f lAeiILPIJÜI, REGENMANTELS. I. VAN BALEN 12% jat® EcMnmapt fcentBB van het Alg. Weeshuis op Texel Mag 20 October, 's amis 6j4 nar, TricWrateaJa APPEL- ea PEBEBOOMEK. flie levens le loop waait 2110 tos Bladriel. en Advertentiën Zondag 21 October, I. Ondergeteekende verzoekt BOON, Tandarts te HELDER, Geld verkrijgbaar Voorhanden de nieuwste modellen Een best Koekalf, puike Geldersche Winter-appelen. een driejarige Kalfkoe Puik puik beste AARDAPPELEN, Een WERKPAARD, KIEZERS! J. H. VAN BALEN, G. J. O. D. DIKKERS EEN HUIS, G. J. O. D. DIKKERS, zal op Woensdag 24 October 1894, Direct na afloop van dien verkoop, publiek verkoopen: Beste WINTER-AARDAPPELEN PREDIKBEURTEN. ADVEBTENTIËN. goed gemest Yarken {big) KachelHanglampMeubels 4 J* KQJIlJPIIIt» Parkstraat. Laatst van deze Maand Te koop gevraagd zal publiek verkoopen Bouw-, Hooi- en Weiland, publiek verkoopen: J. H. MOOJEN, Makelaar, Weder ontvangen Zondag 21 October. HERVORMDE GEMEENTE. rg. 's Avoods 6 uur Da. van Sohaick. \al. Nam. 2 uur Ds. de Mazure. i Hoorn. Ds. Leffef. leschild. Voorm. 10 uur Ds. Leffef. (Avondmaal terend. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. (Avondmaal.) ksdorp. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. (Avondmaal.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE. terend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. rg. 's Avonds 67> uur Ds. Kuperus. voor FIER achtereenvolgende. atsingen in de Texelsche Courant eens opgegeven, worden slechts URU al rekening gebracht. van C. DE WIJN en T. DE RU IJ TER. Texel, 20 October 1894. hopen onze geliefde Ouders, A. A. LAP en M. KOPPEN, hunne 25-jarioe Echtvereeniging te her denken. Hunne dankbare Kinderen. Den Hoorn op Texel. Na eene langdurige ziekte overleed heden mijne geliefde Echtgenoote BAAFJE KALF, in den ouderdom van ruim 37 jaren. Jb. BAKKER Az. Burg Texel, 14 Oct. 1894. agen prijsopgaaf voor de levering van een gende p.m. 125 KG. schoon aan de haak. Aanbiedingen (by gesloten briefjes) worden in wacht aan het Alg. Weeshuis voornoemd, vóór op Maandag 22 October a. s., vóór 's morgens uur. Het Bestuur. ne geachte begunstigers SPOEDIG een dergelijk te komen koopen; weldra kan u langs den Waalderweg b(jna zonder ongeluk a Burg niet bereiken. Met aanbeveling, zal HAANDAG 23 OCTOBER, 11 tot 1 uur, by P. LIEUWEN a/d BURG spreken zijn. éérste hypotheek land, tegen 4% renten, ttn intore van J. D. H00JEN, Makelaar. zal by de Wed. K. THOMASSEN bij inschrijving verkocht worden: Het HAAN en KROOS, staande langs het kanaal in Eierland, van af de brug de Tijdgeest tot Cooksdorp, in 3 perceelen. C. VAN HEERWAARDE. STEEDS VOORHANDEN Aanbevelend, J. G. MOOJEN. verkrijgbaar van af 45 cent per Meter. Reparatiën aan Kachels, spoedig netjes en billijk. Niemvstraat, ABR. GEUS Men vergelijke mijne lage prijzen. J. T. VERBERNE. TB KOOP te bevragen by K. PEREBOOM. Burg-Texel, Oct. Aanbevelend, J AN Jb. RAB. TE KOOP AANGEBODEN te bevragen by J. P. KIKKERT, Burg, VERKRIJGBAAR per Mud f 3.26 by GOUKE BACKER, BURG-TEXEL. niet ouder dan 10 jaren. Adres te bevragen bureau van dit blad. Met het oog op de ophanden zynde verkiezing voor de Tweede Kamer, zy het my vergund uwe aandacht te vestigen op iemand, in ons District wel bekend en uitnemend in staat om ons in de Kamer op waardige wyze te verte genwoordigen. Ik bedoel den Heer te HELDER, wiens politieke overtuiging van vooruitstrevend liberaal ons waarborgt dat hy in zake de Kieswet- kwestie de voetstappen zal drukken van den Heer LAND. De Heer J. H. VAN BALEN is bekend als iemand van algemeene ontwikkeling en van kennis op velerlei gebiedals iemand die op de hoogte van de belangen der Visschery is, waar voor hy zich sedert drie jaren byzonder interes seert als iemand die een erkend voorstander is van het tot stand komen eener haven te Oosterend; als iemand die door menig artikel op velerlei gebied heeft getoond dat de belangen van ons District hem ter harte gaan. De heer J. H. VAN BALEN is iemand die als redacteur van een Dagblad gewoon is aan het uitoefenen van critiek, wat in een Kamerlid zeer wenscheiyk is. 't Is om de byzondere geschiktheid, die de heer voor het Kamerlidmaatschap bezit, dat ik hem U ernstig en met aandrang durf aanbevelen. Een liberaal Kiezer. Notaris te Texel, op VRIJDAG 19 OCTOBER 1894, 's avonds 7 uur, in het Logement „Bet Loodsmanswel varen" van den Heer D. LAP, aan den Hoorn op Texel met eenige pereeelen staande en gelegen in den P. H. Polder, op Texel, Kad. Sectie F. Nomm. 1404 Huis, groot 0.02.11 heet. Zeewijk. 1405 Bouwland, 8.49.44 Voor Zeewijk. 1845 Hooiland, 4.41.40 Voorhuis. 938 Weiland, 2.31.70 Annex Voorhuis 933 Hooiland, 2-20.00 de Bol. 931 en 928 Weiland 2.82.50 de Tip. 945 Weiland, 6.96.30 Annex de Paar- (deweid. Een perceel HOOILAND, „de Paardeweid," in het Hoornder Nieuwland op Texel, Kad. Sectie F, numero 575, groot 1.25.90 Heet. Twee HUIZEN en ERVEN, staande aan den Hoorn op Texel, Kad. Sectie F, nummers: 1244, Huis en Erf, groot 0.03.75 Heet. 1245, Huis en Erf, groot 0.03 75 Twee perceelen HOOILAND, genaamd „Spijk aan den weg," gelegen by den Hoorn op Texel, Kad. Sectie F, nummers: 657, Hooiland, groot 1.30.60 Heet. 658, Hooiland, groot 1.12.50 Een LOODS genaamd „Hef Trekkershuisje," staande op Texel, Kad. Sectie F, numero 953, groot 65 Centiaren. Eigendom wyien den Heer Jb. REMMERS. Notaris te Texel, 's morgens 10 uur, op de hofstede „Zeewijk" in den PRINS-HENDRIK POLDER te Texel, ten verzoeke der erven van den heer Jb. REMMERS 46 Schapen, 6 Lammeren, 1 Ram, 4 Kalfgchotten, 1 bruin Ruinpaard, onjjedorsclite Haver en Garst, best gewonnen Klaverhooi, Erwten, Stroo en Slest. VOORTS: een Boerenwagen, drïewiélde Kar en Ploeg, benevens Schapenknbben, Ruiven, Voer bakken en Boeren- en Bouwgereedschappen. op het HORNTJE, 1 Haringzegen, 2 Geepzegens, I groote Haring- vlet, 1 Geepvlet. VOORTSZeilen, Touwwerk, Ankers, Kettingen en groote koperen Taan- ketels, enz. zal ten verzoeke van W. Pz. VISSER, by diens woonhuis a/d WESTEN, op DONDERDAG 25 OCTOBER a. s., 's morgens JO1/» ure, ten overstaan van den Deurwaarder G. DE WIJN, 10 Schapen, 1 ramlam, 1 Varken. Een partijtje best Klaverhooi. Varkenshok, kippenhok, kribben, hout waren. Een oud kabinet, een bureau en wat meer zal worden aangeboden. zyn te bekomen by J, LIPS aan DEN BURG, f 3,00 per Mud, 20 cent de 6 kop nieuwe keuze Minzaam aanbevelend, A. ROEPER -RABi h—CBB«aacrT*-"-JTi i wnw> icagwiwn'.wrwv"«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3