Aanbesteding. Ook in de 3d" klasse rSdikbetTrten. Aanbesteding. nor ie nrscMlleiie openkare latere scMej ia ie Gemeente en nor bet BaaOiii; b. Het iriejarii oniertooi ier nrscilenie s c h o o 11 a c b e 1 s, met iaarbü behoorenile Miea, Mentallen, enz. Het Klam- ei Lnctraeptas, 2' siee, van tea pel tweeloops ACHTERLAADGEVEER repareeren ra all# soorten ra nnrwerïen, va® ie \n\lw ier vierde klasse aan. ïeld beschikbaar 25 GULDEN Het leveren van 70 a 80 M8. middelsoort onderhoudsgrint, n St. JANSROGGE pel ptrieorte St. Het Bestuur vae het Waterschap Meubilaire goederen, Licht en geurig Wijnen, Likeuren, Sterkedranken, KRUIDENIERS-, GRÜTTERSW AREN, ENZ. Hyacinten, Tnlpen, Crocusssen MAANDAG 27 AUGUSTUS Langeveld A de Rooij. ADYERTENTIEN. aanbesteden a Over ter beschikking, ZAND WIKKEN. publiek verkoopen G. J. O. D. DIKKERS, zal publiek verkoopen: K. KALIS Pz. Wie nog kans wil hebben op groote Cadeauxbestelle spoedig een of meer pakketten bij ioeien, leger in prys, handel stug, f 110 per stuk. kalveren, prflshoudend, handel matig, ïlere kalveren, lager in pry a, handel stug. e varkens, prijshoudend, handel matig. ;re varkens en biggen, pryshoudend, matig. i schapen, lager in prijs, handel stug, f 27 per stuk. iie schapen, lager in prya, handel stug, f 12 per stuk. imeren, lager in prijs, handel stug, f 6 a er stuk. den, 20 Aug. Ter veemarkt zjjn aangevoerd Runderen, 11000 Schapen en lammeren, iveren, Varkens. Men noteertRunderen 0,71Schapen en lammeren 0,66V, a 0,90; en 0,37' A 0,75varkens a Zondag 26 Augnstns. HERVORMDE GEMEENTE. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. loom. Voorm. half tien Ds. Leffef. \hild. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. md. Nam. 3 uur Ds. van Schaiok. lorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Voorm. tien uur Ds. Kuperus. loom. 's nam. 17. uur Ds. Kuperus. rgerlijken stand der Gemeente Texel. van 15 Aug. 21 Aug. RTROUWD OUWDGeene. REN: LEDEN: Cornells Keflser, oud 79 jaren, duwnaar van Geertje Dfjksen. eden overleed na een langdurig doch uldig lijden onze geliefde zoon en broeder PIETER CORN E LIS, en ouderdom van bjjna 17 jaren. osterend, 20 Augustus 1894. P. DROS Gz. en Kinderen. Algemeene kennisgeving. oor een noodlottig toeval overleed Dins- 21 dezer, tot m\jne diepe droefheid, i geliefde Echtgenoot, WILLEM BOON, den leeftijd van 24 jaren. In de uit- ining van zijn bedrijf werd hij op nog :digen leeftijd uit het leven en van mijne weggenomen, mi) nalatende een kindje, ong om reeds zjjn groot verlies te beseffen. JANKE SPANNEBURG, Kl, 22 Aug. '94 Wed. W. Boon. iBterenavond ontvingen wi) de treurige log dat onze zoon en broeder WILLEM, de uitoefening van zijn bedrijf op de fdzee, ter hoogte van Callantsoog, over td is geslagen en verdronken. AUKE BOON, Echtgenoote en Kinderen. 'kil, 22 Aug. '94 Die iets te vorderen heeft van- of schuldig is aan de nalatenschap van IT DIRRSZOON DAALDER, overleden aan loom op Texel den 18 Juni 1894, wordt ht daarvan opgave te doen voor lSeptem ten kantore van notaris G. DIKKERS :el, "te hijpotheek landerijen tegen 4% renten, ntore van i, H, MOOJEN, Makelaar te Texel. belooning wordt toegekend aan hem die het Hjk ontdekt van W. BOON, over boord geslagen en verdronken nabij Callantsoog. De overledene was gekleed met rood wollen hemd, idem onderbroek, idem gebreide trui, blauwe kiel, Engelschleeren broek en boezeroen engroote zeelaarzen, gemerkt W. B. Op den linkerarm van het lijk was afgebeeld een Texelsche blazer. Inlichtingen verzoekt AUKE BOON. Het Bestuur van het Waterschap de 30 gemeen schappelijke polders op Texel, zal op MAANDAG 27 AUGUSTUS a. s., 's middags 12 ure, ten RAADHUIZE aan den Burg bij inschrjving voor den 1 October a.s., in de haven te Oude- schild voor de wal. Inlichtingen zijn te bekomen bij Jb. HILLENIUS te Oudeschild. Texel, 11 Augustus 1894. Eet Bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TEXEL zullen op Dinsdag 28 Augustus 1894 's voormiddags 11 uur ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteden: Voorwaarden liggen ter Secretarie ter lezing en zijn tegen betaling der kosten verkrijgbaar. Texel den 21 Augustus 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. A. Lange veld, loco Secretaris. Het Bestuur van den polder het Burger Nieuw- land, brengt ter kennisse van de Ingelanden, dat de SCHOUW op het schoonmaaijen der tocht- slooten in genoemde polder is bepaald op Zaterdag den 1 September a. si Het Bestuur voornoemd, C. B. BAKKER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. Hofstede „DE TIJDGEEST", 225 Ko. echte (direct geïmporteerde uit Boheme) voor de zaai175 Ko. (direct geïmporteerde uit Saksen) MF" Deze St. Jansrogge op de Tijdgeest dit jaar gebruikt als groenvoeder, vertegen woordigde eene waarde van ruim f 300 per hectare, terwijl dezelve met Zandwikken gemengd verzaaid op de hofstede „DE VOORUITGANG" •n thans geoogst ongeveer 10,000 Kilo in gedroogde staat per hectare opgeleverd heeft. Binnen eenige dagen voor de Zaai tevens verkrijgbaar eigen teelt van dit jaar. Wegens aanvraag van dit artikel voor Zeeland, worden belanghebbenden opTexel tot spoedige bestelling aangeraden. Kan tot 15 September gesaaid worden met succes. de 80 Gemeenschappelijke polders, zal op Maandag 27 Augustus 1894, 's middags 1 uur, in het Logement EE ZWAAN alhier 1. PI. m. 7 Heet. land in 't Noorden, 3e blok, annex den Eijerlandschen dijk. 2. 4.86 Heet. land in 't Noorden, 3e blok, annex het voorgaande perceel achter de arbeiderswoningen. Notaris te Texel, op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1894, des morgens ten 10 ure, bij het sterfhuis.van G. Dz. DAALDER aan den Hoorn op Texel. gouden en zilveren voorwerpen, Visscliers- benoodigdheden, Gereedschappen en te veld staande AARDAPPELEN. ONTVANGEN een party buitengewoon fijne merken SIGAREN, in verschillende pryzen. Ongekend lage pryzen in alle voorkomende artikelen als Roomboter van af 50 ct. Bj 5 pond lager. Aanbevelend, P. BOON. zw, K. L. 12. Adres te bevragen bureau dezer courant. By 5 Pond. Blaanwe Tros-rozijnen 35 ct. per pond Rozijnen (zonder pit) 7 Krenten 87* Groote Vijgen in kistjes van p. m. 2 pond, 50 ct. per kistje de Cocksdorp. by A. DROS Albzn. Renzenspnrrie en Schlanstüdter Rogge, alsmede Kunstmeststoifen in alle soorten te verkrygen by J. H. MOOJEN. De ondergeteekende beveelt zich aan tot 't leveren van en vele andere soorten van Bloembollen en Knol gewassen, voor de kamer en de tuin, alsmede voor kweekers; alles van uitmuntende kwaliteit en tegen de - meest concurreerende pryzen. Ondergeteekende blijft zich aanbevelen tot het voor billijken prys en net werk. G. J. BOON, Nieuwstraat, Burg. der Staatslotery vielen op geiyke nummers als door ons op Gratis-bon afgegeven, eenige prysjes. Reeds werden eenige Cadeaux voor uitgelote nummers in de 2d« en 8d° klasse, door ons ver zonden. Vraag de pakket-aanbieding.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3