots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nnmmer. )NNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgever» LANGEVELD DE ROOU, ParkstraatBubö op Tkkl TEXEL, 1 Augustus 1894. markt waren Maandag aangevoerd 281 ieo, 37 lammereD, 1 nucht kalf en 1 bok. ïarkt was zeer willig en er werden goede m besteed. Schapen golden van f 14 tot i0, een enkele inferieure partij iets minder; leren van f 7 tot f 12 25. Onder de drie personen welke in de e week een voldoend toelatings-examen len voor de Zeevaartschool te Helder, voor J. Bremer Pz., zoon van den heer Bremer van Oosterend. De verkoop der Tienden, van alle te staande Zaadgewassen en Veldvruchten, e dit jaar op Texel zullen worden ingeoogst, Maandag plaats in het Hotel „den Burg." opbrengst was f 263, behalve het Blok- [60 cts. voor ieder blok) en de 5% onkosten, t vorig jaar was de opbreDgst f 809.05. Op het bericht, vermeld in ons vorig uer, omtrent de postduif, kunnen wij nog laten volgen dat reeds Zaterdag- i aan het Weeshuis een schrijven werd ,ngen van den heer Bosman, vaD Alkmaar, e heer het volgende meldde: „Hedenmiddag te half één kwam mfln uif, door U 's morgens 9 uur in vrijheid gelaten a hok alhier terug. Zfl was Woensdag 25 Juli Haten op de Zuiderzee tusschen Amsterdam en ie des morgens te elf uur. Door het donkere igenachtige weer is zfl verdwaald en zal zfl ichjjnljjk naar Overtjsel of Friesland gevlogen m den volgenden morgen de Zuiderzee weder te steken en op Texel te landen, waar der zwervelinge een zoo goeden ontvangst was 1 waarvoor ik U bil dezen hartelijk dank zeg. i zeerste maak ik U mijn compliment over de ge wijze waarop U het berichtje aan een der 'pennen heeft bevestigd. Het was er prachtig aan gebonden zoodat het dier er niet de minste 'an gehad heeft onder het vliegen en het waar- il(jk niet gemerkt heeft toen ik het genoegen iet van zfln lichte last te bevrijden." De minister van Binnenlandsche Zaken krachtens machtiging van de Koningin- ntes, afwijzend beschikt op een verzoek- ft van het hoofdbestuur der vereeniging Nederlandsch Rundvee-stamboek", om BDning van eene Rijks-subsidie van f ÏOCOO het tweeledig doel om hiermede door het ?en van premiën als anderszins den doel- gen aanfok van rundvee in de onder- dene provinciën des lands te bevorderen oor het verspreiden van drukwerken, ook eemde talen, belangstelling voor de fokkerij b wekken en de vraag naar Nederlandsch n het buitenland te prikkelen, t besluit berust op de overweging, dat ie in de onderdeelen dts Rijks uiteenloo- e inzichten en behoeften, de bevordering de veefokkerij, voor zoover die van over- wege door reglementen of subsidiën kan len bevorderd, aan de provinciale besturen worden overgelaten. Het mond- en klauwzeer breidt zich is uit. Te Zierikzee en te Hede', in laatst- emde plaats zelfs onder het vee van landbouwers, is de ziekte geconstateerd. Stolwijk neemt de ziekte sterk toe, dagelijks worden nieuwe koppels vee in ver schillende deelen der gemeente aangetast. Ook onder het vee van den heer J. v. d. Dool, te Zevenbergen, is die ziekte geconstateerd. Te Druten wordt de schade, welke de orkaan van Maandagavond aan het boomgewas aldaar heeft veroorzaakt, geraamd op ten minste f 7000, daar stellig 1000 boomen zijn omgewaaid en f 7 per boom als men rekent, dat er vele fruitboomen onder zijn niet te hoog genomen is. Te Brakel heeft een meisje van 8 jaren een gulden doorgeslikt. Toen het geldstuk aanvankelijk in den slokdarm bleef zitten, vreesde men dat het kind zou stikken. Thans echter is het gezakt en de gulden zit nu sedert eenige dagen in de maag. Het kind klaagt nu niet over pijn en schijnt er geen hinder van te hebben. Aan de Werkliedenvereenigingen, de Nutsdepartementen en de afdeelingen van den Bond van Orde in de provincie öroniDgen is door eene commissie, belast met het stichten van een pensioenfonds voor werklieden, een schrijven verzonden, waarin zij in overweging geeft, een werkman op 60-jarigen leeftijd een pensioen te verleenen van f 150, wanneer hij van zijn 15de tot het 60ste jaar per week 15 cent stort. Daar 15 cent te hoog voor den werkman is, stelt de commissie voor, dat hij 5 cent zal betaleD, terwijl door patroons en meergegoeden een suppletiekas worde opgericht, waarin de ontbrekende 10 cent komt. De commissie verlangt te wetenI. hoeveel werklieden van deze regeliDg zouden willen gebruik maken en II. alle werkgevers, gegoede ingezetenen en corporatiën te vragen of zij wenschen mede te werken aan de vorming van een suppletiekas en zoo ja, hoeveel zij per jaar wenschen bij te dragen. Een geheel nieuwe methode van smok kelen is dezer dagen door een Duitsch lucht reiziger toegepast. De man was namelijk in Nederland opgestegen, nadat hij eerst een goede partij sigaren in het schuitje had geborgen. Een gunstige wind deed hem landen in de Rijnprovincie, waar hij zijn artikel nu met goede winsten afzet. Een huls in brand gestoken. In de gemeente HerwQnen was een huis, dat eerst aan twee eigenaars behoorde, doch later in handen van een hunner, den heer Van Krieken, overging. Deze wilde toen het huis van bewonerB doen veranderen, maar de lieden wilden er niet uit. H8 riep de mannen der wet te hulp, dcch de HerwOnsche bevolking trad zoo krachtig op, dat de mannen der wet onverrichter zake moes ten terugkeeren. Tegen verschillende belhamels werd proces-verbaal opgemaakt en straf geëischt, en inmiddels werd een nieuw bevel tot ontruiming van de woning uitgevaardigd, welk bevel Woensdag werd ten uitvoer gelegd. Alles bleef kalm. De bewoners boden lijdelijk verzet, lieten zich uit het huis dragen en op den oj enbaren weg zettenmaar niemand pleegde geweld, Toen het huis ontruimd was, begonnen werklieden van den heer Van Krieken het dadelijk af te brekeD; en het was zóó rustig, dat niemand aan verzet meer dacht. Tegen den avond echter schoolde een grcot deel van de bevolking voor de Woning van den heer Van Krieken samen, blijkbaar niet met de beste bedoe lingen De politie snelde er heen, met revolvers gewapendde burgemeester, met z(jn ambtsketting omhangen, verscheen, en deed alles, om de menschen naar huis te doen gaan. Deze welgemeende pogingen werden echter met een hagelbui van steenen begroet. De burgemeester werd ernstig aan het hoofd gewond en moest de wijk in het bedreigde huis nemen; de politie werd tot wflkan genoodzaakt, en een bombar dement van het huis volgde, zoodat er geen ruit heel bleef. Plotseling sloegen de vlammen uit de woning van Van Kriekenmen had het huis in brand gestoken. De burgemeester en bewoners vluchten uit het achterhuis, terwijl de oproermakers het voorhuis binnendrongen. Aan het blusschen van den brand was natuurlijk niet te denken. De woning werd geheel in de asch .gelegd, en van den inboedel kon niets worden gered. Eerst toen scheen de wraak der Herwtjners bekoeld te wezen en trok men af. Sedert 16 Mei jl. zijn de leerlingen aan de openbare lagere school te Nijetrine, in de Friesche gemeente Weststellingwerf, zonder onderwijs, daar de school wegens gebrek aan onderwijzerspersoneel sedert dien datum ge sloten is. Het hoofd der school en de onder wijzers zijn beide naar elders vertrokken. Tijdelijke waarnemers zijn niet te krijgen. In de laatste raadsvergadering is thars in de vacature van hoofd der school voorzien. Onder het opschriftof hier nog moedige oudjes zijD, wordt aan de „Limb. Koer. uit Weert het volgende geschreven „Zondagavond had een bezoeker van de herberg van J. H. in de Langestraat wat veel aan Bachus geofferd. De negentigjarige moeder verzocht hem geen rumoer te maken, doch wijl de dronkaard zich aan dat verzoek niet stoorde, geraakte de oude vrouw in drift en gaf den onwillige zulke geduchte klappen om zijn ooren, dat hij door de kamer tuimelde. De socialisten, aldus zegt „Het Vaderland", gaan te Amsterdam maar steeds voort met het de overheid lastig te maken, indien deze genoodzaakt is een inboedel te laten verkoopen wegens onbetaalde belastingschuld. Onder aanvoering van Reens zorgen zf) in grooten getale op 't appel te zijn. Het parool is alleen Reens te laten bieden. Deze biedt voor elk meubelstuk, dat wordt gepresenteerd één cent. De schrik schQnt er ook b{J de aanwezige niet-socialisten zóó in te zitten, dat in den regel geen ander bod wordt gedaan, en dan wordt het stuk goed voor den pr(js van één cent aan den socialist in quaestie toegewezen. Komt echter een ander, die niet in het komplot is betrokken, een hooger bod doen, dan heeft men er ook iets op gevonden, om die lastige lui onschadelijk te maken. Er zjjn namelijk onder de socialistische volgelingen eenigen aangewezen om in te springen alB het noodig is. Zoodra een serieus kooper meer biedt, geeft Reens aan No. 1 een wenk om een nog hooger bod te doen. Wordt het meubel stuk daarop aan No. 1 toegewezeD, dan wordt deze opgeroepen om te betalen, maar verklaart geen rooien duit te bezitten. Volgens de bestaande bepalingen meet daarop het meubel opnieuw in veiling worden gebracht, en daarop begint de comedie opnieuw, No. 1 mag ,nu niet meer meebieden, maar als het noodig is, wordt nu aan No. 2 een wenk gegeven om in te springen en, tot betaling geroepen, te verklaren, dat bi) niets heeft. Op die wQze koopt Reens alles voer 1 cent per stuk. De vorige week werd htj van een geheel inboedeltje kooper voor 18 cents. Het spreekt vanzelf, dat zoodoende de geheele verkoop eene comedievertooning wordt, waarbt) de deurwaarder wordt uitgelachen. De vraag is mag die toestand zoo voortduren Wie het gezag van de overheid hoog wil houden, zal daarop niet bevestigend antwoorden. Zijn de be staande bepalingen niet voldoende, om zulke ver tooningen te keeren, dan moeten zQ zoo spoedig moge lijk door andere worden vervaqgen. rEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1