„Nut en Genoegen", faal. SCHOV Iii oülerpteelenie is ia ien lflaen October Diet nar te coDsilteen. ZaDpereeiiipe: „Al faie leer! wi." Haistadeliite Terpierai op Mag 9 1 ax, 's amis half 8 Id „de Belle™." SCHOUW. SCHOUW. £ene belangrijke partij COEDEREN, Betaling 24 Juni 1895. Publieke Verkooping BOERENGEBOUWEN Aan mijne begunstigers. G. J. O. D. DIKKERS op Vrijdag den 19 October 1894, Een HUIS ut «ip perceelen Bod*-, Hui- od Weiland Het Hesteer van den polder Eijerland Monsters en opgave van prijs DAMES- en HINDERHOEDEN, DAMES-COSTUMES ei HÉ® Naaiwerk. Kiipp ip maat. Mejuff. DIRKJE VOS. TAN STRAALEN. MONSIEUR&EDKKLENS ten In van in Heer STAM, Adr. WAGEMAKER lste soort best brandende RHUR- KACHELKOLEN, met Grove Engel- sche Kachelkolen. Fanfarecorps ajd Burg. Dingsdag den 9 October a.s. sten October aanstaande. H. MO O JEN, Makelaar, publiek verkoopen: LANDERIJEN. Dinsdag 16 October 1894, publiek verkoopen: zal publiek verkoopen publiek aanbesteden A. ROEPERRab. P. C. KOORN, Tegel. Gevestigd te Burg op Texel ot en imiflioor DANKBETUIGING de vele blaken van belangstelling zoo jan hier als van elders bij mijn 26-jarig jubilé indervonden, inzonderheid aan de buren en aan de eden van het muziekcorps welke zoovele biyken won an belangstelling gaven. >rpü DB WED. J. BRUIN geb. Smit. raa Paa seidi era JAARVERGADERING op DINSDAG 9 OCTO- oit |ER a.s., 's avonds 9 uur, (by gelegenheid der wo) ewone oefening), in „de Vergulde Kikkert." 'oegang voor werkende leden en aandeelhouders. HET BESTUUR. Jaarverslag. Rekening. Verkiezing van een bestuurslid. Uitloting van aandeelen. Van af dien tijd zal de APOTHEEK voor jkening van zjjn opvolger, den Heer Adr. WAGE- AfiER, worden gehouden. M. STAM, Arts. Allen, die lid wenschen te zijn van deze ver eniging, worden uitgenoodigd op Woensdag 115 October, 's avonds 8 uur, te komen by W. DUINKER te Waal. ling naai, HET BESTUUR. De SCHOUW op het Schoonmaaljen en Zuiveren in de Tochtslooten in den polder Waal en Burg, bepaald op De nalatigen verbeuren eene boete van f 1.— by herschouw van f3.— Texel, 24 September 1894. Eet Bestuur van genoemden Polder, J. J. ROEPER, Dykgraaf. Sd. KEIJSER Pz., Secr. hei ren. Aan belanghebbenden wordt bericht dat de ilyksche SCHOUW over de Wateringen en loten in den polder Eijerland zal worden ge ilden op den Texel, 26 Sept. 1894. Het Bestuur, D. C. LOMAN, Dykgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris. ydig onze ildig uim •mg Aan de belanghebbenden wordt bericht, dat de DOUW, op het Schoonmaaijen en Zuiveren f tochtsloot in den polder het Burger Nieuw- d, is bepaald op Haandag 15 October a. s. nalatigen verbeuren eene boete van f 1 en big herschouw f3.—. ''exel, 1 October 1894. Het Bestuur, C. B. BAKKER, Voorzitter. Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. zal op AANDAG en DINSDAG 8 en 9 OCTOBER, het locaal de Vergulde Kikkert a/d BURG, WOENSDAG 10 OCTOBER, 't Wapen van Texel te OOSTEREND, DONDERDAG 11 OCTOBER, in 't Loodsmanswelvaren a/d HOORN, familJ VRIJDAG 13 OCTOBER, de in de Hoop te DE COCKSDORP, f telken s des namiddags ten 2 ure, ten overstaan van den Deurwaarder C. DE WIJN, hoofdzakeiyk bestaande in: Gemaakte Hleedingstukken, Tricot- en andere wollen goederen, Linnen en fiatoen. Galanteriên, Porcelein, Glas- en Aardewerk. Staal, User en Tinwerk, Geëmailleerde goederen. Hang- en staande PETROLEUMLAMPEN. Petroleumtoestellen in verschillende soorten. Harmonica's, Parapluies, Enteutcas en wat 'meer zal worden aangeboden. ZEGT HET VOORT. met zal op 's avonds 7 ure precies, in het lokaal „DE VER GULDE KIKKERT", aan den Burg Aan het Nienweschild. H. A. C. Sectie 1169 80 Hnismanswoning, Schnnr, Erf en Weiland B het Schapenland 2. 0 67 40 Weiland Helling 8. 0 96 30 Weiland het Slot 4. 0 72 70 Weiland de Huiskoog 6. 1 21 70 Hooiland Luttekoog 6. 1 75 83 Weiland Veeren 7. 0 9150 Weiland Zandkoog 8. 1 04 30 Hooiland Miekoog 9. 107 50 Hooiland Drosseland 10. 012 20 Tuin en Water de Tuin 11. 0 0115 Pakhuis met ondergrond 10 20 38 Combinatie van de perc. Ns. 1 tot en met 11. H. A. C. 12. 0 03 93 Erf /Oosterend) In Spang. H. A. C. 13. 0 09 40 Hnismanswoning, Schnnr, Erf en Tnin 14. 0 69 20 Welland Huiskoog 15. 0 90 60 Weiland Sletting 16. 1 12 30 Weiland Grijke 17. 13100 Weiland de Volkers 18. 2 20 30 Hooiland Pauluskoog 19. 0 79 30 Weiland de Geest 20. 0 61 10 Weiland het Noord-Geestje 21. 0 43 30 Weiland het Kleine Geestjé 22. 2 23 60 Weiland Voorste Toe se 23. 1 55 50 Weiland Achterste Toese 24. 1 20 80 Weiland de Bollen N«. 1634 1635 1637 1636 1617 865 356 1587 993 979 1691 1615 1616 1386 B 146S 380 381 882 376 375 520 525 526 846 845 256 262 263 1117 1118 1121 1113 1151 1152 1145 430 430a 1158 1159 1374 B 25. 1 92 40 Weiland de Bollemie 26. 144 30 Weiland de Dorrekoog 27. 2 14 10 Hooiland het Koeland 28. 1 15 00 Hooiland de Zout 29. 1 66 80 Hooiland de Dijkstal 30. 105 40 Hooiland Hoornsloot 22 54 40 Gewijzigde Combinatie. Ie Combinatie perceelen 13, 14, 16 en 16. 2e 19, 20, 21, 22 en 23, 3e 24, 25 en 26. 4e 13 tot en met 23. 5e 13 tot en met 30. In den Polder de Hoog. H. A. C. 31. 5 74 45 Hnismanswoning, Schuur en Erf Welland' lEuiakood Hoogekoogje j Ruigenkoeienweid 'Lage Hooiland 32. 2 69 10 Weiland Helmtuin 33. 2 96 55 Weiland Duinsand H 1847 1848 1346 394 895 397 1444 1687 1688 1689 11 40 10 Combinatie van de perc. Ns. 31,32 en 33. H. A. C. 34. 1 00 30 Weiland de Koeienweiden 35. 1 2310 Hooiland Dritmansdag 36. 1 79 00 Hooiland Viermansdag 37. 167 05 Hooiland de Zeting 1131 1132 1133 1127 1128 1129 1342 5 69 45 Combinatie van deperc.Nos.34,3ö,36en37. Idem 31 tot en met 37. Eigendom van Mejuffrouw de Weduwe en Erven wyien den Heer PIETER Nz. BREMER te Texel. Informatiên en inzage van kadastrale plans zyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris CONINCK WESTENBERG, en liggen de verkoop waarden veertien dagen vóór den verkoop ter lezing. Wegens feestdag is de winkel gesloten van af DINSDAGAVOND 6 UUR tot WOENSDAG AVOND 6 UUR. Hoogachtend, Uw Ddw; Dn. PH. VLESSING. groot 0 02 11 heet. 8 49 44 4 4140 2 31 70 2 20 00 2 82 50 5 96 30 Notaris te Texel, 's avonds 7 uur, in het Logement „het Loodsmanswelvaren" van den heer D. LAP aan den Hoorn op Texel. staande en gelegen in den Prins Hendrik Polder op Texel, kadaster Sectie F, nommers 1404 HUIS „Zeewijk" 1405 „Voor Zeewijk" 1345 Voorhuis 988 „Annex Voorhuis" 983 „de Bol" 931 928 „de Tip" 945 „Annex de Paardenweid Een perceel HOOILAND „de Paardenweid," ge legen in Hoornder Nieuwland op Texel, kadaster Sectie F n«. 575, groot 1.25.90 heet: Twee perceelen HOOILAND „Spijk aan den weg" gelegen by den Hoorn op Texel, kad. Sectie F n°. 667, groot 1.30.60 heet. en n°. 658, 1.12.60 Twee HUIZEN en ERVEN staande en gelegen aan den Hoorn op Texel, kad. Sectie F, n° 1244 Huis en Erf groot 0.03.75 heet. 1245 Huis en Erf 0.03.45 Een LOODS genaamd het Trekkershuisje staande by 't Horntje op Texel, kad. Sectie F n' 958 groot 65 centiaren. Eigenaar wijlen de Heer Jb. REMMERS. zal op MAANDAG 8 OCTOBER aanstaande des namiddags ten 5 uren, in het lokaal van de Weduwe K. THOMASSEN te de Cocksdorp het onderhond van de geul der roggesloot buitendijks, van af I November a. s. tot 31 October 1895. Nadere inlichtingen verstrekt de opzichter. Het Bestuur voornoemd, D. C. LOMAN, Dykgraaf. J. P. NOORDIJK, Secretaris, gevraagd van BESTE AARDAPPELEN, te leveren aan het ALGEMEEN WEESHUIS alhier. Benoodigde hoeveelheid ongeveer 25 mud. De ondergeteekende bericht de ontvangst der nieuwste modellen met by passende garneering. Ook de ontvangst eener nieuwe keuze DAMES- en KINDER REGEN MANTELS; tevens eene groote keuze nieuwe stalen voor HEEREN- en DAMESPAKREN. Minsaam aanbevelend, INe ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Hoogachtend, Adres J. VOS Dz., OUDESCHILD, Texel Wijnhandelaars, ROTTERDAM, leveren hunne Bordeaux Tafelwijnen per anker: COTESf 28. MEDOCf 30 - - 32. CANTENAC- 34. St. EMILION MEDOC - 86. St. ESTÈPHE MEDOC - 38. St. JULIEN MEDOC - 40. ADÊLIA MÉDËAH Algiersche Tatelwtynen. f 28. Vertegenwoordiger voor Texel, ARTS. VOLGENDE WEER WACHTENDE Tt Ds Cocksdorp. P. DROS All. Z. eMei ICK, FEP, E. OE, B tf B B B tl II II II II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3