to liet fanfarecorps ra lea Ben, Buitenland. Marktberichten. Tuin of Zaal vandeVerguldeKikkert. MATINEE Dik en stevig Perkamentpapier PREDIKBEURTEN. ADVEBTENTIËN. Verkrijgbaar: - De oorlog tuaschen China en Japan is eiyk op dit oogenblik geen werkelijke oorlog, ichten daarover komen niet in Europa, maar li schynt Japan door China met groote verliezen Jagen te zijn. Officieel is echter niets bekend, jen der verliezen hebben de Chineezen de anners toegebracht in een zeegevecht by Korea. Japanners zijn daarin overwonnen, maar schijnt een weinig verraderlijk in zijn werk _n gegaan. lë mondingen der rivieren worden nu door pedo's versperd. a China schijnt men zich echter meer tegen daar verblijvende vreemdelingen te keeren, i tegen den vijand. Indanks orders van den keizer, loopen de ropeanen daar groot gevaar. Een noodlottig spoorwegongeluk is Zondag- Idag gebeurd op den Franschen Noord-Ooster- orweg, bij het station Apilly, tusschen Noyon Chauny. )e sneltrein (115) van 12,40, uit Parijs naar uien, is daar omstreeks halfdrie in botsing ;omen met een locomotief en een waggon, Ike daar aan het rangeeren waren en van zijspoor kwamen. De botsing gaf een ver dijken schok. De drie voorste waggons van i sneltrein (met passagiers voor Duitschland) tden geheel verbrijzeldmaar de achterste gens (waaronder die voor Nederland) bleven sschadigd. Tien menschen werden gedood twintig anderen gewond. )e stationschef, die op het laatste oogenblik het raar ontdekte, snelde in grooten angst naar het Kir, met de roode vlag in de hand, om „onveilig" seinen, maar hij geraakte onder den trein en rd gedood. Inder de gewonden zijn de machinist, de stoker e remmer van den sneltrein. Op éen diner bjj een Russischen grootvorst ik de ook uitgenoodigde Fransche gezant over onovertrefbare vlugheid der Parjjsche zakken- ers. „Dat verstaan de leden dezer eerzame bende St-Petersburg even zoo goed," zeide vroolfik de telfike gastheer en sloeg den gezant een wedden- rp voor, dat hem nog voor het einde van de party torloge of een ander voorwerp gemakkelijk zou den afgenomen. De gezant nam de weddenschap Terstond liet de grootvorst den chef der ereburger politie telefoneeren, om hem den be- aamsten zakkenroller te zenden, die hjj op dit enblik in zijne macht had. Deze mocht alles, hjj gedurende het diner zou stelen, behouden sou er niet voor gestraft worden. De spitsboef am en moest een livrei aantrekken, om met de are knechts aan tafel te bedienen. De grootvorst astte hem nog een teeken te geven, zoodra een iek hem was gelukt. Dit duurde lang, omdat de ant, die zijn horloge had aangeduid als het voor- ■p dat hem ontstolen moest worden, daarvoor lzorg droeg en in een gesprek met iemand zorg- dig de hand op zijn vestzak hield. Ten laatste ter kreeg de grootvorst het gewenschte teeken. laat is het op uw horloge, Excellentie?" ïdde hij zich tot den diplomaat. Zegevierend 1 te de gezant naar zjjn horloge, maar trok inplaats het uurwerk een aardappel te voorschijn. Allen iten en met een zuurzo< t gezicht lachte de tolene mee en wilde, om zijn ergenis te verbergen, snuifje nemen. Maar ook de met briljanten ette doos was weg en verder een zegelring en een den tandenstoker in een étui. Nu moest de seende bediende de gestolen voorwerpen terug ei, en h(j deed dat dubbel, want h(j had ook grootvorst een horloge, een zegelring, een snuif- i en een tandenstoker ontstolen/ Hij gaf alles ig, kreeg echter de geschatte waarde der voor- pen betaald en keerde in de gevangenschap terug, paar duizend roebels rijker. Overwintering op Spitsbergen. Twee irsche visschers, wien het in den vorigen fst niet gelukte Spitsbergen te verlaten, hebben r onder zeer avontuurlijke omstandigheden i overwintering moeten houden, j konden gelukkigerwijs, daar zy niets dan open boot hadden, onderkomen vinden in een eger door de Zweden opgerichte houten loods, irin echter geen levensmiddelen meer voor- iden waren; hun geheele proviand bestond een jong rendier. Als munitie bezaten zy :hts los kruit en in het geheel geen lucifers, maakten vuur door katoen in den loop van i geweer te stoppen en dit door afschieten van wapen in brand te steken. Om op de jacht kunnen gaan, maakten ze uit een stuk pokhout eitjes. Daarmede konden zy op rendieren a en dit vleesch was van 21 November 1893 5 Juli 1894 hun eenig voedsel: buitendien uien zy sneeuwwater. Desniettegenstaande ■"fren ze gezond en vrooiyk en leidden een *eld leven, zy gingen om 9 uur 's avonds slapen en stonden om 6 uur 's morgens opjaagden dan of hielden zich met iets anders bezig. Ten slotte werden zy gevonden door een walvischvaar- der, die hen naar Tromsö bracht, waar zy den 25sten Augustus j.l. zyn aangekomen. Ook in Canada hebben over eene groote uitge strektheid boschbranden gewoed. De geheele streek langs Rainy Rivier, aan het noordeiyk ge deelte van Minnesota grenzende, is verwoest. De settlers zyn allen zonder dak, en velen hebben by de ramp het leven verloren. In de staten Minnesota en Wisconsin woedt de brand nog op enkele plaatsen voort. De stad Bromwell, in Minnesota, is, op het schoolgebouw na, geheel in de asch gelegd. In eene steengroeve naby Sandstone vond mon de ïyken van 18 per sonen, die daar eene schuilplaats hadden gezocht tegen het vuur. Uit alle deelen der Staten worden bydragen gezonden voor de noodlijdenden. De heer Hill, president van den Great Northern Railroad, zond 5000 dollars en schonk bovendien 5000 acres land, waar huizen zullen gebouwd worden voor de slachtoffers, die door den brand van alles beroofd zyn. Zoowel in Engelsche als Fransche bladen wordt op het oogenblik de aandacht gevestigd op het ernstige gevaar, dat petroleumlampen en petroleumtoestellen opleveren. Het schijnt ons vreemd dat assuradeurs zichzelven niet beter tegen dit gevaar verzekeren, door allen die by hen geassureerd zyn, een voorschrift te geven wat ze moeten doen zoo een petroleumlamp valt, en door te eischen dat ieder in zyn kamer in een bak of kast wat zand bewaart, waarmede men het best blusschen kan. Een van de voornaamste oorzaken dat lieden hun tegenwoordigheid van geest verliezen als de lamp valt, is dat ze voor een ontploffing bevreesd zyn. Buitengewoon zeldzaam heeft zulk een ontploffing plaats. Onlangs heeft professor Lambert te Londen een reeks proeven genomen met de goedkoopste petroleumlampen, zonder dat het hem gelukte een ontploffing te veroorzaken. Als iedereen wist hoe een hoogopschietende petroleumvlam onmiddeliyk uitgedoofd kan wor den door een deken of karpet er op te werpen, dan zou menige brand voorkomen worden. Doch als een petroleumlamp valt begint de eigenaarster meestal met te gifien en de kamer uit te loopen. Indien ze de lamp opraapte en de vlam uitblies, dan ware alle onheil voorkomen. En in de meer zeldzame gevallen dat het reser voir van de petroleum berst en deze wordt uitge stort, kan een winterjas, een karpet, een wollen deken wonderen doen. Maar men is bang voor een zoogenaamde ontploffing en verkiest afwezigheid van lichaam boven tegenwoordigheid van geest. We hebben in deze enkele regels saamgetrok ken wat de Duitsche en Engelsche bladen over deze brandende quaestie schreven. Alkmaar, 7 Sept. Graanmarkt. Aangegeven, totaal 4245 Hectoliters, als; 380 Tarwe f 5,75 4 f 6,25 267 Rogge „4, 4,87' Gerst 3,60 942 id. chev. 4, 5, 2099 Haver 2.50 3, q Paardenboonen Bruine Boonen 9,50 12, 209 Rood Mosterdzaad 11, 14,50 Geel 8,50 12, Koolzaad 84 Karweizaad 11,76 13,50 68 Blaauw Maanz. „11, 223 Groene Erwten 8, 16, grauwe ,14, 24, "Vale Erwten „9, 15, Alkmaar, 10 Sept. Aangevoerd 24 Koeien f 150 4 t 240; 138 vette Kalveren f 35 A f 80, per kilo 75 85 ct.15 nucht. Kalveren f 8 416; 1205 Schapen f 12 4 26 114 vette Varkens 40 a 46 ct. per KG.56 magere dito f 14 4 17. Paarden f af Amsterdam, 10 Sept. Aangevoerd 427 Run deren, le kwal. 71 4 ct., 2de kwal. 61 ct., Se kwal. 51 ct. per KG. 130 Melk- en kaltkoeien f 100 a 200 6 Graskalveren fa; 52 nucht. kalv. f 7 4 1160 Schapen f 4 Lammeren f 4 f 600 vette Varkens 35 4 37 ct. per KG Formerend, 11 Sept. Aangevoerd 189 vette kalveren 60 a 80 ct. per kg.; 105 nucht. kalv. f 8 a 20; 169 vette Varkens 38 4 45 ct. per kg. 98 magere Varkens f14 4 25.-; 286Biggenf6a f 9; 3292 Schapen en Lammeren; 647 Runde ren en 43 Stieren. Kip-Eieren f 3,50 a f 4,25 p. 100. Vette koeien, lager in prys, handel stug, f 0.50 a f 0,70 per k.g. Gelde koeien, lager in prys, handel stug, f 80 a f 150 per stuk. Melkkoeien, lager in prys, handel stug, f 90 a f 160 per stuk. Vette kalveren, hooger in prys, handel vlug. Nuchtere kalveren, lager in prys, handel stug. Vette varkens, pry'shoudend, handel stug. Magere varkens en biggen, lager in prys, handel stug. Vette schapen, lager in prys, handel vlug, f 18 a f 26 per stuk. Magere schapen, lager in prys, handel stug, f 9 a f 14 per stuk. Lammeren, lager in prys, handel stug, f 6 a f 15 per stuk. Londen, 10 Sept. Ter veemarkt zyn aangevoerd 1200 Runderen, 9000 Schapen en lammeren; 40 kalveren, Varkens. Men noteertRunderen 0,37* 4 0,70; Schapenen lammeren 0,56a 0,92»; kalveren 0,40 4 0,77'; varkens a Zondag 16 September. HERVORMDE GEMEENTE. Burg. Voorm. tien uur Ds. van Schaick. Waal. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. Den Hoorn. Voorm. half tien Ds. Leffef. Oudeschild. Nam. 2 uur Ds. de Mazuhe. Oosterend. Nam. 3 uur Ds. van Schaick. Cocksdorp. Voorm. half tien de Hr. Barends. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Burgerlijken stand der Gemeente Texel. van 5 Sept. 11 Sept. ONDERTROUWDReinier Martyn Molenaar en Catharina Cornelia Hammer. GETROUWD: jQ GEBORENj ueen6, OVERLEDENSimon Bakker, 64 jaren, geta. met Jannetje Dogger. Dubbele de Boer, 20 jaren, wonende te Helder. AMBTSHALVE INGESCHREVEN één. op ZONDAG 16 SEPTEMBER 1894, 's middags half vier, in gemeld lokaal. Kunstlievende leden hebben vrijen toegang en recht tot persoonlijke introductie van eene Dame; meerdere Dames 25 ets. Personen welke zich aanmelden om met het volgend jaar (hetwelk met 1 October aanvangt) kunstlievend lid te worden, worden alreeds voor deze Matinée als kunstlievend lid beschouwd. Contributie als kunstlievend lid f 1.50. voor slagers, boterverkoopers en tot inpakking van alle vette waren. voor winkeliers, tot inpakking van drooge waren. Vraag prijsopgaaf. LANGEVELD DE ROOIJ. firmaWrNKEL&C? J&ELDOORN. g g StoomVKRvr.RM-cn OtF.im.scur. wAs-nu uM tT&ir&r. KONTNKrjJKfi;,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3