Thomas-Slakkenmeel, W. J. MllIfSLS Pz. G. J. O. D. DIKKERS, Eene groote partij Palen, Planken Het Bestuur van den polderEijerland dames gekleede Regenmantels, Graanzakken OOOR BETOOG EENERNAALO. Pbolograaf, en Handel^ ,eK-' Tot het raraiïhip van M- en Mml, het plaatsen van advertentiën in alle couranten, het leveren van Nienwshladen en Tijdschriften enz. enz. hevelen onder- geteemenden zich hü voortduring aan. langeveld de roou. Feuilleton. Geheime Wraak. publiek verkoopen: aanbesteden verhuren in de kooi en landerijen van A. DROS Az. Ondergeteekende BURG TEXEL. Notaiis te Texel, zal, op ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1894, des morgens 10 ure, op den HAVENDIJK te OüDESCHILD OP TEXEL Voor VAN DER STERRE KAAN. en Wrakhout, waaronder Planken lang van 10 tot 40 voet, dik 3 tot 5, breed 8 duim; Balken lang van 10 tot 35 voet, breed 9 bij 10 duim Eiken en Greenen Palen van 5 tot 9 voet lang voorts een Vlet, enz. enz. zal op VRIJDAG 14 SEPTEMBER a. s. des avonds ten 6 uren in het lokaal vanJ. BUIJS te DE COCKSDORP, 1°. Het schoonmaken van het kanaal, de post- sloot en de lioogezandskil. 2'. Idem van de bij den polder in onderhond zijnde wegsloten, 3'. Het teren van Schoeiingen enz. met bij levering van de benoodigde teer. Het Nagras op de aan den polder toebehoo- rende wegen. 'Nadere information verstrekt de opzichter. Het Bestuur voornoemd, D. C. LOM AN, Dijkgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris. ®Hi li® K. MANTJE Cz. worden geleverd door W. J. LAN'GEVELD Pz. minstens 16% mogelijk 17 a 18% Superphosphaat, 75% fijnheid, onder Controle proefstation, aanvoer ongeveer half SEPTEMBER a. s. per 100 K.G. de Cocksdorp f 3.90, haven Oudeschild f 3.80, contant. bericht de ontvangst eener groote hoeveelheid van de allerlaatste modellen; ook ruim voorzien van KINDERMANTELS. De prijzen zijn uiterst laag gesteld; d contant 5% korting. Aanbevelend, Hoogachtend, UE. Dw. D. Ph. VLESSING. worden door mg tegen concurreerende prijzen geleverd, MONSTERZAKKEN in ruime keuze voorhanden. Spoedige levering. A. DROS Albzn., de Cocksdorp. Verschenen afl 1 van? Een verhaal van Hesba Stretton. Compleet in 10 afl. van 33 pagina's, tegen den uiterst geringen prijs van 15 cent per aflevering. Om de drie weken verschijnt eene afl. Men teekent in bij alle soliede Boekh g w o Kollum. T. SLAGTER, uitgever. g- UITGAVE TEX. COURANT. PARKSTRAAT B 294. Q p DEN BURG OP TEXEL. Vrij mar 't Fransch door A. B. 67. Hoofdstuk XLII. Drie dagen gingen op deze wijze voorbij. Hi) was als 't ware levend dood. Er waren minuten die hem langer toeschenen dan uren en uren die hem ternauwernood zoo lang schenen als seconden. Wat is er van Edith geworden Deze vraag, die maar voortdurend bi) hem opkwam hield hem voortdurend bezig en knelde hem ver schrikkelijk. Eindelek op den avond van den derden dag over handigde zjjn bediende hem een brief. Koortsachtig gejaagd maakte hij dien open en haalde er een bedrukte kaart uit, waarvan h{j het volgende las „Mjjnheer en mevrouw d'Orvilliers verzoeken u hen de eer aan te willen doen op Vrijdag 24 Januari a.s. bij hen den avond te willen passeeren." Zij leeft! dacht Eduard eerst, toen hjj zag, dat de naam van mevrouw d'Orvilliers genoemd werd, vervolgens ontstelde hfj zeer toen hg goed begon in te zien hoe zonderling die uitnoodiging was. Wat beteekende die uitnoodiging Wat had mijnheer d'Orvilliers besloten? Wat zou er gebeuren? Na den volgenden avond zou hij het weten. Eduard de Lairis stond het koude zweet op het voorhoofd bjj de gedachte aan dit onverklaarbaar vraagstuk, welks oplossing voor hem een even dreigend aanzien had als het schavot en do beul moeten hebben voor den ter dood veroordeelde. Hoofdstuk XLHI. Het gebouw, dat door mijnheer en mevrouw d'Orvilliers werd bewoond bevatte gelgkvloers niets dan groote zalen en daar de rechter niet gewoon was grcote partijen bij zich aan huis te houden, werden deze zalen nimmer gebruikt, zeer vreemd keek Eduard de Lairis daarom op toen hij, op den bepaalden tijd zich aanmeldende, werd geleid naar de groote zalen, welke voor deze gelegenheid waren in gereedheid gebracht en verlicht. Toen de Lairis binnen kwam bemerkte h|j er niet anders dan in het zwart gekleedde heeren, allen b(jna van middelbaren leeftijd, voor het meerendeel voor hem onbekenden en niet behoorende tot die stand waarin hij zich gewoonlijk bewoog. Hoe groot hun aantal ook mocht zijn, toch vulden zij in 't geheel niet de groote zalen waarin zg zich bevonden, B(j de eerste oogopslag kon men reeds dadelijk drie groepen onderscheiden; n. 1. een deel van hen bestond uit rechters en andere voorns Partjzenaars, een ander deel bestond uit de tegenwoordigers van al de Par(jsche couranten zon uitzondering van welke politieke kleur, ook, d onderscheidden zich van het eerste deel door g bewegelijkheid en hun gepraat. Eindelijk do derde greep bestond blijkbaar vreemdelingen, uit Spaansche uitgewekenen. Mijnheer d'Orvilliers evenmin als zjjne echtgeni waren tegenwoordig en deze afwezigheid van gastheer en gastvrouw op het oogenblik, waarop; gasten reeds vereenigd waren was zooals men weli denken, een der voornaamste onderwerpen, waaro gesproken werd door de genoodigden waarvan niern het doel der samenkomst kende. Men begreep er vooral niets van omdat mijni en mevrouw d'Orvilliers diep in de rouwwarent het overlijden van den vader van laatstgenoes bovendien kwam drie vierde deel der gönoodig 3ldaar voor de eerste maal en behoorden z{j in geheel niet tot diens bekenden. De totale afwezigheid van vrouwen gaf aan soiree een vreemd aanzien; zonder te weten waai bleef ieder zoo veel mogelijk op dezelfde pis terwijl men als men sprak dit steeds op 1 fluisterenden toon deod. Eduard de Lairis, die ondanks alle inspanning bleek was als een doode, liep tusschen de bezoei door, luisterende naar de weinige woorden welk werden gewisseld en durfde Z6lf niets te vrai daar hfj zich verbeeldde dat aller oogen op t gericht waren en men in de diepste diepte vani ziel kon lezen. Zonder zelf ook te weten wat er zou gebew wist hij toch zeker dat er iets zou plaats hebbes dat dit niet anders kon zijn dan verschrikkelijk i hem voor haar Na de verschillende zalen te hebben doorloopei bevonden te hebben dat de meester en meestere er niet aanwezig waren, begaf Eduard de Lairisi naar de ingang van de zaal waarin alle genoodig zich bevonden. H(j keek naar alleD die voorl meerendeel hem geheel onbekend waren, maar» lot hg, wat dat ook mocht z(jn, benijdde, zooals i dit doet, wanneer men op het toppunt is gekot van de smart. Hij luisterde naar het go fluister van de aanwen; terwijl hij gevoelde, dat hij op dat oogenblik Did staat was twee woorden te spreken, die eenigai daar te pas kwamen. Eensklaps verstomde het gemompel; er he era eene diepe stilte en aller oogen richtten zich t een enkel puntde deur der zaal waarbij Eduari Lairis zich bevond, werd geopend. De Lairis wendde zich om en bemerkte v|jf perm die langzaam nader kwamen. Die personen, hg kende ze en b(j het zien vani meende hg, dat hem het hart ophield te kloppet Het waren mevrouw d'Orvilliers gearmd met Ji Cameron, daarachter mgnheer d'Orvilliers met Tere; en daarachter André Bertin. Eduard de Lairis bleef als aan den grond genaj staan en be woog zich zelfs niet, toen de binnenkom» rakelings hem voorbg gingen. Edith was in baltoilet, geheel in 't wit, zonden enkele bloem of een enkel kleinood ter versieii In haar hagelwit kleed waarop geen enkelen» was op te merken, geleek zg eene Hemelscbei schgning en Eduard de Lairis vergat voor een oogen! het vree8elgke tragische van zgn toestand en ui bgna een kreet van bewondering en liefde, ten hg haar een hartstochtelgke blik toewierp, waari de jonge vrouw trilde, terwgl in haar oogen i glans van vreugde en triomph zichtbaar was. Had het haar wensch niet geweest, dat op 4 soiree, waarop zonder tegenspraak hun lot zou woii beslist, hg haar schoon zou vinden en haar nog 9 als de zgne zou wenschen? Maar deze indruk zou bg geen van beiden li duren. Toen de Lairis een tweede blik op haar elf bemerkte hg maar al te goed, dat de ongeluk! vrouw zich had moeten blanketten om haar doo bleeke wangen te kleuren. Toen do groep in het midden van de zaal gekot was, ging mgnheer d'Orvilliers een paar schre! alleen vooruit. Men had een cirkel rondom hem gevormd en e doodelgke stilte heerschte er rondom Het was duidelgk, dat mgnheer d'Orvilliers I had te zeggen, dat hg eindelgk uitlegging zou ge' van zgn vreemd gedrag en van deze uitnoodigé Wordt vervolgd.) aneljwudmi: - LAMGSVfiLD DE BOOU- c$ Ov O O -aa CD «n g-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4