't Alp. Belang van 1881 Wilt gij een goed adres voor Drukwerk, Het HOOIGEWAS van senile presets! M, JAN PRINCE C Feuilleton. Geheime Wraak. Baedkoope aanbieding van veevoeder. KAAS. 1ste soort KAAS. LANGEVELD DE ROOIJ te Texel, Te koop: Adres: C. REMKES, Brandassurantie MaatsTexel. Volgende week wachtende. l8te soort Fng. Kachelkolen Tijpenfabrikanten, GOUDA. (klaver en harent.) Te bevragen bij S. DIJKSEN te Oosterend. Beste Voerrrg Voertarwe Voer haver Voer gerst Gemengde Tarwe p. Heet. f 2.80 p. H. - 2.90 p. H. -2 85 p. H. 2.25 p. H. - 2 90 Best Voermeel vanRog enGerst p 50 k° 2.20 Puik Tarwemeel voor Bakkers en winkeliers, baaltje 50 Kilo 2.65 Na ontvangst postwissel wordt het bestelde direct afgezonden en zijn de zakken er gratis b(j b(j minstens 5 of 10 zak alles 10 cent per Hec. lager. Monsters worden niet verzonden. in Voerartikelen ene. GRONINGEN. Nieuwe belegen NAGELKAAS 12'/» cent per pond, uitsluitend per heele. EDAMMER KAASJES 90 ct. per stuk. De Cocksdorp by A. DROS Albzn. Den Burg D. C. DROS. Den deelhebbers wordt bericht, dat de Directie, in geval van schade door hooibroel, ten strengste zal handhaven de bepalingen van het reglement, betrekkelijk brand wegens nalatigheid, onvoor zichtigheid en verzuim ontstaan. Tevens w(jst zij in het belang van ieder op Art. 158 van het Wetboek v. Strafrecht. De Directeur, JOH. EELMAN. worden van boord gelost voor 90 cent per mud en uit pakhuis te bekomen a f 1. De Cocksdorp. P. DROS Azn. Ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers, dat hij een party RESTANTEN prachtige Japonstoffen, Bukskins, Kamgnrens en lappen bout Donselin, Crèm en wit en Japonnen Neteldoek voor 'alouseDeen party lappen Vitrages zal opruimen gedurende acht dagen, voor veel verminderde prijzen. Ieder doe zyn voordeel. Aanbevelend, achtend, UE. Dw. Dienaar, Ph. VLESSING. U doen kennen als een soliëd man in Uwe zaken, in aan U toevertrouwde administraties en in verschillende levensomstandigheden, gebruik dan eenvoudig en net, doch practisch drukwerk; daarvoor wanneer gij benoodigd zijt Visite kaartjes, Verloving- en Ondertrouwkaarten, Huwelijks-circulaires, Overlijdingsbrieven, enz. enz of wanneer gy uwi n handel u wilt voorzien van Nota's, Kwitan- tien, Wissels, Prijscouranten, Facturen, Brieven en Enveloppen met firma, Berichtkaarten, Brief kaarten, Adreskaarten en meerdere zaken, of wanneer ge behoefte hebt aan ander voor de administratie van uwe Vereenigingen en Corporation, Kerkgenootschappen, Polders en ook voor Gemeentezaken, behoeft NIET VERRE gezocht te worden, doch vindt ge by die net en goedkoop werk leveren. Vrij naar 't Fransch door A. B. 55. Hoofdstuk XXXIV. WatJuan Cameron zou doen, was niet moeieiyk te raden. Hy zou mynheer d'Orvilliers opzoeken Hy zou hem dwingen te bekennen en zyn gedrag te verdedigen hy zou hem nopen de reden er van te zeggen en daar Juan de minnaar niet was noch ooit geweost was van mevrouw d'Orvilliers, die hy slechts eenmaal in zyn geheele leven had gezien, was het zeer duideiyk, dat hy zonder eenig bezwaar in staat zou zyn zich vry te pleiten van alle schuld wat deze beschuldiging aangaat. Indien mynheer d'Orvilliers een andere reden tot haat tegen Juan had, zou deze zich wel weten vry te pleiten, wat die reden ook mocht zyn. Zooveel te beter, indien de fout van Edith en Eduard niets mocht zyn Welk een pak van het hart zou dat voor beiden zyn: Waarschyniyk, ja byna zeker zou er echtereen duel plaats hebben op leven en dood tusschen beide mannen. O, wat dit betreft, hierover maakte Eduard zich niet ongerust. Juan Cameron zou wel als overwinnaar uit het strydperk treden. Hy zou mynheer d'Orvilliers doodenl By deze gedachte ging er eece lichte siddering door al zyne leden, het zou dan als 't ware een moord zyn en hy voor zich zou zich grootendeels moeten beschouwen als de moordenaar of er minstens geheel voor verantwoordeiyk zyn. Maar onmiddeiyk daarop verscheen voor zyn geest het bleeke gelaat van Edith. Zy keek hem met haar groote oogen, welker blauw hy zoo dikwerf had vergeleken by het azuur des hemels, aan en met haar zachte welluidende stem zei zy Ik ben vry. Weduwe, werkeiyk zy zou dan weduwe zyn I Dan zou alle verdriet geleden zyn. Niets zou hen dan meer scheidenZy kon voor hem alles zyn. Zy zouden samen in het huweiyk treden. Zy bonden hun liefde bekennen voor elkaar in tegenwoordigheid van iedereen. Hun verder leven zou voortaan een zyn en slechts de dood zou hen kunnen scheiden. Wat zou hen kunnen tegenhouden De eed, die Edith baar vader had gedaan, zou geen reden van bestaan meer hébben. Het zou integendeel alles weer in het geiyk brengen. O, welk een zoete droom, daarvoor vergat Eduard alles rondom zich. Het scheen hem toe, of de hemel zich voor hem opende en of zy het ware geluk hier op aarde zouden smaken. Dat zou allen redden, hem, Edith en Cameron. In koortsachtige haast wilde hy die ontknooping zoo mogeiyk verhaasten, hy zei tot zichzelf, dat Cameron hem wachte en byna bezweek van verlangen naar hem, en hy snelde naar diens woning. Hoofdstuk XXXV. Inderdaad wachtte men daar met angst en ot Ook daar ging het om eer of leven en daar men slechts op hem. Ook daar had zyne afwezigheid hen zei war gebracht. Teresita sliep niet meer en kon niet meer dan alleen ditWat doet mynheer de Lairis komt hy niet Heeft hy ons geheel vergeter heeft hy integendeel een spoor gevonden en weldra komen en zeggen„Juan is gered, De jonge vrouw durfde niet uitgaan, ze enkel oogenblik zich verwyderen, daar zyer kon besluiten haar broeder alleen te laten. André Bertin was tweemaal naar Eduard' geweest zonder hem echter thuis te treffen Sedert den dood van Richard O'brien en aardebestelling had Eduard de Lairis om zeggen byna het sterfhuis niet verlaten. André Bertin was ook tegenwoordig gen de begraving en hy had by die g( legenheid man teen ook gezien, maar hy scheen i bedroefd, dat André dê gelegenheid geheel on achtte om hem over de zaak aan te spreke: Bovendien had Eduard hem enkel de hand zonder ook maar een enkel woord te zegge: Hy had hem toen dus zeker niets nieuw minste niets goeds te vertellen. Wat Juan Cameron betreft hy bleefkalm eni het einde afwachten. Toen Eduard binnenkwam bevond hy alleen in tegenwoordigheid van den ouden die evenals een trouwe hond by zyn mees maar ook by mevrouw Bertin die sedert eeni; zoo zenuwachtig was, dat zy verschrikte wanneer de klok sleeg. Ook Andre Bei by hun. VriendeD, zei Eduard, terwyi hy hem drukte, vraag my niets. Alleen JuanCami ik spreken. Is hy daar? Myn schoonbroeder verlaat zyn kamer hernam Andre Bertin. Als hy zulks kon voor ieder onzichtbaar maken. Hebt ge iets vernomen? vroeg Ten beproefde op zyn gelaat het antwoord op h: te lezen. Ik kan u niet antwoorden. Ikmoetbem Welnu ga dan binnen, ga dadeiyk by hei riep de oude Antonio uit. Twee minuten later giDg Eduard de Lai tegenover Juan Cameron, welke hem z hand had gedrukt: Hy die het meest bleek en aangedaan beiden was niet degene, die wachtende w komst van de andere. De jonge man was plotseling, toen bi tegenwoordigheid van Juan Cameron bei gevoelen veranderd en durfde hem niet ze; hy voorgenomen had te vertellen. In tegenwoordigheid van deze zoo strikt man, die altyd alles had opgeifferd voor wat hy zich als plicht rekende, was hy nie een verkeerde daad te doen enkel uit Zou hy deze man durven bekennen, dat h hoopte, om hem te verlossen van mynheer d'C ten einde uit het bloed van den echtgenoot! van den minnaar en maitresse te halen? Hy dacht er zelfs niet meer aan en zyr die hem eenige oogenblikken te voren zot toescheen was naar zyn meening thans afsc! en hy schaamde er zich over, Tot Cameron kon men slechts waarheid Welnu, het zou liegen zyn, indien hy de mynheer d'Orvilliers bekend maakte, zondl ware dry f veer te doen kennen en indien h{ tot den verwoeden eohtgenoot zond, ten el uit te dagen, terwyi de ware schuldige, dit de Lairis heette, achter de schermen bleefi alle gevaar en gereed om er de voordeels genieten. Er was slechts eene wyze, waarop h(| Cameron kon spreken, om hem zyn red dia zeggen en dat was door te bekennen Ik ben de minnaar van mevrouw d'O Ik heb haar brieven by u in bewaring gegi zyn in de handen gekomen van den echtge heeft gemeend dat gy de schuldige waart wreekt zich. Maar ik zal hem de waarheid en hy zal het kwaad herstellen, dat hy u dwaling heeft berokkend. (Wordt ver» Snelpersdruk - LANGEVELD DB ROOU ie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4