uitverkoop, Marktberichten. Uitslag van gehouden Verknopingen. Advertentiën ROOMBOTER lil Directeur lei Eraiiass. Mü. Teiel bericht, dat de H00IB0REN J. H. MOOJEN, Makelaar, ZaMai 4 liptin a.s„ 's amis 7 are, Boei koop en puikste waar! Pattattei worden mitiDieii afteleveri. Vraag de Pakket-aanbieding Een HUIS met LOUDS en ERF, PREDIKBEURTEN."" ADYERTENTIËN. Prijsopgaaf gevraagd Een Jongeling DADELIJK TE BEKOMEN FINALE kIn een der nachten van de vorige week e Marseille uitgestrekte houtwerven en 1 huizen afgebrand. De bewoners kam- n te midden van eenige geredde meubelen naburige straten. Het brandende hout eidde op grooten afstanden een ondrage- itte. Uitstervend dorp. Westheim, een der endste dorpen van Beieren, is aan het ven. Op het oogenblik telt het nog 226 ars, maar het zielental neemt langzaam ar hoogst zelden geboorten voorkomen, je dagen geleden werd er een kind gedoopt, twee jaren het eerste. Op de dorpsschool ilechts 22 kinderen, een getal, dat indien de ing in dezelfde verhouding blijft afnemen, aar tot twee gedaald zal z(jn. De meeste ars zijn rfjke boeren. Aan ambachtslieden het dorpje slechts een smid, een schoen wagenmaker. n Zuid-Frankrijk, in de departementen Haut ie, Tarn, Gers enz. heeft zich in het graan euwe ziekte vertoond, die de boeren ernstig st maakt, al kan men ook eerst na den beslissen in hoever zij kwaad heeft gedaan, ei van het koren komt op, het wordt geel og en eindelijk sterft de plant. De ziekte in het koren op verschillende tijdstippen itwikkeling voor. Men meent de oorzaak i ziekte te moeten vinden in een parasieten van de orde der chytridineae. i schimmelplant verdwijnt niet door de na den winter begint zij hare verwoestingen w. was nog niet opgemerkt, dat deze soort nen op gekweekte voedingsgewassen voor- Deze ziekte van het graan, die misschien door de zware regens bevorderd is, moet jevaariyk geacht worden, de zwamplant- gaat zeer snel voort en is moeielijk uit en. len vermakelijke aanklacht wegens beleedi- is door den Antwerpschen rechter dezer behandeld. Een handelaar in verfwaren 1 met zijn compagnon B. twist gekregen atengevolge een nieuwen verfwarenhandel d in de nabijheid van den ouden winkel, rervloede liet hij zijnen winkel op volkomen w(jze schilderen als de oude en van een uithangbord voorzien. Dit trok evenwel onoeg en nu liet S. zich een groot uithang- laken en daarop een gaper schilderen, welks n eene merkwaardige gelijkenis met die in voormaligen compagnon vertoonden. B. zich beleedigd en diende een aanklacht in. 1 S. ontkende, dat het zijn doel was geweest voormaligen compagnon te doen afbeelden iper", veroordeelde de rechtbank hem voor- pk tot 14 dagen gevangenisstraf en tucs boete. ip de rivier tusschen New-York en Brooklijn t zich sedert eenige jaren een drijvend tal, ten behoeve van personen, die zeelucht en en niet naar een badplaats kunnen Z(J verblijven eenige uren, een dag, een zoolang als noodig is, in dit ziekenhuis desverkiezende eiken avond thuis slapen, n de kosten zeer verminderd en eigenlijk oeling is. Het hospitaal kan op het dek luizend personen van de zeelucht doen in (ofschoon geen volle zee, is de lucht er Bheel gelijk aan zeelucht)dokters en ver eis bevinden zich aan boord, terwijl uit- d voedsel wordt verstrekt. Het is een :e versnapering, zoo'n dag op het water leeke vrouwen en kinderen, die in bedompte jen moeten huizen. Iedereen kent de ver- ng van een dag buiten en zoo'n waterdag lit de patiënten niet zooals wandelen, met warm weer. war, 27 Juli. Graanmarkt, tegeven, totaal 195 Hectoliters, als; arwe f a f ■egge Gerst d. chev. Javer 3.35 8,90 10,50 ooizaad 6,75 ■arweizaad 18,60 13,75 roene Erwten 14, rauwe 21, jaar, 30 Juli. Aangevoerd 2 Koeien f 190 89 vette Kalveren f 85 f 90, per kilo 70 80 ct.16 nucht. Kalveren f 8 A 17; 205 Schapen f 16 a 26 174 vette Varkens 36 a 44 ct. per KG.58 magere dito f 15 A 17. Amsterdam, 80 Juli. Aangevoerd 263 Run deren, le kwal. 74 a ct., 2de kwal. 63 ct., 8e kwal. 52 ct. per KG. 120 Melk- en kalfkoeien f 100 a 210Graskalveren fa; 83 nucht. kalv. f 6 A 924 Schapen f A 87 Lammeren f Af 420 vette Varkens 34 A 40 ct. per KG. Formerend, 31 Juli. Aangevoerd 158 vette kalveren 60 a 90 ct. per kg.; 110 nucht. kalv. f 10 a 20; 184 vette Varkens 36 A 44 ct. per kg. 102 magere Varkens f 14 A 22. 338 Biggen f 6 a flO; 1172 Schapen en Lammeren; 209 Runde ren en 8 Stieren. Kip-Eieren f 3,50 a f 8,75 p. 100. Vette koeien, hooger in prijs, handel vlug, f 0.60 a f 0,78 per k.g. Magere koeien, hooger in prjjs handel vlug, f 110 a f 160 per stuk. Melkkoeien, geen aanvoer. Vette kalveren, hooger in prijs, handel vlug. Nuchtere kalveren, hooger in prtjs, handel vlug. Vette varkens, prijshoudend, handel vlug. Magere varkens en biggen, lager in prjjs, handel stug. Vette schapen, hooger in prijs, handel vlug, f 18 a f 28 per stuk. Magere schapen, hooger in prijs, handel vlug, f 14 a f 18 per stuk. Lammeren, hooger in prjjs, handel vlug, f 8 a f 15 per stuk Londen, 30 Juli. Ter veemarkt zjjn aangevoerd 1100 Runderen, 10000 Schapen en lammeren. 66 kalveren, Varkens. Men noteertRunderen 0,85 A 0,71'/,; Schapen en lammeren 0,577, a 0,90; kalveren 0,37s A 0,75varkens a Dinsdag 30 Juli te Burg. Notaris G. J. O. D. DIKKERS. 6 04 90 Weiland „de Vleet", Opgehouden voor f 1265.— 4 42 00 Hooiland, „onder het lange Bosch", Kooper P. M. Stiggelbout voor f 840.— Zondag 5 Augustus. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. van Sohaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Ben Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. Oosterend. Nam. 3 uur Ds. van Schaick. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. Kuperus. Burgerlijken stand der G.emeente Texel. van 25 Juli 31 Juli. ONDERTROUWDReijer Pieter Kejjser en Trijntje Dros. GETROUWD: Geene. GEBORENTeunis, zoon van Jacob de Boer en Anna Catharina Kaan. Jan Jacob, zoon van Pieter Willem' Jan Logman en Jannetje Kiljan. Marina Josina, dochter van Willem Boon en Janke Spannenburg. Anna, dochter van Fer dinand Friedrich Kaczor en Anke Visman. Pietertje, dochter van Pieter Bakelaar en Marina Blom. OVERLEDENDieuwertje Smit, Hd. 38 jaren, ongehuwd. Jan Simon Dalmeijer 24 jaren, ongehuwd. Jacob Remmers, 78 jaren, weduw naar van Martje Kuiper. Martje de Leeuw, 87 jaren, weduwe van Pieter Stark. voor VIBR achtereenvolgende, plaatsingen ln de Texelsche Courant in eens opgegeven, worden slechts DRIE- maal Inrekening gebracht. V Geboren: Paulus Philippus, zoon van JOHAN PHILIPPUS BAKKER en MARIA VISSER. Amsterdam, 27 Juli 1894. voor de geregelde levering van prima ROOM BOTER en EIEREN, tegen contante betaling. Brieven onder letters E. B. Z. aan het bureau dezer Courant. zoekt langs deze meer gebruikelijken weg een MEISJE, om na goedkeuring een huwelijk aan te gaan. Brieven franco onder letters A. B. aan het bureau dezer courant. op solied onderpand onbeswaarde landerijen, sommen van f 1000 tot 110,000 tegen 4% rente, ten kantore van den Makelaar J. H. MOOJEN. van zoete room gekarnd, per 5 kilo 50 ct. per 5 onsper 5 ons 55 ct. Oosterend. JAC. BOEKEL. „'f Algemeen Belang" ook thans weder voor ieder verkrijgbaar zijn bij de Heeren R. STOEPKER te Eijerland, S. KONING Pzn. te Oosterend, D. B. LAP te den Hoorn en J. P. NOORDIJK te den Burg, en noodigt belanghebbenden uit van elk geval van hooibroei kennis te geven aan het kantoor der MaatBohappij Hoogerstraat den Burg. EELHAN. Door een verbintenis met een handelsmaatschappij d CONTANT met zooveel mogelijk korting. J. J. KUIJPER, Parkstraat. zal op in het logement de Zeven Provinciën te Oudeschild, voor den Heer AUKE DE WIJN PUBLIER VERKOOPEN: staande op het Westeinde van het Oudeschild, groot twee aren. Verhuurd voor f 65 per jaar. Informatiën bij den eigenaar en voornoemden Makelaar bij wien het perceel inmiddels uit de hand te koop is. Bi) 5 Pond. Blaanwe Tros-rozynen 85 ct. per pond Rozynen (zonder pit) 7 Erenten 87, Groote Vygen in kistjes van p. m. 2 pond, 50 ct. per kistje de Cocksdorp. by A. DROS Albzn. NIEUWE VOLLE HARING en ZOUTEVISCH. Te koop gevraagd, spoedig mogelijk, beste eigen Aardappelen. m, VLAS. Op gelijke nummers als op Gratis-Bon door ons afgegeven, vielen in het begin dezer week kleine prijsjes. Men zie zyn Bon-nummer na. De Bonnummers zyn geldig voor alle klassen, zoolang ze niet zyn uitgekomen. welke gratis en franco wordt toegezonden. LANGEVELD DE ROOIJ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3