f Nuts-Bibliotheek. Eenig Huisraad en Inboedel. PETROLEUMKACHELS, een flinke DIENSTBODE. er/j op liet Haventerrein te OndescMlfl op Teiel, Mej. STUTTOET waait lep 1 NOT. De Cochbrp. A. DROS Altai. Loting voor de Nationale Militie, itslag van gehouden Verknopingen. Nuts-departement Texel. VRIJZINNIGE KIESVERENIGING P. BOON, Tandarts te HELDER, H.H. Winkeliers. Hoornen en Heesters, Afslag Varkensvleesch. e. \»ssbr. Eng. Kachelkolen. MARINE. I PREDIKBEURTEN. ADYERTENTIEN. Dankbetuiging. G. J. O. D. DIKKERS, publiek verkoopen: G. J. D. DIKKERS, Eiken en Greenen Planken Eiken JDekbalken en Palen S. C. PONGEll, Burg. DEN BURG OP TEXEL. Tot het vervaardigen van Pr uk' en Bindwerkhet plaatsen van advertenti'èn in alle courantenhet leveren van Nieuwsbladen en Tijdschriften enz. enz. bevelen onderge- teekenden zich bij voortduring aan. 10 Leiden, 19 Oct. Ter markt werden heden aangevoerdOssen stuks f 119 af 265; lu: 16 Stieren f 53 a f 205Veulens stuks; f a f 223 kalfkoeien f 108 a f 256; 'Sb Melkkoeien f 108 a f 265; 110 Varekoeien f 104 ïdja 210; 249 Vette koeien f 119 a f 265; 40 Vette kalveren f 30 a f 86, 7 Magere kal veren f9, af20;240Graskalveren f. 15a f48 1380 Vette Schapen f 18 a f 32. 60 Schapen di weide) f 12, a f 25,- Paarden f ij44 Magere Lammeren f 10 a f 16, arige 110 Magere Varkens f 16 Vette Varkens a. 304 Biggen f 4, .at Londen, 18 Oct. Ter veemarkt zijn aangevoerd Jl00 Runderen, 3000 Schapen en lammeren; 30 SO kalveren, Varkens. Men noteertRunderen Vl0,376 h 0,65; Schapen en lammeren 0,52s a 0,90; ?6e talveren 0,50 0,77s; varkens a gehouden 20 Oct. a/d Burg. E. Z. Brd. E.Z. a f Vette a f 25 t f 12. Brd. Brd. Brd. E. Z. Brd. ud )n Rf ou er, gj? Dirk Kuiter, Nanning Duinker, r t Hendrik Hin, Maarten Eelman, ii Willem Mets, Hendrik IJ. Witte, Hendrik Raven, s", Comelis Hopman, E: Gijsbert Jan Kruidhoed, a Biem Vlaming Jz., Hendrik Willem Stork, ir Johannes Jacobus van der Vliet, Brd. 1st Hendrik Rikkenberg, E. Z. >n Pieter Joan Gerard Meojen, v! Pieter Dros, g Jan Maarten Witte, eid Gerardus Johannes Vinken, irt Pieter Daalder Fz., Reüer Brouwer Gz., Hendrikus Johannes Witte, S1* Dirk de Ruiter, ,8lMichiel Wilhelmus de Graaf, 13J Frans Kalis, fan van der Vis Bz., )0r Johan Bakker, Brd. °P Leendert Bruin, Ubertus Hendrikus Klazinga, 1 Johannes Halsema, s™ Maarten Daalder Jbz., Brd. 81 Jacobus Marinus Walter, In dienst, ïiem Lap, m Iris Cz. Eelman, 'ieter Drijver, ns' lacobus Gerardus Koning, Brd. Johannes Gerardus Huisman, let Dirk Lagerveld, lacob Dogger Jbz., m lornelis Jan Rab, tel Jacob Boon, 'rai lornelis de Wijn, rilj Stoflert Bakker Sz., )r Willem Adolf Möller, eis|Retjer Dfjt, ïerrit Jan Vos, orj|Jan Dalmeijer, ar(j Jacob Bakker, gj, Pieter Graaf, D e Gerrit Houtwipper ma! Dirk Koning, njj Jan Dz. Eelman, Brd. nui Brd. E. Z. Brd. Brd. Lotingn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 84 35 36 37 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Vrijdag 19 October a/d Hoorn. 0211 19 44 4140 20 00 t 82 50 )et Is ran ;al( .bb m >eta vs 25 90 81 70 03 75 03 75 30 60 1250 J0 65 Notaris G. J. O. D. DIKKERS. Huis „Zeewijk", Bouwland „Voor Zeewijk", Hooiland „Voorhuis", Hooiland „de Bol", Weiland „de Tip", Weiland „Annex „de Paardeweid", Hooiland „de Paardeweid", Kooper K. Bz. Lap voor f 6680. Weiland „Annex Voorhuis", Kooper Jb. Bruin Dz. voor f 315. Huis en Erf, Huis en Erf, Kooper Jb. van den Ban voor f 800. Hooiland „Spijk aan den Weg", Hooiland „Spijk aan den Weg", Kooper Dirk Driver voor f 1900. Loods „Het Trekkershuisje", Kooper Jure Beumkes voor f 56. Zondag 31 October. HERVORMDE GEMEENTE. farg. 's Avonds 6 uur Ds. van Sohaick. ~~Vaal. Nam. 2 uur Ds. de Hazube. ■rpen Hoorn. Nam. 2 uur Ds. Leffef. Ihdeschild. Voorin. 10 uur Ds. Leffef. 1 (Avondmaal.) wterend. Voorm. 10 uur Ds. van Schaick. (Avondmaal.) •■ksdorp. Voorm. 10 uur Ds. de Mazure. (Avondmaal. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend. Voorm. 10 uur Ds. Kuperus. Burg, 's Avonds 67« uur Ds. Kuperus. Heden trof ons weder na eene langdurige ziekte, een gevoelige slag, door het overladen van onze geliefde Dochter en zuster, BA AF JE, in den ouderdom van 37 jaar. Allen die de overledene gekend hebben zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies weder treft. Wed. P. KALF. A. KALF. N. KALF. G. KIKKERT. Burg op Texel, 14 October 1894. TToor de deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden zijner geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijnen welmeenenden dank. Die dank zij tevens gebracht aan Dragers en kleedoplegsters, voor de laatste eer de overledene bewezen. Jb. BAKKER Az. Burg, Texel, 20 Oct- '94. Tangs dezen weg betuigen wij onzen oprechten u dank aan de Weledele Heeren Van der Vegt en Wagemaker, voor het goede werk aan ons zoontje verricht. En verder aan de Heeren Barends en A. List voor de hulp daarbij verleend, A. KNOL de Cocksdorp. en Echtgenoote. Voor de vele blijken van belangstelling bij de ziekte en het overlijden onzer dierbare Vader ondervonden, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Tevens betuigen wij onzen hartelijken dank aan de leden van het Ziekenfonds voorde laatste eer de overledene bewezen. Namens de familie, S. JONKER Cz. Ben Hoorn op Texel, Oct. '94. Allen die iets te vorderen hebben ot verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nala tenschappen van wijlen de echtelieden den heer JOHANN BERNARD HERMANN KRÜSE en Mej. BERTA HUVETT, worden verzocht daarvan voor 1 December aanstaande opgave te doen ten kantore van notaris G. DIKKERS te Texel. VERGADERING Dinsdag 33 Oct. a. s., 71/, uur. Speker de Hr. P. Jz. PROOST van Koog aid Zaan. Toegang voor niet-leden 15 Cts. te DEN BURG. VERGADERING op MAANDAG a. s., 's avonds 8 uur precies, in het Hötel „DEN BURG." Werkzaamheden Verkiezing van twee Bestuursleden. Bespreking a. s. verkiezing voor dc Tweede Kamer der Staten-Generaal. zal MAANDAG 33 OCTOBER, van 11 tot 1 uur, bi) P. LIEUWEN a/d BURG te spreken zijn. Commissarissen berichten dat met afgifte van boeken zal worden aangevangen Vrijdag 26 October a. s., ter gewoner plaats en tijd. Doe uw voordeel en probeer de SURROGAAT BOTER van de firma J. C. DONNEE, Alkmaar, levert uitsluitend prima kwaliteit. Monsters en prijscouranten worden op aanvrage franco toegezonden door den Agent JOHS. VERMEULEN, Vlaanderhof, ALKMAAR. Notaris te Texel, zal op D O N D E R D A G 35 OCTOBER 1894, 's morgens 10 uur, voor het sterfhuis van den heer I.B.H; KRÜSE aan den Burg op Texel Notaris te Texel, zal op ZATERDAG 37 OCTOBER 1894, 's morgens 10 uur, PUBLIEK VERKOOPEN: 10 tot 35 vt. lang en 1 tot 4 dm. dik. en een groote partjj EIKEN BRANDHOUT. VERKRIJGBAAR concurreerende prijzen. De ondergeteekende beveelt zich als vorige jaren aan tot het leveren van alle soorten van de firma LOEF, Boskoop. J. RIJK. VLEESCHHOUWERIJ „DE REURS." VETTE LAPPEN 32'/„ ct. per 5 ons. Aanbevelend, denkelijk morgen in lossing. P d Denkelijk volgende week aanvoer RUHR-KOLEN. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdag 34 October 1894, des voormiddags te 11 uren, bij inschrijving worden Aanbesteed de levering van: 1°. Versch Rnndvleesch (hiervoor wordt geraamd pl.m. 300 stuks vee benoodigd te zijn) en Soepgroenten, ten behoeve der équipages van H. M. schepen en vaartuigen van oorlog, gedurende het jaar 1895 ter reede Texel en in het Nieuwediep. 2°. Versch Vleesck, wit Brood, Groenten, Bier en Melk gedurende het jaar 1895, en Aardappelen voor het tijdvak van I November 1894 tot en met ultimo Juni 1895 ten behoeve van het Hospitaal der Marine te Willemsoord. De inschrtjvingsbiljetten, ingericht overeenkom stig artikel 4 der hieronder genoemde b(j resolutie van 26 October 1893 N«. 17 vernieuwde Alge- meene Voorwaarden, zullen, voor elk perceel afzonderlijk, vóór of op den dag der aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij de Directie der Marine te Willemsoord franco moeten bezorgd worden. De bijzondere voorwaarden van aanbesteding, die voor het jaar 1895 eenigszins gewijzigd zjjn, zoomede de algemeene voorwaarden, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, gedu rende de werkdagen, op de gewone kantooruren, ter lezing en inzage by de Directie voornoemd. De Schout bij Nacht, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Comman dant der Stelling van den Helder, UHLENBECK. Willemsoord, 18 Oct. 1894. UITGAVE VAN DE TEXELSCHE COURANT. LANGEVELD DE ROOIJ. '0? üa. - 1JSAJSLCA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 3