Buitenland. Marktberichten, j De Haagsche correspondent van de Zutph. Ct. verwacht, dat de Tweede Kamer de nieuwe gewerenwet de aanvrage van 97» millioen voor geweren en patronen wel te gelijk met of terstond na de begrooting van oorlog zal behandelen, indien althans de schriftelijke voorbereiding van dit ontwerp dan reeds is afgeloopen. „Enkele dagen geleden," schrijft hij, „hoorde ik een veteraan van de Kamer zeggenover deze voordracht zal een uitvoerig en boos verslag worden uitgebracht, maar de Regeering behoeft zich toch niet ongerust te maken; zij krijgt haar geweren evengoed ais de kruisers, die op „Marine" worden vastgesteld, maar de Kamer is aan haar antecedenten ver plicht om wat tegen te stribbelen, en vooral met het oog op den fiaancieelen toestand bij het voteeren een bedenkelijk gezicht te zetten. Die woorden ernstig opvattende, zou men dus eigenlijk eene comedie-voorstelling te verwach ten hebben, en dat mag men toch niet aannemen. Maar dat de aangevraagde vermeerdering van militaire uitgaven niet zonder oppositie zal worden toegestaan, dat kan men zeer gemakkelijk voorspellen, al zit ook de heer Van Houten niet meer op de gewone banken. Drie jaren geleden vond een werkman, te Kralingen wonende, op den openbaren weg aan een boom, tusschen eenig straatvuil, eenige stukjes papier, die bij nadere beschouwing ver scheurde bankbiljetten bleken te zijn. Hij gaf van die vondst kennis aan de politie, die het gevondene in bewaring nam. Dezer dagen werd de man verblijd met de ontvangst van ruim f 800, zijnde de waarde der bankbiljetten, waarvan de eigenaar tot op heden zich niet had aangemeld. Bij de Maandag te Leeuwarden gehouden loting voor de nation, militie (eerste helft), waren er verscheidene jongelingen die bij het trekken van hun nummer uitriepen„Leve de anarchie weg met de bloedwet!" Om hieraan den volgenden dag een einde te maken, werd vóór den aanvang der loting door den militieraad den jongelingen aangezegd, dat ieder, die zich op ongepaste wijze zou gedragen, terstond het locaal zou worden uitgezet. Toch stoorde een, toen hij voorkwam, zich niet aan het bevel. Op de genoemde uitroepen werd hij onmiddelijk door de politie verwijderd. De burgemeester, die toen voor hem trok, haalde er een laag nommer uit, waarop een algemeen applaus volgde. Intusschen waagde zich later niemand meer, het bevel te overtreden. Eerst werd in de vorige week te Amster dam café „Lombok" gebombardeerd. Nu heeft Japan het moeten ontgelden. In de „Toko" in de Nes, de sociëteit bekend bij al wat 's avonds laat door Amsterdams straten joelt, in onedelen wedijver om in den kortst mogelijken tijd veel geld te verteeren in de „Toko," waar zooveel geld wordt betaald voor volle cham- pagne-flesschen en nog meer voor ledige dito, in de „Toko" is geen ruit heel. Een nijdigé Chinees heeft er de vier groote spiegelruiten aan de straat, ruiten van een duim dikte, tot gruizelement geslagen, op klaarlichten dag. —Te Uithoorn werd dezer dagen een executoriale verkoop gehouden. Evenals meermalen elders trok Reens met de zijnen (ongeveer 120 man) daarheen. De meesten van hen hadden den weg te voet afgelegd. Om twee uur 's namiddags begonnen de deur waarders der belastingen den verkoop. Er werd 1 cent geboden, maar de te Uithoorn wonende boeren, die de socialistische beginselen lang niet toegedaan zijn, namon met dat bieden van Reens geen genoegen. Zy boden ook, maar het geschreeuw door elkander maakte, dat de deurwaarder met geen mogelijkheid kon te weten komen wat eigenlijk geboden werd. Een der boeren drong op, en Reens werd van de stoel, waarop hy stond, afgeslagen. Dit was het sein tot een algemeenen aanval. De boeren, met stokken gewapend, begonnen er op los te slaan. Ieder socialist zocht nu zijn heil in de vlucht, vervolgd door de woedende boeren, die hen door de slooten heenjoegen. Indien de veld wachters niet tusschenbeide waren gekomen, dan zouden verscheidene verdronken zijn. Inmiddels was Reens met de zijnen, nadat men hem gedwongen had, de roode vlag over te gev6n, gevlucht in het huis, waar de verkoop gehouden werd. De verkooping werd daarna voortgezet. De boeren bodeneen vischnet, ter waarde van f 250 gulden, werd voor f 25 verkocht; voor een arme weduwe werden de stoelen gekocht, enz. Het einde van alles was, dat de wanbetaler der belasting hoegenaamd geen stuk meer overhad. Na het einde van den verkoop moest natuurlek het aanwezige publiek het erf verlaten. Reens en de zfjnen, die nog in het huis waren, durfden er niet uit. Na lang dralen kwam hij toch te voorschijn en verzocht den burgemeester en de boeren, of hem op hun eerewoord, uitgeleide zou worden gedaan, zonder dat hy voor mishandeling zou moeten vreezen. Dit werd toegestaan, en de socialisten kwamen schoorvoetend over de draaibrug. Nu- ging het in triomf, de veldwachter voorop, daarna een boer met de vaderlandsche driekleur, onder het zingen van het Wien Neêrlandsch bloed en andere liederen, de gemeente uit. Anderhalf uur moesten de socialisten tegen wil en dank medeloopen tot aan den grenspaal van Nieuwer-Amstelsch gebied. Te Uithoorn werd de avond in eenigszins feeste lijke stemming doorgebracht. (N. v. d. D.) Het hoofdbestuur der posterijen heeftin de kleur der Nederlandsche postzegels eenige verandering gebracht, waarvan de bedoeling is het poststempel tot vernietiging dier zegels duidelijker te doen uitkomen. De teekening der zegels is onveranderd gebleven. De kleur van het lichtgele 3 cents postzegel is olijf kleurig geworden, die van het lichtblauwe 5 cents zegel korenblauw, die van het rose 10 cents zegel paarsachtig rood, die van het grauwe zegel van 127» cent lichter, ongeveer de kleur van een vetvlek. Ook het blauw der verschillende postzegels is meer intensief ge worden. De nieuwe zegels worden eerst uit gegeven wanneer de zegels van de vorige emissie zijn uitverkocht. Een briefkaart met duidelijk adres, 20 Juli jl. verzonden uit Middelburg naar Breda, heeft een reisje naar Oost-Indië gemaakt en vermeldt o. a. het poststempel Lombok 29 Aug. '94. Na op 7 Oct. jl. alsnog op de terugreis blijkens den stempel, te Assen te zijn aangeland, werd zij op 8 dezer naar Breda verzonden en aldaar besteld. („Dbld.") Beleefdheid. Terwijl in Indië juist is uitgemaakt, dat „beleefdheid" „dienst" is, en dat de militaire overheid verplicht is bezoeken af te leggen bij in haar standplaats komende vertegenwoordigers van het burgerlijk gezag, heeft de kantonrechter te Wageningen beslist, dat beleefdheid geen dienst is. De heer B., een schoolopziener, had den burgemeester van Ede, jhr. A. W. van Borsseie, per dienstbrief gelukgewenscht met diens benoeming tot lid der tweede kamer. Daar men op deze goedkoope beleefdheid verdacht was, werd de brief geopend in tegen woordigheid van den postdirecteur. Procesverbaal wegens misbruik van het recht tot het verzenden van dienstbrieven, volgde en de „misdadiger" moet f 15 boete betalen, of 4 dagen zitten. In eene onlangs gehouden vergadering van den gemeenteraad van Zaamslag kwam het volgende schrijven in, dat voor kennis geving werd aangenomen Zaamslag, 5 October 1894. Aan den Edelachtbaren Raad van Zaamslag. Edelachtbare Heeren Ondergeteekende, Johannes Pieter van de Veke, in zijne kwaliteit van barbier t9 Zaam slag, geeft met onderdanigen eerbied te kennen dat hij meermalen arme menschen scheren moet zonder betaald te worden dat als in de barak een besmettelijke zieke ligt, hij mis schien dezen voor rekening van de gemeente zal moeten scherendat hij dit wel doen wil als hij daarvoor een vaste aanstelling geniot; daarom vraagt hij uwen raad om te worden aangesteld als gemeentebarbier op een jaar- lijkseh tractement van tien gulden of anders bij door u in overleg met hem te regelen abonnement; verder alles op zijn plaats ge laten en ieder in zijn qualiteit gesteld, hoopt hij op eene goedgunstige beschikking en wilde dan tevens de vergunning verkrijgen aanzijn deur een bordje te mogen plaatsen met het opschrift „Gemeente-barbier." Het bewaren van rozen. Wil men gedurende den winter rozen hebben, dan is een oud en beproefd middel om de knoppen, als zij op het punt zijn open te gaan, af te snijden, de stelen met lak te verzegelen, en ze in een goed gesloten papieren zakje in een kast op te hangen. In December, Januari of zelfs in Februari heeft men niets anders te doen, dan het uiteinde van den steel te ver branden, de knop in koud water te zetten, om een heerlijk ontloken roos te krijgen. (M. t. V.) Een plaatsvervanger van de chinine. Hal viva is een nieuw, uit de in Engelsch- Indië groeiende plant „kanat" bereid middel ter vervanging van de chinine. En het is vooral daarom boven de chinine te verkiezen, omdat het de onaangename en nadeelige nevenwerkingen van laatstgenoemd koorts- werend middel niet heeft. Halviva is zuiver bitter van smaak, en werkt gemakkelijk en zacht. (De Nederl. Alle reeders en zeevaartkundigen in Engeland hebben het druk over een nieuw soort van schip, met drie kielen, door den heer Hodgett, gedurende vele jaren leeraar aan de Kon. Marine school te Berlijn, uitgevonden. Het schip heeft een kiel midden onder den bodem en een rechts en links er van. De snelheid zou met 10 pOt. ver meerderd worden en de diepgang met 10 verminderd, met grooterhaadvermogen. Het a; ligt vaster op het water, slingert weinig en lui li onmiddellijk naar het roer. f Een extranummer van de „RegeeringsbW (Rusland) behelst het volgende bulletin, ond< a kend door prof. von Leyden, prof. Sacharjii V Popow en dr. Beljaminow, honorair lijfarts:? „Bij het gister gehouden consult over toestand des Keizers werd vastgesteld, di nierziekte niet verbeterd is en de krac f afgenomen zijn. js „De geneesheeren hopen, dat het klimaat V de zuidkust der Krim een weldadigen im zal hebben op de gezondheid van den lijder,,. De ziekte van den Czaar, die naar 't scl-, ongeneeslijk is, maakt een treurig en vi tijdig eind aan de veertienjarige regefJ van den ongelukkigen vorst. Alexander III is nog geen vijftig jaar oud is in 1845 geboren. Hi) is de tweede zoon Alexander II en scheen daarom niet tot de Re ring geroepen. In 1865 echter overleed zfjn on broeder Nicolaas en werd hy dustroonopvolger. is hy vroeger tot den troon geroepen, dan hij kunnen denken, want in 1881 werd zyn vader weiyk vermoord. Zijn groote verdienste is geweest, voor J land dat hy de financiën des lands veel verbet voor Europa dat hy onwrikbaar den vrede h gehandhaafd. Men schryft uit Weenen aan de „Times", C het denkbeeld van een tusschenkomst der E G peesche mogendheden tot byiegging van E Chineesch-Japanschen oorlog nu waarschytE zal worden opgegeven door hen die er J initiatief toe namen. Het vond weinig inst E ming en werd voorbarig geacht. Ofschoon I met de beste bedoelingen aan de hand v F gedaan, was de algemeene indruk, dat het g J resultaat zou hebben en misschien aanleid G kon geven tot quaesties, die het voor alle partj beter was te laten rusten. Vele maanden geleden drongen Russia: soldaten eene Roomsche kerk in de Poolsi stad Kroze (gouv. Kofno) binnen en mist delden de geloovigen ergerlijk. Dezen vlucht in wanorde uit de kerk, maar werden door soldaten achtervolgd, die de mishandeling op markt voortzetten. Wegens dit feit hebben dezer dagen t de soldaten maar de boeren terechtgesta Zy werden beschuldigd de sluiting der it belet te hebben en zyn daarvoor veroordet tot straffen van 4 maanden tot 10 jaren dwa: arbeid. Onder de beschuldigden waren ouden van dagen, o. m; een blinde, benevensl van vrouwen en meisjes. De rechtbank heeft de veroordeelden in det mentie van den czaar aanbevolen Een fraai staaltje van gerechtigheid voorwas Voor het algemeen verkrygbaar steil van het middel tegen croup is in Frai ryk reeds byna 250,000 francs door vrywilli by dragen geofferd. Dit bedrag zal echter verre na niet voldoende zyn om de vloeis! te verschaffen, noodig voor de 45.000 kinden die jaariyks in Frankryk door de croup worè aangetast. Er worden daartoe 140 paard: vereischtafgedankte maar nog gezonde car leriepaarden zyn voldoende en deze kosten t wel slechts 150 a 200 francs van aankoop, ma verder jaariyksch elk 1000 francs aan ondt houd en verzorging. Men verwacht dan dat de Staat daartoe de middelen zal verschi fen, daar de vrywillige bydragen spoedig zulli zyn verbruikt. In de verordening op de scholen te Dortmiu komt het volgende artikel voor.- Ten einde de oplettendheid der leerlingen bevorderen, hen aan gehoorzaamheid te gewenm en tevens de stern-organen der onderwyzersi sparen, zullen dezen gebruik maken van i volgende teekens: lo. De onderwyzer tikt tweemaal met i rechterhand en heft ze op, als de kinderen moeti gaan staan2o. hy laat de hand dalen, als i moeten gaan zitten3o. hy laat den rechteraia dalen en houdt daarbij de hand in verticale stand, wanneer zy zich achter elkander hebte te plaatsen; 4o. hy werpt het hoofd achterovi en houdt het lichaam volkomen recht, om! kennen te geven, dat de kinderen rechtop moets zitten 5o. als hij een onvolledig antwoord kr(J| beschrijft hy een kring met den wysvinger vs de rechterhand; 6o. hy brengt den wysvinger f zyn oor, wanneer hy wenscht, dat een antw* duideiyker zal herhaald worden7o. hy bewe de hand in horizontale richting, wanneer wenscht, dat de kinderen in koor zullen antwooiV 8o. als de leerlingen verkeerd antwoorden onnauwkeurig lezen, tikt hy op het zwarte bi Sehagen, 18 Oct. Aangevoerd8 paard) f 55 a 200, 3 Stieren f 80 a f 140; 245 Gele» koeien f 120 a f 245,— 40 Kalfkoeien f 1 215; 45 Vaarzen f 70 af 135; 14 Nucht^ Kalveren f 6 a 19; 605 Schapen f 13 a f 2fr 307 Lammeren f 10 a f 17,—5 Bokken en GejU f af gld.50 Varkens f 10 a fl 45 Biggen f6,— af 9,-; 40 Kippen 35 a 6( Eenden a ct. Boter per half KG. f 0,50 a 0 Kaas per kilogram 20 a 30 ct. Kipeieren Oi 100 f 4.25 a f5. Eendeieren per 100 f 3, 4 B

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2