everen alle soorten Drukwerk. Gevraagd een Dienstbode, HUWELIJKSLEVENGelui of Ellende. Te leep aaieMei: U A. DROS Ata., k CocMorp. aai ia Waal, Teiel tjj B. F. van dei dei Helder Ijj G, KOFFEN, Woeisdaï Mm. 2-3 nr, Feuilleton. LIEFDE EN GELD. Een 3-jarig zwart MERRIEPAARD. MARINE. Zaterdag 20 October a.s. TO UW. Mantels. Mantels. Mantels. Ph. VLESSING. De luchtdruk-handwaschmachine „Ondine" SCHOUW. firma"WTNKEL C9 85 NIEUW MALTHUSIANISME. Prtys 30 cent A. IIOEKE, Groningen. Pas verschenen. Adres te bevragen bureau dezer courant. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdag 24 October 1894, des voormiddags te 11 uren, by inschrijving worden Aanbesteed de levering van: 1". Versch Rundvleescli (hiervoor wordt geraamd pl.m. 300 stuks vee benoodigd te zyn) en Soepgroenten, ten behoeve der équipages van H. M. schepen en vaartuigen van oorlog, gedurende het jaar 1895 ter reede Texel en in het Nieuwediep. 2». Versch Vleesch, wit Brood, Groenten, Bier en Melk gedurende het jaar 1895, en Aardappelen voor het tjjdvak van 1 November 1894 tot en met ultimo Juni 1895 ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord. De inschryvingsbiljetten, ingericht overeenkom stig artikel 4 der hieronder genoemde by resolutie van 26 October 1893 N°. 17 vernieuwde Alge- meene Voorwaarden, zullen, voor elk perceel afzonderiyk, vóór ot op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, by de Directie der Marine te Willemsoord franco moeten bezorgd worden. De byzondere voorwaarden van aanbesteding, die voor het jaar 1895 eenigszins gewijzigd zyn, zoomede de algemeene voorwaarden, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, gedu rende de werkdagen, op de gewone kantooruren, ter lezing en inzage by de Directie voornoemd. De Schout bij Nacht, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Comman dant der Stelling van den Helder, UHLENBECK. Willemsoord, 18 Oct. 1894. LANGEVELD DE ROOIJ De SCOOL'W op het Schoonmaayen en zuiveren der tochtslooten en Cenen, in het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke Polders, is bepaald op De nalatigen verbeuren eene boete van II.— en by herschouw van 13.— Texel, 24 September 1894. Het Bestuur van genoemd Waterschap, J. J. ROEPER, Dykgraaf. Sd.KEIJSERPz., Secretaris. om terstond in dienst te treden, by J. WITTE, polder Eierland. MANNILA30 ct. p. pond ONGETEERD HENNEP 30 GETEERD 26 AUSTRALIE'S25 SCHIEMANS GAREN 26 P.S. Aan het zelfde adres prima qualiteit WAGENSMEER 22 ct. p, pond. CS 4-i <D -o OS H Opnieuw ontvangen eene groote party prachtige gekleede Regenmantels, Heep-, Kinder- en Meisjesmantels, in de fijnste kleuren en quali- teiten; door directe verbinding met de voornaamste fabrikanten te Berlin ben ik in de gelegenheid beneden alle concurrentie te kunnen verkoopen. A contant 50/„ korting. Aanbevelend, UEd. Dw. Dnr., voorzien van een gedeponeerd Fabrieks- en Handelsmerk, als neven staande, is alleen het echte waschtoestel, prys f 3,50, In 10 a 15 minuten is het goed uit het vuil gewasschen, men kan zich daarvan overtuigen verkrygbaar zyn, alwaar de toestellen ook 6 Hoofdstuk II. Het is waar het zou zjjn zoon geheel onbekend kunnen blijven. Binnen enkele dagen zou hy naar z|jn regiment vertrekken. Couranten werden daar niet gelezen. Met zulke fioancieele ondernemingen hield men zich daar ook niet op. Wie zou hem dan vertellen dat z|jn vader getreden was in den raad van administratie van het Crediet van Navarre 7 De graaf had een jaar voor proef. Gedurende dien tyd kon hfi zyn collega's bestudeeren. Indien hetgeen men deed hem niet aanstond, indien hun handelingen hem valsch toeschenen, zou hy zyn ontslag nemen, hy zou er niet van sterven. In het tegenovergestelde geval, zou hy biyven. Hy zou dan aan z(jn zoon verklaren wat hem er toe gebracht had het aanbod aan te nemen. Indien Achilles maar met Jeanne Grandvilliers kon huwen, ging de rest hem weinig aan en Grand villiers zou niet weigeren, indien hy wist dat hy in de zaken was getreden en beproefde uit zyn verval op te staan. Met twee honderd duizend francs voor zich, de twee honderd duizend francs aangeboden door den bankier van Vernauden, zou hy veel kunnen doen. Hy zou zyn ondergang vooreerst bezweren en het zou hem onmogeiyk zyn een of andere ge lukkige operatie te ondernemen. R mdom hem wonnen de edelen geld. Niemand zag daar iets verkeerds in. Hy was buiten de beweging gebleven. Hy zou er ook aan meedoen, evenals de anderen en wie weet of ook hy niet gelukkig zou zyn. De graaf van Montbrison was besluiteloos van aard, in staat tot ontwikkeling van groote geestkracht maar niet om iets door te zetten. Daar hem nooit iets had tegen gewerkt in de vervulling van zyn wenschen en zelfs maar van zyn fantasiën, was hy niet gevormd en gehard. Men heeft gezien met welk een verontwaardiging hy de voorstellen van den notaris had opgenomen en reeds nu was dit ver dwenen. Vernauden zou hem nu slechts hebben behoeven by de hand te nemen om hem zonder eenigen tegenstand te geleiden waarheen hy zulks verkoos. Zoover was hy reeds gebracht dat hy de speelbal was geworden van zyn hartstochten, sedert de dood van zfin vrouw hem aan zich zelf had overgelaten Op veertigjarigen leeltyd trad hy in de wereld even weinig gehard tegen de verzoeking als een jongeling die pas de schoolbanken heeft verlaten. Hy ging niet naar de sociteit. Hy kende geen maitrrssen, zyne liefde voor zyne vrouw had hem om zoo te zeggen met een snoer omringd. Toen hy zich nu eensklaps alleen bevond, zag hy zich geplat de wereld van sociteiten en restaurants, well zocht werden door lieden van zyn stand. Gedt de eerste dagen zag by er uit als een vogt vleugellam is geworden en met schrik rondom ziet. Hy moest nog ontgroend worden. Zyn den belastten zich daarmede en waren er sp mede gereed. By den dood zfiner vrouw had de graaf onj dertig duizend francs rente. Sedert dien tydl jaarlyksch ongeveer 60 4 80 duizend verteerd, met het Bpel of by de wedrennen, enz. De fortuin was hem niet gunstig ge wee binnen zeer korten tyd was hy reeds de heil zfin vermogen kwyt Thans was de toestand nog ernstiger dan hy dit zelf vermoedde, de a had hem niet alles gezegd, ten einde hem niel zeer te doen schrikken. Hy was niet alleen gerui maar er zou nog een belangryk te kort overt! indien hy liquideerde. Nadat hy geruimen tyd verzonken was gewe deze bittere overpeinzingen, nam de graaf ein een besluit. Hy belde zyn kamerdienaar. Lunel, zei hy, laat het vuur aanltggl. myn kamer en leg nfijn beste kleed en witt gereed. Goed, mijnheer de graaf. De bediende boog en vertrok. Ik zal by GraDdvilliers dineeren, zei de in zichzelf en ik zal zyn besluit hooren. E wel een harde taak, die ik op my neem, maar! voor myn zoon 1 Hoofdstuk III. De baron Grandvilliers behoorde niet, c Montbrison tot den ouden adel, maar zyn vadei voor eenige diensten aan eenige hooggeplaatste! wekenen bewezen, tot den adelstand verheven, was een zeer ryk bankier, maar op het eindt zyn leven had de nieuwe edelman eenige daden verricht, waardoor zyn zoon was opgt onder zorgen en angst. Niettegenstaande dit de bankier er in geslaagd nog vcor zyn dood weer te redden, maar zyn zoon had daardoo zfin kinderjaren nog steeds eene groote behouden voor het geld en tevens groote vreet te zullen moeten ontberen. Do oude baron daarop uit de zaken getreden en liet zyn zoon dood nog een belangryk fortuin na. De jonge man was toen 27 jaren en gel met de dochter van een wissel agent, die hem nog een flinke bruidschat aanbracht, maar gezondheidstoestand heel wat te wenschen liet. Na eene echt van slechts weinige jaren i zy, haar echtgenoot een dochtertje nalatende, Ja Grandvilliers. Deze was op het oogenblik, waarop ons vei aanvangt zeventien jaren oud. Zy was een set blondine, uiteiiyk veel geiykende op haar mm maar wat geestkracht en volharding aangaat i! zy zeer duideiyk de teekenen af te stammen haar grootvader. De Grandvilliers en de Montbrison waren st lang verbonden geweest door de banden van vriendschap Mevrouw de Grandvilliers was de meest getro gezellin, de intiemste vriendin van de gravin Montbrison geweest. Zy gingen samen naar badplaats, hadden samen een loge gehuurd ii opera. Jeanne en Achilles hadden als kinderen hun ij goeden lekkernyen gedeeld en hun vriendschap op lateren leeftyd onwillekeurig veranderd in rechte liefde. In plaats van zyn kapitaal in te teeren had baron Grandvilliers door zyne gelukkige spec tiën de erfenis hem door zyn vader nagelatet de bruidschat zyner vrouw nog vermeerd. Zo Vernauden terecht had opgemerkt was de h Grandvilliers wel een weinig hard in zaken, hield van het geld om het geld, zonder tv omdat hy van naby gezien had hoe onaangea het gemis er van is. Ook zyn vrouw had onaangename gevolgen van zfin liefde voor het| ondervonden. Hy klaagde steeds over de gr< kosten van haar toilet en toch waren er weinige vrouwen van haar stand die zoo eenvos gekleed gingen. Geheel anders was dit gesteld by den graal Montbrison, deze bekommerde zich zeer weinig de uitgaven van de gravin. Hy was met deze huwd uit liefde. Wordt vervolgd.1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 4