een kooi met 3 Tortelim n&t Ringrijflen r$L Wilt gij een goed adres voor Drukwerk, Paardendekken SCHOUW. Grafschriften, LANCEVELD DE ROOIJ te Texel, Opruiming J5J. 5E. Lappen, Feuilleton» Geheime Wraak. KENNISGEVING. kosten geen f 1.65 maar f 1.50 met paard en karretje, Na afloop BAL. Ph. YLESSING. Het Collegie van dagelijkach bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel, brengt ter kennisse van de Ingelanden, dat de LIJSTEN, aanwijzende de personen die stemgerechtigd zijn en die tot leden van het bestuur kunnen worden verkozen, volgens art. 18 A. R. zyn vastgesteld en van heden af voor 14 dagen ter inzage gelegd ter Secretarie van genoemd Waterschap. Dat volgens art. 19, elk ingeland bevoegd is tegen deze lasten bezwaren in te brengen en, volgens art. 19, deze bezwaren binnen eene maand na heden, bij verzoekschrift, voor zooveel noodig door bewijsstukken gestaafd aan het Collegie van dagelijksch bestuur moeten worden ingediend. Texel, 11 Augustus 1894. Eet Collegie van dagelijksch bestuur voornoemd, J. J. ROEPER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. TE KOOP Te bevragen by J. J. TRAP. by GEERT KIKKERT. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Water schap de 30 Gemeenschappelijke Polders op Texel, brengen ter kennisse van de Ingelanden, dat ingevolge art. 6 der keur, de SCHOUW op het sclioonmaaijen der toehtslooten is bepaald op Vrijdag den 24 Augustus a. e., de nalatigen verbeuren eene boete van f 1. en by de herschouw van f3. Texel, 11 Augustus 1894. Dykgraaf en Heemraden voornoemd, J. J. ROEPER, Dijkgraaf. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. Nieuw belegen FRIESCHE NAGELKAAS per heele 12l/s ct. per pond. Goudsch model 18 20 ct. per pond per heele. EDAMMER KAASJES 90 ct. per stuk, bij A. OR OS Albzn., de Cocksdorp. D. C, DROS, den Burg. worden ingebeiteld, en oude grafsteenen opgeknapt door D. A. BREIIER, Oosterbnd. Met de verzekering van net werk te leveren verzoekt hij beleefd ieders gunst. te WAAL OP TEXEL, bij gelegenheid der ver jaardag van H. M. de Koningin, op VRIJDAG 31 AUGUSTUS e. k., des namiddags ten 3 uur, om PRIJS en PREMIE. Aangifte zoo spoedig mogeiyk by W. DUINKER. GrnuWNKEL&C? U doen kennen als een solied man in Uwe zaken, in aan U toevertrouwde administraties en in verschillende levensomstandigheden, gebruik dan eenvoudig en net, doch practisch drukwerk; daarvoor wanneer gy benoodigd zijt Visite kaartjes, Verloving- en Ondertrouwkaarten, Huwelijks-circulaires, Ovcrlijdingsbrieven, enz. enz,, ot wanneer gy uwen handel u wilt voorzien van Nota's, Kwitan- tien, Wissels, Prijscouranten, Facturen, Brieven en Enveloppen met firma, Berichtkaarten, Brief kaarten, Adreskaarten en meerdere zaken, of wanneer ge behoefte hebt aan ander voor de administratie van uwe Vereenigingen en Corporatiën, Kerkgenootschappen, Polders en ook voor Gemeentezaken, behoeft NIET VERRE gezocht te worden, doch vindt ge bij die net en goedkoop werk leveren. bestaande inBukskins, Kamgarens, Japonstoffen, blauwe en gekleurde Katoentjes, Vitrages voor Gordijnen. Bij goed weder zullen de lappen dagelijks worden uitgestald op stoep. Profiteer van deze gelegenheid, ieder doe zijn voordeel. Aanbevelende, UE. Dw. Dienaar, Vrij naar 't Fransch door A. B. 61. Hoofdstuk XXXVIH. Maar het is onnoodig, dat ge hem dit zelf zegt, en dat ge u blootstelt aan zt)n toorn en dat ge blyft blootgestelt aan zjjn wraak, Ik zie niet in Laat mij uitspreken. Ik had gezworen by het lyk myns vaders, voor God Haar stem begaf haar maar door inspanning van al haar krachten, hernam zy Ik had dan gezworen nooit met u te zullen vluchten, zooals ge my dit zoo dikwyis had voor gesteld, toen wy nog gelukkig waren. Die eed aan een vader, aan een doode gedaan, herroep ik. Edith! Zoek een schuilplaats, waar ge beveiligd zyt tegen mynheer d'Orvilliers, een schnilplaats, waar ik niet voor uw leven behoef te vreezen en ik ben gereed u te volgen. Daarop bewees zy hem met behulp van tranen en allerlei liefkozingen en door zich meermalen aan zyn voeten te werpen, dat de uitslag dezelfde zou zyn als wanneer hy zich aan haar man ging overleveren en hem de waarheid giDg zeggen. Van het oogenblik af, waarop zy door daden zou toonen, dat zy de maitresse was van mynheer de Lairis, omdat zy met hem zou vluchten, zou mynheer d'Orvilliers begrypen dat Juan Cameron onschuldig was en de plicht tegenover de onrecht vaardig getroffen vriend zou vervuld worden. Alles wat zy van haar minnaar vroeg was, dat hy zyn leven niet in de waagschaal zou stellen. Vervolgens schetste zy hem hun geluk, ver van aller oogen en verborgen in een of ander onbekend oord Ik geef u wat ik u altyd heb geweigerd, meer dan ge ooit hebt kunnen hopen meer dan myn leven, meer dan myn goeden naam. de eer myns vaders, myn eeuwig heil Zult ge my niets in ruil geven? Zult ge my deze geringe gunst weigeren? O, als ge myn voorstel weigert, komt dit, omdat ge my niet bemint, voor my blyft dan niets over dan te sterven/ Toen Eduard de Lairis de woning van mynheer d'Orvilliers verliet, had hy alles beloofd, in alles toegestemd. Hy was dronken dronken van liefde, vreugde, geluk. Hy vond haar weer terug, die hy gemeend had voor aiyd te zullen verliezen en zyn plicht tegenover Juan Cameron zou evengoed vervuld worden en Juan Cameron zou ook gered zyn. Hoofdstuk XXXIX, Indien Eduard de Lairis het uiteriyk van haai gezien, die hy op dat oogenblik alleen liet, zeker meer droefheid dan vreugde gevoeld t. Ternauwernood had hy de drempel oversol» en de deur achter zich gesloten of Edith viel knieën, zond hem wanhopige kussen achten mompelde, terwyi zy snikte als een kind. - Ja, vertrek, vertrek gelukkig. Om u, vloek ik myzelf, om u wordt ik laag en slecht' myn God, myn God! wees my genadig. Trefsli my En gy, myn vader, die ik de gezworen, die ik nu ga breken, vergeef het t kan niet anders handelen. Gy weet het, hoort, die my in het hart leest, het is niet eigen geluk dat ik zoek Niet aan myn scht hartstocht, dat ik toegeef, maar er zyn dinga boven de menscheiyke krachten gaan - niet, ik mocht hem niet toestaan zyn leven i offeren. Ik moest kiezen tusschen zyn onctq en de myne Ik heb gekozen ik wat my nog over is geblevenmyn namaals evenals ik het hem hier op gegeven. O, vader, gy weet wel, dat het ui omdat ik niet van u houd. O, myn God, u, wel, dat het niet is omdat ik uw rechtvaardigt! toorn trotseer.' Lang bleef zy zoo geknield liggen, bidden: weenende. Vervolgens kreeg zy langzamerhand de kalmte terug, die voortvloeit uit een vastte zy begon er over na te denken door welke mii zy zich het succes zou kunnen verzekeren, r, groote opoffering, waartoe zy besloten was, Zy had zich in den afgrond geworpen. Diti niet te vergeefs geweest zyn. Haar afgetrokkenheid was zoo groot, dat !{j hoorde, dat er iemand haar kamer binnen kwt eerst toen de binnenkomende de hand op schouder legde en haar zei „Wat doet ge daar, mevrouw," bemerkte zy,i niet meer alleen was. Zy keerde zich langzaam om en herkende man. Nu zy eenmaal een bepaald besluit geni had, nu ze zelfs gedaan had, wat zy had ge» niet te kunnen doen, nu ze alles, als een i breukeling, over boord had geworpen, teneindf voor haar nog grootere schat te behoudennu! zy ook de koelbloedigheid van hen, die niets i hebben te verliezen. - Zooals gy ziet, mynheer, ik bad, antwoord! Zy stond op want zy was op de knieën b! liggen in het midden der kamer, op de plaats zy van Eduard afscheid had genomen, en gii een stoel zitten, omdat de kracht haar ontbrsl te biyven staan. Indien ge God om vergeving bidt voor uw voor uw misdaad, hebt ge geiyk, vervolgde!; yskouden toonen ik hoop, dat God u moge verg want ik kan het niet. Mynheer, laat ons niet opnieuw over het' gevallene spreken, maar ik heb u een guur verzoeken - Aan my, mevrouw? - Ja. En die is? Veroorloof my gedurende eenigen tydis dier gestichten myn intrek te nemen, waai vrouwen een schuilplaats vinden, die zoude ondergaan in 's levens stryd, ver van het jf der wereld - Dat is onmogeiyk Gy kent myn wenst! geene scheiding. Niets, dat de schande opffi maakt, welke op ons drukt. Tot heden heb ik u hot nog niet Nu ik echter myn vader verloren heb, zal nie: het vreemd vinden, dat ik my gedurende eenige afzonder om te bidden. Het zal integendeel natuuriyk en volkomen gepast zyn. Mynheer d'Orvilliers antwoordde in het eerst Hy keek haar aan en dacht na; en terwyi hj' aanzag werd hy getroffen, door de biykbaarS smart, die er op haar gelaat te lezen lag. Hy werd er echter niet door verteederd behoorde tot dat soort van menschen, die i door hun wil beheerscht worden, die geheel k voor een ideaal, dat zy zich voor oogen stella die alles zouden verzaken liever, dan een verzuimen, dat zy zich eenmaal hadden voorges Maar hy beminde die vrouw hartstochteiyk en; daardoor kwam het, dat hy buitengewoon koel' om daardoor als 't ware zyn hart met een (jsl te bedekken en zyn liefde te onderdrukken. Wordt vervolgd) Steljeraérnk - LAN8BVBLD DE ROOU- jgi O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4