OFFICIEEL GEDEELTE. N°. 731. Zondag 7 October. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. Binnenland. n Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per S maanden Voor den Bubo 80 Cts. Franco per potl door ge heel Nederland 46 Cts. - Naar A eerie a an andeie landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nor op den dag der nltgave. Prijt der Advertentièn Van 1 tot 6 regels 80 Cts. - Iedere regel meer S Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTEËN worden aangenomen btj de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, Parkstraat, Bona op Tkul Net eenige dagen zullen wy beschik ken over de ons komende bedragen abonnement, advertentiën, enz. nhoinze abonnenten bniten Texel woonachtig, zoeken wy het door hen verschuldigde abon- nentsgeld voor 15 dezer over te maken. Iver het bedrag der door ons verzonden eningen wordt een maand na datnm beschikt. tot iedeponeerd ten RAADHUIZE, een wandelstok loden knop, gevonden op den weg tusschen terend en de Waal. ding J onl GEVONDEN VOORWERPEN. Loting voor de Nationale Militie. otarluRGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge- Is h|tnte TEXELmaken bekend dat de loting voor de Militie van degenen, vóór 1 September van dit jaar zijn inge- chreven, zal gehouden worden te Texel in o. I. school te den Burg op Zaterdag den October 1894, des voormlddags 11 nur; dat op Zaterdag den 30 October 1894, des liddags 12'/, uur, ter Secretarie de getuig- chritten kunnen worden aangevraagd, ter ekoming van vrijstelling wegens broederdienst als eenige wettige zoon; dat de lotelingen, die vrijstelling verlangen regens eigen militairen dienst of die van een I roeder ol broeders, de noodige bewijsstukken toeten inleveren bjj den Burgemeester, ten zoni] tinste tien dagen vóór den dag, waarop de lerste zitting van den Militieraad wordt ge- pend, en alzoo vóór 1 December 1894. Texel, 5 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Stbick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris STREMMING PASSAGE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van iel brengen ter kennis van belanghebbenden, tengevolge het maken van een nieuw sluisje den z. g. Koogerzeedijk nabij de oude boerderij P. Mz. Boon, de passage aldaar van heden tot met 13 October 1894, zal zijn gestremd, ex el, 6 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linsohoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, SecretariB. worl TEXEL, 6 October 1894. igde let gerucht dat Dr. Stam onze gemeente T3i tterwoon zou gaan verlaten, heeft zekerheid omen. TJ laf de advertentie in ons vorig nummer, hi een nieuwe geneesheer zich hier heeft sstigd, een grooten schijn van waarheid aan medegedeelde gerucht, naar wij vernemen m09tft Dr. Stam thans zijn ontslag gevraagd gemeente geneesheer, ydj lal aaQ velen het vertrek van Dr. Stam om Jïmllende redenen leed doen, geheel on- l]°e')reid op die tijding zal menigeen evenwel l;.ijn geweest; na het terugkomen ophet- .J|voornemen, reeds in het begin van «ait 1890, was het te denken dat ter eeniger dat voornemen toch werkelijkheid zou J^£den. Wij willen eerbiedigen de reden welke Dr. Stam tot heengaan noopt, moge het hem ook elders welgaan; vermoedelijk zal in zijne nieuwe woonplaats hem niet zoo spoedig die populariteit ten deel vallen, waarop hij hier mocht bogenzij de herinnering daaraan een langenaam aandenken aan zijne eerste stand plaats: aan ons eiland en deszells bewoners. Oudeschild, 5 Oct. Tusschen drie en vier uur, heden morgen, kwam men tot de weten schap dat een voormalige timmerschuur, thans Us werkboet in gebruik, aan het westeind van het dorp, in volle vlam stond. De brand breidde zich snel uit langs de schuttingen der belendende erven. Gelukkig waren spoedig tal van rappe en hulpvaardige personen bij de hand, die den voortgang van het gevaar konden stuiten. Voor aan de spuit gedacht kon worden lag 't gebouwtje in asch. Het was niet verzekerd. De oorzaak van den brand is niet met zekerheid bekend. Den Hoorn, 6 Oct. Gisterenavond werd eene algemeene vergadering van het hier ge vestigde ziekenfonds gehouden. Uit de medegedeelde rekening bleek wederom het nut van deze vereeniging voor ons dorp, aangezien in dit jaar veelvuldig gebruik van doctors hulp noodig was. Niettegenstaande de uitgaven daardoor ver oorzaakt is het kapitaal der vereeniging nog met f 23 vermeerderd en dat met een ledental van 33. Het kapitaal der vereeniging bedraagt thans f 481. Oosterend, 6 Oct. Beroepen bij de Ned. Herv. Gemeente alhier de Heer R. W. Bruins, candidaat te Amsterdam, aan wien reeds voor eenigen tijd toezegging van beroep was gedaan. Bij het departement van Koloniën is van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië het navolgende telegram ontvangen „Eenstemmig bericht dat troonopvolger van Lombok op 29 September gesneuveld is." De overvalling van de bezetting van Tjakranegara in den nacht van 25 op 26 Aug. geschiedde zóó onverhoeds, dat de officieren, die zich naar Ampenan konden doorslaan, meest in nachtgewaad en barrevoets daar zijn aangekomen. Behalve f 270,000 van de oor logsschatting is een f 30,000 verloren gegaan, zijnde de kassen der kwartiermeesters. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat het boren der schietgaten in de muren van Tjakra negara niet het werk is van één nacht, maar dat men lang te voren reeds daarmede be gonnen is van de binnenzijde, doch aan de buitenzijde de kalklaag heeft laten staan, waardoor de gaten voor buitenstaanden niet zichtbaar waren. Het bivak was aan alle zijden ingesloten door de aldus met schietgaten doorboorde uuren. Het -at. Hbl." schrijft: In welke overhaasting onze legermacht op Lombok op de vlucht gegaan is blijkt hieruit, dat generaal Vetter, gekleed in nachtbroek en kabaya, te Ampenan is aangekomen. Zijn uniform en wapens, al zijne kleederen zijn in het bivouak te Tjakra achtergelaten. Zijn eerste werk te Ampenan was aan zijne echt- genoote te Batavia te telegrapheeren om dadelijk voor hem een nieuwe uniform en een geheel nieuwe uitrusting te doen aanmaken. Het zelfde koopje snapten verscheidene officieren en minderen. Nu beteekent dit op zich zelf zooveel niet, maar de zaak kan ernstige ge volgen hebben, wanneer, wat te verwachten is, de Baliërs zich van die kleedingstukken meester maken en zich daarin steken om aldus ongehinderd binnen onze bivouacs te sluipen en dan hun slag te slaan. In Westland doet zich het verschijnsel voor, dat de aardbeziënplanten, welke voor de vroege bakken zijn uitgepoot, vrij algemeen bloeien en vruchten dragen, soms zeer schoone. Deze vruchten vinden op de veilingen gretig aftrek, zelfs tegen f 1,25 per KG. Van het slot der vergadering te Amsterdam waarin de twee sociaal-democratische partijen van gedachten zouden wisselen over de beste wijze om de volksbelangen te bevorderen, geeft het Handelsblad, de navolgende beschrijving: De verwarring neemt toe. Eenige personen springen op het podium en dringen zich om Schaper en Cohen Vuisten boven hun hoof- den, terwijl zy, bleek, zich te vergeeft verdedi gen Het podium raakt volEr valt een klapPlotseling gedrang naar Troelstra op het tooneelDe zaal zingt het Vrijheidslied, ter wijl alles dooreen krioeltOp het podium hoe langer hoe meer gedrang om Troelstra, Schaper en vooral om Cohen Vloeken, gebalde vuisten Stompen—duwen—Troelstra wijktachter de coulissenIemand laat het tooneelscherm zak ken Woest gebrulCohen wordt gestompt en geduwd onder vreeselijke bedreigingen Onder het scherm door wordt deze en gene in dezaalgedrongen.vanhetpodiumafAnderen kruipen onder het scher m door op het tooneel. Daar ontstaat een algemeene vechtpartijHet doek gaat weer opSchaper en de zijnen wor den de zaal ingedrongen Cohen wordt nog eens afgeranseldOnder het geroep van Hi-ha Hihaworden zij uit de zaal geduwd. Het laatste moment is zóó: Schaper, blootshoofds, bleek, gesticuleerend en pratend, midden in een wilde, schreeuwende, dreigende hórde met vuisten en stokken Zoo eindigde de eerste openbare vergadering der Sociaal-Democratische Arbeidersparty in Nederland. Hoe moeilijk het soms is het iemand naar den zin te maken, is opnieuw te Baarn gebleken. Daar had een inwoner in vorige jaren geklaagd over te lagen aanslag in den hoofdeiyken omslag, en nu is hij opgekomen tegen zyntè hoogen aanslag. In het zuiden van Gelderland wordt in den laatsten tijd eene nieuwe wijze van varkens mesten toegepast, welke bestaat in het toedienen van droog meel als voedsel en helder water als drinken. De op deze wyze gemeste varkens worden spoedig vet en het spek ervan onderscheidt zich door buitenge wone hardheid. In vele plaatsen in Duitsch- land worden de varkens Teeds sedert gerui- men tijd op deze wijze gemest. Ter waarschuwing. Uit een der beruchte huizen aan den N.-Z. Voorburgwal te Amsterdam kwam in hoogst opgewonden toestand een meisje de stoep af hollen. In de haast had zij haar man tel achtergelaten, dien zy niet zonder moeite door bemiddeling van een voorbyganger terug kreeg. Bedoeld meisje, dat een alleszins fatsoen lijken indruk maakte, was te Amsterdam geko men om een dienst te zoeken. Van het statiën komende, had een heer een gesprók met haar aangeknoopt en haar verteld, dat hij haar jpist uitstekend helpen kon, daar zyn tante wel een dienst voor haar had. Zy liet zich bepraten om met hem mee te gaan, om het eens te onderzoeken. Hy bracht haar op den N.-Z. Voorburgwal in een berucht huis, dat er uit wendig geheel als een nette burgerwoning uitziet. Daar binnengekomen, begreep zij spoedig, dat zij bedrogen was, heeft zich met alle macht geweerd en is er zóo nog ongedeerd uitgekomen. De ondernemende veehandelaren Pintoc.s. te Winschoten hebben eene bezending vee naar Zweden verzonden, om die aldaar aan den man te brengen. In Zweden moet veel vraag zy* naar eerste soort fokvee. Men schrijft uit Opsterland, 1 Oct. Ten einde de in de laatste jaren, door de concurrentie van steenkolen, cokes, petroleum enz. zoozeer aan het kwynen geraakte turfin- dustrie weer eenigszins te verheffen, werd door het polderbestuur van het 6e en 7e veen- district onder de gemeenten Opsterland en Eng- wirden, eene proef genomen met het steken van turf ten dienste van het stoomgemaal iü den polder, waarvoor jaarlijks eene belangryke hoeveelheid steenkolen werd gebruikt. De proef werd genomen met eene party van 290,000 stuks turf. De uitkomst is echter ongunstig geweest. Het is nameiyk gebleken, dat het Btoken met turf 82 cent per uur meer kostte dan met steenkolen. TEXELSGHE COURANT. ie ichu the ;alei slot estol )r i vrou .ouri »op ine jezi >n vo Hn en, mos ioode urfc rekki aan jok i, zooi zoud ©ding t ik ar; an sses, n m )6g dom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1