Binnenland. N°. 735. Zondag 21 October. A". 1894. Nieuws- en Advertentieblad. on; :ödt ierd, rewe ein aar Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor den Bubs 80 Cts. Franca per post door ge heel Nederland 45 Cta. Naar Airamir. en andere landen met verhooging der porto'a. Mvertentiën vóór 10 uur op den dag der nitgave. Prys der Advertentiên Van 1 tot 5 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. BewtJanummera 8 Cta. per nnmmer. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LANGEVELB DE ROOU, Parkstraat, Buna op Texel TEXEL, 20 October 1894, De leesavonden voor het wintersaisoen, van et Dep. Texel der Maatschappij tot Nut van Algemeen, zullen weder spoedig een aanvang emen. In de huish. verg. van Woensdagavond werd ïedegedeeld dat in het leessaisoen zullen ptreden 23 Oct. de Hr. P. Jz. Proost, Koog a/d Zaan. 20 Nov. Mej. Albertine Heyblom, Rotterdam. 13 Dec. de Hr. B. H. v. d. Meulen, Haastrecht. Januari: de Hr. J. de Jongh, van de Waal. Februari: de Hr. Kuperus, van den Burg. Maart: de Hr. van Kleeff, Leiden. Voor niet-leden zal de bijwoning dezer izingen worden opengesteld tegen betaling an 15 cts. voor iederen avond. - Naar wij vernemen komt de heer de loer, onderwijzer aan de school m. u. 1. alhier, oor op de voordracht voor H.d.S. teMarkelo olderland.) De uitslag van de Loting voor de Nat. ilitie, hedenmorgen aan den Burg gehouden, je inden onze lezers aan de binnenzijde van blad. - Naar men ons mededeelt, heeft de heer Johannes Eelman cand. not. te Haarlem het otarisambt verkiezende boven dat van Directeur er Brandassurantie Maatschappij Texel ,,'t Al- emeen Belang" van 1884, deze betrekking, relke eene eventueele benoeming tot notaris m i den weg staat, neergelegd en zal hij worden pgevolgd door den heer Mr. Jacob Verdam dmcaat en procureur te Alkmaar. - Door de vrijzinnige kiesvereeniging te pe, is met algemeene stemmen tot candidaat ii oor het lidmaatschap van de Tweede Kamer )r Staten-Generaal gekozen de heer H. van 1 lalcar te Zijpe. iap Oosteeend, 17 Oct. De heer Bruins, candi- te Amsterdam, heeft voor het op hem uitgebrachte beroep bij de Ned. Herv. Gem. ipK ihier, bedankt. Waal, 18 Oct. Onze vroegere plaatsgenoot, Zo o heer Simon Dalmeijer, kweekeling a/d Rijks- i h weekschool voor onderwijzers te Haarlem, id. Bed den 17 dezer met goed gevolg examen t* t vak j, vrye- en ordeoefeningen der gym den istiek. iet! ®TOES0HILDi 19 Oct. Nadat hier in de vorige 1 'eek eene veeboot arriveerde met jong rund- K uit Friesland, vanwaar ook per schipper 1T0I |ito reeds eenige ladingen werden gehaald, is isteren de veestoomboot „Stad Purmerend" ia{ sar die provincie vertrokken met het doel Bjg sndaar eene groote hoeveelheid jonge runderen jI9 i halen. Nu de gewone herfst-inslag nit Noord Holland iet kan plaats hebben, is het voor onze vee- tuders en landeigenaars nog eene uitkomst 'Jfesch vee te kunnen bekomen. Ofschoon '1e prijzen wat hooger zijn, wordt toch de Kwaliteit geroemd. Den Hooen, 19 Oct. Woensdagavond hield de Vereeniging „Leering en Genoegen" alhier, eene huishoudelijke vergadering. Na voorlezing der notulen werd rekening gedaan van het afgeloopen jaar, waarbij bleek, dat de rekening sloot met een goed saldo. Tot bestuursleden werden met algemeene stemmen herbenoemd de aftredende heeren Schaap en van Weurdingein de plaats van den heer W. Boon, welke als commissaris had bedankt, werd gekozen de heer D. Drijver. - Omtrent de Lombok-expeditie is het volgende telegram ontvangen „Eene nieuwe benting verrees te Karangbe- dil, ton oosten van Mataram, bewapend met 6 stukken geschut van 12 centimeter. Hevige regens bemoeielijken de operatiën. Het werkvolk heeft de hulp van de Sassaks noodig." De „N. R. Ct." voegt hieraan de volgende opmerking toe De nieuwe benting, die volgens het telegram is verrezen, zal wel eene door ons opgeworpen versterking zijn. Zij is verrezen ten Oosten van Mataram en moet dus tusschen Mataram en Tjakra negara liggen. Het is onwaarschijnlijk, dat het eene versterking zou zjjn, die de vijand, zonder door de onzen verhinderd te worden, zoo dicht bfj Mataram oprichtte. Bovendien maakt de aanwezigheid van 6 stukken geschut van 12 centimeter deze veronderstelling mede onwaar schijnlijk. De „Telegraaf" van hare zijde teekent er bi) aan Uit bovenstaand telegram blijkt thans duidelijk, dat het bericht, als zou Mataram zich reeds in ons bezit bevinden, voorbarig is geweest. Tegelijker tijd volgt uit het telegram, dat de Staf, die vier weken geleden oordeelde, dat Mataram binnen enkele dagen in ons bezit zou zijn, zich deerlijk heeft misrekend. Juister inzicht had blijkbaar de schrijver in het „Bat. Hdbld.", die betoogde, dat er nog vele weken zouden moeten verloopen, eer de sultan verblijven waren platgeschoten. Het gewone veldgeschut was voor die taak niet berekend en slechts met grof geschut kon dit doel worden bereikt. Blijkbaar heeft generaal Vetter dit thans ook ingezien en heeft hij te Karangbedil de 12 centi meters kanonnen laten opstellen om nu met meer succes den vijand te bestoken. Jammer genoeg is inmiddels het zoo gevreesde regenseizoen be gonnen. Men herinnert zich, dat juist zooveel spoed met de expeditie was gemaakt om den natten mousson te ontkomen en daarvoor als zoo gevaarlek werd gewaarschuwd. Alle teekenen wijzen er derhalve op, dat zij die meenden, dat de Baliërs binnen enkele weken voor hun verraad bloedig gestraft zouden worden voorloopig geduld moeten oefenen. Tongblaar. Onder voorbehoud nemen wij de volgende mededeeling over uit de „Alkm. Crt." Door den heer J. Visser, gediplomeerd vee arts te Oudkarspel, wordt ter voorkoming van tongblaar een alleen hem bekend voor behoedmiddel aan het vee toegediend, dat tot heden zeer gunstige uitkomsten heeft opge leverd. Van de bijna 400 koeien, door den heer Visser behandeld, kregen slechts enkelen tongblaar en dan nog in lichten graad. Koeien, die reeds door de ziekte waren aan getast, vonden bij aanwending van het middel veel verlichting. In het Engelsche (katholieke) weekblad „The Tablet" komt een uitvoerig en goed ge schreven artikel voor over de plannen tot droogmaking der Zuiderzee. „De Hollandsche ingenieurs," zoo leest men daar, „hebben in den langdurigen strijd met de Noordzee zoo dikwijls overwonnen, dat wij gemakkelijk gelooven aan hun succes in de thans voorgestelde plannen. De mededingende krachten der natuur zijn nog aan het oorlog voeren, en de grens tusschen land en zee is veel wisselvalliger dan de grenzen op het land zelf. In Holland, dat men met even veel waarheid de gift van den Rijn zou kunnen noemen, als Egypte de gift van de Nijl, zou de toestand veel achterlijker zijn, als de onge duldige mensch niet tusschenbeide getreden was, om de hand der natuur in haar taak van landmaakster te forceeren. „Die zware dijken, die den oceaan buiten zijn wettig gebied houden, maken het mogelijk te wonen en het landbouwbedrijf uit te oefenen op groote uitgestrektheden van wat anders de bodem der zee zou zijn en vele voeten gelegen zijn beneden de golven, die op sommige plaat sen 40 voet hooger dan de landerijen aan gene zijde tegen de dijken beuken. In een dorp in Friesland zou een lijk gekist worden en alles was daarvoor klaar gemaakt. De buren doen dan gewoonlijk lijkdienst en krijgen vóóraf een borrel. De betrokken familie wilde dit nu echter niet toestaan waarop de buren weigerden den overledene grafwaarts te brengen. Niet vóór de gewenschte borrel was gegeven, werd het lyk gekist en naar den doodenakker gebracht. Als de commissie voor de verzoekschriften, uit de Tweede Kamer, haar hoop vervuld ziet, zal „bij de Staatsbegrooting het punt der turf- industrie eens goed onder de oogen worden gezien." Aanleiding tot dezen wensch, om „een punt onder de oogen te zien", is gegeven door het adres dat het bestuur der vereeniging van ver- veners in Friesland tot de Kamer heeft gericht over den slechten toestand der veennijverheid. In alle provinciën wordt veen aangetroffen en daarom wordt door dien achteruitgang „natio nale schade" geleden, ten deele niet alleen van de eigenaars, maar vooral van de duizenden veenarbeiders en ook van de turfschippers. Als voorbeeld wordt Friesland genoemd, waar sedert 1891 het uitbetaald werkloon in de venen van 4 a 5 ton is gedaald tot 2 ton in 1894. Als middelen tot verbetering worden aange wezen een zoo mild mogelijke wetgeving op do verveningen en hoog invoerrecht op buiten- landsche briquetten. De „Ned. Bakkerscour." bevat het vol gende bericht „Wij vernamen van ter zijde, dat een werk staking van bakkersgezellen wordt voorbereid over geheel het land, over eenige weken aan te vangen. „Het is werkelijk leerrijk, dat, kort na het tot stand komen van het tehuis en het instellen eener zoo uitstekende arbeidsbeurs, door samen werking van patroons en gezellen, deze gele genheid wordt misbruikt, om juist daar een dergelijke beweging voor te bereiden!" De firma Geerds, Schelten en Boerma, laat voor haar rekening te Emden 50 tot 60 woningen bouwen, bestemd voor de kapiteins, stuurlui en geëmployeerden der Nederlandsche hoogzee-visscherijmaatschappij. Hiertoe is een terrein in de nabijheid van het visscherij-ge- bouw aan de nieuwe Nessellandenstraat aange kocht en vóór Mei zullen nog twintig andere woningen er bij gezet worden. Men moet de firma gelukwenschen met haar ondernemingzij is het gevolg van de Duitsche beschermende rechten, alsmede van het spoor weg-uitzonderingstarief, dat op visch van Emden bij de Pruisische staatsspoorwegen toe gepast wordt, om de visscherij aldaar te doen toenemen. Bekend is het, dat de regeering door premies of subsidies aanbouw van vis- schersvaartuigen aanmoedigt. „VI. Ct." Uit Uilenspiegel „De heer Bool heeft voorgesteld het subsidie, door de regeering aangevraagd voor het wedu wen- en weezenfonds der officieren van de land- machtin Ned. Indië, tot op dehelftte verminderen. Uilenspiegel vindt bet jammer, dat de heer Bool zijn voorstel niet gekleed had in den vorm eener motie, bijvoorbeeld in dezer voege De Tweede Kamer der Staten-Generaal, In overweging nemende, dat hetNederlandsch- Indische leger nu onlangs weer treffende blaken gegeven heeft van onverschrokkenheid en vaderlandsliefde zich verheugende In de warme sympathie, die zich allerwege voor dat leger openbaart naar aan leiding van de gruwelijke ramp, die het zoo onverdiend heeft getroffen en harerzijds mede een blijk willende geven, dat zij diep gevoelt hoe Nederland aan dat leger dankbaarheid verschuldigd is besluit op het subsidie van het Weduwen- en weezen fonds der officieren van het Nederl.-Indische leger anderhalve ton te beknibbelen." splat well Ueclii vogt idon Zön Br i Tee hell tand de niel :erui rerhl adei Bte en, inde 9 all Bpgi dit ood rdoei te reei ron inb vet TEXELSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1