734. Donderdag 18 October. A®. 1894. Nieuws- en Advertentieblad. OFFICIEEL GEDEELTE. Binnenland. Dit blad verschuilt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementspryt per 3 maanden Voor dun Bubo SO Cts. Franco per pott door go- heel Nkdhkland 46 Cts. Naar A mam anae: e landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 nur op den dag der uitgave. Pryjt der Advertentiin Van 1 tot 6 regels 30 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. .BONNEMENTEN en ADVERTENTIÈN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELD DE ROOU, Parkstraat, Bobo op Texel DU1TSCHE ONDERDANEN. 3e BURGEMEESTER der gemeente Texel it te weten, dat door den gezant des Duitschen ks, namens Zyne Regeering is bericht, dat itsche Onderdanen, die stukken uit hun land ïoeven of de legalisatie daarvan verlangen, b, onder opgave van het doel, waartoe lie ikken moeten worden gebezigd, rechtstreeks zonder van een tnsschenpersoon gebruikte iken, moeten wenden tot de overheid van d eigen land. Texel, 13 October 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN WAARSCHUWING tegen het lokken van ierlandsche Werklieden naar Duitschland. 3e BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL mrschuwt tegen de berichten in de Nieuwsbladen daartoe uitgezonden agenten, die soms met rstrekking van reisgeld voor de heenreis, ten ïoeve van industrieels ondernemingen, Neder- dsche werklieden naar Duitschland lokkeD. hunne aankomst te dier plaatse toch is haaldeiük gebleken, dat z(j daar niet gebruikt nnen worden. ïet is daarom geraden, dat die werklieden, orens op zulke berichten en voorspiegelingen agenten af te gaan, öf zelf öf door mjjne schenkomst, zich tot den Nederlandschen nsul in de streek, waar die ondernemingen h bevinden, om inlichtingen wenden, omtrent vooruitzichten in het bekomen van werk, de «nen en de huurprijzen der woning aldaar. Vie dit nalaat, stelt zich bloot aan groote euratelling en schade. Texel, 13 October 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. SLUITING TAPPERIJEN. 3e BURGEMEESTER der Gemeente TEXEL )verwegende, dat op den dag der loting voor Nationale Militiemeermalen door vele lote- jen misbruik wordt gemaakt van sterken drank; lelet op de hieromtrent gedane aanschrijving irden Heer Commissaris der Koningin in deze ivincie d.d. 5 September 1894; lezien art. 46 der verordening van politie voor :e gemeente GELAST tappers, om op den dag der alhier te houden ing voor de Nationale Militie, zijnde Zaterdag t 20 October 1894, hunne tapperijen gesloten bouden, zoolang zulks der politie noodig zal rrkomen. Texel, den 17 October 1894. De Burgemeester voornoemd, STRICK VAN LINSCHOTEN. STREMMING PASSAGE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZEL brengen ter kennis van belanghebbenden, tengevolge het herstellen van het duiker- isje in den Hoornderweg nab(j den dwarsweg Dr Zuid Haffel, de passage aldaar voor rjj- en ^tuigen en voor vee, zal zijn gestremd van W tot 1 November a. s., doch dat ter plaatse gelegenheid zal bestaan om te rijden enz. over het land van den Heer Plens. Texel, 17 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoien, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 17 October 1894. De aanvoer van Rundvee op onze markt was Maandag (een echte herfstdag) zoo groot als we ons moeielijk kunnen herinnerer. De omstandigheid dat in de vorige week het jonge rundvee goed was verkocht, is niet onwaar- schij nlij k de aanl eidi n g ge weest dat verschillende personen in de afgeloopen week naar de markt te Leeuwarden togen om eenigen inslag te doen, ten einde daarmede iets te verdienen bij verkoop alhier. „Vele varkens maken de spoeling dun" zegt een spreekwoord, en ten deze was vermoedelijk dat spreekwoord wel van toepassing, want juist de grootere aanvoer maakte ontegenzeggelijk de winst klein. De kalveren waren goed in prijs: van f35 tot t 55 of f 60 werd besteedwolvee was prijshoudendBiggen golden gemiddeld f 10. Aangevoerd werden 110 Schapen, 6 Lam meren, 40 Koeien, 108 Kalveren, 1 nucht. Kalf, 2 Varkens, 32 Biggen, 2 Veulens en 2 korven Kippen. Oudeschilü, 16 Oct. De oefeningen van het mannenkoor „Amicitia" alhier, zullen Maandag a.s. weer een aanvang nemen, onder directie van den Heer G. Klazinga. In de huishoudelijke vergadering van Maan dag 1.1. werd de Heer H. Hin benoemd tot eere-voorzitter. In plaats van de aftredende leden, die niet terstond herkiesbaar waren, werden gekozen de Heeren P. C. Flens tot president en K. Zegel Fzn. tot 2° Secretaris. Bij de Regeering is het volgend telegram omtrent Lombok ontvangen „Slechten van Mataram, ook noordelijk deel, wordt vervolgd daarbij geen vijandelijkheden ondervonden. Tweehonderd Baliërs, waar onder vrouwen en kinderen, hebben met een twaalftal Hoofden zich onderworpenzij zijn ontwapend en gezonden naar Lembar, aan de Baai van Laboean Tring (westkust van Lom bok, ten zuiden van Ampenan). Toestand der gewonden gunstig". Niet minder dan 77 verzoekschriften zijn bij de Tweede Kamer ingediend om aan te dringen op maatregelen in het belang van den landbouw. Twee daarvan verzoeken verlich ting van lasten door wijziging in de grond belasting en het personeel. De 75 overigen vragen öf „flinke", öf „matige" invoerrechten op granen, öt invoering van „schaalrechten" nog dit jaar. Dit laatste wordt o.a. in 46 adressen van gemeentebesturen gevraagd. In den Haag heeft een jongmensch, die loten moest, geweigerd zijn hand in het bloedvat" te steken. Toen heeft een der leden van den militieraad voor hem geloot. Bij de meting verklaarde de jongeling socialist te zijn en in de kazerne propaganda te zullen maken. Zijn laatste woord bij het verlaten der zaal was: „weg met het militairisme 1" Wij lezen in een onzer bladen: Men wil hetNederl. leger van nieuwe geweren voorzien. Laat men liever beginnen met eerst het Indische daarmede te wapenen. Dat zal vrij wat verstandiger en al dadelijk beter besteed zijn. Het volgend adres is verzonden aan Hare Majesteit de Koningin-Regentes. Mevrouw De ondergeteekenden, uitmakendehetBestuur der Yrjje Vrouwen-vereeniging te Amsterdam, in deze optredende voor genoemde Vereeniging volgens derzelver besluit dato 19 Sept. 1. 1., in samenwerking met de Vrouwea-kiesrecht- vereeniging afdeeling Amsterdam, geleerd hebbende uit de jongste Troonrede, dat bij het Hooge Staatscollege het plan bestaat der Volksvertegenwoordiging een wetsontwerp in zake kiesrecht ter beoordeeling voor te leggen, richten zich tot U met het verzoek bij het ineenzetten van dat ontwerp niet langer de grootste helft der natie van het haar toe komend burgerrecht te laten verstoken blijven en een onrecht te doen beëindigen, dat slechts kan zijn een nadeel voor land en volk. Gelijkluidend adres is aan den Raad van Ministers gezonden. Te Amsterdam werd dezer dagen een vlieger opgelaten, waarop met groote roode letters te lezen stond „Leefve de aanargi." Een voorstander van „orde" sneed het touw door en „aanargi" ging de lucht in. Men meldt uit Rotterdam: Ook in de Rotterdamsche diergaarde prijkt thans een bord met het opschrift: „Besmettelijke veeziekte: mond- en klauwzeer." Een van de drie Yaks, welke de diergaarde bezit, is door de ziekte aangetast. Gelukkig houden deze dieren verblijf op een afstand van het grootere runderenperk, waar een kostbare verzameling beesten, be- hoorende tot het geslacht „bos", bijeen is. Mocht de ziekte toenemen, hot zou eene ramp zijn voor de diergaarde, want niet alleen telt zij vele vreemde en kostbare rundersoorten, maar ook eene groote verzameling herten, antilopen, lama's, enz., alle welke dieren gevaar zouden loopen. De hazen schijnen ook al besmet te zijn met mond- en klauwzeer, althans er zijn in den omtrek van Gouda geschoten, die blijkbaar aan mondzeer lijdende waren. Dinsdagmorgen in de vorige week is op het graf dor vermoorde vrouwen te Schagen een monument geplaatst. Op een hardsteenen voetstuk staat een rechthoekige zuil van zand steen, gekroond met het beeld eener treurende vrouw. Twee zwart marmeren platen ver melden de namen der overledenen, terwijl aan den voet de inscriptie staat: „De beide vrouwen vielen als slachtoffers eener misdaad". In deze week worden huis en inboedel publiek verkocht. Zooals men weet, vervalt de geheele nalatenschap aan den staat. TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1