5. 718. Donderdag 23 Augustus. A®, 1894. Nieuws» en Advertentieblad. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor den Bübg 80 Cts. Franco per post door ge- heel Nederland 46 Cts. Naar Ameseeè on anü« e landen met verhooging der porto's. Aövertentiën vóör 19 nor op den dag der uitgave. Prijs der Adverteniiên Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. iONNEMENTEN en ABVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB BE ROOIJ, Parkstraat, Burg op Texel TEXEL, 22 Augustus 1894. markt waren Maandag aangevoerd 353 ipen, 70 Lammeren, 1 Koe, 2 Kalveren, aard en 9 Rammen. handel in wolvee was niet vlug en de jen merkelijk lager dan voorgaande markt- 3d; toch werd nog een goede prijs voor vee besteed; Schapen konden gelden van tot f 20Lammeren van f 7,50 tot f 12,25. In de vergadering van het Hoofdbestuur Hol!. Maat. v. Landb. werd o. m. besloten lgunstig te beschikken op het verzoek van ifdeeling „Texel", om eene bijdrage voor het len van een cursus in het hoefbeslag. Gisterenavond kwam alhier het bericht een onzer ingezetenen, Willem Boon, ine hij visschende was op de Noordzee, Callantsoog, over boord was geslagen en üoEken. De overledene was een oppassend i en laat een weduwe met een nog jong 1 na. Dat de familie des overledene, jevolge dit onheil in grooten rouw verkeert eder kunnen denken. 6DESCHILD, 21 Aug. Het kerkgebouw der 1 gemeente alhier, dat door de goede zorgen den Eerwaarden Heer Pastoor Wouterlood, enoeg geheel vernieuwd werd is thans zoo I als gereed. Thans behoort deze kerk tot fraaisten van het eiland. Naar wij ver- len, zal de plechtige inwijding plaats hebben 1 September a. s. osterend, 21 Aug. In den tuin van den ir W. Koning alhier staat een Verbüscum, Toorts en Koningshaars geheeten, ter ;te van ruim 3 M. Het vrucht- en bloe- dragende gedeelte heeft eene lengte van iM. Deze kollossale plant is hier ongeroepen 'oorschijn getreden, doch wordt thans om i buitengewone hoogte door den Heer K. ihermd en door nieuwsgierigen bekeken, e Vertóscum telt bij ons 7 soorten, waarvan Verbascum Blattaria motwerende eigen- ippen bezit. s Cocksdorp, 21 Aug. Het regenachtige or der laatste weken heeft zeer nadeelig Ie gewassen in den polder Eierland gewerkt, ad men eerst al veel moeite om het hooi ig binnen te krijgen, thans gaat het SDijden granen ook alniet naar wensch. De ten zijn zoo goed als verloren te beschou- ii daar ze door de aanhoudende regens be ien te schieten en het stroo er van begint rotten, zoodat dit niet meer voor vee- Ier geschikt is. De opbrengst zou ook ver eden het middelmatige zijn. De vroege lappelen zijn op vele akkers geheel verziekt, 'ijl het loof der late ook al ziektesporen oontop zware gronden is de knol zelfs öngetast. Komt er niet spoedig droog dan zal het er met de granen ook [fig uitzien en zal dit jaar hetwelk den bouwers in den beginne de schoonste 'achtingen deed koesteren niet veel beter °g slechter zfon dan het vorige. Het bezoek der Koninginnen aan den Helder is volgens de dagbladen thans vastge steld op 12 Sept. a.s. In de Beemster zijn in de afgeloopen week de gevalien van mond- en klauwzeer bij het vee weder vermeerderd op twee nog onbesmette boerderijen is die ziekte thans uitgebroken. De verschijnselen van cholera vermin deren in ons land nog niet, telkens weder hoort men van nieuwe gevallen, o.m. te Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Velzen en Maastricht. Uit Zeeland meldt men Nergens misschien dan in onze provincie hebben de hevige regens van dezen zomer zooveel schade aangericht. Voor den landbouwer blijft maar een zeer luttele hoop op een eenigs- zins bevredigenden oogst meer over. Terwijl ook hier meer en meer de gevolgen van het absenteïsme het uitwonen der grondeigenaars zich doen gevoelen, gaan deze zoo vruchtbare eilanden een winter en misschien op den duur een toekomst tegemoet, van „arm Friesland" in ellende niet te onderscheiden. (D. v. N J.l. Woensdag was een timmerman op het erf van mej. wedw. J. L. van Dijken teOos- terhoogebrug bezig met graven voor palen voor een daar te plaatsen ijzeren hek. Toen hij op een diepte van ongeveer een meter gekomen was, viel hem iets voor de spade, dat meer op een steen dan op iets anders geleek. Bij nader onderzoek bleek echter dat het geen steen, maar een ijzeren voorwerp, een kistje was, ge vuld met pl. m. 100 stuks oude munten, zil veren en naar men meent ook gouden, dun en afgesleten, waarop verschillende jaartallen, zelfs van 1392, voorkomen. Een droevig ongeval had in de vorige week in de Wenslauwerstraat te Amsterdam plaats. Tijdens de afwezigheid der moeder, speelde het kleinste kind alleen in de kamer. Het schijnt, dat het al spelende een brandend petroleumtoestel omwierp, met het gevolg, dat de kleertjes vlamvatten en het arme wicht ernstige brandwonden bekwam. Toen de moeder thuiskwam, was de kleine dood. Ia de jongste vergadering van het hoofd bestuur der Hollandsche maatschappij van Landbouw is breedvoerig gesproken over de zich meer en meer verspreidende besmettelijke ziekte „het mond- en klauwzeer" onder het rundvee en het vertrouwen geuit, dat, zoo opstalling van vee wordt gelast, het Rijk de daaraan verbonden kosten zal vergoeden. Daar bekend is, dat het Ned. Landbouw Comité aan den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft verzocht een post van f 10.000 op de begrooting te breDgen, om de verbetering van mannelijke fokdieren bij 't rundvee te bevorderen, werd besloten dit verzoek bij genoemden Minister te ondersteunen. Te Rozendaal en Wouw hebben zich in den laatsten tijd veie gevallen van be smettelijke vlekziekte bij de varkens voorge daan. Vooral de arbeidende klasse, waarvoor het varken een ware uitkomst en een spaarpot is in den winter, wordt door deze ziekte zwaar getroffeD. Te Wouw stierven reeds vele dieren aan deze ziekte. Het vleesch is voor het gebruik ongeschikt en wordt begraven. Aan den Overtoom by Amsterdam bevond de vrouw des huizes een oude dame zich met twee meisjes, die bij haar gelogeerd waren, op het balkon van de eerste verdieping. Plotseling werd eenig gekraak vernomen en stortte het balkon omlaag. Een der meisjes werd door den val inwendig zwaar gekneusd; de andere twee kwamen er met lichte kwet suren en den schrik af. 0?er een gestoorde bruiloft te Bergen-op-Zoom wordt door de „Bred. Ct." de volgende lezing gegeven: Een paar, pas getrouwd, gaf Zondag 12 dezer te Bergen-op-Zoom nog een nabruiloftje aan eenige jongelui, in de echtelijke woning. Op die receptie was echter ook een zwager van het jonge paar aangeland, en deze was oorzaak, dat al spoedig de „lol" in „ruzie en dol" werd omgezet. Z0n gedrag moet den jeugdigen echtgenoot aan leiding gegeven hebben tot het toedienen van eene berisping. Hierover zou de zwager, die ietwat aangeschoten was, zóó verbitterd zt)n geworden, dat h(j als razend opvloog en z(jn woede ging koelen aan het kers-versche huishouden der jonggehuwden. De nieuwe kast met al wat er opstond werd omver- gesmeten, in haar val kwam z0 neder op den kant der tafel, waarvan een hoek afbrak, terwijl van wat op die tafel stond ook niet veel heel bleef; toen werd de schoorsteenmantel „schoongeveegd," een spiegel, zooeven als bruidsgeschenk van de vriendinnen ontvangen, werd verbrijzeld en meer andere dingen ondergingen hetzelfde ongelukkig lot. Toen men den ruwen gast eindelijk buiten had, wilde hij nogmaals naar binnen. Men draaide de straatdeur in 't slot, maar dat deed z0n woede nog toenemen. In een oogenblik tflds had h0 de ruiten der woonkamer met de bloote vuist stukgeslagen en wip, daar kroop h0 door een der gemaakte bressen weer naar binnen, om nog maals z0n vernielzucht bot te vieren. De majoor en een politie-agent verschenen, doch konden den woestaard niet machtig worden. Zelfs de jas van den agent Werd in de worsteling deerlijk gehavend. Het slot van dit tumult, hetwelk begrijpelijker wijze heel wat volk naar de „plaats des onheils" had gelokt, was, dat de lastige bruiloftsgast, nadat h{j alles kort en klein geslagen had, een poosje nadien, doch thans bedaard en bitter schreiende, met z0n schoonvader de woning verliet, waar h0 zooveel vreugd in bitter ach en wee had doen veranderen. Daargelaten nog, wie de stukken zal betalen, Is zulk een wedervaren zeer zeker voor bet jonge paar geen prettige herinnering aan de wittebroodsweken, terw01 het ook den dader lang nog heugen zal, want buiten de bekomen verwondingen b0 het Inslaan der ruiten en het doorkruipen, is natuurl0k van een en ander proces-verbaal opgemaakt. Te oordeelen naar zijne voorspellingen betreffende het weder gedurende dezen zomer, schijnt de Duitsche weerprofeet Rudolf Falb er toch niet heelemaal met de muts naar te gooien en wel eenige gegevens te kennen, waarnaar het weer zich regelt. Misschien stellen onze lezers er belang in te weten, wat hy voor de eerstvolgende dagen voorspelt. Tot begin September verwacht hij nog voortdurend los weerdan wordt het beter de eerste helft van September zal tamelijk koel, de tweede helft echter aangenaam warm zqn. En dan zijn wij al weer aardig door den zomer heen. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1