724 Donderdag 13 September. A#. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 8 maanden Voor dsn Burg 30 Cts, Franco per post door ge heel Nhdbbland 45 Cts. Naar Amrtuka en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der uitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 6 regels 80 Cts. Iedere regel meerS Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGFEVELB DE ROOU, ParkstraatBorg op Tbxïl BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter lis van belanghebbenden de navolgende, aan medegedeelde beschikking van den Minister Binnenlandsche Zaken, van '29 Augustus 11. 3760 afdeeling M. P., betreffende maatregelen tegen verspreiding van MOND- en KLAUWZEER. Minister van Binnenlandsche Zaken, [let op het Koninklijk Besluit van 27 Juni (Staatsblad No. 167), tot vaststelling van ■re bepalingen tot het tegengaan van de ver- ling van het mond- en klauwzeer onder het aangevuld door het Koninklijk Besluit van lovember 1892 Staatsblad No. 255) HEEFT GOEDGEVONDEN: met ingang van 1 September 1894 het ver ier van herkauwende dieren en varkens te itbieden uit den kring, omvattende de provincie wrdholland (met uitzondering van de daartoe ihoorende eilanden) en de gedeelten der pro nciën Zuidholland en Utrecht ten noorden en esten van den Nieuwen Waterweg, het Scheur, Nieuwe Maas, de Noord, de Merwede, het erwedekanaal, het kanaal van Steenenhoek, Linge tot den Diefdijk, den Diefdijk, de Lek, it Herwedekanaal, de Zuilensche Steeg, de ug over de Vecht te Zuilen, den grintweg is Zuilen naar Utrecht, den St. Anthoniedijk, id Gageldyk, den weg om het Fort Blauw- ipel, den weg van Utrecht naar Hilversum t aan de grens der provincie Noordholland, iorts deze grens tot aan de Zuiderzee; te bepalen, dat, ten behoeve van vervoer van e naar de slachtbank, atwjjking van het ver- id van vervoer van herkauwende dieren en nkens uit den in deze beschikking genoemden ing, na advies van den districtsveearts, onder noodige voorzorgen tegen overbrenging van smetting en met bepaling van den tijd waar- anen de slachting van het vee moet hebben rata gehad, kan worden toegestaan door den immissaris der Koningin in de provincie, aarin de invoer uit den kring plaats vindt; te bepalen, dat, ten beboeve van de beweiding, akkering of bemesting van landerijen, gelegen Dgs of in de nabijheid van de grenzen van den deze beschikking genoemden kring, afwijking is het verbod van vervoer van herkauwende eren en varkens uit dien kring, na advies van is districtsveearts, onder de noodige voorzor- d tegen overbrenging van besmetting, en met .paling van den tyd gedurende welken de ver- inning van kracht is, kan worden toegestaan «r den Burgemeester van de gemeente, waarin invoer uit den kring plaats vindt; te bepalen, dat de vergunningen, waarbij de erboven onder 2o en 3o bedoelde afwijking van t verbod van vervoer van herkauwende dieren varkens uit den in deze beschikking genoem- in kring wordt toegestaan, zullen bevatten eene wkeurigebeschrijving vanhet vee.dooropgave is geslacht, leeftijd, kleur en blijvende bijzon- re kenteekenen, benevens eene opgave van de aats van herkomst en van de plaats van be- emming; en dat aan den Burgemeester van iplaatsder bestemming onverwijld een afschrift is de vergunning zal worden gezonden door ffl Commissaris der Koningin, die haar verleent door den Burgemeester, die haar verleent, in dien de plaats van bestemming niet in zijne toeente ligt; 5o. te bepalen, dat wanneer afwijking van het verbod van vervoer van herkauwende dieren en varkens uit den in deze beschikking genoem den kring noodzakelijk is om andere redenen dan de hierboven onder 2o en 2o genoemde, zoo danige afwijking alleen kan worden toegestaan door den Minister van Binnenlandsche Zaken. Texel, 10 September 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. M ARKT-POLITIE. De BURGEMEESTER van TEXEL: Overwegende, dat er bi) hem klachten zijn ingekomen, dat in den laatsten tijd, alhier ter markt aangevoerde schapen, die door kooplieden werden aangekocht en naar andere markten ver voerd, op de plaats hunner bestemming bleken lijdende te zijn aan rotkreupel dat het derhalve in het belang van den Texelschen veestapel, dringend noodzakelijk is, het politietoezicht, bij den aanvoer ter marktin deze Gemeente te verscherpen BESLUIT: Alleen de straat, loopende van het logement „de Zwaan" naar het Marktplein open te stellen voor den aan- en afvoer van schapen ter markt. Texel, den 10 September 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. Dienstneming' voor Oost-lndië 1894. De BURGEMEESTER van TEXEL brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij hem is ontvangen de navolgende publicatie „Ingelijfden by de Nationale Militie, die in „werkelijken dienst of met groot verlof z(jn, „en tot de geoefenden van hun wapen behooren, „kunnen gedurende de maanden September en „October dezes jaars, bij het Koloniaal Werf depot te Harderwijk eene verbintenis aangaan „om gedurende minstens twee jaren GEDETA CHEERD te worden naar Oost-lndië. „Gratificatie f 300.— „Aanbrengpremie f 10.— Ook buiten Harderwijk kan men zich aanmelden by de plaatseiyke garmzoens- en korpskomman- danten. Texel, den 10 September 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. NATIONALE MILITIE. De BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL maakt bekend, dat het inschryvingsregisterover 1894 lichting 1895, met de daaruit opgemaakte alphabetische naamiyst, gedurende acht dagen, van heden tot en met den 18 September aan staande ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt. Texel, den 11 September 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. TEXEL, 12 September 1894. De heer P. Roodzant, ontvanger der registratie en domeinen te Texel, is in gelijke betrekking benoemd te Nijkerk. Het in de vorige week op het strand achter de Koog aangespoelde lijk is herkend als een der opvarenden van het loggerschip „de Volharding" te Nieuwediep. De markt van Maandag kenmerkte zich door een groote aanvoer van wolvee de goede berichten omtrent elders gehouden markten schijnt daartoe aanleiding te hebben gegeven. De goede verwachtingen werden echter even wel zeer teleurgesteld; niet onmogelijk was de groote aanvoer de oorzaak dat de handel zeer stug was en de prijzen volstrekt niet beter dan vorige marktdagenVoor Schapen werd gemid deld besteed als vroeger van f 13 tot nagenoeg f 20; een partijtje fokschapen mocht f 22 bedingenvoor Lammeren was de prijs van f 7 tot ongeveer f 13. Aangevoerd werden 674 Schapen, 166 Lam meren, 4 Koeien, 1 n. Kalf, 1 Paard 6 Schram men, 18 Biggen, 2 korven Kippen. De oprichting der bijzondere Normaal school te Texel zal toch werkelijkheid worden aanvankelijk deden zich verschijnselen voor waardoor de vrees ontstond dat van het in het leven roepen van die inrichting, op het laatste oogenblik nog weder zou worden afge zien en dat niettegenstaande zich 18 leer lingen hadden aangemeld. Met zekerheid vernemen wij thans dat de lessen Zaterdag 15 dezer zullen aanvangen de drie onderwijzers welke aanvankelijk tot de oprichting besloten, hebben zich verzekerd van nog een medewerker, de heer van 't Veer, H. d. S. te Midden-Eierland. Het onderwijs aan deze school zal alzoo worden gegeven door vier onderwijzers, allen met hoofdacte, en eene onderwijzeres voor de handwerken. In het geheel zullen dus 5 per sonen aan deze inrichting werkzaam zijn. De gemeente Helder is dezen dag in feestdoshet bezoek der Koninginnen aan de Marine en ook aan de Gemeente, geeft daartoe aanleiding. Vele zijn de toebereidselen en versieringen welke voor een waardige ontvangst zijn ge maakt, welke door het goede weder der laatste dagen niet weinig in de hand zijn gewerkt. Tal van extra gelegenheden maken voor het publiek het bezoek voor dezen dag aan de gemeente Helder zeer gemakkelijk en 't is dus zeker te verwachten dat honderden bij honderden het getal nieuwsgierigen, belang stellenden en feestvierenden zullen vergrooten. Ook van hier werd door extra vaart van stoomboot en schepen daartoe gelegenheid gegeven waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Vele anderen onzer eilandbewoners maakten eene wandeling of een rijtoer naar het Horntje, om van daar de revue over de zeemacht waar te nemen voor zoover zulks mogelijk was. Omtrent de gebeurtenissen op Lombok, zijn nog weder de volgende telegrammen publiek gemaakt: „Mataram en Tjakranegara beide plat ge schoten door de batterijen. „De Sassaks van Batoe Klian bevochten de Baliërs benoorden Normada. Eenige duizenden Sassaks bezetten de streek zuidelijk van Mataram en Tjakra tot aan de zee. "Goesti Djilantik ontkwam naar Karang A,sem (op Bali.") [O FEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1