De Vereeniging „Amstels Werkman" beeft zich tot den Minister van Binneniandsche Zaken gewend, met het verzoek, dat, terwijl de kieswet toch nog in voorbereiding is, in- tusschen de pensioenwet voor bejaarde werk lieden, waarvoor reeds langer dan twee jaren de gegevens aan het Departement aanwezig zijn, in behandeling zal worden genomen. De vereeniging beroept zich daarbij op eene belofte van de Koningin-Regentes en noemt in haar adres een door den Staat gewaarborgd per sioen- fonds een dringende behoefte des volks. De door het groote complot verspreidde valsche bankbiljetten schijnen nog steeds niet geheel aan den omloop onttrokken. Telkens wordt er hier 6n daar nog een ontdekt, nu weer te Sloehteren, waar de gemeente-ontvanger er een ontdekte. Een aantal boeren had Dinsdag, onwetend met de nieuwe verordening, dat geen vee naar den linker Maasoever mocht worden uitgevoerd, hun vee naar de Nieuwe Veemarkt te Rotterdam gebracht. Het bleek daar echter, dat het ver kochte, gekochte of onverkochte vee de stad niet mocht verlaten, om, hetzjj loopende, per spoor of boot, naar de zjjde der linkeroever te worden gebracht. Den twee aanwezigen Rjjksveeartsen, een uit 's-Hage en een uit Rotterdam, werd de schuld van het niet publiceeren der nieuwe bepaling gegeven. De boeren wilden hen te ïyf. Een hunner, die uit Den Haag, werd in het gelaat geslagen en zeker zou het met hem niet goed zy'n afgeloopen, waren niet een zestal agenten van politie, onder aanvoering van een onder inspecteur, tot ontzet ter hulp gekomen. Onder deze begeleiding werden de twee heeren, achter volgd door de woedende boeren, naar het bureau gebracht. De boeren werden daarop door de politie verjaagd. Woensdag stond het bewuste vee nog in spoor- waggons, stallen enz., wachtende op een beschik king des Ministers. (Nederland). De „oude kous" van den bedelaai 1 In de Tuinstraat te Amsterdam is op een zolderkamertje een man plotseling overleden, die blind zijnde, met bedelen aan don kost kwam. Toen gistermorgen na de begrafenis het meisje, dat hem doorgaans vergezelde, door familieleden eens onder handen werd genomen, kwam men tot de ontdekking, dat in den schoorsteen een kous hing gevuld met f 600. Kom met geen honden by koeien 1 Terwijl de dienstbode van een landbouwer te Neiiwolda in de weide aan het melken was, kwam een hond de koe, waarmee ze bezig was, aanbas- sen. Het dier werd daardoor zoo kregelig en dartel, dat meid en emmer spoedig onderstbo ven lagen. Ongelukkig bleef het daar echter niet bij, de hond had zich wel intijds uit de voeten gemaakt, maar kwam daarbij echter van den regen in den drop, daar hij toen van alle kanten door de andere koeien bestookt werd. Haar prooi missende begon eerst bedoelde koe zich op de meid te wreken. Zij werd gestooten en getrapt tot eindelijk, toen ze reeds menige wonde had opgeloopen, ontzet opdaagde. De koe was toen nog zoo woedend, dat ze over een hek sprong om de menschen te achtervolgen. Ofschoon geheel bebloed is de dienstbode niet gevaarlijk getroffen. De droogmaking van de Zuiderzee. Door de heeren Prot Dr. J. SchooDdermark Jr., W. B. Moran- sard, uitgever en N. H. Beer, oud-journalist, te Am sterdam, zal aan H. M. de Koningin-Regentes een adres worden aangeboden ter bevordering van de droogmakiDg der Zuiderzee. Het adres is van den volgenden inhoud „De angstige tflden, die, zoowel de vermogende als onvermogende Nederlanders door alle Provinciën heen, beleven, worden met den dag schrikwekkender/ Duizendtallen, neen tienduizenden huisvaders Iflden kommer en gebrek door werkeloosheid. Comite's bfl honderdtallen van allerlei richtingen, zoowel op godsdienstig, als politiek gebied, vergade ren, houden meetings, beramen optochten, die schrik en ontsteltenis in de gemoederen van alle Uwer Majesteits onderdanen teweegbrengen en belemmerend zfln voor Handel en Nijverheid. Geheel Nederland, zoowel in de hoofd- en handels steden als in dorpen en gehuchten, verkeert in een abnormalen, onhoudbaar gespannen toestand. Justitie en politie zfln dikwerf weerloos, zoo niet machteloos, in zulk een benarden, treurigen toestand der duizendtallen werkloozen. Op grond van een en ander komen ondergeteekenden met de vurige bede tot Uwe Majesteit, dat het Uwe Majesteit moge behagen, doeltreffende maatregelen onder het tegenwoordig ministerie met den meest bekwamen spoed te beramen, om dezen onhoudbaren; allertreurigsten toestand te doen beëindigen, althans zulke afdoende maatregelen te doen aanwenden, dat nog in de eerstvolgende maanden van dit jaar eene wet worde vastgesteld door de Hooge Regeering, om tot de droogmaking der Zuiderzee over te gaan, reeds ter sprake gebracht in den open brief van den derden ondergeteekenden, aan den heer Henri Tindal, dato 22-27 Februari 1893. Majesteit! Ondergeteekenden z)jn in dezen veel bewogen tijd in angstvolle spanning en met weemoed vervuld wegens het ondragelijk, pijnlijk lot van zoo vele werklooze natuurgenooten met hunne gezinnen 1 Z(J wagen het daarom Uwe Majesteit in overweging te geven, om duizenden huisvaders werk te ver schaffen, en dat het Uwe Majesteit moge behagen, het daarheen te leiden, dat onder Uwer Majesteits eere-presidium in de eerste dagen van deze maand, aan eene Vereen. Zitting der beide Kamers der Staten-Generaal, een afgerond financieel plan van Uwer Majesteits Ministerie van Financiën forfait worde voorgelegd, ter critische beoordeeling door de beide takken onzer tegenwoordiging, om de droog making der Zuiderzee in de allernaaste toekomst tot een begin van uitvoering te brengen, waardoor aan duizendtallen brood wordt verstrekt. Op verschillende plaatsen in Friesland beleggen de huurders van hooilanden ver gaderingen, om met elkaar in overleg te treden, hoe zij moeten handelen tegenover de verhuurders, daar de hooioogst grootendeels is mislukt. Het „Haagsche Dagblad" deelt mede, dat aan de oproeping van den heer L. Den Beer Poortugael, om vrijwilligers voor Lombok, reeds door ruim 200 personen is gehoor gegeven. Van de zijde van hen, die oproeping voor de Lombok-expeditie aan de gepensionneerde Atjeh-strijders deden, wordt medegedeeld dat tot heden ruim 170 aanbiedingen zijn ontvan gen, waaronder die van vele gedecoreerden, o.a. een hoofdofficier en een kapitein. Mede- deeling daarvan is gezonden aan den minister van koloniën. In onderscheidene plaatsen doen zich nog steeds gevallen van cholera voor, waarvan velen met doodelijk gevolg, zoo o.m. te Burger veen,! utfaas, Zaandam, Amsterdam, Rotterdam, Culemborg, Alblasserdam, Haarlemmermeer, Maastricht, Dordrecht, Kralingen en Kapelle a/d IJsel. Den 15den October zal te Beekbergen, een dorp onder de gemeente Apeldoorn, de stichting worden geopend, die door de „Ver eeniging tot christelijke verpleging van bedelaars en landloopers" is tot stand gebracht. De ver bouwing der hofstede moet den 15den Septem ber zijn afgeloopen en dan kunnen een 30-tal verpleegden worden opgenomen. De woning van den directeur is ook gereed, terwijl 18 HA. bouwland, weiland en heidegrond tot het bezit der Vereeniging behooren. Door de afgezonderde ligging kan, bij eventueele uit breiding der stichting, een aankoop van land en heide gemakkelijk geschieden. Nieuwe beweegkracht. Een viertal personen, die Zondagmiddag in het Van Lennep- kanaal te Amsterdam in een bootje zaten, maakten gebruik van een nieuwe drijfkracht. Het bootje werd namelijk voortbewogen door een grooten vlieger van 67s voet hoog, die aan het vaartuig bevestigd was. Het geval lokte vele toeschouwers. Te Nijeveen zijn eenige huurders van hooilanden in die gemeente, die door de on gunstige weersgesteldheid en hoogen waterstand in de onmogelijkheid waren om het door hen gehuurde gras te kunnen oogsten, voornemens gebruik te maken van het recht, hun toegekend bij art. 1589 van het burgerlijk wetboek, luidende„Indien gedurende den huurtijd, het verhuurde goed door eenig toeval geheel eD al vergaan is, vervalt de huurovereenkomst van rechtswege." De „Nieuwe Langedijker Ct." schrijft: De maan speelt bij vele landbouwers in deze streek een belangrijke rol. Niet, dat zij onvoorwaardelijk aan den zegenenden invloed van dit hemellichaam gelooven, maar van ouder tot ouder hebben velen al bij het planten en zaaien op wassende of afnemende maan gelet. Zweedsch raapzaad zaaien sommigen niet, eer de laatste maan van de maand Maart is, men beweert dat de rapen dan mii „stokkig" zijn. Aardappelen poot men - groote te krijgen bij wassende maanblo kool en ook andere soorten van kool was minder bij afnemende dan bij wassende m Bij broeiend weer en volle maan bloeit bloemkool bijzonder snel. Bij afgaande u zaaien velen ook liever geen tarwe, oj er dan meer „brand" in het gewas opgenu wordt. Zou het niet de moeite loonen degelijk acht te slaan op de beweringen die ouderwetsche bouwers? Een zeer slechte gewoonte is het opbli der papieren zakken in sigaren-, kruideniers meelwinkels. Komt ge in een dergelijke 8 om een artikeltje van dagelpksch gebruik, heeft de winkelier of wie zfin plaats ver« niets gauwers te doen dan een zakje te net het aan zfin lippen te brengen en het volges regelen der kunst vol te blazen uit den int zjjner longen. Probeer hetzelfde eens met glas of een fleschAls de herbergier u het vol blies, alvorens u het bestelde bier of bitfc over te geven, zoudt ge den man hartelijk dar voor zijn harteljjken drank. Welnu 1 wat i van den herbergier op zjjn minst genomen zou vinden, laat men zich welgevallen, als in een papieren zakje geschiedt, omdat men d; het aanslaan van den adem niet merkt Beds men evenwel, dat de adem niet alleen on welriel kan wezen, maar ook de overbrenger kan van ziektestoffen, dan is het niet overbodi; de heerschende kwade gewoonte opmerkzi te maken. De Frankfurter Zeitung" wijdt ook eenl gedeelte van de ruimte, welke voor haar hi artikels is gereserveerd, aan onze nederlaag Lombok. „Er zal waarschijnlijk een oorlogi branden", aldus heet het aan het slot van artikel, „gelijk aan dien in Atjeh, welke del landers zooveel geld en bloed heeft gekost. Op Lombok rekenen de Hollanders op densl der Sasaks. Deze hebben reeds lang de hulp Hollanders ingeroepen tegen hun Balines onderdrukkers, doch de Hollanders mees er beter by te varen, wanneer zy zich vrienü betoonden jegens de Balineesche machthet' en zich daarom de onderdrukte Sassaks i aantrokken. Thans hehben zy het loon voorl vriendeiyke oplettendheid In ieder geval hebben de Balineezen de z zeer omzichtig en krachtig aangepakt. I bewys te meer, dat het een ernstige oc neming is, waarmede de Hollanders zich tl inlaten." Zijn wfl eind-negentiende-eeuwers verstai menschen vraagt de Duitsche generaal Sichart. En als wy op die vraag soms, bescheii maar toch, met eenig zelfvertrouwen zo» willen antwoorden, dat wy toch wel eenig i stand bezitten, dan zou de generaal ons v schyniyk boos antwoorden: „Dat hebt go ui en ons wyzen op onzen jaarkalender, dat een regeling? Maanden van 81, van30/ 28 soms 29 dagen Paschen, tot grooten I van alle ouders, die kinderen op school hebl nu eens in het midden van Maart, dan i eind April! Aan het eind van het jaar som 10 dagen vyf feestdagen 1 Neen de generaal» voor dat alles beter teregelen. De eerste Jam wordt vast een Zondag, de eerste maand ieder kwartaal krygt 31 dagen, de volgende 30 December wordt zoo e6n Zaterdag, ei 865ste dag van het jaar wordt een „over" In schrikkeljaren krygt Juni ook een 31sten< en de zaak is weer gezond. Paschen altijd Zondag en Maandag 1 en 2 April, Pinkstere: Zondag 19 en Maandag 20 Mei, Kerstmis Zondag 24 en Maandag 25 December. Eén ding heeft de generaal vergeten; wie' op een Zondag geboren wordt is altyd op Zondag jarig, is dat billijk Zouden de kindei die nooit eens op Zondag jarig zyn, tegen i regeling geen bezwaar maken? Grooten indruk heeft op het hygiëni Congres te Budapest eene mededeeling gems van den heer Roux, den voornaamsten mi werker van Pasteur aan diens instituut. geleerde gaf n.l. te kennen, dat hy eene gem wyze tegen de croup gevonden had. De bet deling van dr. Roux is gegrond op eene ontdekt van een Duitscher, dr. Behring, die weder v# bouwde op onderzoekingen van Roux. Zy best in eene onderhuidsche inspuiting van door en aangetaste kinderen met „serum", d. i. bloed' van een tegen diphtheritis gevaccineerd dier. heer Roux komt eerst met zyne ontdekt voor den dag, nu hy na langdurige proefnemid tot vaste uitkomsten is geraakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2